Кафедра екології та охорони природи створена у 2003 році. Вона є випусковою та забезпечує підготовку фахівців за освітніми програмами 101 Екологія першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

На кафедрі працює 8 викладачів: 2 доктори наук, професори; 4 кандидати наук, доценти; 1 кандидат наук, старший викладач та 1 викладач. Завідувач — кандидат біологічних наук, доцент Карпенко Юрій Олександрович.

Фейсбук кафедри - https://www.facebook.com/EcologyNatureConservation

Email - 

Історія кафедриНавчальні дисципліниСклад кафедриНормативні документиЛіцензування та акредитаціяЗабезпечення освітнього процесуРобота зі стейкхолдерами, співпраця з екологічними службами і установамиСпівпраця з громадськими екологічними організаціямиМіжнародне співробітництвоНаукова робота викладачів і студентівПідвищення кваліфікаціїЗдобутки викладачів та співробітників кафедриВипускники кафедриНавчально-наукова станціяСтудентське середовищеЕколого-просвітницька роботаПрофорієнтаційна робота

Кафедра забезпечує викладання понад 50 фахових курсів на природничо-математичному факультеті при підготовці фахівців бакалаврату і магістратури освітніх програм 101 Екологія, 091 Біологія, Середня освіта (Біологія та здоров'я людини), Середня освіта (Географія), Середня освіта (Хімія).

Концепція діяльності кафедри екології та охорони природи в напрямку підготовки фахівців екологів та біологів базується на таких засадах: формування знань про цілісність живої матерії, діяльність з формування системних знань про ієрархію живого та його взаємозв’язок і залежність, які зафіксовані у вигляді окремих видів знань (теорій, законів, понять, фактів тощо); формування у студентів структурованих знань з оцінки екологічної ситуації, з антропогенного забруднення довкілля та природоохоронної діяльності;т удосконалення методичної бази шляхом створення методичних посібників, рекомендацій та підручників з теоретично-практичних курсів екологічного і природного циклів дисциплін, а також польових щоденників, альбомів, путівників з метою сприяння самостійності в опрацюванні навчального матеріалу студентами та систематизації їхніх практичних вмінь та навичок; надання методичної допомоги учням, вчителям та студентам при проходження ними виробничих та навчально-польових практик.

Основні напрямки наукової та дослідної роботи кафедри базуються на наукових пріоритетах Чернігівської області як частини півночі України, міжнародних аспектах міжрегіонального співробітництва прикордонних територій з Польщею та Республікою Білорусь, технічних можливостях, її практичній спрямованості та інформаційному і включають такі:

- созологічне вивчення флористичного, ценотичного та ландшафтного розмаїття, встановлення сучасного стану територій та об’єктів природно-заповідного фонду та розробка шляхів оптимізації природоохоронної і екологічної мереж Чернігівщини в системі розвитку екосередовища регіону та його біостроми;

- екозоологічні дослідження ентомофауни та нематодофауни різних груп ґрунтів в умовах природних та антропогенізованих систем;

- вивчення стану популяцій рідкісних і охороняємих хребетних, дослідження гідробіонтів малих річок як індикаторів стану водних екосистем, еколого-біохімічних механізмів їх стійкості в умовах дії екстремальних факторів середовища та токсикантів;

- вплив полютантів на процеси корозії сталі у ґрунті, зокрема некондиційних пестицидів як один з шляхів одержання інгібуючих композицій;

- вивчення сучасних підходів в екологічній освіті та вихованні молоді з врахуванням регіональних процесів; психологічних умов розвитку професійного мислення у майбутніх екологів.

Викладачі кафедри екології та охорони природи постійно беруть участь у роботі науково-практичних конференцій різного рівня.

Результати наукових досліджень відображено на сторінках видань, які включено до переліку фахових видань України, зокрема: «Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г.Шевченка», «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія», «Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Біологія.», «ScienceRise: Biological Science», Ecological Questions та ін.

Кафедра екології та охорони природи разом з Інститутом біології та охорони середовища Поморської академії у Слупську виступили співзасновниками щорічної International Scienttific Conference NARBAC.

Практична підготовка фахівців включає науково-дослідну роботу на навчально-науковій станції, що знаходиться в регіональному ландшафтному парку „Ялівщина”, колекційний фонд рослин якої нараховує понад 1000 видів і форм.

Кафедра має тісні творчі зв’язки з багатьма науковими, державними екологічними службами та установами м.Чернігова і Чернігівської області, які є базовими для проходження навчально-польових та виробничих практик, написання бакалаврських і магістерських робіт.

Професор Лукаш О.В. виступає в складі: як член редакційної ради журналу «Ecological Questions» (наукометрична база Scopus) – Університет Миколи Коперника в Торуні (Польща), член редколегії журналу «Екологічний вісник» (Київ), член редколегії періодичного видання «Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги» (Київ) та член спецради Державної екологічної академії К26.880.02 за спеціальністю 03.00.16 – екологія, очолює Наукову раду обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги.

Завідувач кафедри, доцент Карпенко Ю.О. координує наукову, еколого-освітню роботу та туристично-рекреаційну діяльність Мезинського національного природного парку; входить до складу громадських рад при Держекоінспекції в Чернігівській області та Чернігівському обласному управлінні лісового і мисливського господарства.

Доц. кафедри Потоцька С.О. очолює обласний осередок Українського товариства охорони природи, а також входить до складу секретаріату Басейнової ради Десни та Верхнього Дніпра та є секретарем громадської ради екологічних організацій при Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

Викладачі кафедри постійно співпрацюють з національним природним парком «Мезинський», науковим куратором яких університет є з 2007 року. На цих територіях щорічно проводяться спільні екологічні, флористичні і мікологічні дослідження, навчально-польові практики студентів, в рамках реалізації наукової програми моніторингу на базі природно-заповідних території щорічно випускається черговий том «Літопису природи Мезинського НПП».

Викладачі кафедри залучені до виконання ряду наукових державних тем і міжнародних проектів, зокрема: «Виготовлення екологічного обґрунтування річки Стрижень в межах міста Чернігова», «Ведення кадастру природно-заповідних територій Чернігівської області», «Виготовлення екологічного обґрунтування річки Стрижень за межами міста Чернігова», «Розробка концепції по озелененню міста Чернігова», «Розробка схеми регіональної екомережі Чернігівської області».

За наукові і навчально-методичні розробки та співпрацю з навчальними установами і закладами викладачі та співробітники кафедри були відзначені на різних рівнях, зокрема Дипломом лауреата обласного конкурсу «Краща науково-технічна розробка регіону», Почесними Грамотами Управління освіти і науки міста та області та Подякою від координатора Програм малих грантів Глобального екологічного фонду, а кафедра екології та охорони природи останні п’ять років є переможцем університетського конкурсу на кращу кафедру за результатами науково-дослідної роботи.

1. Вступ до фаху
2. Загальна екологія (та неоекологія)
3. Біорізноманіття
4. Екологія тварин з основами зоології
5. Екологія рослин з основами ботаніки
6. Модельні об’єкти в екології
7. Заповідна справа
8. Урбоекологія
9. Екологічна безпека
10. Екологічне інспектування
11. Екологічна стандартизація та сертифікація
12. Організація управління екологічної діяльності
13. Великий практикум з систематики рослин
14. Великий практикум з зоології гідробіонтів
15. Великий практикум з ботанікиї гідробіонтів
16. Ландшафтна екологія
17. Глобальна екологія
18. Нормування антропогенного навантаження
19. Геоінформаційні системи в екології
20. Глобальна екологія та ноосферологія
21. Екологія
22. Гідрологія з основами гідробіології
23. Штучні системи в екології
24. Екологічна паразитологія та карантинні види
25. Основи екології
26. Інформаційні основи еколог. управління
27. Фауна прісних вод
28. Флора прісних вод
29. Фармацевтична ботаніка
30. Фауна Полісся
31. Фізіологія рослин
32. Агроекологія з основами ґрунтознавства
33. Агроекологія
34. Заповідне паркознавство
35. Заповідне лісознавство
36. Системний аналіз якості навколишнього середовища
37. Адвентиція екосистем та карантинні види
38. Моніторинг довкілля
39. Охорона праці в галузі
40. Методологія та організація наукових досліджень
41. Созологія лісів
42. Ресурсознавство
43. Еволюційне вчення
44. Еволюційні теорії
45. Сучасні технології озеленення міських систем
46. Ботаніка
47. Зоологія
48. Загальна цитологія
49. Паразитологія
50. Вибрані питання біології (паразитологія)
51. Навчальна практика з зоології (ч.1 безхребетні)
52. Навчальна практика з ботаніки
53. Навчальна практика з зоології
54. Навчально-польова практика з загальної та прикладної екології
55. Навчальна практика з заповідної справи і ландшафтної екології
56. Комплексна практика з біології (ч. фізіології рослин)
57. Навчальна практика з екології тварин
58. Навчальна практика з екології рослин
59. Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки
60. Виробнича практика
61. Виробнича (інспекторська) практика
62. Педагогічна (асистентська) практика

Karpenko

Завідувач кафедри екології та охорони природи

Карпенко Юрій Олександрович / Yuriy Karpenko

Доцент кафедри екології та охорони природи / Associate professor of the Department of Ecology and Nature Protection

Google Scholar
ORCID iD
Scopus Author ID 57220092815
ResearcherID AAF-8020-2021

Детальніше...

