У 1957 році з Київського державного педагогічного інституту імені М.Горького до Чернігова було переведено факультет підготовки вчителів початкових класів. Виконуючою обов’язки завідувача кафедри педагогіки і методики початкової освіти була затверджена Т.Б.Коробова, кандидат педагогічних наук, доцент. Працювала на цій посаді до 1968 року. Нагороджена орденом Знак Пошани у 1971 році. У цей період на кафедрі працювали старші викладачі К.П.Кіндрат, І.С.Рябко, І.Ф.Кирей, В.І.Надточій, Г.І.Соболевська, О.В.Воронкевич, О.В.Просужий, Д.І.Попов.

Історія кафедриСклад кафедриЛіцензуваня та акредитаціяНаукова робота кафедриОсвітні програми

Із вересня 1969 року за завданням Міністерства народної освіти УРСР кафедра працювала над експериментальною програмою з організації навчально-виховного процесу з шестирічними дітьми. Викладачі кафедри педагогіки і методики початкового навчання К.І.Хрущ, В.І.Надточій, І.Ф.Кирей, Д.Г.Пилипенко та інші брали активну участь у роботі над цією програмою.

Із 26 березня 1969 року по 1978 рік на посаді завідувача кафедри працював І.К.Матюша, доктор педагогічних наук, професор, який 1978 року став завідувачем загальноінститутської кафедри педагогіки. І.К.Матюша – автор понад 70 друкованих праць, опублікованих у вітчизняних і зарубіжних журналах, збірниках матеріалів науково-теоретичних конференцій.

У 1978-1981 роках завідувачем кафедри працювала Т.П.Зульфієва.

З грудня 1981 року по березень 1982 року завідувачем кафедри педагогіки і методики початкового навчання був І.Ф.Кирей, кандидат педагогічних наук, Відмінник народної освіти. Протягом 14 років І.Ф.Кирей був автором українських прописів, за якими займалися каліграфією учні шкіл України. Він проводив велику науково-методичну роботу: був науковим кореспондентом НДІ педагогіки УРСР, брав активну участь в інститутських і республіканських конференціях, симпозіумах, надрукував більше 100 наукових робіт. За багаторічну плідну педагогічну діяльність він одержав наукове звання професора.

У цей період на кафедрі працював І.С.Рябко, старший викладач кафедри, Відмінник народної освіти, який викладав курси «Ботаніка» і «Природознавство».

Старший викладач К.І.Хрущ працювала на кафедрі викладачем методики викладання української мови з 1962 року. Вона була одним із авторів підручника для 1 класу «Українська мова», а також посібника для вчителів «Вивчення української мови в 1 класі».

Із березня 1982 року по лютий 1985 року обов’язки завідувача кафедри виконувала О.І.Смовська, кандидат педагогічних наук, доцент, яка займалася проблемами методики викладання української мови та розвитку мовленнєвих умінь молодших школярів.

Із лютого 1985 року по серпень 1986 року обов’язки завідувача кафедри виконував В.А.Губко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент. Протягом 1986-1991 років був головним ботаніком Державного комітету охорони природи УРСР у Чернігівській області.

Із вересня 1986 року на посаду завідувача кафедри була обрана Т.В.Гринь, кандидат педагогічних наук, доцент, Відмінник народної освіти УРСР, нагороджена орденами Леніна та Трудового Червоного Прапора.

Л.С.Ульяницька, кандидат педагогічних наук, доцент, за час роботи на кафедрі написала і надрукувала понад 20 наукових праць, розробила і надрукувала багато методичних посібників для студентів ВНЗ з педагогіки та дидактичних посібників для вчителів початкових класів. Книжки для дітей молодшого шкільного віку доцента Л.С.Ульяницької популярні не тільки в Україні, а й за її межами.

І.С.Матюшко з 1989 року прийнятий на посаду професора кафедри педагогіки і методики початкового навчання, викладав методику математики в початкових класах. Він автор більш ніж 60 наукових праць з проблем методики викладання математики як у ВНЗ, так і в початковій школі.

У цей період творчий колектив викладачів кафедри та вчителів початкових класів Чернігівської області згідно з Наказом Міністерства освіти досліджував проблему «Педагогічних умов підвищення ефективності виховного процесу в початковій школі».

Із 2008 року на посаду завідувача кафедри було обрано кандидата педагогічних наук, доцента Стрілець Світлану Іванівну.

1 вересня 2011 року кафедра педагогіки і методики початкового навчання була реорганізована та перейменована на кафедру дошкільної та початкової освіти.

У 2012 році під керівництвом професора С.І.Стрілець кафедра працювала над держбюджетною темою «Теорія і практика дошкільної освіти в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХІ ст.» (№ 1 – 2012 р.), що дозволило підвищити якість навчально-методичного забезпечення спеціальності «Дошкільна освіта».

Зараз на кафедрі працюють 14 викладачів, більшість із них є випускниками факультету початкового навчання, серед них доктор наук, кандидати наук.

За останні роки значно поліпшилась наукова робота як викладачів кафедри, так і студентів. Щорічно видається збірник наукових праць. Проводяться науково-практичні конференції та педагогічні читання з проблем малокомплектної школи, інноваційних технологій навчання, виховання та розвитку молодших школярів, використання педагогічної спадщини С.Русової в контексті підготовки вчителя сучасної початкової школи. Стали традиційними студентські наукові конференції з методики викладання математики, які проходять під керівництвом завідуючої кафедри, доктора педагогічних наук, професора С.І.Стрілець. Матеріали конференції виходять друком у збірнику наукових праць студентів.

Кафедра продовжує співпрацю з обласним управлінням освіти, з Національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова.

Укладено договори про співпрацю:

– між кафедрою дошкільної та початкової освіти Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка та кафедрою теорії і методики початкової освіти Тернопільського  національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;

– між кафедрою дошкільної та початкової освіти Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка та кафедрою теорії і методики дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

– між кафедрою дошкільної та початкової освіти Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка та Природничо-гуманітарний університет в м.Седльце (Польща).

Кафедра дошкільної та початкової освіти в 2015-2016 навчальному році працює над проблемою «Підвищення якості професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи та вихователів дошкільних навчальних закладів».

turchina

В.о. завідувача кафедри дошкільної та початкової освіти

Турчина Ірина Станіславівна

Виконуюча обов’язки завідувача кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила з відзнакою факультет початкового навчання Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Початкове навчання» (1996 р.).

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Проблеми української національної освіти в педагогічній спадщині О. Кониського (1836-1900 рр.)» зі спеціальності 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки». У 2013 році отримала вчене звання доцента.

Стаж науково-педагогічної  роботи – 20 років.

Коло наукових інтересів:

 • історія педагогіки;
 • дефектологія та логопедія;
 • інклюзивна освіта;
 • інноваційні освітні технології.

Викладає дисципліни: «Історія педагогіки», «Історія дошкільної педагогіки», «Основи дефектології та логопедії», «Інклюзивна освіта».

Основні публікації за останній період:

1. Турчина І.С. Історія педагогіки. Навчально-методичний посібник. Чернігів: ФОП Ремізова, 2012. 50 с.

2. Кисла О.Ф., Турчина І.С. Основи корекційної педагогіки. Навчально-методичний посібник. Чернігів: ФОП Ремізова, 2012. 56 с.

3. Турчина І.С. Використання елементів ейдетики як засобу розвитку творчого мислення студентів у процесі вивчення педагогічних дисциплін. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 135; гол. ред. Носко М.О. Чернігів: ЧНПУ, 2016. С.246-249.

4. Турчина І.С. Використання технології контекстного навчання у процесі підготовки майбутніх вихователів ДНЗ до роботи в інклюзивних групах. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Вип. 37-1, Том V (73): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору».   К.: Гнозис, 2017.

5. Турчина І.С., Шостак М.С. Психолого-педагогічні умови формування соціокультурної компетентності у майбутніх учителів початкової школи. Молодий учений. №2.1 (54.1), лютий 2018. С. 145-148.

6. Турчина І.С., Вахрушева Н.М. Формування навчально-пізнавальної компетентності учнів початкової школи як педагогічна проблема.  Молодий учений. №2.1 (54.1), лютий 2018. С. 13-16.

7. Олена Демченко, Юлія Лимар, Ірина Турчина Використання філософських вправ у контексті підготовки творчих педагогів обдарованих дітей // Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць / Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. Вип.27 (2-2019). Кам'янець-Подільський, 2019. 404 с., с.310-317.

8  Лимар Ю.М., Демченко О.П., Турчина І.С. Використання філософського діалогу у формуванні навичок демократичного спілкування майбутніх педагогів. Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. Випуск 16. Одеса, 2019. с. 110-114


striletz

Стрілець Світлана Іванівна

Доктор педагогічних наук, професор, декан факультету дошкільної, початкової освіти і мистецтв.

Закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «математика і фізика» (1986 р.).

У 2003 році отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Тема кандидатської дисертації: «Проблеми шкільної математичної освіти у педагогічній спадщині К. Ф. Лебединцева (1878-1925)». У 2005 році отримала вчене звання доцента.

