У 1957 році з Київського державного педагогічного інституту імені М.Горького до Чернігова було переведено факультет підготовки вчителів початкових класів. Виконуючою обов’язки завідувача кафедри педагогіки і методики початкової освіти була затверджена Т.Б.Коробова, кандидат педагогічних наук, доцент. Працювала на цій посаді до 1968 року. Нагороджена орденом Знак Пошани у 1971 році. У цей період на кафедрі працювали старші викладачі К.П.Кіндрат, І.С.Рябко, І.Ф.Кирей, В.І.Надточій, Г.І.Соболевська, О.В.Воронкевич, О.В.Просужий, Д.І.Попов.

Історія кафедриСклад кафедриЛіцензуваня та акредитація

Із вересня 1969 року за завданням Міністерства народної освіти УРСР кафедра працювала над експериментальною програмою з організації навчально-виховного процесу з шестирічними дітьми. Викладачі кафедри педагогіки і методики початкового навчання К.І.Хрущ, В.І.Надточій, І.Ф.Кирей, Д.Г.Пилипенко та інші брали активну участь у роботі над цією програмою.

Із 26 березня 1969 року по 1978 рік на посаді завідувача кафедри працював І.К.Матюша, доктор педагогічних наук, професор, який 1978 року став завідувачем загальноінститутської кафедри педагогіки. І.К.Матюша – автор понад 70 друкованих праць, опублікованих у вітчизняних і зарубіжних журналах, збірниках матеріалів науково-теоретичних конференцій.

У 1978-1981 роках завідувачем кафедри працювала Т.П.Зульфієва.

З грудня 1981 року по березень 1982 року завідувачем кафедри педагогіки і методики початкового навчання був І.Ф.Кирей, кандидат педагогічних наук, Відмінник народної освіти. Протягом 14 років І.Ф.Кирей був автором українських прописів, за якими займалися каліграфією учні шкіл України. Він проводив велику науково-методичну роботу: був науковим кореспондентом НДІ педагогіки УРСР, брав активну участь в інститутських і республіканських конференціях, симпозіумах, надрукував більше 100 наукових робіт. За багаторічну плідну педагогічну діяльність він одержав наукове звання професора.

У цей період на кафедрі працював І.С.Рябко, старший викладач кафедри, Відмінник народної освіти, який викладав курси «Ботаніка» і «Природознавство».

Старший викладач К.І.Хрущ працювала на кафедрі викладачем методики викладання української мови з 1962 року. Вона була одним із авторів підручника для 1 класу «Українська мова», а також посібника для вчителів «Вивчення української мови в 1 класі».

Із березня 1982 року по лютий 1985 року обов’язки завідувача кафедри виконувала О.І.Смовська, кандидат педагогічних наук, доцент, яка займалася проблемами методики викладання української мови та розвитку мовленнєвих умінь молодших школярів.

Із лютого 1985 року по серпень 1986 року обов’язки завідувача кафедри виконував В.А.Губко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент. Протягом 1986-1991 років був головним ботаніком Державного комітету охорони природи УРСР у Чернігівській області.

Із вересня 1986 року на посаду завідувача кафедри була обрана Т.В.Гринь, кандидат педагогічних наук, доцент, Відмінник народної освіти УРСР, нагороджена орденами Леніна та Трудового Червоного Прапора.

Л.С.Ульяницька, кандидат педагогічних наук, доцент, за час роботи на кафедрі написала і надрукувала понад 20 наукових праць, розробила і надрукувала багато методичних посібників для студентів ВНЗ з педагогіки та дидактичних посібників для вчителів початкових класів. Книжки для дітей молодшого шкільного віку доцента Л.С.Ульяницької популярні не тільки в Україні, а й за її межами.

І.С.Матюшко з 1989 року прийнятий на посаду професора кафедри педагогіки і методики початкового навчання, викладав методику математики в початкових класах. Він автор більш ніж 60 наукових праць з проблем методики викладання математики як у ВНЗ, так і в початковій школі.

У цей період творчий колектив викладачів кафедри та вчителів початкових класів Чернігівської області згідно з Наказом Міністерства освіти досліджував проблему «Педагогічних умов підвищення ефективності виховного процесу в початковій школі».

Із 2008 року на посаду завідувача кафедри було обрано кандидата педагогічних наук, доцента Стрілець Світлану Іванівну.

1 вересня 2011 року кафедра педагогіки і методики початкового навчання була реорганізована та перейменована на кафедру дошкільної та початкової освіти.

У 2012 році під керівництвом професора С.І.Стрілець кафедра працювала над держбюджетною темою «Теорія і практика дошкільної освіти в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХІ ст.» (№ 1 – 2012 р.), що дозволило підвищити якість навчально-методичного забезпечення спеціальності «Дошкільна освіта».

