ФДПОМ

 

Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв

Факультет було створено 1928 року. На факультеті здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальностями: 

012 Дошкільна освіта (освітніх ступенів бакалавр, магістр) 

013 Початкова освіта ((освітніх ступенів бакалавр, магістр)  

014 Середня освіта (Музичне мистецтво) (освітніх ступенів бакалавр, магістр)

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (освітнього ступеня бакалавр)

025 Музичне мистецтво (освітніх ступенів бакалавр, магістр)

028 Менеджмент соціокультурної діяльності (освітніх ступенів бакалавр, магістр)

Читати далі
Загальна інформаціяДеканЗаступники деканаДеканатВчена рада факультету

На денному відділенні навчається понад 400, а на заочній формі навчання – близько 300 студентів. За час свого існування факультет підготував близько 8000 учителів початкових класів і вихователів дошкільних навчальних закладів. Серед педагогів початкової школи, що сьогодні працюють на Чернігівщині, 90% - випускники нашого факультету.

У складі викладачів трьох факультетських кафедр є професори, доценти, доктори та кандидати наук, члени Національних спілок письменників і художників України, 7 відмінників освіти України. На факультеті регулярно проводяться Всеукраїнські, обласні та регіональні науково-методичні конференції з проблем початкової освіти. За останні три роки викладачі та студенти опублікували 500 наукових робіт, серед яких є підручники з грифом Міністерства освіти і науки України, монографії, навчально-методичні посібники, статті у фахових виданнях.

Strilets

Стрілець Світлана Іванівна

Доктор педагогічних наук, професор.

Закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Математика і фізика».

У 2003 році отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Тема кандидатської дисертації: «Проблеми шкільної математичної освіти у педагогічній спадщині К. Ф. Лебединцева (1878-1925)». У 2005 році отримала вчене звання доцента.

У 2013 році Стрілець С.І. отримала науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти». Тема докторської дисертації: «Теоретико-методичні основи фахової підготовки вчителів початкової школи засобами інноваційних технологій». У 2014 році отримала вчене звання професора.

Коло наукових інтересів – інновації у вищій педагогічній освіті.

Основні публікації за останній період:

1. Стрілець С.І. Інноваційні педагогічні технології у вищій школі. Навчально-методичний посібник. Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2012. 200 с.

2. Стрілець С.І. Методика викладання математики в початкових класах у таблицях і схемах. Навчально-методичний посібник. Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2012. 104 с.

3. Підготовка вчителів початкової школи засобами інноваційних технологій: Монографія. Чернігів, 2012. 380 с.

4. Стрілець С. І. Інновації у вищій педагогічній освіті: теорія і практика: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Чернігів: ФОП Лозовий В. М., 2013. 508 с.

5. Стрілець С. І. Інновації у вищій педагогічній освіті: теорія і практика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів [2-ге вид., допов. і переробл.].  Чернігів: ФОП Лозовий В. М., 2015.544 с (Гриф МОН № 1/11-16915 від 24.10.2014).

6. Стрілець С. І., Запорожченко Т. П.  Основи роботи в середовищі Moodle. Навчальний посібник. Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2015. 60 с.

7. Стрілець С. І., Запорожченко Т. П. Формування математичної компетентності майбутнього вчителя початкових класів засобами інноваційних технологій: монографія. Чернігів: ФОП Лозовий В. М., 2019.  204 с.

8.    Lukash O., Miroshnyk I., Yakovenko O., Strilets S. The vegetation of the cretaceous outcrops of Novgorod-Siverskyi Polesie loess “islands” (Ukraine) and the new locality of Gentiana cruciate L. Ecological Questions. 30 (2019) 1. –  pp.21-33.

9.    Miroshnyk I., Strilets S. The typology of health-saving educational technologies in primary school. Natural Resources of Border Areas under a Changing Climate. The 3rd International Scientific Conference: the program, abstracts (Ukraine, Chernihiv, September 24-27, 2019). Chernihiv: Desna Polygraph Publishing House. 2019. –  p.88.

Стрілецька Наталія Михайлівна

Заступник декана з навчальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Фізика, математика, інформатика та обчислювальна техніка» (1997 р.).

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Діяльність Київського фізико-математичного товариства з розвитку шкільної математичної освіти у кінці ХІХ - на початку ХХ століття» зі спеціальності 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки».

У 2015 році отримала вчене звання доцента кафедри дошкільної та початкової освіти.

