Факультет було створено 1928 року. Він готує вчителів для учнів початкових класів, учителів музики, образотворчого мистецтва, англійської мови, інформатики для учнів початкових класів, сімейних вихователів, вихователів дітей дошкільного віку, вчителів англійської мови в дошкільних закладах.

Читати далі

На денному відділенні навчається понад 400, а на заочній формі навчання – близько 300 студентів. За час свого існування факультет підготував близько 8000 учителів початкових класів і вихователів дошкільних навчальних закладів. Серед педагогів початкової школи, що сьогодні працюють на Чернігівщині, 90% - випускники нашого факультету.

У складі викладачів трьох факультетських кафедр є професори, доценти, доктори та кандидати наук, члени Національних спілок письменників і художників України, 7 відмінників освіти України. На факультеті регулярно проводяться Всеукраїнські, обласні та регіональні науково-методичні конференції з проблем початкової освіти. За останні три роки викладачі та студенти опублікували 500 наукових робіт, серед яких є підручники з грифом Міністерства освіти і науки України, монографії, навчально-методичні посібники, статті у фахових виданнях.

 

Декан
striletz

Стрілець Світлана Іванівна

Доктор педагогічних наук, професор.

Закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Математика і фізика».

У 2003 році отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Тема кандидатської дисертації: «Проблеми шкільної математичної освіти у педагогічній спадщині К. Ф. Лебединцева (1878-1925)». У 2005 році отримала вчене звання доцента.

У 2013 році Стрілець С.І. отримала науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти». Тема докторської дисертації: «Теоретико-методичні основи фахової підготовки вчителів початкової школи засобами інноваційних технологій». У 2014 році отримала вчене звання професора.

Коло наукових інтересів – інновації у вищій педагогічній освіті.

Основні публікації за останній період:

1. Стрілець С.І. Інноваційні педагогічні технології у вищій школі. Навчально-методичний посібник. Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2012. 200 с.

2. Стрілець С.І. Методика викладання математики в початкових класах у таблицях і схемах. Навчально-методичний посібник. Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2012. 104 с.

3. Підготовка вчителів початкової школи засобами інноваційних технологій: Монографія. Чернігів, 2012. 380 с.

4. Стрілець С. І. Інновації у вищій педагогічній освіті: теорія і практика: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Чернігів: ФОП Лозовий В. М., 2013. 508 с.

5. Стрілець С. І. Інновації у вищій педагогічній освіті: теорія і практика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів [2-ге вид., допов. і переробл.].  Чернігів: ФОП Лозовий В. М., 2015.544 с (Гриф МОН № 1/11-16915 від 24.10.2014).

6. Стрілець С. І., Запорожченко Т. П.  Основи роботи в середовищі Moodle. Навчальний посібник. Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2015. 60 с.

7. Стрілець С. І., Запорожченко Т. П. Формування математичної компетентності майбутнього вчителя початкових класів засобами інноваційних технологій: монографія. Чернігів: ФОП Лозовий В. М., 2019.  204 с.

8.    Lukash O., Miroshnyk I., Yakovenko O., Strilets S. The vegetation of the cretaceous outcrops of Novgorod-Siverskyi Polesie loess “islands” (Ukraine) and the new locality of Gentiana cruciate L. Ecological Questions. 30 (2019) 1. –  pp.21-33.

9.    Miroshnyk I., Strilets S. The typology of health-saving educational technologies in primary school. Natural Resources of Border Areas under a Changing Climate. The 3rd International Scientific Conference: the program, abstracts (Ukraine, Chernihiv, September 24-27, 2019). Chernihiv: Desna Polygraph Publishing House. 2019. –  p.88.

Заступники декана
Lymar

Лимар Юлія Михайлівна

Заступник декана з навчальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила з відзнакою Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Початкове навчання і образотворче мистецтво».

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування готовності майбутнього вчителя до розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів» зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти». У 2012 році отримала вчене звання доцента кафедри дошкільної та початкової освіти.

Коло наукових інтересів:

– підготовка майбутніх учителів до використання педагогічних технологій у початковій школі;

– підготовка майбутніх учителів початкової школи та майбутніх вихователів дітей дошкільного віку до здійснення наукових досліджень.

Основні публікації за останній період:

1. Лимар Ю.М. Підготовка майбутніх вихователів дітей дошкільного віку до проведення наукового дослідження. Педагогічні науки: зб. наук. праць. Випуск LXX. Том 2. Херсон, 2016. С. 79-82.

