Кафедра екології та охорони природи створена у 2003 році. Вона є випусковою та забезпечує підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр та спеціаліст за напрямом „Екологія та охорона навколишнього середовища”.

На кафедрі працює 12 викладачів: 2 доктори наук, професори, 6 кандидатів наук, з них 4 доцента, 2 ст. викладача та 2 асистенти. Завідувач — кандидат біологічних наук, доцент Карпенко Юрій Олександрович.

Історія кафедриНавчальні дисципліниСклад кафедриЛіцензуваня та акредитація

Кафедра забезпечує викладання понад 40 фахових курсів на хіміко-біологічному, психолого-педагогічному, фізико-математичному, філологічному, факультетах та Навчально-науковому інституті історії, етнології та правознавства імені О.М.Лазаревського.

Професор кафедри Лукаш О.В. – автор посібнику з грифом МОНУ „Польова практика з фізіології та екології рослин” (Київ, 2001).

Практична підготовка фахівців включає науково-дослідну роботу на агробіостанції в урочищі „Ялівщина”, колекційний фонд рослин якої нараховує понад 1000 видів і форм.

Концепція діяльності кафедри екології та охорони природи в напрямку підготовки фахівців екологів та біологів базується на таких засадах:

формування знань про цілісність живої матерії, діяльність з формування системних знань про ієрархію живого та його взаємозв’язок і залежність, які зафіксовані у вигляді окремих видів знань (теорій, законів, понять, фактів тощо);

формування у студентів структурованих знань з оцінки екологічної ситуації, з антропогенного забруднення довкілля та природоохоронної діяльності;

кредитно-трансферна система оцінювання знань студентів як показник систематичності вивчення навчального матеріалу і контролю якості їх самостійної роботи;

покращання матеріально-технічної бази;

удосконалення методичної бази шляхом створення методичних посібників, рекомендацій та підручників з теоретично-практичних курсів екологічного і ботаніко-зоологічного циклів дисциплін, а також польових щоденників, альбомів, путівників з метою сприяння самостійності в опрацюванні навчального матеріалу студентами та систематизації їхніх практичних вмінь та навичок;

надання методичної допомоги студентам при проходження ними виробничих та навчально-польових практик.

Основні напрямки наукової роботи кафедри:

созологічне вивчення флористичного, ценотичного та ландшафтного розмаїття, встановлення сучасного стану територій та об’єктів природно-заповідного фонду та розробка шляхів оптимізації природоохоронної і екологічної мереж Чернігівщини в системі розвитку екосередовища регіону та його біостроми;

екозоологічні дослідження ентомофауни та нематодофауни різних груп ґрунтів в умовах природних та антропогенізованих систем;

вивчення стану популяцій рідкісних і охороняємих хребетних, дослідження гідробіонтів малих річок як індикаторів стану водних екосистем, еколого-біохімічних механізмів їх стійкості в умовах дії екстремальних факторів середовища та токсикантів;

вплив полютантів на процеси корозії сталі у ґрунті, зокрема некондиційних пестицидів як один з шляхів одержання інгібуючих композицій;

вивчення сучасних підходів в екологічній освіті та вихованні молоді і ідей «глибинної екології» з врахуванням регіональних процесів; психологічних умов розвитку професійного мислення у майбутніх екологів.

Кафедра має тісні творчі зв’язки з багатьма державними екологічними службами та установами м.Чернігова і Чернігівської області, які є базовими для проходження навчальних та виробничих практик, написання дипломних випускних робіт. Завідувач кафедри Ю.О.Карпенко є головою громадської ради екологічних організацій при Держуправлінні охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській області. Професор О.В.Лукаш очолює Наукову раду обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги.

Кафедра підтримує наукові зв’язки і постійно обмінюється науково-методичною інформацією з провідними навчальними та науково-дослідними установами України, в тому числі з кафедрою екології та охорони довкілля Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

Викладачі кафедри постійно співпрацюють з національними природними парками «Ічнянський» та «Мезинський», науковим куратором яких університет є з 2007 року. На цих територіях щорічно проводяться спільні екологічні, флористичні і мікологічні дослідження, навчально-польові практики студентів.

Викладачі кафедри залучені до виконання наукових державних тем і міжнародних проектів, до діяльності робочих груп в рамках трьохсторонньою проекту “Єврорегіон “Дніпро”: створення і розвиток, проблеми і перспективи”.