Зараз на кафедрі працюють 14 викладачів, більшість із них є випускниками факультету початкового навчання, серед них доктор наук, кандидати наук.

За останні роки значно поліпшилась наукова робота як викладачів кафедри, так і студентів. Щорічно видається збірник наукових праць. Проводяться науково-практичні конференції та педагогічні читання з проблем малокомплектної школи, інноваційних технологій навчання, виховання та розвитку молодших школярів, використання педагогічної спадщини С.Русової в контексті підготовки вчителя сучасної початкової школи. Стали традиційними студентські наукові конференції з методики викладання математики, які проходять під керівництвом завідуючої кафедри, доктора педагогічних наук, професора С.І.Стрілець. Матеріали конференції виходять друком у збірнику наукових праць студентів.

Кафедра продовжує співпрацю з обласним управлінням освіти, з Національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова.

Укладено договори про співпрацю:

– між кафедрою дошкільної та початкової освіти Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка та кафедрою теорії і методики початкової освіти Тернопільського  національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;

– між кафедрою дошкільної та початкової освіти Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка та кафедрою теорії і методики дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

– між кафедрою дошкільної та початкової освіти Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка та Природничо-гуманітарний університет в м.Седльце (Польща).

Кафедра дошкільної та початкової освіти в 2015-2016 навчальному році працює над проблемою «Підвищення якості професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи та вихователів дошкільних навчальних закладів».

striletz

Завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти

Стрілець Світлана Іванівна

Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор.
Закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «математика і фізика».
У 2003 році отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Тема кандидатської дисертації: «Проблеми шкільної математичної освіти у педагогічній спадщині К. Ф. Лебединцева (1878-1925)». У 2005 році отримала вчене звання доцента.
У 2013 році Стрілець С.І. отримала науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти». Тема докторської дисертації: «Теоретико-методичні основи фахової підготовки вчителів початкової школи засобами інноваційних технологій». У 2014 році отримала вчене звання професора.
Коло наукових інтересів:
– інновації у вищій педагогічній освіті.
Основні публікації за останній період:
1. Стрілець С.І. Інноваційні педагогічні технології у вищій школі. Навчально-методичний посібник. – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2012. – 200 с.
2. Стрілець С.І. Методика викладання математики в початкових класах у таблицях і схемах. Навчально-методичний посібник. – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2012. – 104 с.
3. Підготовка вчителів початкової школи засобами інноваційних технологій: Монографія. – Чернігів, 2012. – 380 с.
4. Стрілець С. І. Інновації у вищій педагогічній освіті: теорія і практика: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С. І. Стрілець. – Чернігів: ФОП Лозовий В. М., 2013. –508 с.
5. Стрілець С. І. Інновації у вищій педагогічній освіті: теорія і практика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів [2-ге вид., допов. і переробл.] / С. І. Стрілець. – Чернігів: ФОП Лозовий В. М., 2015. –544 с (Гриф МОН № 1/11-16915 від 24.10.2014).
6. Стрілець С. І. Основи роботи в середовищі Moodle. Навчальний посібник / С.І. Стрілець, Т.П. Запорожченко. – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2015. – 60 с. (Рекомендований до друку вченою радою ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка).


Minenok

Міненок Антоніна Олексіївна

Доктор педагогічних наук, професор.

Освіта:
Прилуцьке педагогічне училище імені І.Я. Франка (1985 р.), за спеціальністю – «викладання в початкових класах загальноосвітньої школи»; Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка, за спеціальністю – «педагогіка і методика початкового навчання».
Захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування валеологічних знань у майбутніх учителів фізичної культури» зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти» (2007 р.);
Отримала вчене звання доцента (2009 р.);
Захистила докторську дисертацію на тему «Теоретичні і методичні основи професійного саморозвитку майбутнього вчителя початкової школи» зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти» (2016 р.).

Отримала вчене звання професора (2018 р.).

Коло наукових інтересів:

– проблеми професійного саморозвитку вчителя;
– технології оздоровчої, екологічної освіти;
– фахова підготовка вчителя (на прикладі вивчення методик освітніх галузей «Природознавство», «Суспільствознавство» на факультеті початкового навчання);

 Має більше 100 наукових праць. Основні публікації за останній період:

1. Minenok А. Future primary school teachers’ art and pedagogical training modernization // Наука і освіта. / T. Doroshenko, A. Minenok, A. Sikura – 2017. – №10. – 50-57.

2. Міненок А.О. Професійний саморозвиток майбутнього вчителя початкової школи : теорія i практика: монографія / А.О. Міненок. – К : СПД Нестроєвий А.І., 2015. – 414 с. (20,8 д.а) (Рекомендований до друку вченою радою ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка).
3. Міненок А.О. Формування готовності до науково-педагогічної діяльності : Навчальний посібник / А.О. Міненок. – К : СПД Нестроєвий А.І., 2015. – 205 с. (10,3) (Рекомендований до друку вченою радою ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка). 