2. Лимар Ю.М. Самостійна робота як засіб формування дослідницьких умінь студентів. Наукова дискусія: питання педагогіки та психології: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2016 р.).  К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2016.  С. 97-100.

3. Лимар Ю.М. Методика соціально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку з синдромом негативного самопред’явлення. Inovativny vyskum v oblasti vzdelavania a socialnej prace (Sladkovicovo, 10-11 marca 2017). Sladkovicovo : Visoka skola Danubius, 2017. P. 174-176.

VlasovaO

Власова Олена Бориславівна

Заступник декана з виховної роботи, викладач кафедри мистецьких дисциплін.

Закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут імені Миколи Гоголя (1994 р.).

Сфера наукових інтересів: музична педагогіка, музичне виховання, організація музично-дозвіллєвої діяльності в загальноосвітній школі, музичне виховання дітей дошкільного віку.

Викладає навчальні дисципліни: Організація музично-дозвіллєвої діяльності учнів загальноосвітньої школи, Методика організації музично-виховних заходів, Теорія і методика музичного виховання в ЗДО, Методика організації музично-театралізованої діяльності у ЗДО, Методика організації та проведення дитячих свят.

Автор понад 15 наукових статей.

Нагороди та відзнаки: грамоти та подяки ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка.

Деканат

Наразі розділ у стадії розробки :(

Вчена рада факультету
Персональний склад вченої ради факультетуРішення вченої ради факультету

Члени вченої ради за посадами

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

науковий ступінь, вчене звання

Посада
1.

Стрілець Світлана Іванівна,
доктор педагогічних наук, професор                      

 декан факультету дошкільної, початкової освіти і мистецтв
2.

Лимар Юлія Михайлівна,
кандидат педагогічних наук, доцент

 заступник декана з навчальної роботи
3. Власова Олена Бориславівна заступник декана з виховної роботи
4. Турчина Ірина Станіславівна,
кандидат педагогічних наук, доцент
в.о. завідувача кафедри дошкільної та початкової освіти
5.

Дорошенко Тетяна Володимирівна,
доктор педагогічних наук, професор

завідувач кафедри мистецьких дисциплін
6.

Мамчич Олена Борисівна,
кандидат педагогічних наук, доцент

завідувач кафедри мов та методики їх викладання
7.

Михайленко Олена Вікторівна,
кандидат педагогічних наук

голова профспілкової організації викладачів факультету
8.  Булаш Наталія Віталіївна  голова профспілкової організації студентів факультету
9. Крот Дар’я Павлівна голова студентського самоврядування
10. Кириленко Наталія Миколаївна стейкхолдер, директор школи №25 м. Чернігів

 

Виборні представники вченої ради

11.

Міненок Антоніна Олексіївна,
доктор педагогічних наук, професор

професор кафедри дошкільної та початкової освіти
12.

Богдан Тетяна Миколаївна,
кандидат педагогічних наук, доцент

доцент кафедри дошкільної та початкової освіти
13.

Носко Юлія Миколаївна,
кандидат педагогічних наук, доцент

доцент кафедри дошкільної та початкової освіти
14.

Запорожченко Тетяна Петрівна,
кандидат педагогічних наук

старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти
15.

Вергунова Валерія Сергіївна,
кандидат педагогічних наук, доцент

доцент кафедри мистецьких дисциплін
16.

Силко Роман Миколайович,
кандидат педагогічних наук, доцент

доцент кафедри мистецьких дисциплін
17.

Силко Євген Миколайович,
кандидат педагогічних наук, доцент

доцент кафедри мистецьких дисциплін
18.

Райська Любов Григорівна,
кандидат педагогічних наук, доцент

доцент кафедри мов та методики їх викладання
19.

Кміть Олена Володимирівна,
кандидат педагогічних наук, доцент

доцент кафедри мов та методики їх викладання
20.

Янко Наталія Олексіївна,
кандидат педагогічних наук, доцент

доцент кафедри мов та методики їх викладання
21. Апанасенко Катерина Володимирівна диспетчер факультету

Наразі розділ у стадії розробки :(

Новини та події факультету дошкільної, початкової освіти і мистецтв

01 квіт. 2020

З метою підвищення якості освітнього процесу на факультеті дошкільної, початкової освіти і мистецтв було проведено ...

Запрошуємо до участі аспірантів, магістрантів та студентів у Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих науковців «ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ МИСТЕЦЬКО – ПЕДАГОГІЧНОЇ ...

Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «МИСТЕЦТВО ТА ОСВІТА: НОВАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ», що відбудеться 26 квітня 2018 року на базі ...

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету НУЧК. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.