У 2013 році отримала науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти». Тема докторської дисертації: «Теоретико-методичні основи фахової підготовки вчителів початкової школи засобами інноваційних технологій». У 2014 році отримала вчене звання професора.

Стаж науково-педагогічної роботи – понад 20 років.

Коло наукових інтересів – інновації у вищій педагогічній освіті.

Викладає дисципліни: «Методика навчання математичної освітньої галузі», «Інновації у вищій педагогічній освіті», «Педагогіка вищої школи».

Основні наукові публікації за останній період:

1. Стрілець С.І. Інноваційні педагогічні технології у вищій школі. Навчально-методичний посібник. Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2012. 200 с.

2. Стрілець С.І. Методика викладання математики в початкових класах у таблицях і схемах. Навчально-методичний посібник. Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2012. 104 с.

3. Підготовка вчителів початкової школи засобами інноваційних технологій: Монографія. Чернігів, 2012. 380 с.

4. Стрілець С. І. Інновації у вищій педагогічній освіті: теорія і практика: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Чернігів: ФОП Лозовий В. М., 2013. 508 с.

5. Стрілець С. І. Інновації у вищій педагогічній освіті: теорія і практика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів [2-ге вид., допов. і переробл.].  Чернігів: ФОП Лозовий В. М., 2015.544 с (Гриф МОН № 1/11-16915 від 24.10.2014).

6. Стрілець С. І., Запорожченко Т. П.  Основи роботи в середовищі Moodle. Навчальний посібник. Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2015. 60 с.

7. Стрілець С. І., Запорожченко Т. П. Формування математичної компетентності майбутнього вчителя початкових класів засобами інноваційних технологій: монографія. Чернігів: ФОП Лозовий В. М., 2019.  204 с.

8. Lukash O., Miroshnyk I., Yakovenko O., Strilets S. The vegetation of the cretaceous outcrops of Novgorod-Siverskyi Polesie loess “islands” (Ukraine) and the new locality of Gentiana cruciate L. Ecological Questions. 30 (2019) 1. –  pp. 21-33.

9. Miroshnyk I., Strilets S. The typology of health-saving educational technologies in primary school. Natural Resources of Border Areas under a Changing Climate. The 3rd International Scientific Conference: the program, abstracts (Ukraine, Chernihiv, September 24-27, 2019). Chernihiv: Desna Polygraph Publishing House. 2019.  p.88.


Minenok

Міненок Антоніна Олексіївна

Доктор педагогічних наук, професор.

Закінчила Прилуцьке педагогічне училище імені І.Я. Франка (1985 р.), за спеціальністю – «викладання в початкових класах загальноосвітньої школи»; Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка, за спеціальністю – «педагогіка і методика початкового навчання» (1990 р.).

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування валеологічних знань у майбутніх учителів фізичної культури» зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти» (2007 р.). Отримала вчене звання доцента (2009 р.). Захистила докторську дисертацію на тему «Теоретичні і методичні основи професійного саморозвитку майбутнього вчителя початкової школи» зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти» (2016 р.). Отримала вчене звання професора (2018 р.).

Стаж науково-педагогічної роботи – 21 рік.

Коло наукових інтересів:

 • професійний саморозвиток учителя;
 • технології оздоровчої, екологічної освіти;
 • фахова підготовка вчителя (на прикладі вивчення фахових методик та методики викладання громадянської та історичної освітніх галузей).

Викладає дисципліни: «Методологія науково-педагогічних досліджень», «Методика викладання фахових дисциплін ЗВО», Методика викладання педагогічних дисциплін ЗВО», «Методика викладання громадянської та історичної освітньої галузі».

Основні публікації за останній період:

1. Minenok А., Doroshenko Т., Sikura А. Future primary school teachers’ art and pedagogical training modernization. Наука і освіта. 2017. №10. 50-57. (Web of Science).

2. Influence of music on the level of physical fitness of the students practicing rugby (rugby players students). / Kozina Zh.L, Kalinicenko V.E., Minenok A. and others, total 6 authors. – Physical education of students, 2018; 22(3): Р. 120-126. (Scopus).

3. Informational indicators of functional capacities of the body for teaching cadets from higher military educational institutions power types of sports. / Plisko V.,  Minenok A., Sikura А., and others, total  8 authors. Journal of Physical education and  Sport (JPES), Vol. 18 Supplement issue, 2018; № 2, Art 156, pp. 1050-1054. (Scopus).

4. Professionally important psychophysiological qualities of patrol police officers. / Bondarenko, V., Okhrimenko, I., Minenok, A. and others, total 5 authors. International Journal of Applied Exercise Physiology, 2020; 9(4) : 62-71. (Web of Science).

5. Індивідуальна факторна структура підготовки кваліфікованих волейболісток. / Козіна Ж., Храпов С., Міненок А. та ін., всього 7 авторів. Здоровье, спорт, реабилитация : науковий журнал, 2019. Т. 5 № 1. с. 56-65.  Index Copernicus.

6. Міненок А.О. Професійний саморозвиток майбутнього вчителя початкової школи : теорія i практика: монографія. К : СПД Нестроєвий А.І., 2015.  414 с. (20,8 д.а).

7. Міненок А., Ігнатенко С. Формування медико-валеологічної компетентності майбутнього вчителя початкової школи в умовах здоровязбе6режувальної парадигми сучасного освітнього середовища / Здоров’язбережувальний контент життєдіяльного середовища особистості: монограф. / за наук. і заг. ред. Н. О. Терентьєвої. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.А., 2020. 294 с. С. 149-175.

8. Міненок А.О. Формування готовності до науково-педагогічної діяльності : Навчальний посібник. Київ : СПД Нестроєвий А.І., 2015. 205 с.

9. Міненок А. О. Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя початкової школи в системі фахової підготовки. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. / ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. Чернігів : ЧНПУ, 2015. Вип. 125. 432 с. С. 197-200. (Серія : Педагогічні науки).

10. Міненок А.О., Кійко Т.Б. Особливості становлення і розвитку медико-біологічної підготовки студентів : історико-педагогічний контекст стратегії здоров'язбереження. Педагогічна підготовка – невтрачене мистецтво : монографія; за наук. ред. М.О. Носка. Черкаси : ФОП Чабаненко Ю.А., 2017. 391 с. С. 167-201. (Рекомендований до друку вченою радою ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка).

11. Pilot area as a format of science and education work realization in the system of higher eductaion / A.Minenok I. Donets, Т. Кіyko. Yearbook of Varna universityof management. Volume X. Includes scientific and reports from the 13th International Scientific Conference on the topic of «The Moder Science, Business and Education». July, 03-04. 2017. 385 с. с. 231-235.

12. Міненок А. О., Скорик Т. В., Ананьєва А. В. Роль спостережень та екскурсій в реалізації компетентнісного підходу організації освітнього процесу в початковій школі. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 4 (160). Чернігів : НУЧК, 2019. С. 88-95.

13. Міненок А.О., Скорик Т.В. Арттехнології розвитку емоційного інтелекту майбутнього вчителя початкових класів. Педагогічний альманах : збірник наукових праць. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2019. Випуск 43. С. 180-186.


Gavrylenko

Гавриленко Тетяна Леонідівна

Професор кафедри, доктор педагогічних наук, доцент (сумісник).

Закінчила з відзнакою факультет початкового навчання Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т. Г.Шевченка за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання та музика» (1996 р.).

У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Проблеми дидактики початкової школи в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст.» зі спеціальності 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки». У 2011 році отримала вчене звання доцента.

У 2019 році захистила докторську дисертацію на тему: «Розвиток початкової освіти в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)» зі спеціальності 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки».

Стаж науково-педагогічної  роботи – 21 рік.

Коло наукових інтересів:

 • історія педагогіки;
 • історія початкової освіти в Україні;
 • педагогіка.

Викладає дисципліну «Теорія та методика виховання».

Автор близько 100 наукових праць.Основні публікації за останній період:

1. Гавриленко Т. Л. Розвиток початкової освіти в Україні у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: історико-педагогічний аспект : монографія / НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України ; за ред. Л. Д. Березівської. Київ : Фенікс, 2019. 384 с., 36 с. дод.

2. Антологія текстів з реформування освіти в Україні: програми, концепції, проекти (1991–2017) : хрестоматія / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; [упоряд.: Сухомлинська О. В., Березівська Л. Д., Гавриленко Т. Л. та ін.; наук. ред.: Сухомлинська О. В., Березівська Л. Д.]. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. 526 с.

3. Гавриленко Т. Л. Організаційні трансформації системи початкової освіти в перше десятиліття державної незалежності України (1991–2001). Освітній дискурс. Гуманітарні науки : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2019. Вип. 10. С. 59–83.

4. Havrylenko T. L. Preparatory classes as a form of preschool education in Ukraine during the Soviet Period (the 1920s – 1980s): the main stages of their development. History of Education & Children’s Literature. 2018. Vol. 13, № 2. Р. 133–145.