Стаж науково-педагогічної  роботи – 22 роки

Коло наукових інтересів:
- сучасні інформаційні технології навчання;
- історія методики шкільної математики;
- математика;
- методика навчання інформатики у початковій школі.

Викладає дисципліни: «Математика», «Методика навчання Інформатичної освітньої галузі», «Інформаційно-комунікаційні технології», «Сучасні інформаційні технології в освіті і науці», «Сучасні інформаційні технології навчання», «Комп’ютерні технології у роботі з дітьми», «Актуальні питання методики навчання інформатики у початковій школі». Має більше 40 наукових та навчально-методичних праць. 

Основні публікації за останній період:

1. Стрілецька Н.М. Діяльність фізико-математичного товариства з розвитку шкільної математичної освіти у кінці XIX – на початку XX ст.: [текст]: монографія; [ред. І.В. Зайченко]. Чернігів, 2012. 296 с.
2. Стрілецька Н.М., Стрілець С.І. Методичні рекомендації щодо підготовки уроку математики. Зміст та навчально-методичне забезпечення педагогічної практики: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Початкова освіта». Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2012. С.74–102.
3. Стрілецька Н.М. Методика навчання інформатики (у початковій школі). Навчально-методичний посібник. Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2014.
240 с.

4. Стрелецкая Н. М. Активизация учебно-познавательной деятельности студентов при изучении темы «Типичные арифметические задачи». Педагогическое мастерство: материалы IV междунар. науч. конф. (г. Москва, февраль 2014 г.).   М.: Буки-Веди, 2014. С. 250-255.
5. Стрілецька Н.М. Аналіз методичних підходів до викладання теми «Алгоритми та виконавці» у курсі «Сходинки до інформатики». Комп’ютер у школі та сім’ї. Київ, 2015  №1. С. 15-23.
6. Стрілецька Н.М.,  Стрілець C.І. Розвиток природничо-математичної та технологічної компетентностей дітей у системі національно-пратріотичного  виховання: регіональний експеримент. Рідна школа, ¬2017. №1-2. С.41-47.  
7. Стрілецька Н.М. Формування логічних умінь молодших школярів у початковому курсі інформатики. Комп’ютер у школі та сім’ї,  2018. № 1. С.11-19.
8. Стрілецька Н.М., Ільченко О.О. Освітні технології формування здоров’язберігаючої компетентності молодших школярів на уроках інформатики: теоретичний аспект. Молодий вчений. №2.1. (54.1), лютий 2018. С.140-144.
9. Стрілецька Н.М., Стрілець С.І., Лимар Ю.М., Освітньо-професійна програма. Початкова освіта та інформатика першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 013 «Початкова освіта» галузі знань 01 Освіта. Кваліфікація Бакалавр початкової освіти. Вчитель початкової школи : навчально-методичне видання. Чернігів : НУЧК імені Т.Г. Шевченка, 2018. 36 с.
10. Стрілецька Н.М., Лаврінчук Ю.В., Петренко Н.П. З любов’ю до України. (Малюємо в Paint, TuxPaint, Paint.net, Oooo4kids Draw). Робочі аркуші: Навч. Посібник. Чернігів: Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, 2018. 95 с.
11. Стрілецька Н.М., Лаврінчук Ю.О., Петренко Н.П.  Лепбук «Я і цифрові пристрої». Розробка та використання: Навч.-методичний посібник. Чернігів: Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 2019. 60 с.
12. Наталия Стрелецкая, Виктория Коваль. Развитие творческой личности будущего учителя начальной школы: технологический подход. / Instytucjonalne uwarunkowania inkluzji społecznej, Synergia działań. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w.Sledccah. Sledlce, 2019. С. 235-252.

VlasovaO

Власова Олена Бориславівна

Заступник декана з виховної роботи, викладач кафедри мистецьких дисциплін.

Закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут імені Миколи Гоголя (1994 р.).

Сфера наукових інтересів: музична педагогіка, музичне виховання, організація музично-дозвіллєвої діяльності в загальноосвітній школі, музичне виховання дітей дошкільного віку.

Викладає навчальні дисципліни: Організація музично-дозвіллєвої діяльності учнів загальноосвітньої школи, Методика організації музично-виховних заходів, Теорія і методика музичного виховання в ЗДО, Методика організації музично-театралізованої діяльності у ЗДО, Методика організації та проведення дитячих свят.

Автор понад 15 наукових статей.

Нагороди та відзнаки: грамоти та подяки ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка.