Народився 15.06.1971 р. в м.Чернігові. Закінчив Чернігівський державний педагогічний інституту ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «хімія і біологія» (1993), кандидат біологічних наук (1999), доцент (2003). Тема кандидатської дисертації “Диференціація угруповань рослинності нижньої частини межиріччя Десна-Сейм, її созологічна цінність ”.

Навчальні дисципліни: вступ до фаху, загальна екологія та неоекологія, екологія, заповідна справа, ботаніка, біорізноманіття, заповідне лісознавство.

Коло наукових інтересів: фітоекологія, заповідна справа, оцінка впливу на довкілля, охорона біорізноманіття. Автор обґрунтувань щодо створення природоохоронних територій та наукових розробок з реалізації проектів створення екологічної та смарагдової мереж.

Автор та співавтор понад 300 наукових публікацій у галузі фітоекології, заповідної справи, оцінки впливу на довкілля, охорони фіторізноманіття, у т.ч. 7 монографій. Був керівником 5 проектів держбюджетної і госпрозрахункової тематики у галузі прикладної екології і природокористування.

Нагороджений Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України (2008, 2010, 2012, 2014), лауреат премії Софії Русової, відмінник освіти України, лауреат знаку «Василь Сухомлинський».

In more detail...

Born on June 15, 1971 in Chernihiv. Graduated from T.G. Shevchenko Chernihiv State Pedagogical Institute in the field of Chemistry and Biology (1993), Candidate of Biological Sciences (1999), Associate Professor (2002), The subject of the thesis for the Candidate’s degree is “Differentiation of vegetation groups of the lower part of the Desna-Seym interfluve, its sozological value ”.

Courses: introduction to the specialty, general ecology and neoecology, ecology, protected area, botany, biodiversity, protected forestry.

The range of the scientific interests: the phytoecology, the conservation, environmental impact assessment, the biodiversity protection. the assessment of anthropogenic influence on forest ecosystems, the protection of biodiversity. The author of the grounds on optimizing the conservation of biodiversity and scientific researches on the implementation of the projects of ecological and emerald networks.

The author and co-author of more than 300 scientific publications in the field of botany, ecology, plant protection of Polissia, including 7 monographs. He was the head of 5 science projects in the ecology and field of nature management.

Awarded with the Diploma of the Honorary Diplomas of the Ministry of Education and Science of Ukraine (2008, 2010, 2012, 2014), laureate of the Sofia Rusova Prize, excellent student of education of Ukraine, laureate of the "Vasyl Sukhomlynsky" badge.


Lukash

Лукаш Олександр Васильович / Oleksandr Lukash

Професор кафедри екології та охорони природи / Professor of the Department of Ecology and Nature Protection

Google Scholar
ORCID iD
Scopus Author ID 57202369398
ResearcherID AAF-8129-2021

 

Детальніше...

Народився 28.10.1972 в м. Чернігові. Закінчив Чернігівський державний педагогічний інституту ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «хімія і біологія» (1994), Поморську академію у Слупську (Польща) за спеціальністю «географія» зі спеціалізацією «менеджмент та управління охороною навколишнього середовища» (2018). Кандидат біологічних наук (1999), доцент (2003), доктор біологічних наук (2010), професор (2011). Тема кандидатської дисертації “Рослинність, флористичні та созологічні особливості межиріччя Десна – Остер”, докторської –„Напрямки розвитку та созологічна оцінка флори судинних рослин Східного Полісся”. 

Коло наукових інтересів: флора та рослинність Полісся, оцінка антропогенного впливу на екосистеми та їх охорона. Автор обґрунтувань щодо оптимізації збереження біорізноманіття Полісся та наукових розробок з реалізації проектів створення в Україні екологічної та смарагдової мереж.

Автор та співавтор понад 300 наукових публікацій у галузі ботаніки, екології, охорони рослинного світу Полісся, у т.ч. 10 монографій. Був керівником 4 міжнародних наукових проектів у галузі природокористування.

Нагороджений Грамотою Верховної Ради України (2017), Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України (2008, 2010).

In more detail...

Born on October 28, 1972 in Chernihiv. Graduated from T.G. Shevchenko Chernihiv State Pedagogical Institute in the field of Chemistry and Biology (1994), Pomorska academy in Slupsk (Poland) in the field of Geography with major in Environmental Management and Planning in the area of natural sciences, social sciences (2018). Candidate of Biological Sciences (1999), Associate Professor (2003), Doctor of Biological Sciences (2010), Professor (2011). The subject of the thesis for the Candidate’s degree is “The vegetation, floral and sozological peculiarities of the Desna and Oster rivers”, for the Doctor’s degree is “The directions of the development and sozological assessment of the vascular plants flora of the Eastern Polissia”.

The range of the scientific interests: the flora and vegetation of Polissia, the assessment of anthropogenic influence on ecosystems and their protection. The author of the grounds on optimizing the conservation of biodiversity of Polissia and scientific researches on the implementation of the projects of ecological and emerald networks creation in Ukraine.

The author and co-author of more than 300 scientific publications in the field of botany, ecology, plant protection of Polissia, including 10 monographs. He was the head of 4 international science projects in the field of nature management.

Awarded with the Diploma of the Supreme Rada of Ukraine (2017), the Honorary Diplomas of the Ministry of Education and Science of Ukraine (2008, 2010).


Starchak

Старчак Валентина Георгіївна / Valentina Starchak

Професор кафедри екології та охорони природи, доктор технічних наук, професор / Professor of the Department of Ecology and Nature Protection, Doctor of Technical Sciences, Professor

Google Scholar
ORCID iD
Scopus Author ID 7004070549
ResearcherID G-9402-2017

 

Детальніше...

На факультеті працює з 2006 року.

Освіта: Львівський політехнічний інститут, хіміко-технологічний факультет, кваліфікація "Інженер-технолог" (1958); аспірантура за спеціальністю "Аналітична хімія" при ВЗІХП м.Москва (1968).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук на тему: "Вплив неметалевих включень на окклюзію водню сталлю" за спеціальністю "Металургія чорних металів" (1969).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук на тему: "Підвищення стійкості сталі в електрохімічних процесах" за спеціальністю "Технічна електрохімія" (1989).

Викладає курси дисциплін: моніторинг довкілля, охорона праці в галузі.

Наукові інтереси: техногенно-екологічна безпека конструкційних матеріалів, технічних споруд екологічно небезпечних виробництв; інтегральна оцінка екологічного стану довкілля, моніторинг довкілля; розробка синергічних металохелатуючих композицій з утилізацією відходів виробництва і споживання для підвищення техногенно-екологічної безпеки металоконструкцій та запобігання техногенних аварій.

Наукові досягнення: автор понад 600 наукових та науково-методичних (90 посібників, розробок з екологічних, хімічних дисциплін) робіт; автор 17 авторських свідоцтв СРСР на винаходи та 2 патентів України; учасник більше ніж 300 міжнародних, всесоюзних, всеукраїнських конференцій, конгресів, симпозіумів.

Науковий керівник докторантів, аспірантів.

Науковий керівник 10 госпдоговірних науково-дослідних робіт (з ФМІ НАН України, з "Оренбурггаздобуток", "Чернігівнафтопродукт", з РХП "Азот", "Пожтехніка" та ін.) та 10 держбюджетних тем.

In more detail...

He has been working at the faculty since 2006. Education: Lviv Polytechnic Institute, Faculty of Chemical Technology, qualification "Technological Engineer" (1958); postgraduate study in the specialty "Analytical Chemistry" at the VZIHP, Moscow (1968). 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of sciences on a theme: "Influence of nonmetallic inclusions on occlusion of hydrogen steel" on a specialty "Metallurgy of ferrous metals" (1969). The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of sciences on a theme: "Increase of stability of steel in electrochemical processes" on a specialty "Technical electrochemistry" (1989). 

Teaches courses of disciplines: environmental monitoring, labor protection in the industry.

Research interests: technogenic and ecological safety of construction materials, technical constructions of ecologically dangerous productions; integrated assessment of the ecological state of the environment, environmental monitoring; development of synergistic metal chelating compositions with utilization of production and consumption wastes to increase technogenic and ecological safety of metal structures and prevention of man-made accidents. 

Scientific achievements: author of more than 600 scientific and scientific-methodical (90 manuals, developments in environmental, chemical disciplines) works; author of 17 USSR copyright certificates for inventions and 2 patents of Ukraine; participant of more than 300 international, all-union, all-Ukrainian conferences, congresses, symposia. Supervisor of doctoral students, graduate students. Scientific adviser of 10 economic contract research works (with FMI of NAS of Ukraine, with "Orenburggazdobutok", "Chernihivnaftoprodukt", with RHP "Azot", "Poztechnika", etc.) and 10 state budget topics.


Gilina

Жиліна Тетяна Миколаївна / Tetyana Zhylina

Доцент кафедри екології та охорони природи кандидат біологічних наук, доцент / Associate Professor of Ecology and Nature Protection, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor

Google Scholar
ORCID iD
Scopus Author ID 57193442039
ResearcherID

 

Детальніше...

