ФДПОМ

 

Факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв

Факультет було створено 1928 року. На факультеті здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальностями: 

012 Дошкільна освіта (освітніх ступенів бакалавр, магістр)
013 Початкова освіта (освітніх ступенів бакалавр, магістр) 
014 Середня освіта (Музичне мистецтво) (освітніх ступенів бакалавр, магістр)
025 Музичне мистецтво (освітнього ступеня бакалавр)
028 Менеджмент соціокультурної діяльності (освітнього ступеня бакалавр)
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (освітнього ступеня бакалавр)

Читати далі
Загальна інформаціяДеканЗаступники деканаДеканатВчена рада факультетуРішення вченої ради факультетуЕлектронна скринька довіри

На денному відділенні навчається понад 400, а на заочній формі навчання – близько 300 студентів. За час свого існування факультет підготував близько 8000 учителів початкових класів і вихователів дошкільних навчальних закладів. Серед педагогів початкової школи, що сьогодні працюють на Чернігівщині, 90% - випускники нашого факультету.

У складі викладачів трьох факультетських кафедр є професори, доценти, доктори та кандидати наук, члени Національних спілок письменників і художників України, 7 відмінників освіти України. На факультеті регулярно проводяться Всеукраїнські, обласні та регіональні науково-методичні конференції з проблем початкової освіти. За останні три роки викладачі та студенти опублікували 500 наукових робіт, серед яких є підручники з грифом Міністерства освіти і науки України, монографії, навчально-методичні посібники, статті у фахових виданнях.

striletz

Стрілець Світлана Іванівна

Доктор педагогічних наук, професор.

Закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Математика і фізика».

У 2003 році отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Тема кандидатської дисертації: «Проблеми шкільної математичної освіти у педагогічній спадщині К. Ф. Лебединцева (1878-1925)». У 2005 році отримала вчене звання доцента.

У 2013 році Стрілець С.І. отримала науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти». Тема докторської дисертації: «Теоретико-методичні основи фахової підготовки вчителів початкової школи засобами інноваційних технологій». У 2014 році отримала вчене звання професора.

Коло наукових інтересів – інновації у вищій педагогічній освіті.

Основні публікації за останній період:

1. Стрілець С.І. Інноваційні педагогічні технології у вищій школі. Навчально-методичний посібник. Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2012. 200 с.

2. Стрілець С.І. Методика викладання математики в початкових класах у таблицях і схемах. Навчально-методичний посібник. Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2012. 104 с.

3. Підготовка вчителів початкової школи засобами інноваційних технологій: Монографія. Чернігів, 2012. 380 с.

4. Стрілець С. І. Інновації у вищій педагогічній освіті: теорія і практика: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Чернігів: ФОП Лозовий В. М., 2013. 508 с.

5. Стрілець С. І. Інновації у вищій педагогічній освіті: теорія і практика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів [2-ге вид., допов. і переробл.].  Чернігів: ФОП Лозовий В. М., 2015.544 с (Гриф МОН № 1/11-16915 від 24.10.2014).

6. Стрілець С. І., Запорожченко Т. П.  Основи роботи в середовищі Moodle. Навчальний посібник. Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2015. 60 с.

7. Стрілець С. І., Запорожченко Т. П. Формування математичної компетентності майбутнього вчителя початкових класів засобами інноваційних технологій: монографія. Чернігів: ФОП Лозовий В. М., 2019.  204 с.

8.    Lukash O., Miroshnyk I., Yakovenko O., Strilets S. The vegetation of the cretaceous outcrops of Novgorod-Siverskyi Polesie loess “islands” (Ukraine) and the new locality of Gentiana cruciate L. Ecological Questions. 30 (2019) 1. –  pp.21-33.

9.    Miroshnyk I., Strilets S. The typology of health-saving educational technologies in primary school. Natural Resources of Border Areas under a Changing Climate. The 3rd International Scientific Conference: the program, abstracts (Ukraine, Chernihiv, September 24-27, 2019). Chernihiv: Desna Polygraph Publishing House. 2019. –  p.88.

Lymar

Лимар Юлія Михайлівна

Заступник декана з навчальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила з відзнакою Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Початкове навчання і образотворче мистецтво».

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування готовності майбутнього вчителя до розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів» зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти». У 2012 році отримала вчене звання доцента кафедри дошкільної та початкової освіти.

Коло наукових інтересів:

– підготовка майбутніх учителів до використання педагогічних технологій у початковій школі;

– підготовка майбутніх учителів початкової школи та майбутніх вихователів дітей дошкільного віку до здійснення наукових досліджень.