4. Миненок А. А. Характеристика педагогических условий обеспечивающих эффективность процесса самообразования и саморазвития будущего учителя начальной школы / А. А. Миненок // «Сучасна наука». Інноваційний парк – кампания «Nemoros». – Прага, Чеська Республіка. – 2015. – № 4. – С. 53–60. (Серія : Педагогічні науки).

5. Міненок А. О. Біомеханічні основи у формуванні професійної компетентності вчителя фізичної культури і основ здоров’я початкової школи : педагогічний досвід, наукові школи / Г. Л. Воскобойнікова, А. О. Міненок // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка / ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка ; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧНПУ, 2014. – Т. 2, вип. 118. 266 с. – С. 80–83. (Серія : Педагогічні науки).
6. Міненок А. О. Акмеологічний підхід у процесі професійно-творчого саморозвитку майбутнього вчителя початкової школи / А.О. Міненок // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць. / Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2015. – Вип. 15. – 386 с. – С. 210–216. (Серія : Педагогічні науки).

7. Міненок А. О. Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя початкової школи в системі фахової підготовки / А. О. Міненок // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. / ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧНПУ, 2015. – Вип. 125. – 432 с. – С. 197–200. (Серія : Педагогічні науки).
8. Миненок А. А. Экспериментальное исследование профессио-нального саморазвития будущего учителя начальной школы в условиях высшего учебного заведения [Електронний ресурс] / А. А. Миненок, Г. Л. Воскобойникова // Начный журнал Наука Образование Общество. Science Education Society – 2015. – №2(4). – С. 62–67. – Режим доступу : http://ucom.ru/doc/no.2015.02.pdf . (Серия: Педагогические науки).
9 Міненок А.О. Особливості становлення і розвитку медико-біологічної підготовки студентів : історико-педагогічний контекст стратегії здоров'язбереження / А.О. Міненок, Т.Б. Кійко // Педагогічна підготовка – невтрачене мистецтво : монографія; за наук. ред. М.О. Носка – Черкаси : ФОП Чабаненко Ю.А., 2017. – 391 с. – С. 167-201. (Рекомендований до друку вченою радою ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка).

10. Minenok A. Pilot area as a format of science and education work realization in the system of higher eductaion / A.Minenok I. Donets, Т. Кіyko // Yearbook of Varna universityof management. Volume X. Includes scientific and reports from the 13th International Scientific Conference on the topic of «The Moder Science, Business and Education». July, 03-04. 2017. – 385 с. – с. 231-235.


 

turchina

Турчина Ірина Станіславівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана з навчальної роботи.
Закінчила з відзнакою факультет початкового навчання Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Вчитель початкових класів».
У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Проблеми української національної освіти в педагогічній спадщині О.Кониського (1836-1900 рр.)» зі спеціальності 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки». У 2013 році отримала вчене звання доцента.
Коло наукових інтересів:
- історія педагогіки;
- інноваційні педагогічні технології.
Основні публікації за останній період:
1. Турчина І.С. Історія педагогіки. Навчально-методичний посібник. – Чернігів: ФОП Ремізова, 2012. – 50 с.
2. Кисла О.Ф., Турчина І.С. Основи корекційної педагогіки. Навчально-методичний посібник. – Чернігів: ФОП Ремізова, 2012. – 56 с.


nosko

Носко Юлія Миколаївна

Докторантка, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри, заступник декана з виховної роботи.

Закінчила з відзнакою факультет початкового навчання Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Початкове навчання» і факультет фізичного виховання за спеціальністю «Фізичне виховання».

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвиток рухових якостей школярів початкової школи на уроках фізичної культури» зі спеціальності 13.00.02 – «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)». У 2015 році отримала вчене звання доцента.
З 2015 року навчається в докторантурі.

Коло наукових інтересів:
- розвиток рухових якостей школярів у закладах початкової освіти;
- підготовка майбутніх учителів до розвитку творчих здібностей молодших школярів;
- педагогічна майстерність вчителя;
- інклюзивна освіта;
- фізичний розвиток молодших школярів.