На факультеті працює з 1996 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, хіміко-біологічний факультет, спеціальність "Хімія і біологія" (1996); аспірантура за спеціальністю "Фітопатологія" при Інституті захисту рослин УААН (2001-2005).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: "Паразитичні нематоди картоплі в Східному Поліссі України: поширення, шкодочинність та методи контролю чисельності" за спеціальністю "Фітопатологія" (2005).

Викладає курси дисциплін: екологія тварин, зоологія, загальна цитологія, паразитологія, фауна прісних вод.

Наукові інтереси: ґрунтова зоологія, нематодологія, гельмінтологія, ентомологія, раритетні види.

Наукові досягнення: автор більше 80 наукових та методичних робіт, учасник понад 50 міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференцій, виконавець науково-дослідних робіт.

In more detail...

He has been working at the faculty since 1996.

Education: Taras Shevchenko Chernihiv State Pedagogical University, Faculty of Chemistry and Biology, specialty "Chemistry and Biology" (1996); postgraduate study in "Phytopathology" at the Institute of Plant Protection UAAS (2001-2005).

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of biological sciences on a theme: "Parasitic nematodes of a potato in the Eastern Polissya of Ukraine: distribution, harmfulness and methods of control of number" on a specialty "Phytopathology" (2005).

Teaches courses of disciplines: zoology, general cytology, parasitology, freshwater fauna.

Research interests: soil zoology, nematodology, helminthology, entomology, rare species.

Scientific achievements: author of more than 80 scientific and methodical works, participant of more than 50 international and all-Ukrainian scientific and scientific-practical conferences, executor of research works.


Krivoshipa

Паперник Вікторія Вікторівна / Viktoriia Papernyk

Доцент кафедри екології та охорони природи, кандидат біологічних наук

Google Scholar
ORCID iD
Scopus Author ID8606869100
ResearcherID

 

Детальніше...

На факультеті працює з 2001 року.

Освіта: Дніпропетровський національний університет, біолого-екологічний факультет, спеціальність «Зоологія», кваліфікація спеціаліста «Біолог. Зоолог-Еколог» (1995). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: «Вплив стрес-факторів водного середовища на адаптивні функції нервової системи коропа» за спеціальністю 03.00.10 – Іхтіологія (2001). У 2008 році отримала вчене звання доцента.

Навчальні дисципліни: Гідрологія з основами гідробіології, Екологія тварин, Нормування антропогенного навантаження на природні системи, Глобальна екологія та ноосферологія, Основи екології, Екологія людини.

Наукові інтереси: механізми адаптації прісноводних риб до токсикантів водного середовища, розробка на їх основі методів біохімічного моніторингу і моделювання екосистем для очищення забруднених вод; оцінка комплексного впливу токсикантів та природних фізичних факторів на екосистему малої річки (на прикладі річок Чернігівського Полісся), комплексна оцінка дії гербіцидів, які застосовуються в Україні, на гідробіонтів, пошук біоіндикаторів.

Наукові досягнення: автор більш ніж 50 наукових та науково-методичних праць (з них 6 у виданнях що входять до Scopus), 2 навчальних посібників.

Участь (відповідальний виконавець) у держбюджетних темах:

«Морфофізіологічні адаптації різновікових груп Cyprinus carpio L. за несприятливої дії екологічних факторів» (01.01.2009-31.12.2009р.; № державної реєстрації 0109U000799).

«Комплексна оцінка дії гербіцидів, які застосовуються в Україні на гідробіонтів, пошук біоіндикаторів.» (01.01.2009-31.12.2009р.; № державної реєстрації 0109U001298).

«Зменшення негативного впливу пестицидного навантаження на гідробіонтів за допомогою мікробних препаратів – пробіотиків» (01.01.2010 – 31.12.2011; № державної реєстрації 0111U001178).

«"Визначення екологічного стану транскордонних річок Білорусь - Росія - Україна (Гомельська - Брянська - Чернігівська області) на основі біологічних і гідрохімічних показників для оцінки екологічних ризиків і розробки рекомендацій з моніторингу" (01.01.2012 – 31.12.2013; № державної реєстрації 0113U005418).

Науково-методична діяльність: член журі конкурсу-захисту наукових робіт учнів-членів МАН, член Чернігівського відділення Гідроекологічного товариства України та Чернігівського відділення Біохімічного товариства України.

In more detail...

She has been working at the department since 2001.

Education: graduated from Dnipropetrovsk National University, biology and ecology department, specialty: “Zoology”, qualification: "Biologist. Zoologist-Ecologist" (1995). PhD dissertation in Biology on the theme: “The impact of aqueous medium stress factors on the adaptive functions of nervous system of the carp”, field of specialization 03.00.10 – Ichthyology (2001). In 2008 was awarded the academic rank of Associate Professor.

Academic subjects: Hydrology with Hydrobiology Basics, Ecology of Animals, Rationing of Anthropogenic Load on Nature Systems, Global Ecology and Noospherelogy, Basics of Ecology, Ecology of the Human Being.

Scientific appeals: adaptation mechanisms of freshwater fish to aqueous medium toxic agents, elaboration on their basis of biochemical monitoring methods and modelling of ecosystems for polluted water treatment; evaluation of toxic agents varied impact and natural physical factors on the small river ecosystem (with a case study of Chernihiv Polissia rivers), comprehensive assessment of the effect of herbicides applied in Ukraine on hydrocoles, search of bioindicators.

Scientific contribution: author of more than 50 scientific and scientific and methodological publications (including 6 Scopus ranking publications), 2 teaching aids.

Participation (executive officer) in research of state budget themes:

• “Morphophysiological adaptation of various groups of Cyprinus carpioL. under the adverse effect of ecological factors” (01.01.2009 –31.12.2009; state registration No. 0109U000799).

• “Comprehensive assessment of the effect of herbicides applied in Ukraine on hydrocoles, search of bioindicators” (01.01.2009 –31.12.2009; state registration No.0109U001298).

• “Alleviation of negative impact of pesticide load on hydrocoles with the application of microbial preparation – probiotics” (01.01.2010 – 31.12.2011; state registration No.0111U001178).

• “Estimation of ecological condition of cross border rivers Belarus – Russia – Ukraine (Gomel – Briansk – Chernihiv regions) on the basis of biological and hydrochemical indices for the estimation of ecological risks and elaboration of recommendations on monitoring” (01.01.2012 –31.12.2013; state registration No.0113U005418).

Scientific and methodological activity: member of jury for secondary school student scientific works contest among members of the Junior Academy of Science of Ukraine, member of Chernihiv Branch of the Hydroecological Society of Ukraine and Chernihiv Branch of the Biochemical Society of Ukraine.


Kirienko

Кирієнко Світлана Володимирівна / Kyriienko Svitlana

Доцент кафедри екології та охорони природи, кандидат біологічних наук / Аssociate professor of the Department of Ecology and Nature Protection. Candidate of Biological Sciences (Ph.D.)

Google Scholar
ORCID iD
Scopus Author ID57200961737
ResearcherID

Детальніше...

На факультеті працює з 2005 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, хіміко-біологічний факультет; спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія і біологія» (2004), магістратура, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Екологія» (2005). Поморська академія у Слупську (Польща) за спеціальністю «Географія» зі спеціалізацією «менеджмент та управління охороною навколишнього середовища» (2018).

Кандидат біологічних наук (2012). Дисертація на тему: «Види кущових рослин родини Rosaceae Лівобережного Полісся: біоекологічні та морфологічні особливості, репродукція, перспективи використання» за спеціальністю "Ботаніка".

Наукові інтереси: фітоекологія, аналіз та охорона екосистем, адвентизація флори, фізіологія рослин.

Наукові досягнення: автор і співавтор понад 60 наукових публікацій у галузі ботаніки, екології, фізіології рослин і тварин, методики викладання біології та екології. Учасник понад 25 міжнародних наукових і науково-практичних конференцій, виконавець 5 міжнародних науково-дослідних робіт, учасник двох міжнародних проектів під егідою Юнеско (2017 та 2018 років) - Program of Fellowships under the Polish National Commission for UNESCO, 2017-2018.

Участь в складі комісії Київського регіонального центру оцінювання якості освіти (2017-2020). Керівник науково-дослідних робіт МАН України.

Викладацька робота. Курси дисциплін: системний аналіз якості навколишнього середовища, карантинні види та адвентизація екосистем, фізіологія рослин, ботаніка, комплексні практики з ботаніки та фізіології рослин.

In more detail...

Еducation:

Chernihiv State Pedagogical Institute, a degree in “Pedagogy and methods of secondary education. Chemistry and Biology” (2004), a master’s degree in “Pedagogy and methods of secondary education. Ecology” (2005), Pomeranian Academy in Słupsk (Poland), a degree in “Geography” with a specialization in the field of “Environmental Management and Planning in the area of natural sciences, social sciences” (2018).

Candidate of Biological Sciences (2012), a subject of dissertation is “Species of the shrubbery plants of Rosaceae family of Left Bank Polissya Ukraine: bioecological and morphological characteristics, reproduction, using”, a degree in “Botany”.

