Публічна інформація про діяльність 

Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

Річний звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного
Положення

Положення про ЦНМПОДН

Положеня про вчену раду

Положення про організацію освітнього процесу 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти

Положення про дисципліни вільного вибору студентів

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про порядок переведення студентів університету, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб на місця державного замовлення

Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників

Положення про колегіальні органи та їх персональний склад

Положення про приймальну комісію

Положення про органи студенського самоврядування

Положення про отримання диплома з відзнакою

Положення про порядок призначення і виплату стипендій студентам, аспірантам і докторантам

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

Положення про ректорські контрольні роботи

Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців

Положення про електронні навчальні курси

Положення про дистанційне навчання

Положення про організацію супроводу студентів із інвалідністю

Положення про конкурсну комісію

Положення про випускну кваліфікаційну роботу (проєкт)

Положення про аспірантуру

Положення про організацію та проведення практики студентів

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних і педагогічних працівників

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

Положення про академічну доброчесність здобувачів освіти

Положення про факультет

Положення про кафедру