Основні публікації за останній період:
1. Носко М.О. Діяльність В.С. Іконникова у вищих закладах освіти України (друга половина XIX – поч. XX ст.) / М. О. Носко, С. В. Грищенко, Ю. М. Носко, М. П. Дейкун. Навчальний посібник. – К: «МП Леся», 2013. – 212 с.
2. Носко М. О. Формування здорового способу життя / М.О. Носко, С. В. Грищенко, Ю. М. Носко. Навчальний посібник. – К.: «МП Леся», 2013. – 160 с.
3. Носко М.О. Експерементальне обгрунтування методики оперативного контролю на уроках фізичної культури / М.О. Носко, Турчин Т.М., Ф.В. Могильний, Ю.М. Носко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 117. Чернігів : ЧНПУ, 2014. – С. 18-24.
4. Носко М.О. Особливості фізичного розвитку школярів початкової школи / М.О. Носко, Ю.М. Носко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 118. Чернігів : ЧНПУ, 2014. – Т. ІV. – С. 205-211.
5. Nosko M.O., Nosko Y.N. Peculiarities of physical development of primary school pupils, - Bulletin Chernihiv National Pedagogical University, 2014. – № 11. – Т. 3. – С. 205-211.
6. Носко М.О. Державна освітня політика щодо формування здорового способу життя студентської молоді / М.О. Носко, Ю.М. Носко // Вища освіта України: Теоретичний та науково-методичний часопис. – № 1. – Додаток 1: Наука і вища освіта. – Київ, 2014. – С. 61-65.
7. Носко Ю.М. Вплив малорухомого способу життя на стан здоров’я молодших школярів / Ю.М. Носко, О.А. Архипов // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)» : зб. наукових праць/ За ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – Випуск 3К2 (57) 15. – С. 15-19.
8. Носко Ю.М. Розробка методики розвитку рухових якостей школярів 7 років на основі біомеханічних моделей / Ю.М. Носко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 125. Чернігів : ЧНПУ, 2015. – С. 93-97.
9. Носко Ю.М. Особливості фізичного розвитку учнів початкової школи / Ю.М. Носко // НАУКОВИЙ ЧАСОПИС Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/”36. Наукових праць/ За ред. Г. М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – Випуск 6 (62)15. – С. 47-50.
10. Носко Ю. Н. Разработка методики развития двигательных качеств школьников 6 лет на основе биомеханических моделей // ŞTIINŢA CULTURII FIZICE. CHIŞINĂU: Editura USEFS, 2015. – Nr. 22/2. – 2015. – С. 56-61. ISSN 1857-4114
11. Носко Ю.М. Методика застосування приладів контролю термінової інформації про стан розвитку рухових якостей школярів початкової школи / Ю.М. Носко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 129. – Т. ІІ. – Чернігів : ЧНПУ, 2015. – С. 40-44.
12. Носко Ю.М. Здоров’язбережувальна організація навчального процесу учнів / Ю.М. Носко, В.В. Андрєєва // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 130. Чернігів : ЧНПУ, 2015. – С. 334-339.
13. Носко Ю.М. Формування навичок здорового способу життя засобами оздоровчої фізичної культури / Ю.М. Носко // Педагогічні ідеї Софії Русової у контексті сучасної освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 160-річчю від дня народження С.Ф. Русової. – Чернігів: Десна Поліграф, 2016. – С. 110-112.
14. Zaporozhanov, V.A.; Borachinski, T.; Nosko, Y.N. Assessment of children's potentials in dynamic of initial stage of sport training // Journal of Physical Education and Sport; Pitesti15.3 (Sep 2015): 525-530.
15. Irina Pomeshchikova, Sergii Iermakov, Pavol Bartik, Oleg Shevchenko, Mykola Nosko, Tetiana Yermakova, Yuliya Nosko. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL OF KINESIOLOGY Influence of exercises and games with ball on vestibular stability of students with muscular-skeletal apparatus disorders / SPORT SCIENCE Vol. 9, Issue 1. June 2016. P.75-83.
16. Носко М.О. Руховий розвиток та стан здоров’я школярів та студентів навчальних закладів / М.О. Носко, Ю.Ю. Гришко, Ю.М. Носко, М.П. Дейкун // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 142. – Чернігів : ЧНПУ, 2017. – С. 126-129.

17. Olga Ivashchenko, Oleg Khudolii, Tetiana Yermakova, Sergii Iermakov, Mykola Nosko, Yuliya Nosko. Factorial and discriminant analysis as methodological basis of pedagogic control over motor and functional fitness of 14-16 year old girls / Journal of Physical Education and Sport. Pitesti16.2 (Jun 2016): 442-451.
18. Mykola Lazarenko, Valeri Plisko, Mariya Troyanovska, Yuliya Kozeruk, Lyudmila Lysenko, Ivan Vashchenko, Volodymyr Zhula, Yuliya Nosko, Igor Donec / Journal of Physical Education and Sport. University of PITESTI, Romania® (JPES). The development of motor skills of students with the help of the training simulator "BELTS WITH RINGS"