5. Гавриленко Т. Л. Новації в освітньому процесі початкової школи в Україні (1991–2001 рр.). Освітній дискурс. Педагогічні науки : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2018. Вип. 9. С. 42–57.

6. Гавриленко Т. Л. Внутрішньошкільна диференціація у початковій освіті: вітчизняний досвід (70-ті – 90-ті рр. ХХ ст.). Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 16 трав. 2018 р., м. Київ / Ін-т педагогіки НАПН України. Київ, 2018. С. 11–14.

7. Гавриленко Т. Л. Сутність поняття «початкова освіта»: історико-педагогічний контекст. Сучасні вимоги до організації та проведення історико-педагогічних досліджень : зб. матеріалів наук.-методол. семінару з історії освіти, 25 жовт. 2017 р. / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Київ, 2017. С. 12–14.

8. Гавриленко Т. Л., Куземко Л. М. Подготовка учителей начальных классов в Украине в 90-х гг. ХХ ст.: достижения и проблемы. Подготовка учителя начальных классов: проблемы и перспективы : материалы ІV Междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 27 окт. 2016 г. / Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка. Минск, 2017. С. 16–18.

9. Гавриленко Т. Л. Розвиток початкової освіти в Україні в середині 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст.: організаційний аспект. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів, 2016. Вип. 31. С. 194–209.

10. Гавриленко Т. Л. Образ Батьківщини в підручниках з читання для молодших школярів у період відродження національної школи в Україні (90 ті рр. ХХ ст.). Українські педагоги про національно-патріотичне виховання : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. семінару / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлин¬ського та ін. Київ, 2016. С. 56–57.

11. Havrylenko T. L. The development of primary education in Ukraine in the context of experimental studies of Ukrainian teachers (mid 60’s – first half of 80-ies of the XXth century) : Chapter 1. Innovations in education : monograph / Havrylenko T., Grevtsova I., Zaytseva O., Ovsyanitskaya L. ; ed. by L. Shlossman. Vienna, 2016. Vol. 9. Р. 3–19.

12. Havrylenko T. L. The Development of Primary Education in Soviet Ukraine in the mid 60’s – early 80’s of the 20th Century. Organizational Aspect. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Krakow. 2016. № 1. Р. 179–192.

13. Havrylenko T. L. The Development of the Content of Primary Education  in Ukraine during the Period of Revival of the National School (1991–2001). Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2016. Vol. 4, Іss. 79. Р. 26–29.

14. Гавриленко Т. Л. Експериментальні дослідження українських учених у галузі початкової освіти: класи вирівнювання (1975–1982 рр.). Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. Хмельницький, 2015. Вип. 18. С. 47–52.

15. Гавриленко Т. Л. Ретроспективний аналіз розвитку змісту початкової освіти в Радянській Україні у 1984–1991 рр. Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. пр. / Слов’ян. держ. пед. ун-т. Слов’янськ, 2015. Вип. 74. С. 115–126.

16. Havrylenko T. L. Tendencies of primary education development in Ukraine during the period of emergence of democratic changes in social life (1984–1991). European Journal of Education and Applied Psychology. 2015. № 4. Р. 33–36.


Lymar

Лимар Юлія Михайлівна

Заступник декана з навчальної роботи факультету дошкільної, початкової освіти і мистецтв, кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила з відзнакою Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Початкове навчання і образотворче мистецтво» (2003 р.).

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування готовності майбутнього вчителя до розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів» зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти». У 2012 році отримала вчене звання доцента кафедри дошкільної та початкової освіти.

Стаж науково-педагогічної роботи – 13 років.

Коло наукових інтересів:

 • підготовка майбутніх учителів до впровадження педагогічних технологій у початковій школі;
 • підготовка майбутніх учителів початкової школи та майбутніх вихователів дітей дошкільного віку до здійснення наукових досліджень;
 • активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів ЗВО.

Викладає дисципліни: «Основи педагогічних досліджень», «Основи наукових досліджень», «Педагогічні технології в початковій школі», «Педагогіка вищої школи», «Організація управління освітнім процесом у ЗВО».

Основні публікації за останній період:

1. Освітньо-професійна програма. Початкова освіта та інформатика першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 013 «Початкова освіта» галузі знань 01 Освіта. Кваліфікація Бакалавр початкової освіти. Вчитель початкової школи : навчально-методичне видання / уклад. С.І. Стрілець, Ю.М. Лимар, Н.М. Стрілецька. Чернігів : НУЧК імені Т.Г. Шевченка, 2017. 36 с.

2. Лимар Ю. М. Підготовка майбутніх учителів до проведення ранкових зустрічей у початковій школі. Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. Вип.25 (2-2018). Ч. 2. Кам’янець-Подільський, 2018. С. 180-185.

3. Лимар Ю. М., Непоп Ю.М. Експериментальне дослідження стану самовиховання майбутніх учителів початкової школи. Педагогічні науки: зб. наук. праць / Херсонський державний університет [гол. ред. Федяєва В.Л.]. Випуск 81. Херсон, 2018. С. 179-182.

4. Лимар Ю.М., Алексієнко Н.С. Проектна технологія як засіб підвищення ефективності фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи. Молодий вчений : науковий журнал. 2018. № 2.1. (54.1.) лютий. С. 78-81.

5. Лимар Ю. М. Підготовка майбутніх учителів до проведення ранкових зустрічей у початковій школі. Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. Вип. 25 (2-2018). Ч. 2. Кам’янець-Подільський, 2018. С. 180-185.

6. Демченко О., Лимар Ю., Турчина І. Використання філософських вправ у контексті підготовки творчих педагогів обдарованих дітей. Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. Вип. 27 (2-2019). Кам’янець-Подільський, 2019. С. 310-317.

7. Лимар Ю., Демченко О., Турчина І. Використання філософського діалогу у формуванні навичок демократичного спілкування майбутніх педагогів. Інноваційна педагогіка : зб. наук. праць. Вип. 16. Т. 1. Одеса, 2019. С. 110-114.

8. Лимар Ю.М., Ігнатова К.В. Експериментальне дослідження стану розвитку творчих здібностей майбутніх учителів початкової школи. Інноваційна педагогіка : зб. наук. праць. Вип. 14. Т. 1. Одеса, 2019. С. 120-123.

9. Лимар Ю.М., Чекан Ю.М. Нові професійні ролі вчителя в умовах Нової української школи. Інноваційна педагогіка : зб. наук. праць. Вип. 15. Т. 2. Одеса, 2019. С. 82-85.


Bogdan

Богдан Тетяна Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, доцент, керівник секції дошкільної освіти.

Закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Фізика і астрономія» (1985 р.).

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Пропедевтика астрономічних знань учнів в курсі фізики загальноосвітньої школи» зі спеціальності 13.00.02 – «Теорія та методика навчання (астрономія)». У 2012 році отримала вчене звання доцента.

Стаж науково-педагогічної роботи – 31 рік.

Коло наукових інтересів:

 • виховання і навчання дітей дошкільного віку;
 • формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку;
 • STREAM-освіта дітей дошкільного віку;
 • пропедевтика астрономічних знань дітей дошкільного віку.

Викладає дисципліни: «Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень», «Педагогіка дошкільна», «Теорія і методика співпраці ЗДО з родинами», «Пропедевтика астрономічних знань дітей дошкільного віку», «Організація і керівництво процесом дошкільної освіти», «Комп’ютерні технології у роботі з дітьми дошкільного віку», «Теорія і методика викладання фахових дисциплін у ВНЗ».

Основні публікації за останній період:

1. Богдан Т.М., Решетник С. В. Пізнавальний потенціал художньої літератури у астрономічній освіти дітей дошкільного віку. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. В. 1.37,  2012. С. 41-46.

2. Стрілець С.І., Богдан Т.М. Пропедевтика астрономічних знань дітей дошкільного віку: методичний посібник для студентів спеціальності «Дошкільна освіта» педагогічних університетів та вихователів ДНЗ. Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2013. 60 с.

3. Богдан Т.М. Педагогічна практика студентів у дитячих оздоровчих таборах: навчальний посібник для студентів спеціальності «Початкова освіта». Чернігів; ФОП Ремізова В.М., 2014. 62 с.

4. Богдан Т.М., Дедович В.М. Інтерв’ю з людиною, яка вивчала Марс. Фізика та астрономія в рідній школі. 2014. № 2. С. 38 – 41.

5. Богдан Т.М. Сенсорне виховання дітей із затримкою мовленнєвого розвитку в умовах дошкільного навчального закладу. Теоретичні та прикладні дослідження в галузі педагогіки, психології та суспільних наук. м. Кєльце, Республіка Польща, 2016 р. С. 33-37

6. Богдан Т. М., Литвиненко О.М. Компетентнісний підхід у формуванні елементів логічного мислення дошкільників. Молодий вчений. № 2.1 (54.1) лютий, 2018. С. 4-7.

7. Богдан Т.М., Галаган Д.О., Ярошенко Д.М. Використання конструктора LEGO у роботі з дітьми дошкільного віку: методичний посібник для студентів спеціальності «Дошкільна освіта» та вихователів ЗДО. Чернігів: Балакіна О.В., 2018. 57 с.