Scientific interests: phytoecology, analysis and protection of ecosystems, adventitia of flora, plant physiology.

Scientific achievements. An author and co-author of more than 60 scientific publications in the field of botany, ecology, plant and animal physiology, methods of teaching biology and ecology.

A participant of more than 25 international scientific and scientific-practical conferences, an executor of 5 international research works, a participant of two international projects under the auspices of UNESCO (2017 and 2018) - Program of Fellowships under the Polish National Commission for UNESCO, 2017-2018.

Participation in the commission of the Kyiv Regional Center for Educational Quality Assessment (2017-2020). Head of research works of the Junior Academy of Sciences of Ukraine.

Teaching work. Courses of disciplines: system analysis of environmental quality, quarantine species and adventitia of ecosystems, plant physiology, botany, complex practices in botany and plant physiology.


Yakovenko

Яковенко Олександр Іванович / Oleksandr Yakovenko

Викладач кафедри екології та охорони природи, аспірант / Lecturer at the Department of Ecology and Nature Protection

Google Scholar
ORCID iD
Scopus Author ID 57205261327
ResearcherID AAF-7401-2021

 

Детальніше...

На факультеті працює з 2004 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, хіміко-біологічний факультет, спеціальність "Екологія і охорона навколишнього середовища".

Навчальні дисципліни: вступ до фаху (практичні заняття), загальна екологія (та неоекологія) (лаб. заняття), ландшафтна екологія (лаб. заняття), геоінформаційні системи в екології (лаб. заняття).

Наукові інтереси: ландшафтне різноманіття Чернігівського та Новгород-Сіверського Полісся; просторово-часова трансформація ландшафтів; ГІС–картографування; рослинність лесових островів Чернігівського Полісся.

Наукові досягнення: автор більш ніж 30 наукових та методичних робіт, учасник понад 15 конференцій, виконавець 4 науково-дослідних робіт.

In more detail...

He has been working at the faculty since 2004.

Education: Chernihiv State Pedagogical University named after Taras Shevchenko, Faculty of Chemical Biology, specialty "Ecology and Environmental Protection".

Teaches disciplines: introduction to the specialty (practical classes), general ecology (and neoecology) (lab. classes), landscape ecology (lab. classes), geographic information systems in ecology (lab. classes).

Research interests: landscape diversity of Chernihiv and Novgorod-Siversky Polissya; spatio-temporal transformation of landscapes; GIS mapping; vegetation of the loess islands of Chernigov Polesie.

Scientific achievements: author of more than 30 scientific and methodical works, participant of more than 15 conferences, executor of 4 research works.


Kvashuk

Квашук Юлія Валеріївна / Yuliia Kvashuk

Старший викладач кафедри екології та охорони природи, кандидат технічних наук / senior lecturer of the Department of Ecology and Nature Protection, PhD in Technical Sciences

Google Scholar
ORCID iD
Scopus Author ID 56856864100
ResearcherID

Детальніше...

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, хіміко-біологічний факультет, спеціальність "Екологія та охорона навколишнього середовища" (2009). У 2014 році захистила дисертацію на тему: "Розробка екологічно безпечних інгібіторів корозії для захисту обладнання харчових виробництв".

Наукові інтереси: екологічна оцінка стану навколишнього середовища, екологічно безпечні технології? екологічне виховання молоді.

Наукові досягнення: автор більше 30 наукових та методичних праць; учасник понад 15 конференцій. Співавтор Деклараційного патенту України на корисну модель Інгібітор корозії. Виконавець науково-дослідних робіт: TEMPUS-IEMAST "Establishing Modern Master-level Studies in Industrial Ecology (2011-2013), "Виготовлення екологічного обґрунтування річки Стрижень в межах м. Чернігова"; "Виготовлення екологічного обґрунтування річки Стрижень поза межами м. Чернігова" (2015-2016).

In more detail...

Education: Chernihiv State Pedagogical University named after T.G. Shevchenko, Faculty of Chemistry and Biology, specialty "Ecology and Environmental Protection" (2009). In 2014 submitted of the PhD thesis «Development of environmentally safe corrosion inhibitors for protection of equipment of food productions».

esearch interests: ecological education of youth, ecological assessment of the state of the environment, ecologically safe technologies.

Scientific achievements: author of more than 30 scientific and methodical works; participant of more than 15 conferences; co-author of the Declaration Patent of Ukraine for a utility model Corrosion inhibitor. Executor of research works: participant of TEMPUS-IEMAST projects "Establishing Modern Master-level Studies in Industrial Ecology (2011-2013),"Preparation of ecological substantiation of the river Strizhen within Chernihiv";"Preparation of ecological substantiation of the river Strizhen outside the city of Chernihiv"(2015-2016).

Навчально-методичне забезпечення ОП 101 Екологія перший рівень вищої освіти (1 курс)

Навчально-методичне забезпечення ОП 101 Екологія перший рівень вищої освіти (2 - 4 курси)

Концепція розвитку спеціальності 101 Екологія

Відгук_на_ОПП_Шульга

Відгук_Свердлов

Рецензія_на_ОПП_Котюк

Рецензія_на_ОПП_Симоненко

Експертні висновки магістратура екологія

Висновок експертної комісії (101 Екологія, освітньо-професійна програма "Екологія", ОС "Магістр")

Графік проходження виробничої практики (47 група, 101 Екологія)

Матеріально-технічна база кафедр біології і екології та охорони природи

Список вибіркових дисциплін факультету_2020-2021

План роботи кафедри на 2020-2021 рік

План заходів на 2020-2021н.р. щодо інформування студентів спеціальності 101 Екологія

Методичні розробки

Альбом для лабораторних робіт з екології тварин з основами зоології / Жиліна Т.М., Шевченко В.Л. Чернігів, 2020

Навчальна практика з ботаніки. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів/ Лукаш О.В., Карпенко Ю.О., Кирієнко С.В. Чернігів, 2020

Лукаш О.В. Еволюційне вчення. Еволюційна біологія. Чернігів, 2020

Лукаш О.В. Флора прісних вод. Методичні розробки до лабораторних робіт

Шевченко В.Л., Жиліна Т.М. Щоденник навчально-польової практики з зоології безхребетних

Шевченко В.Л., Жиліна Т.М. Методичні розробки до лабораторних занять з фауни прісних вод

Урбоекологія_метод.реком._до_практичних_Квашук_Ю.В.

Інформаційні_основи_екологічного_управління_Метод.реком._Квашук_Ю.В.

Методичні_реком_напис_оформл_кваліфік_роб_Лукаш_Карпенко_БАКАЛАВР_Екологія

Методичні_рекомендації_ККЕкзамен_з_екології_Лукаш_Карпенко_2020

Методичні рекомендації для виконання курсових робіт для здобувачів вищої освіти

Моніторинг_довкілля_Метод.посібник_Старчак,_Карпенко,_Цибуля

Заповідна_справа_Практикум_Карпенко_Ю.О.

Загальна_екологія_Лабораторний_практикум_Карпенко_Ю.О.

Вступ_до_фаху_Тематика.сем._Карпенко_Ю.О.

Навчально-методичні рекомендації Навчальна практика з екології рослин Потоцька С.О.

Лабораторний альбом Екологія рослин з основами ботаніки частина 1. Потоцька С.О.

Лабораторний альбом Екологія рослин з основами ботаніки частина 2. Потоцька С.О.

Нормування_антроп.нав._Навчально-методичний комплекс до курсу_Паперник_В.В.

Гідрологія_з_основами__Навч.метод.коплекс_Паперник

Альбом_з екології хребетних тварин з основами зоології_Паперник_2020

Ландшафтна екологія (лаб.роботи). Методичні рекомендації_Кирієнко_С.В._Яковенко_О.І.

Польовий щоденник з ландшафтної екології_Кирієнко_С.В._Яковенко_О.І.