Limar

Лимар Юлія Михайлівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.
Закінчила з відзнакою Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Початкове навчання і образотворче мистецтво».
У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування готовності майбутнього вчителя до розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів» зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти». У 2012 році отримала вчене звання доцента кафедри дошкільної та початкової освіти.
Коло наукових інтересів:
– підготовка майбутніх учителів до використання педагогічних технологій у початковій школі;
– підготовка майбутніх учителів початкової школи та майбутніх вихователів дітей дошкільного віку до здійснення наукових досліджень.
Основні публікації за останній період:
1. Лимар Ю.М. Підготовка майбутніх вихователів дітей дошкільного віку до проведення наукового дослідження / Ю.М. Лимар // Педагогічні науки: зб. наук. праць. – Випуск LXX. – Том 2. – Херсон, 2016. – С. 79-82.
2. Лимар Ю.М. Самостійна робота як засіб формування дослідницьких умінь студентів / Ю.М. Лимар // Наукова дискусія: питання педагогіки та психології: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2016 р.). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2016. – С. 97-100.
3. Лимар Ю.М. Методика соціально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку з синдромом негативного самопред’явлення / Ю.М. Лимар // Inovativny vyskum v oblasti vzdelavania a socialnej prace (Sladkovicovo, 10-11 marca 2017). – Sladkovicovo : Visoka skola Danubius, 2017. – P. 174-176.


konovalchuk

Коновальчук Марина Валеріївна

Кандидат педагогічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри.
Закінчила з відзнакою ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка, факультет початкового навчання.
У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Система творчих завдань міжпредметного характеру як засіб розвитку літературно-творчих здібностей молодших школярів» зі спеціальності 13.00.02 «Теорія навчання». У 2011 році отримала вчене звання доцента.
У 2009 р. – призер конкурсу «Новітній інтелект України» – ІІІ місце національного етапу у номінації «Краще наукове дослідження з гуманітарної тематики.
Громадська діяльність: член Чернігівської агенції регіонального розвитку «Вектор» (координатор соціальних проектів), учасник телепередач «Діалог» на Чернігівському обласному телебаченні та телепередачі «Школа для батьків» Чернігівського міського телебачення, керівник об’єднання творчих студентів факультету початкового навчання «ЧІКС».
Коновальчук М.В. здійснюється керівництво Регіональним центром Інституту обдарованої дитини.
З 2017 року - Директор центру розвитку обдарованості Унікум (експериментальний майданчик кафедри дошкільної та початкової освіти).
Координатор студентського волонтерського об'єднання "Академія креативності Чікс" (Чернігівські ініціативні креативні студенти). Останні досягнення за 6 років: більше 30 мк для дітей з особливими потребами та переселенців; понад 40 освітніх тренінгів, семінарів, фестивалей; естетизація освітніх ландшафтів ( проект Галявина Чікс); співпраця з представниками різних країн - Німеччини, Британії, реалізовували 3 грантові проекти від швейцарстких та польських благодійних фондів, реалізували річний проект від Бюджету участі Чернігова та ще багато інших проектів.
Поетична творчість: автор поетичних творів, друкувалась в обласній пресі («Деснянська правда», «Вектор»), у міжнародному виданні «Склянка часу».
Коло наукових інтересів:
– педагогіка життєтворчості,
– технології творчого розвитку молодших школярів,
– підготовка майбутніх вчителів до розвитку творчих здібностей молодших школярів, педагогічна майстерність вчителя.
Основні публікації за останній період:
1. Коновальчук М. В. Програма та навчально-методичне забезпечення спецкурсу «Розвиток творчих здібностей молодших школярів» для студентів спеціальності «Початкове навчання». – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, 2010. – 68 с.
2. Жлудько В.М. Пятое время года: литературно-художественное издание/ Вера Жлудько, Марина Коновальчук. – Чернигов: ПАО «ПИК «Десна», 2013 – 72 с.
3. Коновальчук Марина. Педагогічна творчість учителя в роботі з обдарованими молодшими школярами: Навчально-методичний посібник/ Марина Коновальчук. – К.: ТОП «СІТІПРІНТ», 2013. – 90с.
4. Коновальчук М.В. Від творчості вчителя – до життєтворчості учня: навчально-методичний посібник /Марина Коновальчук, Марина Радченко – К.: ТОВ «СІТІПРІНТ», 2015. - 156с.


kusla

Кисла Оксана Федосіївна

Кандидат педагогічних наук, доцент.
Закінчила з відзнакою Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, факультет початкового навчання.
У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію «Особливості розвитку професійного самовизначення майбутніх учителів початкових класів в умовах ступеневої підготовки» зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти». У 2012 році отримала вчене звання доцента.
Коло наукових інтересів:
- проблеми формування педагогічної компетентності майбутніх учителів;
- застосування інноваційних технологій у ВНЗ;
- професійне самовизначення майбутніх учителів.
Основні публікації за останній період:
1. Стрілець С.І., Кисла О.Ф. Порівняльна педагогіка. Навчально-методичний посібник. – Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2012 – 88 с.
2. Кисла О.Ф., Турчина І.С. Основи колекційної педагогіки. Навчально-методичний посібник. – Чернігів: ФОП Ремізова, 2012. – 56 с.
3. Кисла О.Ф. Корекційна педагогіка: навчальний посібник / О.Ф.Кисла. – К.:Кондор-Видавництво, 2014. – 320 с.
4. Кисла О.Ф Методичні рекомендації до підготовки наукових робіт з педагогіки (спеціальності «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»)/ О.Ф.Кисла, Н.В.Притулик. – Чернігів, 2015. – 92 с.