1. Apanasenko Kateryna

Апанасенко Катерина Володимирівна

Диспетчер факультету.

Стаж роботи 16 років.

Закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка.

 

 

 


2. Ivahnenko Olena

Івахненко Олена Олегівна

Cтарший лаборант кафедри мистецьких дисциплін.

Стаж роботи 15 років.

Закінчила факультет початкового навчання Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.

 

 


3. Franchuk Iryna

Франчук Ірина Іванівна

Методист факультету.

Стаж роботи – 39 років.

Закінчила факультет початкового навчання Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. 

 

Інформація для студентів денної форми навчання

2023-2024 І семестр Тимчасовий розклад (2-4 курси)

https://us04web.zoom.us/j/74828025636?pwd=tgatkGELO4GfPgosg2wtAr47zJbFTO.1

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК СТУДЕНТІВ денної форми навчання за державним замовленням за підсумками літньої заліково-екзаменаційної сесіїї 2022 – 2023 н.р.

Розклад підсумкової атестації бакалаврів 2022-2023 н.р. (денна форма навчання)
Розклад літньої заліково-екзаменаційної сесії 2022-2023 н.р.

Програма підсумкової атестації для студентів спеціальності Дошкільна освіта освітній ступінь - бакалавр 2022

Програма підсумкової атестації для студентів спеціальності Початкова освіта освітній ступінь - бакалавр 2022

Постійний розклад, ІІ семестр, 2022-2023 н.р.

Програма Комплексного кваліфікаційного екзамену спеціальність Початкова освіта ОС магістр 2022

Програма підсумкової атестації (Захист кваліфікаційної роботи ) для студентів магістратури спеціальності Початкова освіта 2022

Програма підсумкової атестації (Захист кваліфікаційної роботи ) для студентів магістратури спеціальності Дошкільна освіта 2022

Розклад атестації магістрантів 2022-2023 рр.

Методичні рекомендації  до написання і захисту кваліфікаційної роботи за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (2022)

Програма атестаційного екзамену для студентів спеціальності "Менеджмент СКД" (освiтнiй ступiнь - бакалавр) 2022-2023 н.р.

Зимова заліково-екзаменаційна сесія 2022-2023 н.р.

Розклад сесії І семестр 2022-2023 н.р. магістри

Постійний розклад І семестр 2022 - 2023 н.р.

Тимчасовий розклад І семестр 2022-2023 н.р.

Літня залікова сесія 2021 - 2022 рр.

Розклад

Програма підсумкової атестації для студентів спеціальності Дошкільна освіта освітній ступінь - бакалавр 2021

Програма підсумкової атестації для студентів спеціальності Початкова освіта освітній ступінь - бакалавр 2021

Розклад зимової заліково-екзаменаційної сесії (І-ІV курси та І курс магістратури) 2021-2022 н.р.

Розклад заліково-екзаменаційної сесії (магістратура ІІ року навчання) 2021-2022 рр.

Програма підсумкової атестації (Захист кваліфікаційної роботи ) для студентів магістратури спеціальності Дошкільна освіта

Програма підсумкової атестації (Захист кваліфікаційної роботи ) для студентів магістратури спеціальності Початкова освіта

Розклад  атестації магістрантів 2021-2022 рр.

Методичні рекомендації до написання і захисту кваліфікаційної роботи  за спеціальністю 013 Початкова освіта

Постійний розклад 1 семестр 2021-2022 н.р.

Наскрізна програма практики 012 Дошкільна освіта (магістр)

Методичні рекомендації до написання і захисту кваліфікаційної роботи  за спеціальністю 012 Дошкільна освіта

Тимчасовий розклад І семестр 2021-2022 н.р. (01.09-17.09.2021)


Методичні рекомендації до кваліфікаційної роботи на здобуття другого (магістерського) рівня  вищої освіти

Розклад підсумкової атестації бакалаврів 2020-2021 н.р.

Розклад літньої заліково-екзаменаційної сесії 2020-2021 рр.

Тематика курсових робіт для студентів спеціальності 013 Початкова освіта 2021 р.

Навчально-методичне забезпечення педагогічної практики студентів спеціальності Початкова освіта (бакалавр)

Методичні рекомендації до написання курсових робіт (ОП Початкова освіта)

Тематика курсових робіт для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта 2021

Постійний розклад (з правками) ІІ семестр 2020/2021 рр.