 1. Агроекологія
 2. Антропогенна евтрофікація водойм і основи аквакультури
 3. Біорізноманіття
 4. Біосферологія
 5. Ботаніка
 6. Вступ до фаху
 7. Геологія з основами палеонтології
 8. Гідрологія
 9. Глобальна екологія
 10. Ґрунтова зоологія
 11. Еволюційне вчення
 12. Екологічна безпека
 13. Екологічна стандартизація і сертифікація
 14. Екологічне інспектування
 15. Екологія міських систем
 16. Ентомологія
 17. Загальна гідробіологія
 18. Загальна екологія та неоекологія
 19. Заповідна справа
 20. Зоологія
 21. Історія біології
 22. Ландшафтна екологія
 23. Метеорологія та кліматологія
 24. Моніторинг довкілля
 25. Організація управління в екологічній діяльності
 26. Орнітологія
 27. Основи екології
 28. Охорона праці в галузі
 29. Охорона рослинного світу
 30. Паразитологія
 31. Радіобіологія
 32. Урбоекологія
 33. Фауна прісних водойм
 34. Фізіологія і екологія рослин
 35. Флора прісних водойм
 36. Цитологія
Karpenko

Завідувач кафедри екології та охорони природи

Карпенко Юрій Олександрович

Кандидат біологічних наук, доцент.

На факультеті працює з 1992 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка, хіміко-біологічний факультет, спеціальність “Хімія і біологія” (1993); аспірантура за спеціальністю “Екологія, ботаніка” при відділі екології фітосистем Інституту ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України (1994-1998). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: “Диференціація угруповань рослинності нижньої частини межиріччя Десна-Сейм” за спеціальністю “Ботаніка” (1999).

Викладає курси дисциплін: вступ до фаху, загальна екологія та неоекологія, заповідна справа, ботаніка, біорізноманіття.

Наукові інтереси: фіторізноманіття Чернігівської області.

Наукові досягнення: автор більш ніж 120 робіт, учасник понад 40 конференцій різного рівня; виконавець 5 наукових тем (гранти МОН України, Мінекологіїі НАНУ).


Lukash

Лукаш Олександр Васильович

Професор кафедри екології та охорони природи, доктор біологічних наук, професор.

На факультеті працює з 1994 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка, хіміко-біологічний факультет, спеціальність “Хімія і біологія” (1994); аспірантура за спеціальністю “Ботаніка” при Інституті ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України (1994-1998); докторантура за спеціальністю “Ботаніка” на кафедрі ботаніки Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2006-2009). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: “Рослинність, флористичні та созологічні особливості межиріччя Десна – Остер” за спеціальністю “Ботаніка” (1999). Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук на тему: „Напрямки розвитку та созологічна оцінка флори судинних рослин Східного Полісся” за спеціальністю “Ботаніка”» (2009).

Викладає курси дисциплін: ботаніка, флора прісних вод, фізіологія рослин, охорона рослинного світу.

Наукові досягнення: автор понад 250 наукових та методичних робіт (у тому числі 5 монографій та посібників з грифом Міністерства освіти і науки України), учасник понад 40 конференцій різного рівня; керівник 3 міжнародних наукових проектів у галузі природокористування. Науковий керівник аспірантів.


Starchak

Старчак Валентина Георгіївна

Професор кафедри екології та охорони природи, доктор технічних наук, професор.

На факультеті працює з 2006 року.

Освіта: Львівський політехнічний інститут, хіміко-технологічний факультет, кваліфікація „Інженер-технолог” (1958); аспірантура за спеціальністю ”Аналітична хімія„ при ВЗІХП м.Москва, (1968). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук на тему: “Вплив неметалевих включень на окклюзію водню сталлю” за спеціальністю “Металургія чорних металів” (1969). Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук на тему: “Підвищення стійкості сталі в електрохімічних процесах” за спеціальністю “Технічна електрохімія” (1989).

Викладає курси дисциплін: моніторинг довкілля, охорона праці в галузі.

Наукові інтереси: техногенно-екологічна безпека конструкційних матеріалів, технічних споруд екологічно небезпечних виробництв; інтегральна оцінка екологічного стану довкілля, моніторинг довкілля; розробка синергічних металохелатуючих композицій з утилізацією відходів виробництва і споживання для підвищення техногенно-екологічної безпеки металоконструкцій та запобігання техногенних аварій.

Наукові досягнення: автор понад 600 наукових та науково-методичних (90 посібників, розробок з екологічних, хімічних дисциплін) робіт; автор 17 авторських свідоцтв СРСР на винаходи та 2 патентів України; учасник більше ніж 300 міжнародних, всесоюзних, всеукраїнських конференцій, конгресів, симпозіумів.