pritulyk

Притулик Наталія Валеріївна

Кандидат педагогічних наук, доцент.
Закінчила з відзнакою факультет початкового навчання Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «початкове навчання та музичне виховання».
У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію (спеціальність 13.00.02 – «Теорія та методика навчання української мови») на тему «Формування комунікативно-мовленнєвих умінь російськомовних першокласників шкіл з українською мовою навчання» та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук. У 2012 році – вчене звання доцента.
Коло наукових інтересів: теорія та методика виховання підростаючого покоління; дитячі етнографія і фольклор, етнопедагогіка; методика викладання педагогічних дисциплін у вищій школі у світлі студентоцентричного підхіду; символьні коди культур у мові, обряди та звичаї української традиційної культури; формування комунікативно-мовленнєвої компетентності в молодших школярів.
Автор близько 30 наукових праць. Основні одноосібні опубліковані роботи:
1. Формування умінь українського комунікативного мовлення першокласників в умовах російсько-української двомовності // Початкова школа. 2004. № 6. С.12-15.
2. Із спостереження над вербальним і невербальним компонентами сучасного весільного обряду одного буковинського села // Етнолінгвістичні студії. Том 1. Житомир: Полісся. С.114-126.
3. Етнокультурні стереотипи в буковинських паремічних висловах // Матеріали до української етнології. 2007. Випуск 6 (Х). К. С. 116-118.
4. До міфологеми образу собаки в українців (із використанням матеріалів етнографічних експедицій, проведених на Чернігівському Поліссі та Буковині) // Українознавчий альманах. 2010. № 2. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка С. 130-133.
5. Практикум з українського фольклору. Чернігів: Лозовий В. М. 2011. 296 с.
6. Формування рефлексивної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі опанування теорії та методики виховання // Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології: збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Том 1. Рівне. 2015. С. 342-349.
7. Із досвіду залучення студентів-майбутніх педагогів до самовиховання у процесі опанування навчальної дисципліни «Теорія та методика виховання» // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. № 125. Чернігів. 2015. С. 225-230.
8. Практикум з теорії та методики виховання молодших школярів: навчально-методичний посібник. Чернігів: Лозовий В. М. 2016. 226 с.
9. Поточне самооцінювання навчальної діяльності студентів у процесі вивчення дисциплін педагогічного циклу // Педагогічні науки № 75: збірник наукових праць. Т.3. Херсон: Видавничий дім «Гельветика». 2017. С. 78-81.


koval

Коваль Вікторія Олександрівна

Кандидат біологічних наук, доцент.
Закінчила хіміко-біологічний факультет Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г.Шевченка.
У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив токсикантів різної хімічної природи на морфологічні та фізіолого-біохімічні показники коропа лускатого в умовах зимівлі» зі спеціальності 03.00.10 – «Іхтіологія». У 2015 році отримала вчене звання доцента.
Є членом Українського гідроекологічного та біохімічного товариств.
Коло наукові інтересів:
- підготовка майбутніх вчителів початкової школи та вихователів до екологічного виховання дітей.
- адаптації організмів до різних умов існування.
Основні публікації за останній період:
1. Коваль В.О. Основи екології. Навчально-методичний посібник. – Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2012. – 52 с.
2. Коваль В.О. Екологія: Навчально-методичний посібник / В.О._ Коваль. – Чернігів: ФОП Ремізова В.М., 2015. – 132 с.
3. Koval V.O. Training primary school teachers to work with weak-sighted children [Текст] / Koval V.O., Kysla O.F., Chala R.G.// Within the sphere of inclusions issues/ Polish and Ukrainian scientific experience exchange. – Copyright by Siedlce University of Naturel Sciences and Humanities Siedlce 2015. – P. 43-51. (колективна монографія).
4. Коваль В.О. Професійне спрямування курсу «Екологія» для майбутніх вчителів початкової школи/ В.О. Коваль //«Тернопільські біологічні читання – Тernopil Вioscience – 2017».Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участтю, присвяченої 20-річчю наукового фахового видання України «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія». Ред.кол.: М.М. Барна (відп.ред.) та ін.- Тернопіль:ТОВ «Терно-граф»,2017. С.373-376.