Основні публікації за останній період:

1. Освітньо-професійна програма. Початкова освіта та інформатика першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 013 «Початкова освіта» галузі знань 01 Освіта. Кваліфікація Бакалавр початкової освіти. Вчитель початкової школи : навчально-методичне видання / уклад. С.І. Стрілець, Ю.М. Лимар, Н.М. Стрілецька. Чернігів : НУЧК імені Т.Г. Шевченка, 2017. 36 с.

2. Лимар Ю. М. Підготовка майбутніх учителів до проведення ранкових зустрічей у початковій школі. Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. Вип. 25 (2-2018). Ч. 2. Кам’янець-Подільський, 2018. С. 180-185.

3. Демченко О., Лимар Ю., Турчина І. Використання філософських вправ у контексті підготовки творчих педагогів обдарованих дітей. Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. Вип. 27 (2-2019). Кам’янець-Подільський, 2019. С. 310-317.

4. Лимар Ю., Демченко О., Турчина І. Використання філософського діалогу у формуванні навичок демократичного спілкування майбутніх педагогів. Інноваційна педагогіка : зб. наук. праць. Вип. 16. Т. 1. Одеса, 2019. С. 110-114.

VlasovaO

Власова Олена Бориславівна

Заступник декана з виховної роботи, викладач кафедри мистецьких дисциплін.

Закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут імені Миколи Гоголя (1994 р.).

Сфера наукових інтересів: музична педагогіка, музичне виховання, організація музично-дозвіллєвої діяльності в загальноосвітній школі, музичне виховання дітей дошкільного віку.

Викладає навчальні дисципліни: Організація музично-дозвіллєвої діяльності учнів загальноосвітньої школи, Методика організації музично-виховних заходів, Теорія і методика музичного виховання в ЗДО, Методика організації музично-театралізованої діяльності у ЗДО, Методика організації та проведення дитячих свят.

Автор понад 15 наукових статей.

Нагороди та відзнаки: грамоти та подяки ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка.

Наразі розділ у стадії розробки :(

1601385776262

1601385776267

1601385776271

1601385776273

1601385776277

1601385776282

1601385776286

1601385776289

1601385776292

1601385776296

1601385776299

1601385776302

На факультеті дошкільної, початкової освіти і мистецтв організована «Електронна скринька довіри», на яку кожен може повідомити інформацію, яка вплине на покращення забезпечення якості освітнього процесу.

Усі повідомлення буде  розглянуто. Адміністрація факультету гарантує повну конфіденційність.

"Скринька довіри" також розташована біля розкладу занять на факультеті.

Knopka

Інформація для студентів денної форми навчання

Програма підсумкової атестації для студентів спеціальності "Початкова освіта" освітній ступінь - бакалавр 2020

Програма підсумкової атестації для студентів спеціальності "Дошкільна освіта" освітній ступінь - бакалавр 2020

Розклад зимової заліково-екзаменаційної сесії (І-ІV курси та І курс магістратури) 2020-2021 рр.

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)  (освітній ступінь-магістр)

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену (спеціалізація "Музичне мистецтво") для студентів спеціальності Початкова освіта (освітній ступінь-магістр)

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену (спеціалізація "Музика") для студентів спеціальності Дошкільна освіта (освітній ступінь-магістр)

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену (спеціалізація "Інформатика") для студентів спеціальності Початкова освіта

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену (спеціалізація "Сімейне виховання") для студентів спеціальності Початкова освіта

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену (спеціалізація Іноземна мова (англійська)) для студентів спеціальності Дошкільна освіта

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену (спеціалізація Іноземна мова (англійська)) для студентів спеціальності Початкова освіта

Розклад підсумкової атестації магістрантів 2020-2021 рр.

Розклад заліково-екзаменаційної сесії ( магістратура ІІ року навчання) 2020-2021 рр.

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену для студентів спеціальності "Дошкільна освіта" (освітній ступінь-магістр)

Керівництво написанням кваліфікаційних робіт студентів магістратури 1 року навчання 2020-2021  (Денна форма)

Постійний розклад 1 семестр 2020-2021р.