Науковий керівник докторантів, аспірантів.

Науковий керівник 10 госпдоговірних науково-дослідних робіт (з ФМІ НАН України, з „Оренбурггаздобуток", „Чернігівнафтопродукт", з РХП „Азот", „Пожтехніка" та ін.) та 10 держбюджетних тем.


Doroshenko

Дорошенко Василь Павлович

Доцент кафедри екології та охорони природи, кандидат технічних наук.

На факультеті працює з 2006 року.

Освіта: Українська академія сільськогосподарських наук, факультет механізації сільського господарства спеціальність “Інженер-механік” (1961); Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: „Дослідження та обґрунтування оптимальної структури МТП господарств в рослинництві Полісся УРСР” за спеціальністю „Експлуатація та ремонт сільськогосподарських машин” (1974).

Викладає курси дисциплін: екологія міських систем, агроекологія, основи стандартизації і сертифікації.

Наукові інтереси: урбоекологія, агроекологія, метрологія.

Наукові досягнення: автор понад 20 наукових та методичних робіт.


Gilina

Жиліна Тетяна Миколаївна

Доцент кафедри екології та охорони природи кандидат біологічних наук.

На факультеті працює з 1996 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, хіміко-біологічний факультет, спеціальність “Хімія і біологія” (1996); аспірантура за спеціальністю “Фітопатологія” при Інституті захисту рослин УААН (2001-2005). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: „Паразитичні нематоди картоплі в Східному Поліссі України: поширення, шкодочинність та методи контролю чисельності” за спеціальністю “фітопатологія” (2005).

Викладає курси дисциплін: зоологія, загальна цитологія, ґрунтова зоологія, паразитологія, охорона природи.

Наукові інтереси: ґрунтова зоологія, нематодологія, гельмінтологія, ентомологія , раритетні види.

Наукові досягнення: автор більше 40 наукових та методичних робіт, учасник понад 25 конференцій, виконавець науково-дослідних робіт.


Krivoshipa

Кривопиша Вікторія Вікторівна

Доцент кафедри екології та охорони природи, кандидат біологічних наук.

На факультеті працює з 2001 року.

Освіта: Дніпропетровський національний університет, біолого-екологічний факультет, спеціальність “Зоологія” (1995). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: „Вплив стрес-факторів водного середовища на адаптивні функції нервової системи коропа” за спеціальністю “Іхтіологія” (2001).

Викладає курси дисциплін: гідрологія, гідробіологія, аквакультура, біосферологія, нормування антропогенного навантаження на природні системи.

Наукові інтереси: механізми адаптації прісноводних риб до токсикантів водного середовища, розробка на їх основі методів біохімічного моніторингу і моделювання екосистем для очищення забруднених вод.

Наукові досягнення: автор більш ніж 30 наукових та методичних робіт, учасник понад 20 конференцій різного рівня; виконавець науково-дослідних робіт з проблематики гідроекологіних досліджень (МОН молоді спорту України).


Shevchenko

Шевченко Валентина Леонідівна

Доцент кафедри екології та охорони природи, кандидат біологічних наук.

На факультеті працює з 1987 року.

Освіта: Київський університет імені Тараса Шевченка, біологічний факультет, спеціальність “Біологія” (1978); аспірантура за спеціальністю “Паразитологія і гельмінтологія” при Всесоюзному науково-дослідному інституті цукрових буряків (1979-1981). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: “Еколого-біологічні особливості Longidorus elongates при паразитуванні на цукрових буряках” за спеціальністю “Гельмінтологія” (1985).

Викладає курси дисциплін: зоологія безхребетних тварин, фауна прісних вод, історія біології.

Наукові інтереси: фітонематодологія, гельмінтологія, ентомологія, раритетні види, методика викладання зоології.

Наукові здобутки: автор більше ніж 80 наукових та методичних робіт; учасник понад 50 конференцій; виконавець науково-дослідних робіт.


Kirienko

Кирієнко Світлана Володимирівна

Старший викладач кафедри екології та охорони природи, кандидат біологічних наук.

На факультеті працює з 2005 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, хіміко-біологічний факультет; спеціальність “Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія і біологія” (2004). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: „Види кущових рослин родини Rosaceae Лівобережного Полісся: біоморфологічні та екологічні особливості, перспективи використання” за спеціальністю „Ботаніка” (2011).