bohdan

Богдан Тетяна Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, доцент, керівник секції дошкільної освіти.
Закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Фізика і астрономія».
У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Пропедевтика астрономічних знань учнів в курсі фізики загальноосвітньої школи» зі спеціальності 13.00.02 – «Теорія та методика навчання (астрономія)». У 2012 році отримала вчене звання доцента.
Коло наукових інтересів:
- пропедевтика астрономічних знань дітей дошкільного віку;
- виховання і навчання дітей дошкільного віку.
Основні публікації за останній період:
1. Стрілець С.І., Богдан Т.М. Пропедевтика астрономічних знань дітей дошкільного віку: методичний посібник для студентів спеціальності «Дошкільна освіта» педагогічних університетів та вихователів ДНЗ. – Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка., 2013 – 60 с.
2. Богдан Т.М. Сенсорне виховання дітей дошкільного віку. Навчально-методичний посібник – Чернігів: ФОП Рімізова В.М., 2013 – 42 с.
3. Богдан Т.М. Педагогічна практика студентів у дитячих оздоровчих таборах: навчальний посібник для студентів спеціальності «Початкова освіта» / Т.М. Богдан – Чернігів, ФОП Ремізова В.М., 2014. – 62 с.
4. Богдан Т.М. Професійна підготовка майбутніх вихователів ДНЗ до роботи з батьками дітей дошкільного віку / Т.М. Богдан, А.Д Нанос // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі. – Одеса, 2017 р. – С. 389 – 390
5. Богдан Т.М. Підготовка майбутніх вихователів ДНЗ до ранньої профорієнтації дітей дошкільного віку / Т.М. Богдан // Наука, освіта, суспільство: актуальні питання і перспективи розвитку. – м. Київ, 2016 р. – С. 58-62.
6. Богдан Т.М. Сенсорне виховання дітей із затримкою мовленнєвого розвитку в умовах дошкільного навчального закладу / Т.М. Богдан // Теоретичні та прикладні дослідження в галузі педагогіки, психології та суспільних наук. – м. Кєльце, Республіка Польща, 2016 р. – С. 33-37


striletzka

Стрілецька Наталія Михайлівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.
Закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Фізика, математика, інформатика та обчислювальна техніка».
У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Діяльність Київського фізико-математичного товариства з розвитку шкільної математичної освіти у кінці ХІХ - на початку ХХ століття» зі спеціальності 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки».
Коло наукових інтересів:
– історія педагогіки;
– історія методики шкільної математики;
– проблеми професійної освіти (на прикладі вивчення математики на факультеті початкового навчання).
Має біля 20 наукових праць.
Основні публікації за останній період:
1. Стрілецька Н.М. Діяльність фізико-математичного товариства з розвитку шкільної математичної освіти у кінці XIX – на початку XX ст.: [текст]: [монографія]/ Н.М. Стрілецька; [ред. І.В. Зайченко] – Чернігів, 2012.– 296 с.
2. Стрілецька Н.М. Методика навчання інформатики (у початковій школі). Навчально-методичний посібник – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2014. – 240 с.


koshel

Кошель Анна Павлівна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач.
Закінчила Глухівський державний педагогічний університет за спеціальністю «Дошкільне виховання».
У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування культури здоров’я майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу у процесі професійної підготовки» зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти».
Коло наукових інтересів:
– формування культури здоров’я дітей дошкільного віку.
Основні наукові публікації:
1. Стрілець С.І., Кошель В.М., Кошель А.П. Зміст та навчально-методичне забезпечення педагогічної практики (Навчально-методичне забезпечення педагогічної практики студентів зі спеціальності 6.010101 – «Дошкільна освіта», освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр). Навчально-методичний посібник – Чернігів, ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2012. – 38 с.
2. Кошель А.П. Формування культури здоров’я майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Навчально-методичний посібник. – Чернігів: ФОП Ремізова, 2013 – 32 с.
3. Курок О.І., Кошель А.П. Здоров’язбережувальні технології у дошкільному навчальному закладі: Методичний посібник для студентів спеціальності «Дошкільна освіта» педагогічних університетів та вихователів ДНЗ. – Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка. - 94 с.


Valentieva

Валентьєва Тетяна Іванівна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач.
Закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача педагогіки.
У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Виховання почуття комічного у старших дошкільників» зі спеціальності 13.00.07. - «Теорія і методика виховання».
Коло наукових інтересів:
– виховання почуття комічного, комічне у мистецтві.
Основні наукові публікації:
1. Валентьєва Т.І. Виховання почуття комічного у старших дошкільників: методичний посібник / Т. І. Валентьєва – Чернігів: ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2013. – 56с.
2. Валентьєва Т.І. Педагогіка дошкільна. Навчальний посібник // Т. І. Валентьєва – Чернігів, 2015. – 80 с.