Інструкція з безпеки життєдіальності задля запобігання поширенню COVID-19

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену для студентiв спецiальностi ''Початкова освiта'' (освiтнiй ступiнь - магістр)

Тимчасовий розклад 2020 (6 курс)

Тимчасовий розклад 2020 (4 курс)

Тимчасовий розклад 2020 (3 курс)

Тимчасовий розклад 2020 (2 курс)

Розклад підсумкової атестації

Розклад сесії ІІ семестр 2019-2020 (1 курс)

Розклад сесії ІІ семестр 2019-2020 (2 курс)

Розклад сесії ІІ семестр 2019-2020 (3 курс)

Розклад сесії ІІ семестр 2019-2020 (4 курс)

Розклад сесії ІІ семестр 2019-2020 (5 курс)

Програма пiдсумкової атестацiї для студентiв спецiальностi ''Дошкiльна освiта'' (освiтнiй ступiнь - бакалавр)

Програма пiдсумкової атестацiї для студентiв спецiальностi ''Початкова освiта'' (освiтнiй ступiнь - бакалавр)

Інформація для студентів заочної форми навчання

Програма підсумкової атестації для студентів спеціальності "Початкова освіта" освітній ступінь - бакалавр 2020

Програма підсумкової атестації для студентів спеціальності "Дошкільна освіта" освітній ступінь - бакалавр 2020

Розклад занять зимової сесії 2020-2021 (І-V курси)

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)  (освітній ступінь-магістр)

Розклад підсумкової атестації магістрантів 2020-2021 рр.

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену для студентів спеціальності "Дошкільна освіта" (освітній ступінь-магістр)

Керівництво написанням кваліфікаційних робіт студентів магістратури 1 рокі навчання 2020-2021рр. (Заочна форма)

Розклад занять зимової сесії 2020-2021 (45, 47 групи)

Розклад занять зимової сесії 2020-2021 (6 курс)

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену для студентiв спецiальностi ''Початкова освiта'' (освiтнiй ступiнь - магістр)

Розклад занять літньої сесії 2019-2020 (1 курс)

Розклад занять літньої сесії 2019-2020 (2 курс)

Розклад занятьлітньої сесії 2019-2020 (3 курс)

Розклад занять літньої сесії 2019-2020 (5 курс)

Розклад підсумкової атестації

Програма пiдсумкової атестацiї для студентiв спецiальностi ''Дошкiльна освiта'' (освiтнiй ступiнь - бакалавр)

Програма пiдсумкової атестацiї для студентiв спецiальностi ''Початкова освiта'' (освiтнiй ступiнь - бакалавр)

Дистанційне навчання
Кафедра дошкільної та початкової освітиКафедра мистецьких дисциплінКафедра мов і методики їх викладання
Освітні програми

014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 2020

014 Cередня освіта (Музичне мистецтво) Бакалавр (проєкт)

028 Менеджмент соціокультурної діяльності. Бакалавр 2019 (проєкт)

012 дошкільна освіта. Магістр 2020 (проєкт)

013 Початкова освіта. Бакалавр 2019 (проєкт)

014 Середня освіта (Музичне мистецтво). Бакалаврат

012 Дошкільна освіта. Бакалавр (проєкт)

ОП 012 Дошкільна освіта (бакалавр)

012 Дошкільна освіта. Бакалаврат

012 Дошкільна освіта. Магістратура

ОП 012 Дошкільна освіта (на основі молодшого спеціаліста)

ОП 013 Початкова освіта (на базі молодшого спеціаліста)

013 Початкова освіта. Бакалавріат

013 Початкова освіта. Магістратура(2016)

013 Початкова освіта. Магістратура (2020)

013 Початкова освіта. Магістр 2020 (проєкт)

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво). Магістратура

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти Галузь знань 02 Культура і мистецтво

025 Музичне мистецтво на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти Галузь знань 02 Культура і мистецтво

028 Менеджмент соціокультурної діяльності. Бакалаврат

Вибіркові дисципліни

012 Дошкільна освіта

1 курс2 курс3 курс4 курс1 курс магістратури2 курс магістратури

013 Початкова освіта

1 курс2 курс3 курс4 курс1 курс магістратури2 курс магістратури

Вибіркові дисципліни для студентів кафедри мистецьких дисциплін

Для студентів:

-014 Середня освіта (Музичне мистецтво);

-023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація;

-025 Музичне мистецтво;

-028 Менеджмент соціокультурної діяльності.

1 курс2 курс3 курс4 курс

 

Новини та події факультету дошкільної, початкової освіти і мистецтв

11 січ. 2021

17 грудня 2020 року керівництвом факультету дошкільної, початкової освіти і мистецтв було організовано та проведено ...

26 листопада 2020 року на базі Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка відбудеться студентська науково-практична online-конференція«СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ: ...

20.05.2020 об 11.00 в електронному режимі відбудеться вчена рада факультету дошкільної, початкової освіти і мистецтв.

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету НУЧК. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.