8. Богдан Т.М., Розумейко Н. А., Франчук Н. М. Особливості роботи вихователя ЗДО з дітьми дошкільного віку в умовах інклюзії. Молодий вчений. № 10, 2019. С. 530-533.

9. Богдан Т.М., Смолянко Ю.М. Формування основ економічного виховання дітей старшого дошкільного віку.  Інноваційна педагогіка. Випуск 19. Т. 2, 2019. С. 140 – 144.

10. Богдан Т.М. Череватенко Т. В. Реализация STEM-образования детей дошкольного возраста через проектно-исследовательскую деятельность. Implementation of preschool children’s stream education through project-research [https://doi.org/10.34739/sn.2019.19.04]. С. 43-60


nosko

Носко Юлія Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила з відзнакою факультет початкового навчання Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Початкове навчання» (2006 р.) та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів, вчителя англійської мови у початкових класах і факультет фізичного виховання за спеціальністю «Фізичне виховання» та здобула кваліфікацію вчителя фізичної культури і валеології (2006 р.).

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвиток рухових якостей школярів початкової школи на уроках фізичної культури» зі спеціальності 13.00.02 – «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)». У 2015 році отримала вчене звання доцента.

У 2018 р. закінчила докторантуру Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка.

З 2019 р. навчається в магістратурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова на факультеті спеціальної та інклюзивної освіти.

Стаж науково-педагогічної роботи – більше 10 років.

Коло наукових інтересів:

 • розвиток рухових якостей школярів у закладах початкової освіти;
 • інклюзивна освіта;
 • педагогічна майстерність вчителя;
 • підготовка майбутніх учителів ЗПО до викладання фізичної культури;
 • фізичний розвиток молодших школярів.
 • інноваційні освітні технології.

Викладає дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Основи інклюзивної освіти», «Педагогічна майстерність», «Валеологія та основи медичних знань», «Методика навчання основам здоров’я», «Сучасні здоров’язбережувальні технології».

Основні публікації за останній період:

1. Носко Ю.М., Швець О.М. Аспекти креативно-оздоровчої початкової освіти. Новітні комп’ютерні технології. Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2018. Том XVI. С. 99-104.

2. Моделювання складних систем в економіці і освіті. Монографія / за заг. ред. Кібальник Л.О., Соловйова В.М. Черкаси: Видавець Вовчок О.Ю., 2018. 300 с. Носко Ю.М. Розділ 1.7 Креативно-оздоровча початкова освіта: теорія, технологія, практика. С. 82-103.

3. Носко Ю.Н. Формирование навыков здорового образа жизни средствами оздоровительной физической культуры. [Электронный ресурс]: ХІ международная научно-методическая конференция (Гомель, 23-24 ноября 2017 г.): [материалы]. Электрон. текст. дан. (объем 6,46 Mb). Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. С. 476-479.

4. Носко М.О., Галаманжук Л.Л., Носко Ю.М. Стан розв’язання проблеми з реалізації процесу фізичної підготовки дівчат під час навчання у різних спеціалізованих закладах вищої освіти. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Випуск 2 (158). Серія: Педагогічні науки. Чернігів, 2019. С. 32-40.

5. Носко Ю.М. Ефективність використання руханок у процесі навчання учнів закладів початкової освіти. Науковий журнал «Молодий вчений». № 2.1 (54.1) лютий, 2018. С. 108-111.

6. Носко Ю.М. Особливості професійної підготовки вчителів початкових класів до викладання фізичної культури в умовах Нової української школи. Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності та майбутнього: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 квітня 2019 року, м. Чернігів). Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2019. С. 95-101.

7. Носок Ю.М. Сутність та структура проблеми підготовки майбутніх учителів фізичної культури. Вісник Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка. Випуск 158. Чернігів : НУЧК, 2019. С. 236-240.

8. Gennadii Iedynak, Lesia Galamandjuk, Victor Koryahin, Oksana Blavt, Valeri Mazur, Volodymyr Mysiv, Mykola Prozar, Michajlo Guska, Yuliya Nosko, Grygorii Kubay, Tatyana Gurtova. Locomotor activities of professional futsal players during competitions. Journal of Physical Education and Sport 19, 813-818. SCOPUS

9. Носко Ю.М. Зовнішні та внутрішні чинники професійного розвитку особистості майбутнього учителя початкових класів до викладання фізичної культури. Вісник Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка. Випуск 159. Чернігів : НУЧК, 2019. С. 68-73.

10. Khudolii, O.M., Ivashchenko, O.V., Iermakov, S.S., Nosko, Yu.M., Marchenko, S.I. Strength Abilities: Estimation of Immediate Training Effect of Strength Loads in Girls Aged 7 Years. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 19(2), 98–104. SCOPUS

11. Ivashchenko, O.V., Nosko, M.O., Nosko, Yu.M., & Chernenko, S.O. (2019). Pattern Recognition: Description of Modes of Teaching Boys Aged 7 Throwing a Small Ball at a Vertical Target. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 19(3), 130–138. SCOPUS

12. Ivashchenko, O.V., Nosko, Yu.M., Ferents, V.S. (2019). Strength abilities: Dynamics of training effect of strength exercises in girls aged 9. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ 19 (4), 200-208. SCOPUS


Konovalchuk

Коновальчук Марина Валеріївна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила з відзнакою Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Початкове навчання» (1999 р.).

У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Система творчих завдань міжпредметного характеру як засіб розвитку літературно-творчих здібностей молодших школярів» зі спеціальності 13.00.09. «Теорія навчання». У 2011 році отримала вчене звання доцента.

У 2009 р. - призер конкурсу «Новітній інтелект України» – ІІІ місце національного етапу у номінації «Краще наукове дослідження з гуманітарної тематики».

З 2012 року - тренерка креативності, провела більше 100 тренінгів для вчителів та психологів України.

2014-2016 - стажування у Польщі, Німеччині з тренерської та проектної діяльності.

2013-2017 -   керівництво Регіональним центром Інституту обдарованої дитини НАПН в Чернігові.

2014-2016 р. - навчання у Вісбаденській академії  позитивної психотерапії (філія Український  інститут позитивної психотерапії) , міжнародна сертифікація.

2015-2017 - Громадська діячка, координатор проекту «Академія креативності ЧІКС», грантова діяльність з реалізації гранту від громадського бюджету міської ради та British Counsel (проведення 2-х фестивалів креативної освіти в Чернігові).

2017 - сертифікат інструктора Ейдетики Української  школи Ейдетики.

З 2017-2018  - директорка  приватного центру розвитку обдарованості «Унікум» (експериментальний майданчик кафедри дошкільної та початкової освіти).

2017-2018 -  учасниця річного міжнародного проекту «Лідерство університетів» від British Council

Учасниця  більше 30 телепередач, інтерв`ю з проблем творчості, креативності, професійного вигорання, освітнього коучингу, тренерської діяльності. Спікерка численних освітніх івентів, популяризаторка освітніх інновацій.

2019 - координатор проекту інноваційних курсів підвищення кваліфікації вчителів «Супергерої НУШ&ЗДО»

Стаж науково-педагогічної  роботи – 20 років.

Коло наукових інтересів:

 • креативна освіта;
 • розвиток обдарованості;
 • інноваційна діяльність;
 • тренінгова діяльність;
 • технології творчого розвитку молодших школярів;
 • підготовка майбутніх учителів до розвитку креативності  молодших школярів.

Викладає дисципліни: «Педагогічна майстерність», «Розвиток творчих здібностей молодших школярів», «Тренінги особистісно-професійного розвитку педагога», «Вступ до спеціальності», «Інновації в підготовці майбутніх учителів до розвитку обдарованості молодших школярів».

Основні публікації за останній період:

1. Коновальчук М. В. Програма та навчально-методичне забезпечення спецкурсу «Розвиток творчих здібностей молодших школярів» для студентів спеціальності «Початкове навчання». Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, 2010. 68 с.

2. Коновальчук Марина. Педагогічна творчість учителя в роботі з обдарованими молодшими школярами: Навчально-методичний посібник. К.: ТОП «СІТІПРІНТ», 2013.  90с.

3. Коновальчук М.В., Радченко М.В. Від творчості вчителя – до життєтворчості учня: навчально-методичний посібник. К.: ТОВ «СІТІПРІНТ», 2015. 156с.

4. Коновальчук  М. В., Богдан К. О.,  Величко Т. О. та ін. Центри розвитку дитини: досвід, програми, інновації: навчальний посібник. Чернігів, 2016 р.  96 с. 

5. Коновальчук М., Колесніченко А., Скідан В. Щоденник творчої особистості. Навчальний посібник: Чернігів, ТОВ «Ремізов». 2017 р. 68 с.

6. Коновальчук М.В., Ткачова Н.Г., Мугафарова А.Л., Антіпова М.Ю. Техніки розвитку soft skills студентів. Чернігів: ФОП Баликіна С.М., 2019. 62 с.

7. Коновальчук М. В., Кисіль Н. Р., Розвиток креативності майбутніх учителів початкової освіти: потенціал позааудиторної діяльності // Open Access Peer-reviewed Journal, Science Review 1(8), January 2018, Scientific Educational Center Warsaw, Poland, С.53-56.

8. Коновальчук М. Трансформація університетського простору на прикладі освітнього проекту «Світлиця» // Medzinárodná vedecko-praktická konferencia «Stav, problémy a perspektívy pedagogického štúdia a sociálnej práce» Sládkovičovo, Slovak Republic 28–29 októbra 2016 r.


Koval

Коваль Вікторія Олександрівна

Кандидат біологічних наук, доцент.

Закінчила хіміко-біологічний факультет Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т. Г. Шевченка (1994 р.).

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив токсикантів різної хімічної природи на морфологічні та фізіолого-біохімічні показники коропа лускатого в умовах зимівлі» зі спеціальності 03.00.10 – «Іхтіологія».  Є членом Українського гідроекологічного товариства. У 2015 році отримала вчене звання доцента.

Стаж науково-педагогічної  роботи – 22 роки.

2018 – 2019 р.р. пройшла стажування в межах проекту «Розвиток культури демократії в педагогічній освіті в Україні, Норвегії та Палестині» (CPTA-LT-2017/10037).

У вересні 2019 р. брала участь в інтенсивному курсі «Педагогіка початкової школи: фінський досвід» організованому Міністерством освіти і науки України спільно з проектом «Фінська підтримка реформи української школи» («Навчаємось разом»).

Коло наукових інтересів:

 • формування екологічної компетентності майбутніх вчителів початкової школи та вихователів ЗДО;
 • методика викладання предмету «Я досліджую світ»;
 • адаптації організмів до різних умов існування.

Викладає дисципліни: «Основи природознавства та суспільствознавства», «Методика навчання природничої освітньої галузі», «Основи природознавства з методикою», «Екологія», «Навчально-польова практика».

Основні публікації за останній період:

1. Коваль О.В., Погасій І. О. Екологічна компетентність учителя Нової української школи. Навчально-методичний посібник в таблицях і схемах. Чернігів, 2019. 40 с.

2. Коваль В.О. Екологія: Навчально-методичний посібник. Чернігів: ФОП Ремізова В.М., 2015. 132 с.

3. Коваль В.О., Кисла О.Ф. Особливості підготовки педагогів у контексті реалізації наступності між дошкільною та початковою ланками освіти // Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України /гол. ред. Лабунець В.М.. Вип.26 (1-2019). Ч.2. Кам’янець-Подільський, 2019. С. 266-271.  

4. Коваль В.А., Симонова Н.А., Маковийчук Т.В., Мехед О. Б. Содержание малонового диальдегида в тканях карпа в условиях воздействия поверхностно-активных веществ // Животноводство и ветеринарная медицина, 2019. №1(32). С.32-37.

5. Коваль В.О., Йовенко Ю. Предметний гурток з природознавства як засіб розвитку пізнавальної активності молодших школярів. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. Вип. 30: збірник наукових праць. К., 2019. С. 74-79.

6. Koval V. O., Striletskaya  N. M.  Развитие творческой личности будущего учителя начальной школы: технологический подход. The development of the future primary school teacher’s creative personality: technological approach // INSTYTUCJONALNE UWARUNKOWANIA INKLUZJI SPOŁECZNEJ Synergia działań - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce, 2019. с.235-251 (колективна монографія).

7. Koval V.O., Kysla O.F., Chala R.G. Training primary school teachers to work with weak-sighted children // Within the sphere of inclusions issues/ Polish and Ukrainian scientific experience exchange. – Copyright by Siedlce University of Naturel Sciences and Humanities Siedlce, 2015. P. 43-51. (колективна монографія).

8. Коваль В.О., Кисла О. Ф. Використання об’єктів природно-заповідного фонду в процесі формування екологічної компетентності майбутніх вчителів // Natural Resources of Border Areas under a Changing Climate. The  3rd International Scientific Conference: the program, abstracta (Ukraine, Chernihiv, September 24-27, 2019). Chernihiv: Desna Polygraph Publishing House.2019. Р. 72.

9. Коваль В.О., Шевантаєва А.В. Формування екологічної компетентності майбутніх вчителів початкової школи в процесі проектної діяльності. Молодий вчений, 2018. №2.1/54.1, лютий 2018 спецвипуск. С.55 – 58.


kusla

Кисла Оксана Федосіївна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила з відзнакою Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, факультет початкового навчання за спеціальністю «Вчитель початкових класів» (2000 р.)

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості розвитку професійного самовизначення майбутніх учителів початкових класів в умовах ступеневої підготовки» зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти». У 2012 році отримала вчене звання доцента.

Стаж науково-педагогічної  роботи – 14 років.

Коло наукових інтересів:

 • формування педагогічної компетентності майбутніх учителів;
 • застосування інноваційних технологій у ВНЗ;
 • професійне самовизначення майбутніх учителів;
 • порівняльна педагогіка;
 • попередження відхилень у розвитку і поведінці дошкільників і молодших школярів.

Викладає дисципліни: «Корекційна педагогіка», «Порівняльна педагогіка», «Організація і управління у початковій освіті», «Педагогіка вищої школи», «Методика викладання педагогічних дисциплін», «Методика викладання фахових дисциплін».

Основні публікації за останній період:

1. Стрілець С.І., Кисла О.Ф. Порівняльна педагогіка. Навчально-методичний посібник. Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2012. 88 с.

2. Кисла О.Ф., Турчина І.С. Основи корекційної педагогіки. Навчально-методичний посібник. Чернігів: ФОП Ремізова, 2012. 56 с.

3. Кисла О.Ф. Корекційна педагогіка: навчальний посібник.  К.:Кондор-Видавництво, 2014.  320 с.

4. Кисла О.Ф., Притулик.  Н.В.   Методичні рекомендації до підготовки наукових робіт з педагогіки (спеціальності «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»). Чернігів, 2015. 92 с.

5. Кисла О.Ф., Кислий А. Релігійно-педагогічні ідеї  Софії Русової у контексті сучасної освіти. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Вип.135 / Чернігівський національний педагогічний університет  імені Т.Г.Шевченка; гол. ред. Носко М.О.; ЧНПУ, 2016.  284 с.(Серія: Педагогічні науки) С.29-33.

6. Kysla O.F., Koval V.O., Chala R.G. Training primary school teachers to work with weak-sighted children [Текст] // Within the sphere of inclusions issues/ Polish and Ukrainian scientific experience exchange. – Copyright by Siedlce University of Naturel Sciences and Humanities  Siedlce 2015. – P. 43-51.    (закордонна колективна монографія).

7. Кисла О. Ф., Коваль В.А. Умови підготовки педагогів до реалізації принципу наступності між дошкільною та початковою ланкою освіти // «Stav, problémy a perspektívy pedagogického štúdia a sociálnej práce» Medzinárodná vedecko-praktická konferencia/ VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS, FAKULTA SOCIÁLNYCH ŠTÚDIÍ, 2016. С.111-114.

8. Кисла О. Ф., Кошель А. П. Формування культури здорового способу життя дітей дошкільного віку. Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки,  2016.  Вип. 69(3).  С. 107-110.

9. Кисла О.Ф. Підготовка майбутніх учителів початкових класів  до формування громадянської компетентності молодших школярів. Науковий часопис: збірник наукових праць НПУ імені М.Драгоманова. Серія 17 Вип. 31. НПУ імені М.Драгоманова,  2019.

10. Кисла О.Ф., Ландар Т.О. Реалізація ідей Нової української школи шляхом взаємодії школи та родини. Молодий вчений. Вип. 8(72), серпень 2019.  С.241-244.

11. Кисла О.Ф., Кулажко М.А. Особливості адаптації дітей молодшого шкільного віку до умов освітньо-виховного простору. Інноваційна педагогіка Випуск 15. Т. 1. 2019 С.101-104.


Prytulyk

Притулик Наталія Валеріївна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила з відзнакою факультет початкового навчання Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Початкове навчання та музичне виховання» (1999 р.).

У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію (спеціальність 13.00.02 – «Теорія та методика навчання української мови») на тему «Формування комунікативно-мовленнєвих умінь російськомовних першокласників шкіл з українською мовою навчання» та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук. У 2012 році отримала вчене звання доцента.

Стаж науково-педагогічної роботи – 20 років.

Коло наукових інтересів:

 • теорія та методика виховання підростаючого покоління;
 • дитячі етнографія і фольклор, етнопедагогіка;
 • методика викладання педагогічних дисциплін у вищій школі у світлі студентоцентричного підходу;
 • символьні коди культур у мові, обряди та звичаї української традиційної культури;
 • формування комунікативно-мовленнєвої компетентності в молодших школярів.

Викладає дисципліни: «Дидактика», «Теорія та методика виховання», «Етнопедагогіка», «Організація і управління в початковій освіті».
Автор близько 30 наукових праць.

Основні опубліковані роботи:

1. Притулик Н. В. Формування умінь українського комунікативного мовлення першокласників в умовах російсько-української двомовності. Початкова школа, 2004. № 6. С.12-15.