Koshel

Кошель Віталій Миколайович

Кандидат педагогічних наук, старший викладач.
Закінчив з відзнакою Глухівський державний педагогічний університет за спеціальністю 8.010101«Дошкільне виховання» та здобув кваліфікацію вихователя дітей дошкільного віку, інструктора з фізичного виховання дітей дошкільного віку.
У 2007 р. призер відкритого чемпіонату Сумської області з «Ушу-саньда».
У 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Підготовка майбутніх вихователів до навчання рухових дій дітей дошкільного віку» зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти».
Коло наукових інтересів:
– фізичне виховання дітей дошкільного віку.
– здоровий спосіб життя
Основні наукові публікації:
1. Кошель В.М., Курок О.І. Підготовка майбутніх вихователів до навчання рухових дій дітей дошкільного віку : навч.-метод. посіб. – Чернігів : ФОП Ремізова В.М., 2015. – 59 с.
2. Кошель В.М. Організація і керівництво педагогічною практикою студентів спеціальності «Дошкільна освіта» навч.-метод. посіб. для студ. спец. «Дошкільна освіта» / А.П. Кошель, В.М. Кошель – Чернігів: ФОП Баликіна О.В., 2017. – 73 с.
3 . Кошель В.М. Деякі аспекти професійно-педагогічної культури майбутнього педагога / А.П. Кошель, В.М. Кошель // Український психолого-педагогічний збірник: науковий журнал – Львів, 2017. – №10 (10). – С. 99-103.
4. Кошель В.М. Деякі аспекти професійної підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку до здорового способу життя / В.М. Кошель // Сб. научных трудов – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 2 (22). ч.6 – С.119-124.


Zaporozhchenko

Запорожченко Тетяна Петрівна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач.  
Закінчила з відзнакою Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Початкова освіта».
Коло наукових інтересів: засоби інноваційних технологій у підготовці вчителя, дистанційні засоби навчання.

Основні наукові публікації:
1. Стрілець С. І. Основи роботи в середовищі Moodle. Навчальний посібник / С. І. Стрілець, Т. П. Запорожченко. — Чернігів : Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, 2015. — 68 с.
2. Стрілець С. І. Методика навчання освітньої галузі «Математика». Навчально-методичний посібник / С. І. Стрілець, Т. П. Запорожченко. — Чернігів : Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, 2014. — 188 с.
3. Strilets S. I. The future preschool teachers preparation for the mathematical competence formation in inclusive education / S. I. Strilets, T. P. Zaporozhchenko // Within the sphere of inclusions issues. Polish and Ukrainian scietific experience exchange: collective work scientific edited by A. Antas-Jaszczuk, S. Nikitin, A. Roguska. — Siedlce, 2015. — 83-94 pp.

 


Smolyanko

Смолянко Юлія Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач.           
Закінчила з відзнакою Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Початкова освіта» та здобула кваліфікацію викладача педагогіки і методики початкової освіти. Вчителя початкової школи. Вчителя іноземної мови (англійської) початкової школи.

Коло наукових інтересів:
- проблеми формування професійної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти;
- підготовка майбутніх вихователів до професійного вирішення педагогічних ситуацій у закладах дошкільної освіти;
- професійне самовдосконалення майбутніх фахівців дошкільної освіти.

Основні публікації за останній період:
1. Смолянко Ю. М. Формування професійної культури майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу: Навчальний посібник / Ю. М. Смолянко. – Чернігів: Десна Поліграф, 2016. – 152 с.
2. Віконце у світ казок / Упорядник Смолянко Ю. М. – Чернігів, ФОП Баликіна О. В., 2017. – 28 с.
3. Смолянко Ю. М. Формування професійної культури майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу у процесі фахової підготовки [Future preschool teacher’s professional culture formation in professional training process] / Ю. М. Смолянко // Журнал наукових праць Університетського центру Аріель. – Самарія, 2015. – С. 373-379.
4. Смолянко Ю. М. Спецкурс «Формування професійної культури майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу» як засіб підвищення професіоналізму / Ю. М. Смолянко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів: ЧНПУ, 2016. – Вип. 131. – С. 129-133. (Серія: Педагогічні науки).
5. Стрілець С. І., Смолянко Ю. М. Підготовка майбутніх вихователів до професійного розв’язку педагогічних задач / С. І. Стрілець, Ю. М. Смолянко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського» [Текст]. – Вип. 5 (112). / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського; гол. ред. Богуш А. М. – Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2016. – С. 100-105. (Серія: Педагогіка).
6. Смолянко Ю. М. Навчальний посібник як засіб формування професійної культури майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу / Ю. М. Смолянко // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]: Педагогічні науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2016. – С. 130-134.
7. Смолянко Ю. М. Використання електронного навчального середовища Moodle під час підготовки майбутніх вихователів ДНЗ [Текст] / Ю. М. Смолянко // Молодий вчений. – 2017. – №4 (44). – С. 460-464.

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету НУЧК. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.