Програма підсумкової атестації для студентів спеціальності "Початкова освіта" освітній ступінь - бакалавр 2020

Програма підсумкової атестації для студентів спеціальності "Дошкільна освіта" освітній ступінь - бакалавр 2020

Розклад зимової заліково-екзаменаційної сесії (І-ІV курси та І курс магістратури) 2020-2021 рр.

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)  (освітній ступінь-магістр)

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену (спеціалізація "Музичне мистецтво") для студентів спеціальності Початкова освіта (освітній ступінь-магістр)

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену (спеціалізація "Музика") для студентів спеціальності Дошкільна освіта (освітній ступінь-магістр)

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену (спеціалізація "Інформатика") для студентів спеціальності Початкова освіта

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену (спеціалізація "Сімейне виховання") для студентів спеціальності Початкова освіта

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену (спеціалізація Іноземна мова (англійська)) для студентів спеціальності Дошкільна освіта

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену (спеціалізація Іноземна мова (англійська)) для студентів спеціальності Початкова освіта

Розклад підсумкової атестації магістрантів 2020-2021 рр.

Розклад заліково-екзаменаційної сесії ( магістратура ІІ року навчання) 2020-2021 рр.

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену для студентів спеціальності "Дошкільна освіта" (освітній ступінь-магістр)

Керівництво написанням кваліфікаційних робіт студентів магістратури 1 року навчання 2020-2021  (Денна форма)

Постійний розклад 1 семестр 2020-2021р.

Інструкція з безпеки життєдіальності задля запобігання поширенню COVID-19

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену для студентiв спецiальностi ''Початкова освiта'' (освiтнiй ступiнь - магістр)

Тимчасовий розклад 2020 (6 курс)

Тимчасовий розклад 2020 (4 курс)

Тимчасовий розклад 2020 (3 курс)

Тимчасовий розклад 2020 (2 курс)


 

Розклад підсумкової атестації

Розклад сесії ІІ семестр 2019-2020 (1 курс)

Розклад сесії ІІ семестр 2019-2020 (2 курс)

Розклад сесії ІІ семестр 2019-2020 (3 курс)

Розклад сесії ІІ семестр 2019-2020 (4 курс)

Розклад сесії ІІ семестр 2019-2020 (5 курс)

Програма пiдсумкової атестацiї для студентiв спецiальностi ''Дошкiльна освiта'' (освiтнiй ступiнь - бакалавр)

Програма пiдсумкової атестацiї для студентiв спецiальностi ''Початкова освiта'' (освiтнiй ступiнь - бакалавр)

 

Інформація для студентів заочної форми навчання

Розклад занять літньої сесії студентів 33,51,53 груп 2022-2023 н. р.

Розклад підсумкової атестації бакалаврів 2022-2023 н.р. (заочна форма навчання)

Розклад занять літньої сесії студентів 11,13,21,23 груп 2022-2023 н. р.

Програма підсумкової атестації для студентів спеціальності Дошкільна освіта освітній ступінь - бакалавр 2022

Програма підсумкової атестації для студентів спеціальності Початкова освіта освітній ступінь - бакалавр 2022

Розклад зазанять літньої сесії студентів 41, 43 груп 2022-2023 н.р.

Програма Комплексного кваліфікаційного екзамену спеціальність Початкова освіта ОС магістр 2022

Програма підсумкової атестації (Захист кваліфікаційної роботи ) для студентів магістратури спеціальності Початкова освіта 2022

Програма підсумкової атестації (Захист кваліфікаційної роботи ) для студентів магістратури спеціальності Дошкільна освіта 2022

Розклад атестації магістрантів 2022-2023 рр.

Методичні рекомендації  до написання і захисту кваліфікаційної роботи за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (2022)

Програма атестаційного екзамену для студентів спеціальності "Менеджмент СКД" (освiтнiй ступiнь - бакалавр) 2022-2023 н.р.

Розклад занять зимової сесії 2022-2023 н. р.  3, 4 курси (33, 41, 43 групи)

Розклад занять зимової сесії 2022-2023 І курс (групи 11,13, 51, 53)

Розклад занять зимової сесії 2022-2023 ІІ курс (групи 21, 23)

Розклад занять зимової сесії 2022-2023 61,63 групи (магістратура)

Програма підсумкової атестації для студентів спеціальності Дошкільна освіта освітній ступінь - бакалавр 2021

Програма підсумкової атестації для студентів спеціальності Початкова освіта освітній ступінь - бакалавр 2021

Розклад заліково-екзаментаційної сесії бакалаврів (21, 23, 31, 33 групи) 2021-2022 н.р.

