Публічна інформація про діяльність 

Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

Основні документиПоложенняРічний звітАрхів

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Статут (new)

Стратегія розвитку університету на 2016-2021 роки

Кошторис на поточний рік

Штатний розпис на поточний рік (у тому числі зведений)

Cклад керівних органів

Колективний договір

Розмір плати за навчання (2019)

Постанова КМУ від 31 березня 2015 року "Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка"

Перелік штатних науково-педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до науковометричної бази Scopus або Web of Science Core Collection із переліком цих публікацій 

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (ліцензія)

Звіт закладу вищої освіти N2-3 нк 2019 р (заочна форма)Звіт закладу вищої освіти N2-3 нк 2019 р (денна форма)
Проєкти

Положення про освітню програму та гаранта освітньої програми 2020

Тимчасовий порядок проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії та підсумкової державної атестації 2020 – 2021 навчального року в університеті в умовах карантину

Положення про організацію освітнього процесу 2020

Положення щодо протидії булінгу

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій

Положення про психологічну службу

Положення про конкурс на кращу кафедру

Положення про інформаційний супровід офіційного веб-сайту

Положення про ЦНМПОДН

Положеня про вчену раду

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти

Положення про дисципліни вільного вибору студентів 2020

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про порядок переведення студентів університету, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб на місця державного замовлення

Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників

Положення про колегіальні органи та їх персональний склад

Положення про приймальну комісію

Положення про органи студенського самоврядування

Положення про диплом з відзнакою 2020

Положення про порядок призначення і виплату стипендій студентам, аспірантам і докторантам

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

Положення про ректорські контрольні роботи

Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців

Положення про електронні навчальні курси

Положення про дистанційне навчання

Положення про організацію супроводу студентів із інвалідністю

Положення про конкурсну комісію

Положення про випускну кваліфікаційну роботу (проєкт)

Положення про аспірантуру

Положення про організацію та проведення практики студентів

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних і педагогічних працівників

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

Положення про академічну доброчесність 2020

Положення про факультет

Положення про кафедру