Викладає курси дисциплін: ботаніка, радіобіологія, охорона природи.

Наукові інтереси: ботаніка, фізіологія рослин, кущові рослини родини Rosaceae.

Наукові досягнення: автор 20 наукових праць, учасник 8 міжнародних наукових і науково-практичних конференцій, виконавець 3 науково-дослідних робіт.


Potoscka

Потоцька Світлана Олександрівна

Доцент кафедри екології та охорони природи, кандидат біологічних наук.

На факультеті працює з 2001 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, хіміко-біологічний факультет; спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» (2006). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: “Природна та культивована дендрофлора міста Чернігова” за спеціальністю “Ботаніка” (2011).

Викладає курси дисциплін: ботаніка, основи екології, заповідна справа, систематика рослин.

Наукові досягнення: автор 30 наукових праць, учасник 9 наукових і науково-практичних конференцій (в тому числі міжнародних).

Участь у держбюджетних темах: Виконавець держбюджетної теми "Біологічне та ландшафтне різноманіття лісових територій ПЗФ Лівобережного Полісся в межах Чернігівської області".


Fedun

Федун Олександр Миколайович

Старший викладач кафедри екології та охорони природи.

На факультеті працює з 2001 року.

Освіта: Ніжинський державний педагогічний університет імені М.В.Гоголя, природничо-географічний факультет, спеціальність “Біологія і географія” (1991); аспірантура за спеціальністю “Зоологія” при Інституті зоології імені І.І.Шмальгаузена НАН України (2002-2006).

Викладає курси дисциплін: зоологія хребетних, еволюційне вчення, орнітологія, біогеографія.

Наукові інтереси: орнітофауна антропогенних ландшафтів, фауна хребетних тварин Полісся.

Наукові досягнення: автор більш ніж 20 наукових та методичних робіт, виконавець 3 науково-дослідних робіт.


Yakovenko

Яковенко Олександр Іванович

Старший викладач кафедри екології та охорони природи.

На факультеті працює з 2004 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, хіміко-біологічний факультет, спеціальність “Екологія і охорона навколишнього середовища” (2004); аспірантура за спеціальністю “Фізична географія, геохімія та геофізика ландшафтів” при Інституті географії НАН України (2006-2010).

Викладає курси дисциплін: ландшафтна екологія, геологія, метеорологія та кліматологія, екологічне інспектування.

Наукові інтереси: ландшафтне різноманіття Чернігівського та Новгород-Сіверського Полісся; просторово-часова трансформація ландшафтів; ГІС–картографування.

Наукові досягнення: автор більш ніж 20 наукових та методичних робіт, учасник понад 10 конференцій, виконавець 3 науково-дослідних робіт.


Kvashuk

Квашук Юлія Валеріївна

Асистент кафедри екології та охорони природи.

На факультеті працює з 2009 року.

Освіта: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, хіміко-біологічний факультет, спеціальність “Екологія та охорона навколишнього середовища” (2009); аспірантура за спеціальністю “Хімічний опір матеріалів та захист від корозії” при Чернігівському державному технологічному університеті (2010-2013).

Викладає курси дисциплін: урбоекологія, екологічне інспектування, екологічна безпека.

Наукові інтереси: розробка екологічно безпечних інгібіторів корозії.

Наукові досягнення: автор 9 наукових робіт; 1 патенту України на корисну модель.

 

 


Sluta

Слюта Аліна Миколаївна


Асистент кафедри екології та охорони природи, аспірант.

На факультеті працює з 2011 року.

Освіта: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, хіміко-біологічний факультет, спеціальність „Екологія та охорона навколишнього середовища” (2011); аспірантура за спеціальністю “Біохімія” на кафедрі екології та охорони природи Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка (2012-2015).

Викладає курси дисциплін: агроекологія, геологія.

Наукові інтереси: біохімія водних рослин, екологія водних рослин, фітоіндикація.


Tkashenko

Ткаченко Оксана Василівна

Асистент кафедри екології та охорони природи.

На факультеті працює з 1993 року.

Освіта: Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В.Гоголя, природничий факультет; спеціальність “Біологія і хімія” (1986); аспірантура за спеціальністю “Зоологія” при Національному науково-природничому музеї НАН України (2003-2007).

Викладає курси дисциплін: зоологія хребетних.

Наукові інтереси: герпетофауна Чернігівщини.

Наукові досягнення: автор більш ніж 10 наукових та методичних робіт, учасник 9 конференцій, виконавець науково-дослідної роботи.

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету НУЧК. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.