2. Притулик Н. В. Із спостереження над вербальним і невербальним компонентами сучасного весільного обряду одного буковинського села. Етнолінгвістичні студії. Том 1. Житомир: Полісся. С.114-126.

3. Притулик Н. В. Етнокультурні стереотипи в буковинських паремічних висловах. Матеріали до української етнології, 2007. Випуск 6 (Х). К. С. 116-118.

4. Притулик Н. В. До міфологеми образу собаки в українців (із використанням матеріалів етнографічних експедицій, проведених на Чернігівському Поліссі та Буковині). Українознавчий альманах. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010. №2. С. 130-133.

5. Притулик Н. В. Практикум з українського фольклору. Чернігів: Лозовий В. М., 2011. 296 с.

6. Притулик Н. В. Мотивація учнів до навчання як чинник гуманістично спрямованого освітнього середовища в педагогічній спадщині Т.Г. Лубенця. Педагогічна спадщина Тимофія Григоровича Лубенця в контексті модернізації освіти України (до 160-річчя від дня народження) : збірник матеріалів обласної науково-практичної конференції. Чернігів: Чернігівський національний технологічний університет, 2015. С. 39-49.

7. Притулик Н. В. Формування рефлексивної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі опанування теорії та методики виховання. Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології: збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Том 1. Рівне, 2015. С. 342-349.

8. Притулик Н. В.  Із досвіду залучення студентів-майбутніх педагогів до самовиховання у процесі опанування навчальної дисципліни «Теорія та методика виховання». Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. № 125. Чернігів, 2015. С. 225-230.

9. Притулик Н. В. Практикум з теорії та методики виховання молодших школярів: навчально-методичний посібник. Чернігів: Лозовий В. М., 2016. 226 с.

10. Притулик Н. В. Поточне самооцінювання навчальної діяльності студентів у процесі вивчення дисциплін педагогічного циклу. Педагогічні науки №5: збірник наукових праць. Т.3. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. С. 78-81.

11. Притулик Н. В. Антіпова М. Ю. Виховні проекти національно-патріотичного та громадянського спрямування для початкової школи : методичний посібник для вчителів. Чернігів : ФОП «Баликіна О.В.», 2018.  62 с.

12. Притулик Н. В. Самооцінювальна діяльність майбутніх педагогів як чинник суб’єктивації у процесі навчання. Педагогічні науки: збірник наукових праць. Випуск № 80. Херсон, 2017. С. 189-196.

13. Притулик Н. В., Костюченко М. А. Дослідження гендерної компетентності вчителів початкової школи. Молодий учений, 2018.  2.1(54.1) лютий.  С. 120-124.


Striletska

Стрілецька Наталія Михайлівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Фізика, математика, інформатика та обчислювальна техніка» (1997 р.).

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Діяльність Київського фізико-математичного товариства з розвитку шкільної математичної освіти у кінці ХІХ - на початку ХХ століття» зі спеціальності 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки».

У 2015 році отримала вчене звання доцента кафедри дошкільної та початкової освіти.

Стаж науково-педагогічної  роботи – 22 роки

Коло наукових інтересів:

 • сучасні інформаційні технології навчання;
 • історія методики шкільної математики;
 • математика;
 • методика навчання інформатики у початковій школі.

Викладає дисципліни: «Математика», «Методика навчання Інформатичної освітньої галузі», «Інформаційно-комунікаційні технології», «Сучасні інформаційні технології в освіті і науці», «Сучасні інформаційні технології навчання», «Комп’ютерні технології у роботі з дітьми», «Актуальні питання методики навчання інформатики у початковій школі».

Має більше 40 наукових та навчально-методичних праць. Основні публікації за останній період:

1. Стрілецька Н.М. Діяльність фізико-математичного товариства з розвитку шкільної математичної освіти у кінці XIX – на початку XX ст.: [текст]: монографія; [ред. І.В. Зайченко]. Чернігів, 2012. 296 с.

2. Стрілецька Н.М., Стрілець С.І. Методичні рекомендації щодо підготовки уроку математики. Зміст та навчально-методичне забезпечення педагогічної практики: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Початкова освіта». Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2012. С.74–102.

3. Стрілецька Н.М. Методика навчання інформатики (у початковій школі). Навчально-методичний посібник. Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2014. 240 с.

4. Стрелецкая Н. М. Активизация учебно-познавательной деятельности студентов при изучении темы «Типичные арифметические задачи». Педагогическое мастерство: материалы IV междунар. науч. конф. (г. Москва, февраль 2014 г.).   М.: Буки-Веди, 2014. С. 250-255.

5. Стрілецька Н.М. Аналіз методичних підходів до викладання теми «Алгоритми та виконавці» у курсі «Сходинки до інформатики». Комп’ютер у школі та сім’ї. Київ, 2015  №1. С. 15-23.

6. Стрілецька Н.М.,  Стрілець C.І. Розвиток природничо-математичної та технологічної компетентностей дітей у системі національно-пратріотичного виховання: регіональний експеримент. Рідна школа, ¬2017. №1-2. С.41-47.

7. Стрілецька Н.М. Формування логічних умінь молодших школярів у початковому курсі інформатики. Комп’ютер у школі та сім’ї,  2018. № 1. С.11-19.

8. Стрілецька Н.М., Ільченко О.О. Освітні технології формування здоров’язберігаючої компетентності молодших школярів на уроках інформатики: теоретичний аспект. Молодий вчений. №2.1. (54.1), лютий 2018. С.140-144.

9. Стрілецька Н.М., Стрілець С.І., Лимар Ю.М., Освітньо-професійна програма. Початкова освіта та інформатика першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 013 «Початкова освіта» галузі знань 01 Освіта. Кваліфікація Бакалавр початкової освіти. Вчитель початкової школи : навчально-методичне видання. Чернігів : НУЧК імені Т.Г. Шевченка, 2018. 36 с.

10. Стрілецька Н.М., Лаврінчук Ю.В., Петренко Н.П. З любов’ю до України. (Малюємо в Paint, TuxPaint, Paint.net, Oooo4kids Draw). Робочі аркуші: Навч. Посібник. Чернігів: Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, 2018. 95 с.

11. Стрілецька Н.М., Лаврінчук Ю.О., Петренко Н.П.  Лепбук «Я і цифрові пристрої». Розробка та використання: Навч.-методичний посібник. Чернігів: Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 2019. 60 с.

12. Наталия Стрелецкая, Виктория Коваль. Развитие творческой личности будущего учителя начальной школы: технологический подход. / Instytucjonalne uwarunkowania inkluzji społecznej, Synergia działań. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w.Sledccah. Sledlce, 2019. С. 235-252


Koshel A

Кошель Анна Павлівна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Закінчила Глухівський державний педагогічний університет за спеціальністю «Дошкільне виховання» (2007 р.).

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування культури здоров’я майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу у процесі професійної підготовки» зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти».

Стаж науково-педагогічної  роботи – 10 років.

Коло наукових інтересів:

 • формування культури здоров’я майбутніх вихователів дітей дошкільного віку;
 • наступність дошкільної освіти та початкової в інтеграції інклюзії;
 • здоров’язбережувальні освітні технології ;
 • проблеми професійної підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку.

Викладає дисципліни: «Педагогічна творчість», «Формування культури здоров’я майбутніх вихователів дітей дошкільного віку», «Актуальні проблеми сучасної дошкільної освіти», «Теорія і методика фізичного виховання та валеологічної освіти».

Основні наукові публікації:

1. Кошель А. П., Герман Н. В. Окремі проблеми сучасної корекційної педагогіки в Україні. «Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук». Київ : «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2020. Ч. 1. С. 84-88.

2. Кошель А. П., Мурашко О. М. Деякі аспекти забезпечення якості сучасної дошкільної освіти. Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів 21-22 червня 2019р.). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2019. С. 94-98.

3. Кошель А. П., Кошель В. М., Міненок А. О., Власова О. Б. До проблеми формування професійної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в процесі фахової підготовки. Науковий журнал «Молодий вчений» № 2.1 (54.1) лютий, 2018 р.

4. Кошель А. П., Ярошенко Є. О., Лашко А. В.  До проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти // Polish science journal Warsaw: Sp. z o. o. «iScience» (ISSUE 6(15), 2019) – Part 2 Р. 94-99.

5. Кошель А. П. Екологічна компетентність як складова професійної підготовки майбутніх педагогів. Актуальні наукові дослідження в сучасному світі. Збірн. 2 (22), ч. 6.  Переяслав-Хмельницкий, 2017. С. 125-130.

6. Кошель А. П. Використання здоров’язбережувальних технологій у дошкільному закладі. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки, 2016. Вип. 135. С. 41-45.

7. Кошель А. П. Здоров’язбережувальна діяльність майбутніх вихователів дошкільного навчального закладу у процесі професійної підготовки. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки, 2013. Вип. 110. С. 235-237.

8. Кошель А. П., Курок О. І. Професійні аспекти культури здоров’я майбутніх фахівців дошкільної освіти. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів, 2013. Вип. 107, т. 1. С. 204 – 208.

9. Кошель А. П. Роль здоров’язберігаючих технологій у розвитку конкурентоспроможності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. м. Сладковічево, 2016 р. С. 59-63.

10. Кошель А. П. Формування культури здоров’я майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Навчально-методичний посібник. Чернігів: ФОП Ремізова, 2013. 30с.


Koshel V

Кошель Віталій Миколайович

Кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Закінчив з відзнакою Глухівський державний педагогічний університет за спеціальністю «Дошкільне виховання» (2008 р.).

Призер відкритого чемпіонату Сумської області з «Ушу-саньда» 2007 року.

У 2008 році закінчив Глухівський державний педагогічний університет за спеціальністю «Дошкільна освіта» та здобув кваліфікацію викладач дошкільної педагогіки та психології.

У 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Підготовка майбутніх вихователів до навчання рухових дій дітей дошкільного віку» зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти».

Стаж науково-педагогічної  роботи – 10 років.

Коло наукових інтересів:

 • проблеми професійної підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку;
 • теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку;
 • створення здоров’язбережувального середовища в закладах дошкільної освіти.

Викладає дисципліни: "Вступ до спеціальності", "Валеологія та основи медичних знань", "Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти".

Має більше 50 наукових праць. Основні публікації за останній період:

1. Кошель В.М., Курок О.І. Підготовка майбутніх вихователів до навчання рухових дій дітей дошкільного віку : навч.-метод. посіб. Чернігів : ФОП Ремізова В.М., 2015. 59 с.

2. Кошель В. Н. Педагогические условия подготовки будущих воспитателей к обучению двигательным действиям детей дошкольного возраста. Журнал «Молодой ученый». Казань, 2016. №24 (104). С. 979–983.

3. Кошель В.М., Кошель А. П.  Організація і керівництво педагогічною практикою студентів спеціальності «Дошкільна освіта» навч.-метод. посіб. для студ. спец. «Дошкільна освіта». Чернігів: ФОП Баликіна О.В., 2017. 73 с.

4. Кошель В.М., Кошель А. П. Деякі аспекти професійно-педагогічної культури майбутнього педагога. Український психолого-педагогічний збірник: науковий журнал. Львів, 2017. №10 (10). С. 99-103.

5. Кошель В.М. Деякі аспекти підготовки майбутніх вихователів до створення здоров’язбережувального середовища в закладах дошкільної освіти. Науково періодичне видання Український психолого-педагогічний науковий збірник. Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», Вип. №14 (14), липень 2018. С. 64–68.

6. Кошель В.М. До проблеми  інноваційних технологій в освітньому процесі в закладів дошкільної освіти // Modern scientific challenges and trends: a collection scientific works of the International scientific conference. Warsaw: Sp. z o. o. ''iScience'', 5 (16) 2019. Part 2  Р. 65-71.

7. Кошель В.М., Юрченко Н.В.  Використання інноваційних технологій для самовдосконалення майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в професійній діяльності: посібник 2-ге видання, доопрацьований та доповнений для студентів спеціальності «Дошкільна освіта» викладачів закладів вищої освіти та вихователів дітей дошкільного віку. Чернігів: ТОВ «Чернігівська картонажно-поліграфічна фабрика», 2019.  141 с.

8. Кошель В.М. Здоров’я як важливий компонент формування професійного іміджу майбутніх вихователів дітей дошкільного віку // Scientific and pedagogic internship «Innovative methods of organization of the educational process in the field of pedagogy and psychology in Ukraine and ЕU countries» Internship proceedings.  Lublin, 2019. Р. 83 – 86.

9. Кошель В.М. «Валеологія та основи медичних знань»: посібник для студентів спеціальності «Дошкільна освіта», викладачів закладів вищої освіти, вихователів дітей дошкільного віку та батьків. Чернігів: ФОП Баликіна О.В., 2020.  142 с.

10. Кошель В.М. Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти: навчальний посібник для студентів спеціальності «Дошкільна освіта», викладачів закладів вищої освіти, вихователів дітей дошкільного віку, батьків та зацікавлених небайдужих осіб. Чернігів: ФОП Баликіна О.В., 2020. 130 с.


Valentieva

Валентьєва Тетяна Іванівна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Закінчила факультет початкового навчання Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Початкове навчання» (2002 р.).

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Виховання почуття комічного у старших дошкільників» зі спеціальності 13.00.07. - «Теорія і методика виховання».

Стаж науково-педагогічної  роботи – 4 роки.

Коло наукових інтересів:

 • загальна педагогіка;
 • дошкільна педагогіка;
 • виховання почуття комічного у дітей;
 • комічне у мистецтві.

Викладає дисципліни: «Загальна педагогіка», «Дошкільна педагогіка», «с/к «Виховання почуття комічного у старших дошкільників».

Основні публікації за останній період:

1. Валентьєва Т.І. Виховання почуття комічного у старших дошкільників: методичний посібник. Чернігів: ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2013. 56с.

2. Валентьева Т. И. Воспитание чувства комического: результаты формирующего эксперимента. Известия Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, 2014. № 2 (83).  С. 28–35.

3. Валентьєва Т.І. Педагогіка дошкільна. Навчальний посібник. Чернігів, 2015. 80 с.

4.  Валентьєва Т.І., Богдан Т.М. Педагогіка дошкільна: практичний курс. Навчальний посібник. Чернігів, 2017. 92 с.

5. Валентьєва Т.І. Виховання почуття комічного старших дошкільників засобами словесної гри. Науковий журнал "Молодий вчений" № 2.1(54.1), лютий 2018. С.8-13


Zaporozhchenko

Запорожченко Тетяна Петрівна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Закінчила з відзнакою факультет початкового навчання Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Початкова освіта» (2013 рік).

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування математичної компетентності майбутнього вчителя початкових класів засобами інноваційних технологій» зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти».

Стаж науково-педагогічної роботи – 4 роки.

Коло наукових інтересів:

 • формування математичної компетентності майбутнього вчителя початкової школи;
 • засоби інноваційних технологій у підготовці вчителя;
 • дистанційні засоби навчання.

Викладає дисципліни: «Математика», «Методика навчання математичної освітньої галузі», «Технології дистанційного навчання», «Основи медіаграмотності вчителя», «Методика викладання фахових дисциплін початкової освіти у ЗВО».

Основні наукові публікації за останній період:

1. Стрілець С. І., Запорожченко Т. П. Методика навчання освітньої галузі «Математика». Навчально-методичний посібник. Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, 2014. 188 с.

2. Стрілець С. І., Запорожченко Т. П. Основи роботи в середовищі Moodle. Навчальний посібник. Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, 2015. 68 с.

3. Запорожченко Т. П. Реалізація компетентнісного підходу у системі підготовки майбутнього вчителя початкової школи. Новый уровень образования : монография / [авт.кол. : Г.А.Мохоров, С.А.Муслов, Ю.П.Олексин, Н.М.Орлов, Н.М.Сирота, С.И.Терехова, Р.А.Хомелева и др.]. Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2018. С. 89-95.

4. Запорожченко Т. П. Впровадження засобів інноваційних технологій у процес формування математичної компетентності майбутнього вчителя початкових класів. Научное окружение современного человека: экономика, менеджмент, образование, психология, юриспруденция, политология. Книга 2. Часть 2: серия монографий / [авт.кол. : Мохоров Г.А., Сирота Н.М.,Львович И.Я., Преображенский А.П., Чопоров О.Н. и др.]. Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2019. С. 109-136.

5. Запорожченко Т. П. Реалізація принципів демократії у процесі формування математичної компетентності майбутніх педагогів Нової української школи. Modern scientific researches, Вип.10. 2019. Білорусь, с. 93-96.

6. Запорожченко Т. П. Світовий досвід професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів. Almanahul SWorld. Більск, 2019. С.106-111.

7. Стрілець С. І., Запорожченко Т. П. Формування математичної компетентності майбутнього вчителя початкових класів засобами інноваційних технологій: монографія. Чернігів: ФОП Лозовий В. М., 2019.  204 с.


Smolyanko

Смолянко Юлія Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Закінчила з відзнакою Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Початкова освіта» та здобула кваліфікацію викладача педагогіки і методики початкової освіти. Вчителя початкової школи. Вчителя іноземної мови (англійської) початкової школи (2012 р.).

У 2018 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування професійної культури майбутніх фахівців дошкільної освіти у процесі магістерської підготовки» зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти».

Стаж науково-педагогічної роботи – 3 роки.

Коло наукових інтересів:

 • проблема формування професійної культури майбутніх фахівців дошкільної освіти у процесі магістерської підготовки;
 • підготовка майбутніх вихователів до професійного вирішення педагогічних ситуацій (педагогічних кейсів) у закладах дошкільної освіти;
 • професійна підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до роботи з дітьми із аутистичними порушеннями в інклюзивних групах.

Викладає дисципліни: «Формування професійної культури майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти», «Педагогіка загальна», «Дидактика», «Етнопедагогіка», с/к «Розвиток творчих здібностей дошкільників».

Автор близько 20 наукових праць.

Основні публікації за останній період:

1. Смолянко Ю. М. Формування професійної культури майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу: Навчальний посібник / Ю. М. Смолянко. – Чернігів: Десна Поліграф, 2016. – 152 с.

2. Віконце у світ казок / Упорядник Смолянко Ю. М. – Чернігів, ФОП Баликіна О. В., 2017. – 28 с.

3. Смолянко Ю. М. Формування професійної культури майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу у процесі фахової підготовки [Future preschool teacher’s professional culture formation in professional training process] / Ю. М. Смолянко // Журнал наукових праць Університетського центру Аріель. – Самарія, 2015. – С. 373-379.

4. Смолянко Ю. М. Спецкурс «Формування професійної культури майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу» як засіб підвищення професіоналізму / Ю. М. Смолянко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів: ЧНПУ, 2016. – Вип. 131. – С. 129-133. (Серія: Педагогічні науки).

5. Стрілець С. І., Смолянко Ю. М. Підготовка майбутніх вихователів до професійного розв’язку педагогічних задач / С. І. Стрілець, Ю. М. Смолянко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського» [Текст]. – Вип. 5 (112). / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського; гол. ред. Богуш А. М. – Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2016. – С. 100-105. (Серія: Педагогіка).

6. Смолянко Ю. М. Навчальний посібник як засіб формування професійної культури майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу / Ю. М. Смолянко // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]: Педагогічні науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2016. – С. 130-134.
7. Смолянко Ю. М. Використання електронного навчального середовища Moodle під час підготовки майбутніх вихователів ДНЗ [Текст] / Ю. М. Смолянко // Молодий вчений. – 2017. – №4 (44). – С. 460-464.

8. Богдан Т.М., Смолянко Ю.М. Формування основ економічного виховання дітей старшого дошкільного віку // Інноваційна педагогіка. – Вип. 19. Т. 2., 2019. – С. 140 – 144.


Makarova

Макарова Ганна Григорівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти (сумісник), Заслужений працівник культури України, директор Наукової бібліотеки університету, голова методичного об’єднання бібліотек закладів вищої освіти Чернігівського регіону.

Закінчила бібліотечний факультет Київського державного інституту ім. О.Є.Корнійчука за спеціальністю бібліотекар-бібліограф (1984 р.).

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Професійний розвиток майбутнього вчителя в умовах інформаційно-освітнього середовища наукової бібліотеки» зі спеціальності 13.00.04 – «Професійна освіта».

Стаж науково-педагогічної  роботи – 5 років.

Коло наукових інтересів:

 • професійний розвиток майбутнього фахівця початкової освіти в умовах інформаційно-освітнього середовища;
 • основи педагогіки;
 • вступ до спеціальності;
 • самоосвіта вчителя початкової школи;
 • організація управління освітнім процесом.

Викладає дисципліни: «Професійний розвиток майбутнього фахівця початкової освіти в умовах інформаційно-освітнього середовища»; «Основи педагогіки»; «Вступ до спеціальності»; «Самоосвіта вчителя початкової школи»; «організація управління освітнім процесом».

Основні публікації за останній період:

1. Макарова Г. Г. Можливості інформаційно-освітнього середовища наукової бібліотеки педагогічного ВНЗ щодо професійного розвитку майбутніх вчителів / Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.  Умань, 2013.  Ч. 3.  С. 152–159.

2. Макарова Г. Г. Освітньо-інформаційна діяльність Наукової бібліотеки Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка на допомогу навчально-виховному процесу. Сучасна бібліотека в інноваційному освітньому просторі : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 14–15 берез. 2013 р.  Луганськ, 2013.  С. 57–62.

3. Макарова Г. Г. Професійний розвиток майбутніх учителів : метод. матеріали до організації навч.-пошук. роботи студ. в умовах наук. б-ки пед. ВНЗ .  Чернігів , 2013.  80 с.

4. Микола Олексійович  Носко: біобібліогр. покажч. : до 60-річчя з дня народження / уклад. Н. П. Шуляр ; відп. ред. Г. Г. Макарова.  Чернігів, 2013.  75 с.

5. Макарова Г.Г. Модель та педагогічні умови професійного розвитку студентів педагогічного ВНЗ у процес інформаційно-освітнього середовища наукової бібліотеки. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук.-фах. вид. / Нац. акад. Держ. прикорд. Служби України ім. Б. Хмельницького.  Хмельницький, 2014. URL: http: // www.irbis-nbuv/gov.ua/.

6. Макарова Г. Г. Професійний розвиток майбутнього вчителя в умовах інформаційно-освітнього  середовища наукової бібліотеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04.  Київ, 2014.  19 с.

7. Макарова Г. Г. Професійний розвиток майбутнього вчителя в умовах інформаційно-освітнього середовища наукової бібліотеки : монографія.  Чернігів : Десна Поліграф, 2015.  227 с.

8. Макарова Г. Г. Софія Русова – «Хрещена мати» української національної школи. Педагогічні ідеї Софії Русової у контексті сучасної освіти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 160-річчю від дня народження С. Ф. Русової. Чернігів, 2016. 57-58.

9. Софія Русова – «хрещена мати української національної школи : до 160- річчя від народження / біобібліогр. покажч. / уклад. В. Б. Калита ; відп. ред. Г. Г. Макарова. Чернігів, 2016. 52 с.

10. Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка: 100 років творимо майбутнє разом : бібліогр. покажч. / уклад. Н. Ф. Головатенко; відп. ред. Г. Г. Макарова. Чернігів, 2016.  92 с.

11. Макарова Г.Г. Необхідність та особливості професійного розвитку майбутніх педагогів. Інноваційні наукові дослідження у сфері педагогіки та соціальної роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.10-11 березня 2017 року. Сладковічево, Словацька Республіка, 2017. С. 65-68.

12. Наукові праці викладачів Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка ( 2016 р. ) : бібліогр. покажч. / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; Наук. б-ка, наук.-бібліогр. відділ ; відп. ред. Г. Г.Макарова.  Чернігів, 2017. URL: // http : library. chnpu. ua.

13. Григорій Олексійович Литовченко: біобібліогр. покаж. / уклад. А. І. Кожем’яко ; відп. ред. Г.  Г. Макарова. Чернігів, 2018. 24 с.

14. Марина Борисівна Столяр: біобібліогр. покажч. / уклад. А. В. Трухан; відп. ред. Г. Г. Макарова.  Чернігів, 2018. 28 с.

15. Олена Сергіївна Колесник: біобібліогр. покажч. / уклад. А. В. Трухан; відп. ред. Г. Г. Макарова.  Чернігів, 2019. 26 с.


Kirilenko

Кириленко Наталія Миколаївна

Викладач (сумісник).

Закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання» ( 1991 р.)

Стаж педагогічної  роботи – 28 років

Коло наукових інтересів:

 • формування педагогічної майстерності майбутніх вчителів початкових класів Нової української школи;
 • формування позитивної мотивації учнів в освітньому процесі початкової школи.

Викладає дисципліни: «Актуальні проблеми сучасної початкової школи», «Методика навчання громадянської та історичної галузі», «Методика навчання основ здоров’я», «Організація управління у початковій школі».

Основні публікації:

1. Кириленко Н., Скрипниченко В., Герасимова Г. Реалізуємо принципи особистісно орієнтованого підходу з ідеями Василя Сухомлинського. Заступник директора школи : щомісячний журнал готових рішень, 2012. №12. С. 4-12.

2. Кириленко Н. Проведення Тижня християнської етики. Заступник директора школи : щомісячний журнал готових рішень, 2013. №4. С. 41-51.

3. Кириленко Н. Новий стандарт освіти - в Чернігівській школі. Газета Чернігівщина, від 27 липня 2017 р. №30.С.2.

4. Кириленко Н. М., Травкіна Л. П., Романенко К. С., Коломійченко А. А. Впровадження нового державного стандарту в початковій школі: практичний аспект. Молодий вчений: збірник наукових праць, 2018. №2. С.47-50.


Kovalenko

Коваленко Анастасія Володимирівна

Викладач (сумісник).

Закінчила з відзнакою факультет початкового навчання Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Початкова освіта» (2018 р.).

Стаж педагогічної  роботи – 3 роки.

Коло наукових інтересів:

 • формування педагогічної майстерності майбутніх вчителів початкових класів Нової української школи;
 • профілактика психоемоційних перевантажень учнів початкової школи.

Викладає дисципліни: «Методика навчання математичної освітньої галузі», «Методика навчання основ здоров’я», «Методика навчання інформативної освітньої галузі», «Актуальні питання методики навчання інформатики в початковій школі», «Теорія і методика виховання».

Основні публікації за останній період:

1. Коваленко А.В. Щодо питання педагогічної компетентності майбутніх вчителів Нової української школи. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, 2018. Вип. 155. С.48-51;

2. Коваленко А.В. НУШ: перші сходинки: начально-методичний посібник. 2018р. 67 с.

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету НУЧК. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.