Розклад заліково-екзаментаційної сесії студентів 11, 13, 51, 53 груп 2021-2022 н.р.

Розклад заліково-екзаментаційної сесії бакалаврів (41,43,47 групи) 2021-2022 н.р.

Розклад заліково-екзаментаційної сесії магістрантів (61,63 групи) 2021-2022 н.р.

Програма підсумкової атестації (Захист кваліфікаційної роботи ) для студентів магістратури спеціальності Дошкільна освіта

Програма підсумкової атестації (Захист кваліфікаційної роботи ) для студентів магістратури спеціальності Початкова освіта

Розклад занять зимової сесії 2021-2022 ІІ,ІІІ курси (групи 23, 31, 33)

Розклад  атестації магістрантів 2021-2022 рр.

Розклад занять зимової сесії 2021-2022 н. р. 4 курс (41,43,47 групи)

Розклад занять зимової сесії 2021-2022 61,63 групи (магістратура)

Розклад занять зимової сесії 2021-2022 І курс (групи 11,13, 51, 53)

Методичні рекомендації до написання і захисту кваліфікаційної роботи  за спеціальністю 013 Початкова освіта

Наскрізна програма практики 012 Дошкільна освіта (магістр)

Методичні рекомендації до написання і захисту кваліфікаційної роботи  за спеціальністю 012 Дошкільна освіта


Розклад занять літньої сесії 2020-2021 н.р. (1, 2, 3, 5 курси)

Методичні рекомендації до кваліфікаційної роботи на здобуття другого (магістерського) рівня  вищої освіти

Розклад підсумкової атестації бакалаврів 2020-2021 н.р.

Тематика курсових робіт для студентів спеціальності 013 Початкова освіта 2021 р.

Розклад занять для 48 групи (05.04.2021 - 24.04.2021)

Навчально-методичне забезпечення педагогічної практики студентів спеціальності Початкова освіта (бакалавр)

Методичні рекомендації до написання курсових робіт (ОП Початкова освіта)

Тематика курсових робіт для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта 2021

Розклад занять весняної сесії студентів 41, 43, 45, 47 груп 2020-2021 н.р.

Розклад для 48 групи

Розклад для 37 (А) групи

Розклад проведення заліково-екземенаційних сесій у ІІ семестрі 2020-2021 рр.

Програма атестаційного екзамену для студентів спеціальності "Менеджмент СКД" (освiтнiй ступiнь - бакалавр)

Програма підсумкової атестації для студентів спеціальності "Початкова освіта" освітній ступінь - бакалавр 2020

Програма підсумкової атестації для студентів спеціальності "Дошкільна освіта" освітній ступінь - бакалавр 2020

Розклад занять зимової сесії 2020-2021 (І-V курси)

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)  (освітній ступінь-магістр)

Розклад підсумкової атестації магістрантів 2020-2021 рр.

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену для студентів спеціальності "Дошкільна освіта" (освітній ступінь-магістр)

Керівництво написанням кваліфікаційних робіт студентів магістратури 1 рокі навчання 2020-2021рр. (Заочна форма)

Розклад занять зимової сесії 2020-2021 (45, 47 групи)

Розклад занять зимової сесії 2020-2021 (6 курс)


 

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену для студентiв спецiальностi ''Початкова освiта'' (освiтнiй ступiнь - магістр)

Розклад занять літньої сесії 2019-2020 (1 курс)

Розклад занять літньої сесії 2019-2020 (2 курс)

Розклад занятьлітньої сесії 2019-2020 (3 курс)

Розклад занять літньої сесії 2019-2020 (5 курс)

Розклад підсумкової атестації

Програма пiдсумкової атестацiї для студентiв спецiальностi ''Дошкiльна освiта'' (освiтнiй ступiнь - бакалавр)

Програма пiдсумкової атестацiї для студентiв спецiальностi ''Початкова освiта'' (освiтнiй ступiнь - бакалавр)

 

Дистанційне навчання
Кафедра дошкільної та початкової освітиКафедра мистецьких дисциплінКафедра мов і методики їх викладання
Опитування студентів

Аналіз опитування здобувачів щодо принципів академічної доброчесності

Опитування здобувачів щодо принципів академічної доброчесності

Аналіз результатів опитування здобувачів спеціальності "Дошкільна освіта" другого (магістерського) рівня щодо дисциплін та якість їх викладання

Аналіз результатів опитування щодо рівня задоволеності освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою

Аналіз результатів онлайн-опитування випускників щодо якості ОП "Дошкільна освіта"

Анкета для випускників

Аналіз результатів опитування здобувачів освіти щодо якості та задоволеності навчанням в НУЧК (ОП 012 Дошкільна освіта, другого (магістерського) рівня)

Анкетування здобувачів вищої освіти (ОП 012 Дошкільна освіта, другого (магістерського) рівня) щодо рівня задоволеності освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою

Опитування студентів щодо якості ОП Початкова освіта

Аналіз результатів опитування студентів щодо якості ОП Початкова освіта

Аналіз опитування здобувачів освіти ОП 013 Початкова освіта (бакалавр) щодо якості викладання дисциплін

Опитування студентів спеціальності 013 Початкова освіта щодо якості навчання

Аналіз результатів опитування студентів 013 Початкова освіта щодо якості навчання

Аналіз результатів онлайн-опитування здобувачів спеціальності Дошкільної освіти щодо дисциплін та якість їх викладання викладачів ІІ курс (1 семестр 2020-2021 н.р.)

Аналіз результатів онлайн-опитування здобувачів спеціальності Дошкільної освіти щодо дисциплін та якість їх викладання викладачів ІІІ курс (1 семестр 2020-2021 н.р.)

Аналіз результатів онлайн-опитування здобувачів спеціальності Дошкільної освіти щодо дисциплін та якість їх викладання викладачів ІV курс (1 семестр 2020-2021 н.р.)

Аналіз результатів онлайн-опитування здобувачів спеціальності Дошкільної освіти щодо  якості та майстерності викладання викладачів 4 курс (1 семестр 2020-2021 н.р.)

Аналіз результатів онлайн-опитування здобувачів спеціальності Дошкільної освіти щодо  якості  викладання та майстерності викладачів ІІ курс (1 семестр 2020-2021 н.р.)

Аналіз результатів онлайн-опитування здобувачів спеціальності Дошкільної освіти щодо дисциплін та якість їх викладання викладачів ІІІ курс (1 семестр 2020-2021 н.р.)

Аналіз результатів опитування студентів ОП 012 Дошкільна освіта щодо якості навчання

Аналіз результатів онлайн-опитування здобувачів спеціальності "Дошкільної освіти" щодо якості викладання та майстерності викладачів І курсу  (перший семестр 2020-2021 н.р.)

Аналіз результатів онлайн-опитування здобувачів спеціальності "Дошкільної освіти" щодо дисциплін та якість їх викладання викладачів І курсу  (перший семестр 2020-2021 н.р.)

Опитування про якість викладання дисциплін 013 Початкова освіта

Опитування про якість викладання дисциплін 012 Дошкільна освіта

Опитування студентів спеціальності 013 Початкова освіта (ОС магістр) щодо дисциплін вільного вибору

Навчання у Google Classroom: ефективне чи ні?

Опитування студентів спеціальності 013 Початкова освіта (ОС магістр) щодо визначення рівня задоволеності формами і методами навчання та викладання

Рейтинг викладачів факультету

Електронна скринька довіри

На факультеті дошкільної, початкової освіти і мистецтв організована «Електронна скринька довіри», на яку кожен може повідомити інформацію, яка вплине на покращення забезпечення якості освітнього процесу.

Усі повідомлення буде  розглянуто. Адміністрація факультету гарантує повну конфіденційність.

"Скринька довіри" також розташована біля розкладу занять на факультеті.

Knopka

Психологічна служба університету

Електронний науковий журнал «NEW INCEPTION»

Student's vocal band UNIVERSITY

Відділ міжнародних зв'язків університету

Новини та події факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв

22 вер. 2023
21.09.2023 року в рамках угоди про співпрацю між Національним університетом «Чернігівський колегіум» ...

Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв запрошує наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти взяти участь у роботі Всеукраїнської ...

Студенти третього курсу пройшли навчальну практику в державних та приватних мистецьких школах Чернігівщини.

От і настав час зустрітися тим, хто обирає майбутню професію із НАШИМ Факультетом Дошкільної, Початкової освіти і Мистецтв! 24 лютого о 18.30 ви зможете познайомитися з нашими викладачами та ...

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

T.H. Shevchenko
National University
«Chernihiv Colehium»

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефони:

Приймальна комісія (0462) 941-081

(073) 104 82 73
(096) 506 28 20

Приймальня ректора (0462) 941-170

Загальний відділ (0462) 941-178

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG