Чернігівській національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка.

Життя університету

До уваги абітурієнтів!
Платіжні реквізити ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка
ГУДКСУ у Чернігівській області
МФО 853592
Код 02125674
р/р 31255201106970
код надходження 25010100

Список 
студентів Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка, які  зараховані на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу :Інститут історії, етнології та правознавства імені О.М.Лазаревського

1. НЕМЧЕНКО Олександр Сергійович

2. ПРИМАК Василь Юрійович

3. ХАЛІМОН Роман Олександрович

4. ШАМРИЛО Марина Анатоліївна

5. ЯКОВЕНКО Віталій Володимирович

Факультет початкового навчання

6. КОСТЮЧЕНКО Марія Анатоліївна

Психолого-педагогічний факультет

7. ДОРОШОК Сергій Олександрович

8. ХАРДІН Вадим Олександрович

Технологічний факультет

9. БЕЛЯЄВ Андрій Сергійович

10. ЗБИРЕНКО Максим Сергійович

11. МАНТУЛА Олександр Юрійович

12. МІРОНЕНКО Андрій Вікторович

13. ОХРІМЕНКО Ігорь Миколайович

14. ПОДА Руслан Анатолійович

15. ЧЕРЕП Ярослав Вікторович

Філологічний факультет

16. ДАЙНЕКО Андрій Володимирович

Факультет фізичного виховання

17. БЕРТАШ Людмила Олегівна

18. ВАСЕЧКО Олександр Сергійович

19. ДЖАБІЄВ Ельдар Махадінович

20. КИСІЛЬ Марія Вікторівна

21. КЛИМЕНКО Олександр Валерійович

22. КОСЬКО Інна Сергіївна

23. НОСОК Дмитрій Миколайович

24. РАДЧЕНКО Микола Вадимович

25. РУДИЧ Володимир Віталійович

26. РУДИЧ Ярослав Віталійович

27. СОБОЛЬ Андрій Сергійович

Фізико-математичний факультет

28. БИРЗУЛ Вадим Володимирович

29. ЛАТИПОВ Руслан Рамільович

30. МІЩЕНКО Сергій Миколайович

Щодо дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних» під час вступної кампанії

  Персональні дані, вказані в заяві вступників про допуск до участі в конкурсі до вищого навчального закладу, та дані документа, що посвідчує таку особу та її громадянство, вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (володільцем якої є Міністерство освіти і науки України, а розпорядником – державне підприємство «Інфоресурс») безпосередньо під час прийняття такої заяви приймальною (відбірковою) комісією, для обробки з метою забезпечення потреби фізичних осіб (виготовлення документів у сфері освіти).
  Відповідно до статті 8 «Права суб'єкта персональних даних» Закону України «Про захист персональних даних» особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід'ємними і непорушними.
  Суб'єкт персональних даних має право:
1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого, або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги! У зв’язку з обставинами, що склалися, місце проведення
Всеукраїнської історико-педагогічної науково-практичної конференції
«Актуальні проблеми сучасних історико-педагогічних досліджень шкільної освіти» 
перенесено до міста  Києва (Україна)
Конференція відбудеться в актовій залі Президії НАПН України - 14 листопада 2014 року
Запрошуємо взяти участь у роботі конференції всіх зацікавлених осіб
На конференції буде розглянуто питання за такими напрямами:
1.    Українська освіта в інтерпретації зарубіжних і вітчизняних дослідників
2.    Історія зарубіжної шкільної освіти у працях сучасних українських і зарубіжних науковців
3.    Історичні постаті освітян і педагогів у вітчизняному дослідницькому полі модерної доби.
За матеріалами конференції буде видано програму і збірник тез.
Матеріали виступів у тезовому викладі приймаються до друку  до 22 вересня 2014 року (матеріали, надіслані після зазначеного терміну, розглядатися і повертатися не будуть). Просимо їх надсилати на електронну адресу: ip.istp@gmail.com.
Вимоги до оформлення тез:
обсяг – 1 сторінка формату А4 за зразком, що поданий нижче
•    шрифт Times New Roman; розмір шрифту – 14 pt;
•    міжрядковий інтервал – одинарний (1,0);
•    верхнє, нижнє і праве поля – 2 см, ліве поле – 2,5 см;
•    абзац – 1,25 см;
•    вирівнювання тексту – по ширині; орієнтація – книжна.
Зразок оформлення тез
НАЗВА ТЕЗ
(Прізвище та ініціали автора (авторів), науковий ступінь, назва установи)
Текст…..
Тези подаються фахово відредаговані, без малюнків, графіків, списків літератури.
Заявки про участь приймаються до 1 жовтня 2014 р. (див. додатки).
Додаток 1
Заявка учасника
Всеукраїнської історико-педагогічної науково-практичної конференції
«Актуальні проблеми сучасних історико-педагогічних досліджень шкільної освіти» 
1._____________________________(прізвище, ім’я, по батькові)
2._____________________________(наукове звання та ступінь)
3._____________________________(місце роботи)
4._____________________________(адреса)
5._____________________________(телефон, e-mail)
6._____________________________(орієнтовна тема виступу)

Витрати на участь у конференції здійснюються за рахунок сторони, яка відряджає.
Адреса Оргкомітету:
Інститут педагогіки
Національної Академії педагогічних наук України,
м. Київ, 04053, вул. Артема, буд. 52-Д, кімн. 413
Контактні телефони: (044) 481-37-31                       E-mail: ip.istp@gmail.com.
Контактні особи: Антонець Наталія Борисівна, тел. 096-470-51-76
                                 Філімонова Тетяна Віталіївна, тел. 066-461-05-51
Додаток 2
До 1 листопада редколегія фахових періодичних видань Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, що входять до переліку фахових видань України
(«Історико-педагогічний альманах» – http://nauka.udpu.org.ua/istoryko-pedahohichnyj-almanah/
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини – http://nauka.udpu.org.ua/zbirnyk-naukovyh-prats/
«Психолого-педагогічні проблеми сільської школи» – http://nauka.udpu.org.ua/psyholoho-pedahohichni-problemy-silskoji-shkoly/
«Проблеми підготовки сучасного вчителя» – http://nauka.udpu.org.ua/informatsijnyj-lyst-do-zbirnyka/
 «Порівняльно-педагогічні студії» http://nauka.udpu.org.ua/porivnyalno-pedahohichni-studiji/ ),
прийматиме статті-доповіді учасників конференції, повністю підготовлені до друку. Їх публікацію буде здійснено протягом 2015 р.
Матеріали просимо надсилати на електронну адресу (red_viddil@mail.ru) з поміткою «На історико-педагогічну конференцію».
Подані до друку матеріали мають відповідати тематиці конференції та сучасному стану науки. Необхідним є дотримання вимог до структури наукових публікацій, визначених постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 року № 7-05/, а саме:
•    Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими  та практичними завданнями.
•    Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор; виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується авторська  стаття.
•    Формування мети статті (постановка завдання).
•    Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
•    Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
•    Список використаних джерел (складений відповідно до вимог ВАК (Бюлетень ВАК №3, 2008 р.).
•    Список використаних джерел латиницею (оформляється за правилами згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» № 55 від 27.01.2010 р.).
Посилання на використані джерела оформляються у квадратних дужках, де через кому вказується номер джерела та сторінка цитування у даному виданні (зразок [4, с. 56]).
Порядок розміщення матеріалу:
У першому рядку справа – ім’я та прізвище. Через рядок по центру великими літерами – назва статті.
Обов’язковою умовою опублікування наукових матеріалів є представлення після назви статті анотацій (не менше 8 рядків українською, російською мовами та не менше 16 рядків – англійською), а також ключових слів трьома мовами (інтервалом 1).
Матеріал статті (обсягом до 12 сторінок) подається у вигляді електронного файлу: формат А-4, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ 1,25 см, всі поля 2 см, редактор Word, тип файлу RTF. У тексті слід використовувати символи за зразком: лапки типу «…», дефіс (-), тире (–), апостроф (’).
За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідають автори. Автори, які не мають наукового ступеня, додають до статті рецензію наукового керівника або іншого фахівця з науковим ступенем.
До статті (окремим файлом) додається довідка про автора, у якій зазначається: прізвище, ім’я та по батькові автора (ів), науковий ступінь, вчене звання, посада та повна назва місця роботи, домашня адреса (обов’язково вказати область та індекс), контактні телефони, e-mail.
Вартість 1 сторінки друкованого тексту – 25 грн.
Оплата публікації здійснюється за адресою: а/с 808, м. Умань-8, 20308, Руденко Вікторії Миколаївні.
Редколегія залишає за собою право відмовити авторові в публікації статті, яка не відповідає редакційним вимогам.
Статті, подані після  1 листопада 2014 року, розглядатися і повертатися не будуть.
Переконливо просимо тези виступів і статті не затримувати!
Початок реєстрації учасників конференції _14 листопада 2014 року з 9.00 до 10.00 год. на 1 поверсі Президії НАПН України за адресою: м. Київ, 04053, вул. Артема, буд. 52-А, актова зала.
 Оргкомітет

Шановні студенти, випускники  кафедри військової підготовки Сумського державного університету !
До 11 липня 2014року, викладачу кафедри військової підготовки Сумського державного університету, який проводить заняття згідно програми навчального  збору  необхідно надати нижчеперелічені документи, які надають вам право отримати первинне військове звання "молодший лейтенант запасу":
  1. Довідка військово-лікарської комісії (форма №4), згідно вимог наказу МОУ від 14.08.08р. №402 "Про затвердження положення про військово - лікарську експертизу в ЗСУ". Обстеження та видача проводиться в військовому комісаріаті за місцем навчання (проживання) або за місцем перебування на військовому обліку.
  2. Характеристика з ВНЗ (завірена печаткою ВНЗ або деканату факультету).
  3.  Приписне свідоцтво (для хлопців).
  4. Копія диплому  ОКР "бакалавр" ("спеціаліст") лицева та зворотна сторони на  одній сторінці аркуша формату А-4  - 2 примірника.
  Крім того в списках вивірити прізвище, ім`я та по батькові для складання списків військової присяги та записати назву кваліфікації з диплому бакалавра згідно зразку.
 Якщо вищезазначені документи не будуть надані своєчасно, студент не атестується до присвоєння військового звання "молодший лейтенант запасу" і в цьому році звання не присвоюється. Командиру навчального взводу прошу довести вимоги до кожного студента з метою їх виконання.
 
Начальник кафедри військової підготовки 
Сумського державного університету полковник                                                             
                                                                                                                                                                                    М.М.ЛЯПА