Публічна інформація про діяльність 

Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

Річний звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного
Основні документи

Статут (new)

Стратегія розвитку університету на 2016-2021 роки

Кошторис на поточний рік

Використання бюджетних коштів у розрізі програм (2017)

Інформація щодо проведеня тендерних процедур

Штатний розпис на поточний рік (у тому числі зведений)

Звіт ректора за 2015 рік

Cклад керівних органів

Колективний договір

Річний фінансовий звіт про діяльність НУЧК імені Т.Г.Шевченка (2018)

Розмір плати за навчання(new)

Надання додаткових освітніх послуг

Постанова КМУ від 31 березня 2015 року "Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка"

Перелік штатних науково-педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до науковометричної бази Scopus або Web of Science Core Collection із переліком цих публікацій 

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (ліцензія)

Положення

Положеня про вчену раду

Положення про організацію освітнього процесу 

Положення про дисципліни вільного вибору студентів

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про порядок переведення студентів університету, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб на місця державного замовлення

Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників

Положення про колегіальні органи та їх персональний склад

Положення про приймальну комісію

Положення про органи студенського самоврядування

Положення про отримання диплома з відзнакою

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

Положення про ректорські контрольні роботи

Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців

Положення про електронні навчальні курси

Положення про дистанційне навчання

Положення про організацію супроводу студентів із інвалідністю

Положення про конкурсну комісію

Положення про аспірантуру

Положення про організацію та проведення практики студентів

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних і педагогічних працівників