Анотації до дисциплін за вибором

АНОТАЦІЯ_Заповідне_лісознавство

АНОТАЦІЯ_Флора Прісних Вод

АНОТАЦІЯ_Радіохімія

АНОТАЦІЯ_Оцінка_впливу_на_довкілля та стратегічна екологічна оцінка

АНОТАЦІЯ_Екологічна психологія

АНОТАЦІЯ_Інформаційні основи екологічного управління

АНОТАЦІЯ_Технологія комунікації та взаємодії в колективі

АНОТАЦІЯ_Чинники успішного працевлаштування

АНОТАЦІЯ_Екологія мікроорганізмів з основами мікробіології

АНОТАЦІЯ_Екологічна біотехнологія

АНОТАЦІЯ_Екофлора України

АНОТАЦІЯ_Екологічна диференціація фітобіоти

АНОТАЦІЯ_Екофауна України

АНОТАЦІЯ_Екологічна диференціація зообіоти

АНОТАЦІЯ_Модельні об'єкти в екології

АНОТАЦІЯ_Екологія наземних і водних систем

АНОТАЦІЯ_Агроекологія

АНОТАЦІЯ_Сучасні технології агровиробництва

АНОТАЦІЯ_Екологія людини

АНОТАЦІЯ_Охорона навколишнього середовища

АНОТАЦІЯ_Економіка природокористування

АНОТАЦІЯ_Еволюційна екологія

АНОТАЦІЯ_Екологічна паразитологія та карантинні види

АНОТАЦІЯ_Ресурсознавство

АНОТАЦІЯ_Паркознавство з основами рекреалогії

АНОТАЦІЯ_Екологічне_лісознавство

АНОТАЦІЯ_Хімічна екологія

АНОТАЦІЯ_Радiоекологiя

АНОТАЦІЯ_Екологічний маркетинг

АНОТАЦІЯ_Навчальна дослідницька практика

АНОТАЦІЯ_Великий практикум з зоології гідробіонтів

АНОТАЦІЯ_Великий практикум з ботаніки гідробіонтів

АНОТАЦІЯ_Біотехнологія

АНОТАЦІЯ Освіта в інтересах збалансованого розвитку

АНОТАЦІЯ_Заповідне паркознавство

Робочі програми

РП_Історія України

РП_Філософія та культурологія

РП_Українська мова за професійним спрямуванням

РП_Іноземна мова

РП_Основи політології та соціології

РП_Правознавство

РП_Природоохоронне законодавство та екологічне право

РП_Вища математика

РП_Фізика

РП_Безпека життєдіяльності та цивільний захист

РП_Хімія з основами біогеохімії

РП_Біологія

РП_Інформатика та системологія

РП_Валеологія та основи медичних знань

РП_Екологія рослин з основами ботаніки

РП_Екологія тварин з основами зоології

РП_Аналітична хімія

РП_Фізична та колоїдна хімія

РП_Вступ до фаху

РП_Загальна екологія (та неоекологія)

РП_Геологія з основами геоморфології

РП_Ґрунтознавство

РП_Метеорологія і кліматологія

РП_Гідрологія з основами гідробіології

РП_Ландшафтна екологія

РП_Техноекологія

РП_Урбоекологія

РП_Екологічна безпека

РП_Моделювання та прогнозування стану довкілля

РП_Моніторинг довкілля

РП_Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище

РП_Організація та управління в природоохоронній діяльності

РП_Заповідна справа

РП_Навч.пр._з екології рослин і тварин

РП_Навч.пр._з загальної і прикладної екології

РП_Навч.пр._з заповідної справи та ландшафтної екології

РП_Виробнича практика

РП_Українознавство

РП_Економіка природокористування

РП_Екологічна експертиза

Syllabus

SYLLABUS_Історія України

SYLLABUS_Українська мова за професійним спрямуванням

SYLLABUS_Іноземна мова

SYLLABUS_Природоохоронне законодавство та екологічне право

SYLLABUS_Вища математика

SYLLABUS_Фізика

SYLLABUS__БЖД_та цивільний захист

SYLLABUS_Хімія з основами біогеохімії

SYLLABUS_Біологія

SYLLABUS_Інформатика_та_системологiя

SYLLABUS_Валеологія_та_осн._мед_знань

SYLLABUS_Екологія рослин з основами ботаніки

SYLLABUS_Екологія тварин з осн.зоології

SYLLABUS_Аналітична хімія

SYLLABUS_Фізична і колоїдна хімія

SYLLABUS_Вступ_до_фаху

SYLLABUS_Загальна_екологія_та_неоекологія

SYLLABUS_Геологія з основами геоморфології

SYLLABUS_Ґрунтознавство

SYLLABUS_Метеорологія і кліматологія

SYLLABUS_Гідрологія з основами гідробіології

SYLLABUS_Ландшафтна екологія

SYLLABUS_Техноекологія

SYLLABUS_Урбоекологія

SYLLABUS_Екологічна_безпека

SYLLABUS_Моделювання та прогнозування стану довкілля

SYLLABUS_Моніторинг довкілля

SYLLABUS_Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище

SYLLABUS_Організація та управління в природоохоронній діяльності

SYLLABUS_Заповідна справа

SYLLABUS_Практика з екології ролин і тварин

SYLLABUS_Практика загальна та прикладна екологія

SYLLABUS_навч.практика_Заповідна-справа_Ландшафтна екологія

SYLLABUS_виробнича практика

SYLLABUS_Економіка_Природокористування

SYLLABUS_Екологічна експертиза

Архів

Договір про співробітництво з Національним ботанічним садом ім. М.М. Гришка

Договір_з_Мезинським_НПП

Екскурсія на очисні споруди КП Водоканал

Національний університет Чернігівський колегіум імені Т. Г. Шевченка як науковий куратор РЛП Ялівщина

Договір з ЧОПЛ

Договір з ТОВ «Видавництво Країна мрій

Договір про співробітництво РЛП «Ялівщина»

Договір ЧОІППО

Обговорення_ОПП_Екологія_з керівництвом Державної екологічної інспекції в Чернігівській області

Угода про співпрацю_ЦПРПП

Оцінювання якості ОПП 101 Екологія. Анкета виробнича практика

Оцінка якості ОПП 101 Екологія. Анкета для викладачів

Оцінка якості ОПП 101 Екологія. Анкета для здобувачів вищої освіти

Оцінка якості ОПП 101 Екологія. Анкета для роботодавців

Договір з Держекоінспекцією про проходження практики

Екскурсія_студентів-екологів_1-4 курсів_ДЕІ_в_Чернігівській_області

Міжнародна співпраця здійснюється у рамках двосторонніх договорів Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка» з Поморською Академією у Слупську (Польща), Установою освіти «Гомельський державний університет імені Франциска Скорини», Поліським аграрно-екологічний інститутом НАН Білорусі (Білорусь).

Міжнародна співпраця здійснюється у таких формах наукової та освітньої діяльності:

1. Проведення спільних наукових досліджень (двосторонніх з установами-партнерами та у рамках Програм UNESCO), робота у редколегії міжнародного журналу (наукометричні бази Scopus, Web of Science). Спільні дослідження з фітоекології та фітосозології проводяться з науковцями УО «Гомельський державний університет імені Франциска Скорини» та Поліського аграрно-екологічного інституту НАН Білорусі. З Поморською Академією в Слупську здійснюються спільні дослідження з екології людини.

Доц. Кирієнко С.В. брала участь у реалізації двох дослідницьких проектів UNESCO тематики екології харчування людини спільно з науковцями Інституту біології та охорони навколишнього середовища Поморської Академії у Слупську: “Wpływ diety wysokotłuszczowej na metformin- i melatonin-zależne efekty stresu oksydacyjnego u szczurów Sprague-Dawley z rakiem sutka” (1.08.2017 – 31.12.2017), “Wpływ diety wysokotłuszczowej na metformin- i melatonin-zależne efekty stresu oksydacyjnego u szczurów Sprague-Dawley z rakiem sutka”(termin 1.07.2018 – 25.08.2018).

Результати спільних досліджень відображені у спільних публікаціях у фахових та індексованих закордонних виданнях з науковцями Поморської Академії у Слупську (Польща), Установи освіти «Гомельський державний університет імені Франциска Скорини» та у фаховому виданні «Прыроднае асяроддзе Палесся» (Поліський аграрно-екологічний інститут НАН Білорусі).

Проф. Лукаш О.В. є членом редколегії міжнародного журналу «Ecological Questions» (наукометричні бази Scopus, Web of Science, видавець Університет Миколи Коперника у Торуні (Польща)).

До реалізації міжнародного природоохоронного проєкту “The role and functioning of landscape parks in biosphere reserves” (Університет Миколи Коперника у Торуні, Тухольський ландшафтний парк, Заборський ландшафтний парк, Тухольський лісовий біосферний резерват, 2020-2021 роки) за згодою залучені проф. Лукаш О.В., доц. Карпенко Ю.О., викл. Яковенко О.І., аспірант Свердлов В.О. У 2021 році очікується вихід у світ монографії за результатами спільного проекту.

2. Організації циклічної (з 2017 р.) міжнародної наукової конференції NARBAC “Natural resources of border areas under a changing climate” («Природні ресурси прикордонних територій в умовах зміни клімату»), яку в Україні проводять Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Поморська Академія в Слупську та Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Поморська Академія в Слупську та Національний природний парк «Мезинський». До проведення конференції залучаються викладачі кафедри екології та охорони природи, аспіранти та студенти як члени організаційного комітету та як доповідачі.

Викладачі залучаються до науково-практичних конференцій і науково-методичних семінарів, які організовують кафедра ботаніки та фізіології рослин та кафедра ботаніки УО «Гомельський державний університет імені Франциска Скорини».

3. Участь студентів у міжнародній програмі семестрового обміну. Починаючи з 2016 року, у рамках професійної підготовки бакалавра спеціальністю 101 Екологія 12 студентів пройшло семестрове навчання у Інституті Біології та наук про Землю (до 2019 р. – Інституті біології на охорони навколишнього середовища) Поморської Академії в Слупську, зокрема під час зимового семестру 2019-2020 навчального року навчалося 7 студентів спеціальності 101 Екологія: Гавриленко О.Ю, Лорсанов Д.О., Одаріч Б.В., Ралко А.О., Рондар Н.Д, Атрошенко А.В., Сираш А.А. Під час навчання за програмою обміну студенти обирали як дисципліни (наприклад, загальна екологія, метеорологія і кліматологія), вивчення яких передбачено освітньо-професійною програмою підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія, або частково вивчаються (гідрологія та водне господарство), так і ті, які у університеті для вивчення не пропонуються, насамперед еволюційна екологія.

4. Участь в програмі «Visiting professor» та залучення іноземних викладачів до реалізації освітньо-професійної програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія.

Професор Лукаш О.В. запрошується як візит-професор для викладання навчальних ботаніко-екологічних дисциплін та участі у науково-дослідній роботі університетів: Поморська Академія у Слупську (у 2017-2018 та 2020-2021 навчальні роки) та УО «Гомельський державний університет імені Франциска Скорини» (2016-2017, 2017-2018 и 2019-2020 навчальні роки).

У 2017-2018 навчальному році під час проходження стажування на кафедрі екології та охорони природи проф. Аверин В.С. та доц. Дайнеко М.М. (УО «Гомельський державний університет імені Франциска Скорини») прочитали курс лекцій для студентів спеціальності 101 Екологія.

5. Стажування викладачів за кордоном. Починаючи з 2017 року 5 викладачів кафедри екології та охорони природи пройшли стажування у Поморській Академії в Слупську. Останні закордонні стажування викладачі відбулися у Поморській Академії в Слупську (Польща, 2020 р.) та Державному педагогічному університеті імені Йона Крянге (Молдова, 2021 р).

За активну участь у українсько-польському співробітництві, в рамках співпраці між Поморською академією у Слупську та Національним університетом "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка проф. кафедри екології та охрони природи, д.б.н. Лукаша О.В. було нагороджено памятною відзнакою до 30-річчя самоврядування гміни Слупськ. Співпраця між двома Університетами - це і семестрові обміни, і навчання студентів природничо-математивного факультету нашого університету у Поморській академії, міжнародні стажування викладачів та щорічна міжнародна конференція "Природні ресурси прикордонних територій в умовах змін клімату". Цього року приймаючою стороною ІV конференції on-line виступали польські науковці з Академії Поморської. Вітаємо Олексадра Васильовича з нагородою та бажаємо нових здобутків і творчої наснаги.

Міжнародні проєкти за участі Кирієнко_С.В. (Україна-Польща)

Презентація напрямів наукової роботи кафедри

Наукові публікації кафедри

ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ ТА ЕВОЛЮЦІЇ ЕКОСИСТЕМ В УМОВАХ ТРАНСФОРМОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА Матеріали наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, Деснянське, 11–12 жовтня 2018 р.)

Оценка состояния луговых экосистем поймы р. Днепр О-93 приграничных территорий Гомельской и Черниговской областей. Н.М. Дайнеко, С.Ф. Тимофеев, А.В. Лукаш, Ю.А. Карпенко

Природні та антропогенно трансформовані екосистеми прикордонних територій у постчорнобильський період: матер. міжнар. наук. конф. «Природні та техногеннозмінені екосистеми прикордонних територій у пост чорнобильський період» і міжнар. наук.-практ. студ. конф. «Структурно-функціональна організація природних і антропогенно трансформованих екосистем прикордонних територій» (9-11 жовтня 2014 р., Чернігів, Україна): збірник статей

Лукаш А.В., Андриенко Т.Л. Ботанически ценные охраняемые природные территории Полесья

МЕЗИНСЬКИЙ НПП: ПОГЛЯД ЧЕРЕЗ ВІДКРИТТЯ ТА ПРИРОДНІ РЕКОРДИ

Історико-археологічний та природно-екологічний потенціал Мезинської округи: минуле, сучасне та перспективи розбудови: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-й річниці заснування Мезинського археологічного науково-дослідного музею та 85-літтю від дня народження відомого краєзнавця і археолога, засновника Мезинського музею В. Є. Куриленка (Чернігів-Мезин, 17 -18 вересня 2015 р.)

Охорона фіторізноманіття Чернігівської області : види О 92 Червоної книги України / Т.Л. Андрієнко-Малюк, Л.О. Лобань, О.В. Лукаш, Ю.О. Карпенко, Н.П. Гальченко, Л.В. Дідик; під редакцією Т.Л. Андрієнко-Малюк та О.В. Лукаша

Путівник Мезинський національний природний парк: край давньої історії та чарівної природи. Загальна редакція: Н.В.Симоненко. Авторська ідея, наукова редакція: Ю.О. Карпенко

SQ37-1 журнал польський конф.Narbac 2018

ConferenceBook_NARBAC_2020

На кафедрі екології та охорони природи працює 8 викладачів, із них: 2 доктори наук, 4 кандидати наук, 1 старший викладач, 1 викладач.

Основні напрямки наукової та дослідної роботи кафедри базуються на пріоритетах Чернігівської області як частини півночі України, міжнародних аспектах міжрегіонального співробітництва прикордонних територій з Республікою Білорусь та Польщею, технічних можливостях та її практичній спрямованості, і включають такі:

І. Біорізноманіття та його складові: фіто-, ценотичне та екосистемне різноманіття Лівобережного Полісся, його созологічні аспекти; (доц. Карпенко Ю.О.), фіторізноманіття та ценотичне різноманіття Східного Полісся; (проф. Лукаш О.В.), ентомофауна та нематодофауна Чернігівщини (доц. Жиліна Т.М.); просторово-часові трансформації ландшафтних комплексів лесових островів Чернігівського Полісся (викл. Яковенко О.І.).

ІІ. Фізіологічні та біохімічні механізми впливів та взаємодій організмів: екологічна фізіологія і біохімія водних організмів, екологічні механізми діяльності вищих гідробіонтів; (доц. Паперник В.В.).

ІІІ. Заповідна справа, інтродукція та агрокультура: нематодофауна агроекосистем, її видовий склад та консорційні зв’язки (доц. Жиліна Т.М.); заплавні лісові екосистеми, їх різноманіття та їх фітосозологічні аспекти; (доц. Карпенко Ю.О.), феноритми та екологічні зміни деревних видів родини Rosaceae (доц. Кирієнко С.В.); дендрофлора зелених зон міст Лівобережного Полісся, її систематичні та еколого-ценотичні особливості та механізми її стійкості до умов урбосередовища; (доц. Потоцька С.О.).

ІV. Екологічна освіта, виховання та природоохоронні аспекти: студентський екологічний та природоохоронний рух; практичні екологічні проекти та їх вплив на формування світоглядних аспектів студентів природничих спеціальностей ВНЗ; (доц. Карпенко Ю.О.).

V. Техноекологічні аспекти охорони довкілля та його компонентів: шляхи зменшення техногенного впливу на довкілля та його складові (проф. Старчак В.Г.), технологічні аспекти водозабезпечення і водовідведення та інші прикладні аспекти екології міських систем (ст.викл. Квашук Ю.В.).

У 2020 році викладачі кафедри брали участь (та надсилали матеріали до оргкомітетів) у 7 Міжнародних, 4 Всеукраїнських, 2 регіональних наукових, науково-практичних конференціях, семінарах, зборах та інших заходах, наводимо окремі з них:

Міжнародні (Євросоюз):

• The 4rd International Scientific Conference “Natural Resources of Border Areas under a Changing Climate” (24–25.09.2020, Słupsk, Pomaranian University in Słupsk).

Міжнародні:

Білорусь

• Трансграничное сотрудничество в области экологической безопасности и охраны окружающей среды [Электронный ресурс] : V Международная научно-практическая конференция (4–5.07. 2020, Гомель).

• Международная научно-практическая конференция, посвященная 85-летию со дня рождения известного белорусского геоботаника Сапегина Леонида Михайловича (26.11.2020, Гомель).

Україна

• Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка «Тернопільські біологічні читання – Ternopil bioscience – 2020» (22-23 травня 2020 р., Тернопіль).

• Х Міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» (Чернігів, 2020).

Всеукраїнські

• Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (8–10 жовтня 2020 р., м. Івано-Франківськ).

• Всеукраїнська науково-практичної конференція, присвячена 55-й річниці заснування Мезинського археологічного науково-дослідного музею та 90-літтю від дня народження відомого краєзнавця і археолога, засновника Мезинського музею В.Є. Куриленка «Історико-археологічний та природно-екологічний потенціал Мезинської округи: минуле, сучасне та перспективи розбудови» (15-16 жовтня 2020 р., Чернігів-Деснянське-Мезин).

• Друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Євроінтеграція екологічної політики України», 22 жовтня 2020 р. Одеса.

• Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Крок у науку: дослідження у галузі природничо-математичних дисциплін та методик їх навчання» (20 листопада 2020 р., м. Чернігів).

• ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні фітосозологічні дослідження в Україні» (29 грудня 2020 р., м. Київ).

За останній (2020) рік викладачами кафедри опубліковано понад 37 друкованих матеріалів (статті, довідник, матеріали і тези конференцій).

Проф. Лукаш О.В. виступає як член редакційних рад/колегій журналів:

фахових

  • «Ecological Questions» (наукометрична база Scopus) – Університет Миколи Коперника в Торуні (Польща);
  • «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія Біологія» (Тернопіль);
  • «Біологія та екологія» – Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (Полтава);

науково-популярних - «Екологічний вісник» – Всеукраїнська екологічна ліга (Київ);

періодичного видання «Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги» (Київ).

Проф. Лукаш О.В. та зав. кафедри Карпенко Ю.О. є у складі наукового комітету міжнародної наукової конференції The 4rd International Scientific Conference “Natural Resources of Border Areas under a Changing Climate” (24–25.09.2020, Słupsk, Pomaranian University in Słupsk).

Кафедра постійно співпрацює з екологічними службами Чернігівської області в напрямку вивчення біорізноманіття та територій природно-заповідного фонду регіону.

Протягом 2016-2017 рр. кафедрою виграно 4 тендерні пропозиції через систему «Prozoro» і виконано 4 госпдоговірні теми:

• Ведення кадастру природно-заповідних територій Чернігівської області.

• Виготовлення екологічного обґрунтування річки Стрижень за межами міста Чернігова.

• Розробка концепції по озелененню міста Чернігова.

• Розробка схеми регіональної екомережі Чернігівської області.

У рамках виконання госптеми 5/2020 «Біорізноманіття Линовицької територіальної громади» доц. Карпенком Ю.О. виконано ряд польових досліджень та підготовлено Звіт про екологічний стан довкілля для представників громади 29.12.20 р., виступав в якості експерт-консультанта та виконавця екологічної частини грантового проекту фонду «Відродження» з «Розробки Звіту про Стратегічну екологічну оцінку Стратегії Линовицької територіальної громади та Плану дій з охорони навколишнього середовища на період 2021-2027 рр. (2020-2021).

Протягом звітного періоду здійснювалася співпраця з національним природним парком «Мезинський» (доц. Карпенко Ю.О., ас. Яковенко); університет з 2007 року є Науковим куратором цієї природоохоронної установи. У рамках реалізації наукової програми моніторингу на базі природно-заповідних території щорічно випускається черговий том «Літопису природи Мезинського НПП».

Викладачі кафедри залучені до реалізації розробок регіональної екологічної мережі в Чернігівській області та її складових, наукових обґрунтувань щодо створення нових природно-заповідних об’єктів.

Доц. кафедри Потоцька С.О. у 2016 році виступала керівником-координатором по Чернігівській області проекту ПМГ ГЕФ/Проект ЄС-НУО «Підтримка організацій громадянського суспільства (ОГС) в розвитку партнерства для сталого використання природно–заповідного фонду України» UKR/EU-NGOs/OP5/Y4/2016/05 в рамках партнерства «Навчальні заклади – об’єкти природно-заповідного фонду».

Проф. Лукаш О.В. одержав індивідуальний грант Академії наук Республіки Білорусь для участі в міжнародній конференції з проблем охорони біорізноманіття в Мінську. Проф. Лукаш О.В. виступає координатором студентських обмінів з Інститутом біології та охорони природи і Інститутом географії Поморської академії у Слупську (Польща).

Доц. кафедри екології та охорони природи Потоцька С.О. (2017) виграно грант на проведення студентсько-учнівської експедиції «Стежками акад. Берга», у рамках реалізації якого для університету було придбано наукового обладнання для вивчення показників довкілля вартістю 25,5 тис.грн.

Основними напрямками організаційно-масової роботи кафедри є пропаганда екологічних знань та проведення профорієнтаційної роботи. Викладачами кафедри, в т.ч. і завідувачем, у ЗМІ, на обласному радіо, телеканалах постійно висвітлювалися актуальні питання сучасного стану довкілля міста та області, охорони навколишнього середовища регіону.

Здійснюється зв’язок із освітніми закладами міста та громадськістю з проблематики сучасних аспектів екологічної науки, екологічної освіти і виховання. Викладачі кафедри ведуть активну роботу в галузі екологічної освіти, є членами ряду громадських екологічних організацій, зокрема Всеукраїнського товариства охорони природи, осередків Всеукраїнської екологічної ліги, Українського ботанічного та гідроекологічного товариств; беруть участь у засіданнях наукової ради Всеукраїнської екологічної ліги.

Щорічно кафедра бере участь в проведенні обласного етапу (ІІІ етапу Всеукраїнського олімпіади з екології) олімпіади з екології та конкурсу-захисту наукових проектів для школярів (проф. Лукаш О.В., доц.Карпенко Ю.О., викл. Яковенко О.І.). Доц. Карпенко Ю.О. та викл. Яковенко О.І. є членами журі обласного етапу-захисту наукових робіт відділення екології та аграрних наук Чернігівського територіального відділення Малої академії наук.

Доц. Карпенко Ю.О. з журналістами Чернігівського обласного радіо започаткували щотижневу радіопередачу «Екологічний щоденник».

Основні напрямки наукової роботи на навчально-науковій станції Університету, яка безпосередньо координується кафедрою, спрямовані на виконання курсових і кваліфікаційних робіт з проблематики біорізноманіття та прикладної екології. На станції продовжуються роботи по розширенню колекцій деревних рослин, хвойних коніферетуму, лікарських рослин, дендрарію та колекція зоокуточку. 

До наукової роботи на кафедрі залучені студенти. Курсові, кваліфікаційні (бакалаврські) і магістерські роботи виконуються в таких напрямках як: стан, охорона та оцінка біоресурсів та природно-заповідних територій Чернігівської області; видовий склад нематодофауни і ентомофауни Чернігівщини; гідробіологічний та гідрохімічний стан екосистем малих річок; ландшафтно-екологічні дослідження; прикладні екологічні і техноекологічні дослідження; проблеми і перспективи вивчення екології у шкільній та вищій освіті.

Студенти, які виконують наукові роботи на кафедрі брали участь Міжнародних, регіональних і Всеукраїнських наукових студентських конференціях та конференціях молодих вчених, за результатами яких надруковано 15 матеріалів.

У 2016 році студентки спеціальності Екологія брали участь у Всеукраїнський олімпіаді з екології та охорони навколишнього середовища, що проходила на базі Харківського національного університету комунального господарства, а саме: студентка 43 групи Дорошенко Юлія виборола Диплом переможця ІІ ступеня, а студентка тієї ж групи Нешта Анастасія - Диплом переможця ІІІ ступеня.

Студенти освітньої програми 101 Екологія беруть участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Крок у науку: дослідження у галузі природничо-математичних дисциплін та методик їх навчання».

Колектив кафедри екології та охорони природи спрямовує наукову роботу в світлі розбудови таких напрямків та в рамках стратегічних підходів освіти в інтересах збалансованого розвитку як:

• регіональні пріоритети і потреби;
• навчально-методологічна і науково-дослідна робота;
• виховна і профорієнтаційна робота;
• організаційна і еколого-просвітницька діяльність.

Досягнення кафедра екології та охорони природи

Просвітницька робота викладачів кафедри екології та охорони природи на UA Суспільне

Новорічний букет 2018

Основні напрямки організаційно-масової роботи еколого-освітньої кафедри екології та охорони природи

• на UA: Українське радіо "Чернігівська хвиля": викладачі кафедри брали участь у таких передачах як: "Наукові знання для повсякденного життя" (доц. Карпенко Ю.О,) з питань екобезпечної хімії, екологічно чистих продуктів харчування; прямих ефірах, присвячених питанням озеленення, спалювання листя, збору березового соку (доц. кафедри Потоцька С.О.) та передачі "Ранкові пташки" з питань екологічного туризму (доц. Карпенко Ю.О,). участь у 5 круглих столах з проблем поводження з відходами, використання сонячних батарей, проблем горіння торфовищ на Чернігівщині (проф. Лукаш О.В.) Також було презентовано 13 серій "Екологічного щоденника" з питань прикладної екології та питань життя людини в міському середовищі. (доц. Карпенко Ю.О,)

• на телекомпанії UA: Чернігів. та інших телеканалах постійно висвітлювалися актуальні питання сучасного стану довкілля міста та області, охорони навколишнього середовища регіону в програмі "Ранок" з питань утилізації сміття та його вторинної переробки (доц. Карпенко Ю.О,) з проблематики збору березового соку, "Тема дня" з проблем випалювання трави (доц. кафедри Потоцька С.О.) За сприяння телекомпанії UA: Чернігів підготовлена передача з проблем використання, придбання новорічних ялинок та створення новорічних композицій. (проф. Лукаш О.В.)

• Викладачі кафедри ведуть активну роботу в галузі екологічної освіти та просвіти, є членами ряду громадських екологічних організацій, зокрема Українського товариства охорони природи, осередків Всеукраїнської екологічної ліги, беруть участь у засіданнях: наукової ради Всеукраїнської екологічної ліги, громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів України, Басейнової ради Десни та верхнього Дніпра, громадської ради при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

• Здійснюється зв’язок із освітніми закладами міста та громадськістю з проблематики сучасних аспектів екологічної науки, екологічної освіти і виховання. Підтримуються зв’язки зі загальноосвітніми навчальними та позашкільними закладами м. Чернігова і чернігівської області, органами освіти через такі формати: 3 викладачі кафедри працюють в Чернігівському обласному педагогічному ліцеї для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради (доц. Карпенко Ю.О., доц. кафедри Потоцька С.О., доц. кафедри Кирієнко С.В. ) за сумісництвом; щорічно кафедра бере участь в проведенні обласного етапу (ІІІ етапу Всеукраїнського олімпіади з екології) олімпіади з екології та конкурсу-захисту наукових проектів для школярів (проф. Лукаш О.В., доц. Карпенко Ю.О., викл. Яковенко О.І.); доценти Карпенко Ю.О., Жиліна Т.М.,. є членами журі обласного етапу-захисту наукових робіт Чернігівського територіального відділення Малої академії наук; доц. Карпенко Ю.О. був головою журі міського етапу олімпіади з біології та міського конкурсу-захисту захисту наукових робіт Малої академії наук; доц. кафедри Потоцька С.О. була головою журі міського етапу олімпіади з екології.

• Робота з журналістами у форматі зйомки фільмів. Доц. Карпенко Ю.О. був співавтором фільму «Мезинский НПП – чотири пори року» (3 серії) в рамках національного проекту «Невідома Україна».

• Організація виставок та презентацій. 11 жовтня 2018 року викладачами кафедри, студентами хіміко-біологічного відділення природничо-математичного факультету та учнями ряду міських шкіл було проведено виставку «Скарбниця Деметри», присвячену святу осіннього врожаю. 19 грудня 2019 року було проведено викладачами та співробітниками кафедри з залученням студентів природничо-математичного факультету проведено виставку-конкурс «Замість ялинки - зимовий букет», інформацію про який було опубліковано в всеукраїнських і місцевих мас-медія.
• Природоохоронні акції та толоки з прибирання і благоустрою.

1 квітня 2018 р. на території РЛП «Ялівщина» проведено природоохоронну акцію «Міжнародний день зустрічі птахів» під назвою «Подаруй свій для птахів будиночок» та розвішано учасниками 100 зроблених будиночків для птахів, зокрема шпаківень, синичників, дуплянок за підтримки Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства.
З 10 квітня по 08 травня 2018 р. проведено природоохоронну акцію «Збережи первоцвіти» спільно з Департаментом агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів, Національним університетом «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка та ін.

01 червня 2018 р. з учасниками Всеукраїнського дитячого екологічного форуму «Діти за довкілля – майбутнє обираємо ми» на тему: «Розумна енергетика в освіті» на базі Національного еколого-натуралістичного центру було проведено «Екологічне дозвілля» під гаслом: «Думати глобально – діяти локально!».
05 червня 2018 р. в співпраці з Департаментом агропромислового розвитку екології та природних ресурсів було проведено обласний екологічний фестиваль «Життя в стилі ЕКО», організатор – майстер-класів, екологічних ігор, еко-квестів, екскурсій, посадок дерев та інших заходів.

15 вересня 2018 р. в Всесвітній день прибирання спільно з Національним університетом «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка, адміністрацією РЛП «Ялівщина» проведено природоохоронну акцію «Зроби Україну чистою».

19 грудня 2018 р. співорганізатор з Національним університетом «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка виставки – конкурсу «Зимовий букет – замість ялинки» в рамках природоохоронної акції «Не рубай ялику».

22 грудня 2018 р. на території РЛП «Ялівщина» проведено природоохоронну акцію «Підгодуємо птахів взимку».

В 2018 р. (Потоцька С.О., Карпенко Ю.О.) рамках реалізації Всеукраїнської природоохоронної акції «Посади дерево миру», присвяченої Міжнародному дню попередження експлуатації навколишнього природного середовища під час війни та військових конфліктів та щорічної акції «Зелений паросток майбутнього» спільно з Департаментом агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів, Партнерською мережею «Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні» з 7 по 13 листопада 2018 р. відбулася посадка Дерев миру, які були виділені з природоохоронного фонду з залученням учнівсько-студенської молоді: на території Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка; на пришкільній території ліцею №15, ЗОШ №19, № 5, № 1, № 33; на агробіостанції ліцею та на території РЛП «Ялівщина».

У 2018 р. проведено 4 лекції для учнівської молоді на тему: «Правильно посади дерево та догляд за ним» на базі Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (Потоцька С.О.).

• проведення навчальних тренінгів для освітян. Доц. кафедри Потоцька С.О. виступала як координатор по Чернігівській області громадських консультацій з питань поширення обізнаності, обговорення проекту Закону України «Про ратифікацію Мінаматської конвенції про ртуть» 6 вересня 2018 р.проведено громадське обговорення на території Чернігівської області проекту закону України «Про ратифікацію Мінаматської конвенції про ртуть». В обговоренні брали участь 39 представників: структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органи виконавчих та місцевих самоврядувань, територіальних підрозділів центрального органу виконавчої влади, науковці, студенти ВНЗ, представники громадських організацій. Багатостороннього фонду з виконання Монреальського протоколу. За результатами обговорення вирішили:

16 листопада 2018 р. та 08 квітня 2019 р доц. кафедри Потоцька С.О. виступала як координатор по Чернігівській області проекту в рамках реалізації проекту ПРООН-ГЕФ ПМГ «Підтримка Центру сталого розвитку та безпеки громади», проекту ПРООН-ГЕФ ПМГ «Підвищення рівня громадської обізнаності щодо змін клімату та захисту озонового шару» пройшло 2 навчальних тренінги "Дій за озон!" із впровадження навчального комплекту для закладів загальної середньої освіти «ОЗОНЕКШН» для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів міста Чернігова та Чернігівської області (30 та 50 учасників).

• екскурсій для школярів і вчителів міста та області. На навчально-науковій станції Університету в межах існуючих колекцій деревних рослин, хвойних коніферетуму, лікарських рослин, дендрарію; та колекції зоокуточку (що налічує 7 видів фазанів, 1 вид павичів та 3 видів курей, цесарок) було проведено 25 екскурсії для школярів міських закладів освіти та вчителів міста та області, насамперед шкіл № 5, 11, 15, 27, 31, 34.

09 лютого 2020 року на базі Чернігівського ліцею №32 Чернігівської міської ради відбувся ІІІ (обласний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології.
У складі журі були представники кафедри екології та охорони природи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка (Карпенко Ю.О. - голова журі,завідувач кафедри екології та охорони природи, кандидат біологічних наук, доцент;

Лукаш О.В. - співголова журі, професор кафедри екології та охорони природи, доктор біологічних наук, професор; Яковенко О.І. - викладач кафедри)

11 лютого 2020 року в конференц-залі Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка, з нагоди відзначення 14-ї річниці створення Мезинськогого НПП відбулося засідання круглого столу "Мезинський національний природний парк – найбільша природоохоронна територія Новгород-Сіверського Полісся: історична спадщина, природна цінність та рекреаційна привабливість".

У засіданні взяли участь викладачі та студенти природничо-математичного факультету Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка, спеціалісти Департаменту культури та туризму, національностей та релігій Чернігівської ОДА, Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка, Державної екологічної інспекції, Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації, Чернігівської обласної організації Українського товариства охорони природи, Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства, Чернігівської обласної станції юних натуралістів, наукові співробітники Мезинського НПП. 17 жовтня 2020 року на території регіонального ландшафтного парку «Ялівщина» на підтримку загальнодержавної ініціативи з озеленення України «1000000 дерев за 24 години» було висаджено близько 200 садженців сосни звичайної та дуба черешчатого.

В акції взяли участь представники комунального закладу «РЛП «Ялівщина», громадські екоактивісти, науковці та студенти-екологи Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка.

Слід зазначити, що Університет є науковим куратором РЛП Ялівщина.

Цього разу садили дерева аборигенних видів, тобто властивих території парку та добре пристосованих до місцевих умов. Для висадки було обрано ділянки на лівому березі р. Стрижень поруч із лісовими насадженнями уздовж прибережно-захисної смуги. Сподіваємося, що згодом садженці стануть величними деревами та гармонійно впишуться в природні комплекси Ялівщини.

Під час висадки дерев також було зібрано декілька мішків сміття (https://cntime.cn.ua/.../29471-u-yalivshchyni-dodalosia...).

На території регіонального ландшафтного парку "Ялівщина" розпочалася природоохоронна акція "Підгодуємо пташок взимку". До неї сьогодні долучилися студенти-екологи, учні ліцею та викладачі природничо-математичного факультету нашого університету. Розвішені годівнички, які були надані нашими лісівниками, наповнили кормами для зимуючих птахів.

Закликаємо всіх небайдужих допомогти кормами для годівничок, а прогулюючись Ялівщиною не забудьте взяти з собою кілька жменьок несмаженого насіння або кілька шматочків білого хліба.

Ваша допомога потрібна синичкам, повзикам, піщукам та іншим видам, які зимуюють у нас.

Пам'ятайте - зимуючим птахам страшний не стільки холод, а нестача їжі. А влітку вони допоможуть викорінити шкідників та їх личинок з "Ялівщини".

Яку воду ми п'ємо?...студенти-екологи вивчають

Студенти спеціальності "Екологія" залучилися до реалізації у Чернігівській області спільного проекту Всеукраїнської екологічної ліги і програмою «Головна тема» телеканалу «Україна», які запланували перевірити якість питної води в усіх регіонах України.

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефон: (04622) 3-22-54

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG