Кафедра педагогіки, психології та методики фізичного виховання (ППтаМФВ) – випускова кафедра спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) здійснює набір та підготовку студентів за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр», освітньо-науковим ступенем «доктор філософії» і науковим ступенем «доктор наук». Кафедра бере активну участь у підготовці фахівців за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт.

Про кафедруІсторія кафедриСклад кафедриОсвітня діяльністьНаукова діяльністьСтажуванняЗаходи кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри ППтаМФВ сформований із фахівців, які мають достатній практичний та науковий досвід роботи. На кафедрі працює 14 викладачів, з яких 6 мають науковий ступінь доктора педагогічних наук, професора (у тому числі двоє мають звання дійсного члена (академіка) НАПНУ), 5 – науковий ступінь кандидата педагогічних наук, доцента та 3 викладачі.

Співробітниками кафедри викладається близько 30 навчальних дисциплін циклу професійної і практичної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту, для яких створений і постійно оновлюється та удосконалюється необхідний комплекс сучасного навчально-методичного забезпечення. Важливим напрямом роботи викладачів кафедри є організація і проведення педагогічних практик, підсумкової атестації та підготовки аспірантів, докторантів.

Викладачі кафедри активно займаються науковою діяльністю і особливу увагу приділяють організації та розвитку науково-дослідної роботи студентів (НДРС) на факультеті фізичного виховання. Суттєвим чинником у підготовці якісної наукової продукції є робота наукової лабораторії «Проблеми формування рухової функції осіб, які займаються фізичним вихованням та спортом» під керівництвом академіка М. О. Носка.

Зусиллями викладачів кафедри ППтаМФВ розвивається напрям неформальної освіти студентів, викладачів та її інтеграція з формальною.

Увесь свій інтелектуальний і творчий потенціал кафедра спрямовує на якісну підготовку компетентних, адаптивних фахівців фізичної культури і спорту, які мають свободу творчості й розвиваються професійно.

Контакти кафедри:
Ауд. 339, 347
E-mail:

Свої витоки кафедра педагогіки, психології та методики фізичного виховання бере із заснування загальноінститутської кафедри фізичного виховання в 1966 році.

На шляху формування сучасної кафедри в 1968 році від згаданої кафедри було відокремлено кафедру спорту та спортивних ігор на чолі із завідувачем кафедри Петуніним О.В., к.пед.н., доцентом, провідним викладачем теорії і методики фізичного виховання. На той час до складу кафедри входили Філіппов В.К., Федченко С.Д., Петуніна О.Д., Томилко О.М., Куліков М.Г., Коноваленко В.І., Філіппов В.Ф., Назаренко В.М., Макарчиков М.І., Коваленко О.І.

З першого випуску факультету 1970 року розпочали працювати на кафедрі Огієнко М.М., Чалий О.С., Жаворонкова З.Б., Тимофеєв Н.Б., Румянцев Б.С., а на кафедрі фізичного виховання — Гаркуша В.І., Арищенко В.М., Найда В.Ф.

1976 року з метою підвищення якості підготовки фахівців з фізичного виховання була створена кафедра теорії і методики фізичного виховання (ТіМФВ) (наказ МО УРСР №121 від 25.06.1976 р.) шляхом відокремлення від загальнофакультетської кафедри спорту і спортивних ігор. Першим завідувачем кафедри ТіМФВ було призначено к.псих.н. Подорогу В.Я. Склад кафедри: к.пед.н., доц. Калашніков Г.О. (декан факультету фізичного виховання), к.пед.н., доц. Жарських М.В., к.пед.н., доц. Філіппов В.К., старші викладачі Скачков М.А., Маломуж Ю.І., Бойко Ю.М., асистенти Огієнко М.М, Чалий О.С., Жаворонкова З.Б., Макарчиков М.І., Лук’яшко В.Г., Власенко С.О., Пеньковець В.І.

У різні періоди кафедру очолювали:

к.пед.н., доц. Панін А.І. (1979-1981 рр.),

к.пед.н., доц. Огієнко М.М. (1981-1993 рр.).

Склад кафедри постійно змінювався і в різні часи свій внесок у її розвиток зробили к.пед.н., доц. Калашніков Г.О., к.пед.н., доц. Жарських М.В., Маломуж Ю.І., Бойко Ю.М., Панін А.І., Паніна О.М., к.пед.н., доц. Огієнко М.М., к.пед.н., доц. Чалий О.С., Жаворонкова З.Б., Горобей М.П., Малець В.І., Харченко Т.І., Барабаш І.В., Синіговець В.І., Гавриш В.П., Дєдух В.А., Носко М.О., к.пед.н., доц. Ємець О.Й., Суворов Б.В., Кривенко А.П., Богдан М.О., Тихонов М.І., Лисенко Л.Л., Бурлака І.М., лаборанти O. Коноплянко, Турікова В.

 

01Склад кафедри (1991р.)

1994 року було створено сучасну кафедру педагогіки, психології та методики фізичного виховання (ППтаМФВ) шляхом об’єднання кафедр педагогіки і психології та кафедри теорії і методики фізичного виховання (наказ №11 вк/1 від 01.02.1994 р.).

До складу кафедри входили к.пед.н., доц . Огієнко М.М. (завідувач кафедри), к.пед.н., доц. Ємець О.Й., к.пед.н., доц. Панін А.І., к.псих.н., доц. Худік В.О., старші викладачі Гавриш В.П., Бенедицький П.П., Воронко Л.А., Залеська О.П., Вачнадзе О.Б., асистенти Колєватова Н.М., Лисенко Л.Л., Дєдух В.А., Рапацька Т.В., Татаренкова О.В. 

 

02

Склад кафедри (1994-1995р.)

У різні роки очільниками кафедри ППтаМФВ були:

к.пед.н., доц. Огієнко М.М. (1994-2013 рр.),

д.пед.н., проф., член-кореспондент НАПН України Носко М.О. (2013-2014 рр.),

д.пед.н., доц. Гаркуша С.В. (2014-2017 рр.),

к.пед.н., доц. Лисенко Л.Л. (2017- дотепер).

З перших днів на кафедру були покладені обов'язки щодо підготовки кадрів зі спеціальності «Фізичне виховання» й одночасного створення матеріально-технічної бази, методичного й кадрового потенціалу, необхідних для розвитку факультету фізичного виховання. За роки існування на кафедрі сформувався працездатний та висококваліфікований науково-педагогічний колектив, виникнення нових освітніх потреб завжди спричиняло зміни професорсько-викладацького складу кафедри та підвищення потужності науково-педагогічного потенціалу викладачів, формування їх творчого стилю діяльності.

Якісна робота викладачів була б не можлива без сумлінної плідної праці лаборантів кафедри – Ященко О., Бібчук К., Тарапон А., Шибирин Л.

 

Склад кафедри різних років

Сьогодні на кафедрі працює 14 викладачів: професори (д.пед.н., проф., дійсний член (академік) НАПНУ М.О. Носко; д.пед.н., проф., дійсний член (академік) НАПНУ М.Б. Євтух; д.пед.н., проф. В.І. Пліско; д.пед.н., проф. О.К. Проніков; д.пед.н., проф. С.В. Гаркуша; д.пед.н., проф. Н.О. Терентьєва); доценти (к.пед.н., доц. Л.Л. Лисенко, к.пед.н., доц.. О.В. Багінська, к.пед.н., доц.. О.М. Воєділова, к.пед.н., доц. Т.М. Жлобо, к.пед.н., доц. М.М. Трояновська); викладачі (А.М. Вітченко, В.М. Толочний, Д.В. Пеньковець); старший лаборант – Л.М. Шибирин.

Кафедра педагогіки, психології та методики фізичного виховання – випускова кафедра спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) — здійснює набір та підготовку студентів за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр» та освітньо-науковим ступенем «доктор філософії» і науковим ступенем «доктор наук». Кафедра бере активну участь у підготовці фахівців за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт.

Професорсько-викладацький склад кафедри має високий рівень професійної кваліфікації і забезпечує викладання 29 дисциплін циклу професійної і практичної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту, проведення педагогічної практики, підсумкової атестації та підготовку аспірантів, докторантів.

Творчі зусилля кафедри знаходять своє втілення в авторських розробках дидактичного забезпечення нормативних і варіативних навчальних дисциплін та в їх компетентному впровадженні в практику. Суттєвим чинником у підготовці якісної наукової продукції є робота наукової лабораторії «Проблем формування рухової функції осіб, які займаються фізичним вихованням та спортом» під керівництвом академіка Носка М.О.

Зусиллями викладачів кафедри розвивається напрям неформальної освіти студентів, викладачів та її інтеграція з формальною. Під керівництвом Олени Воєділової вже створені осередки неформальної освіти молоді, громадські організації, курси з розвитку дорослих. Упровадження елементів неформальної освіти сприяє забезпеченню індивідуальної траєкторії розвитку студентів. З менторською допомогою викладачів кафедри студенти факультету беруть участь у грантових програмах, молодіжних обмінах, студентських та молодіжних соціальних проєктах, розробляють власні проекти та виграють гранти на них, створюють осередки молодіжного неформального руху. Це дає змогу урізноманітнити шляхи формування особистості майбутніх та підвищити їх конкурентноздатність на ринку праці.

Кафедра як колектив фахівців працює на конкретний результат – підготовку освіченого вчителя фізичної культури. Це і є системостворювальний чинник. Тому для забезпечення ефективності роботи кафедри в основу її діяльності покладені принципи взаємоспівдії, гуманізації, студентоцентризму, активізації пізнавальної та творчої діяльності студентів і викладачів.

Сьогодні робота колективу зорієнтована на сформовані діяльністю попередніх поколінь викладачів цінності щодо підготовки ефективного за критеріями сучасності вчителя. Увесь свій інтелектуальний і творчий потенціал кафедра спрямовує на якісну підготовку компетентних, адаптивних фахівців фізичної культури і спорту, які мають свободу творчості й розвиваються професійно.

E-mail:

Harkusha 1

Завідувач кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання

Гаркуша Сергій Васильович

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7120-1446
ResearcherID AAC-7275-2020
Scopus-Author ID: 57195972217
e-mail: 
Профіль в Google scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=eYfN33QAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1

Читати далі...

ОСВІТА

Професор кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання, 2019 р.

Доктор педагогічних наук, спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, 2015 р.

Докторантура, спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, 2011-2014 рр.

Доцент кафедри спорту, 2008 р.

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, спеціальність 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт, 2005 р.

Аспірантура, спеціальність 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт. Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 1998-2001 рр.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», спеціальність «Фізичне виховання». Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. 1994-1998 р.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – понад 18 років в Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (Чернігівському державному педагогічному університеті імені Т.Г. Шевченка).

Декан факультету фізичного виховання Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (2017 – до цього часу), професор кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (2017 – до цього часу);

професор, завідувач кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання НУЧК імені Т.Г. Шевченка (2016);

доцент, в.о. завідувача кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (2014-2015);

доцент кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання (2011-2014);

доцент кафедри фізичного виховання (2009-2011);

доцент кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання (2008-2009);

доцент (2007-2008), старший викладач (2005-2007), асистент (2001-2005) кафедри спорту і спортивних ігор Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.

ВИКЛАДАЦЬКА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Викладацька діяльність. Планування, організація та проведення навчальних занять з дисциплін циклу професійної підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями 014.11 Середня освіта (фізична культура) та 017 Фізична культура і спорт.

Навчальні дисципліни: «Біомеханіка рухової діяльності» (ОС «Бакалавр»), «Методологія науково-дослідної роботи» (ОС «Магістр»). Керування підготовкою кваліфікаційних робіт студентів. Член екзаменаційної комісії з підсумкової атестації здобувачів вищої освіти.

Створення навчальних програм, робочих навчальних програм, підготовка та видання методичних та навчально-методичних посібників з викладаємих дисциплін.

Розроблення освітніх програм підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр» зі спеціальностей 014.11 Середня освіта (фізична культура) та 017 Фізична культура і спорт.

Гарант освітньої програми за спеціальністю 014.11 Середня освіта (фізична культура). Член групи забезпечення спеціальностей 014.11 Середня освіта (фізична культура) та 017 Фізична культура і спорт.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Публікації. Маю понад 130 наукових та навчально-методичних праць, з яких: монографій – 2, навчальних та навчально-методичних посібників – 9; статей, що опубліковані у виданнях, включених до наукометричних базах WoS i Scopus – 4; статей в іноземних виданнях – 11; статей у наукових фахових виданнях України – 78; матеріали конференцій.

Сфера наукових інтересів: біомеханічний контроль підготовленості спортсменів; біомеханічний аналіз технічної підготовленості спортсменів; професійна підготовка майбутніх фахівців фізичної культури і спорту; здоров’язбережувальні технології у фізичному вихованні.

Дисертації. «Біомеханічна корекція швидкісно-силової підготовленості волейболістів високої кваліфікації у перед змагальний період» – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту за спеціальністю 24.00.01 – олімпійський та професійний спорт. 2005.

«Теоретичні та методичні засади формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання до використання здоров’язбережувальних технологій» – дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 2015.

Участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Підготував двох кандидатів педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я).

Керує підготовкою 2 аспірантів, докторанта та 2 здобувачів.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 79.053.02 Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка (2014-2019 рр., 2019-по т.ч.). Член спеціалізованої вченої ради Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (2017-2019 рр.).

Член редакційної колегії фахового видання «Вісник НУЧК імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки».

Рецензент дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора наук за спеціальностями: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я), 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення; 24.00.01 – олімпійський та професійний спорт.

Організація наукових заходів. Організація та участь з доповідями на наукових конференціях, семінарах, форумах різного рівня (міжнародні, всеукраїнські, регіональні).

Проекти. Участь у держбюджетних темах: «Дидактичні основи формування рухової функції осіб, які займаються фізичним вихованням і спортом», №0108U000854 (2008-2010); «Методичні засади професійної підготовки майбутніх вчителів фізичного виховання до формування здорового способу життя сучасної молоді», №0110U000020 (2010-2011); «Педагогічні шляхи формування здорового способу життя школярів різних вікових груп» №0112U001072 (2012-2013).

Керівник Чернігівського регіонального відділення Української технологічної академії за напрямом «Сучасні біомеханічні технології».

Академік Української технологічної академії, 2016.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СТАЖУВАННЯ

Сумський державний університет, факультет підвищення кваліфікації викладачів. Стажування за напрямом «Фізична культура і спорт» (160 год), тема «Інтеграція інтерактивних технологій в освітній процес фізичного виховання», 2016 (Суми).

«Стратегічний практикум» (60 годин), проект «Зміцнення викладання та навчання в українських університетах», ГО «Вище» спільно із Саксонським центром викладання та навчання вищої освіти в Лейпцигу (Німеччина), 2019 (Київ).


nosko

Носко Микола Олексійович

Радник ректора Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України

E-mail:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-9903-9164
Researcher ID C-6263-2017
Scopus-Author ID 56880089100
Google scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=-xNDyLIAAAAJ&hl=ru

 

Читати далі...

ОСВІТА

1975 р. – Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка, спеціальність фізичне виховання, кваліфікація вчитель фізичного виховання та звання вчителя середньої школи.

1983-1986 р. – аспірантура Київського державного інституту фізичної культури.

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1975 р. – учитель фізичного виховання та організатор позакласної роботи Андріївської середньої школи, Чернігівського району, Чернігівської області.

1976 р. – лаборант кафедри фізичного виховання Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г.Шевченка.

1983 р. – асистент кафедри фізичного виховання Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г.Шевченка.

1986 р. – старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г.Шевченка.

1990 р. – завідувач кафедри спорту і спортивних ігор факультету фізичного виховання Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г.Шевченка.

1993 р. – присвоєно вчене звання доцента.

1997 р. – проректор з питань виховної, методичної і соціально-психологічної роботи Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г.Шевченка.

2004 р. – професор кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання.

2005 р. по т.ч. – ректор Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

З 2005 р. – головний редактор наукового збірника «Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка».

2010 р – за сприяння М.О.Носка Чернігівському державному педагогічному університету імені Т. Г. Шевченка було надано статус національного.

2010 р. – почесний президент Чернігівського спортивно-волейбольну клубу «Буревісник».

2010 р. – віце-президент Національної федерації волейболу України та Студентської спортивної спілки України.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Кандидат педагогічних наук (1986 р.), доцент (1993 р.).

Доктор педагогічних наук (2003 р.), професор (2004 р.).

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ

«Біомеханіка в фізичному вихованні та спорті».

Підготовка аспірантів та докторантів.

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

Кандидатська дисертація:

1986 р., спеціальність 13.00.04 – «Теорія та методика фізичного виховання і спортивного тренування» на тему: «Формування навичок ударних рухів волейболістів різних вікових груп».

Докторська дисертація:

2003 р., спеціальність 13.00.09 – «Теорія навчання» на тему: «Теоретичні та методичні основи формування рухової функції у молоді під час занять фізичною культурою та спортом».

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ

1998 р. – Відмінник освіти України.

2003 р. – Почесна грамота Міністерства освіти і науки України.

2006 р. – Почесна відзнака НАПН України – медаль «Ушинський К.Д.».

2010 р. – Обрано членом-кореспондентом Національної академії педагогічних наук України.

2013 р. – Почесна відзнака НАПН України – медаль «Григорій Сковорода».

2013 р. – Міжнародний союз козацтва присвоїв козацьке звання генерал-майор та нагородив медаллю «Вірність козацьким традиціям».

2013 р. – Почесна відзнака Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету.

2013 р. – ФВУ Дипломом за плідну багаторічну працю на благо розвитку Українського волейболу.

2015 р. – Почесна відзнака Міністерства освіти і науки України – нагороджено нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення».

2015 р. – Почесна відзнака Всеукраїнського об’єднання «Країна» – медаль «Покрова Пресвятої Богородиці».

2015 р. – Почесна відзнака Федерації волейболу України – Почесним знаком ФВУ ІІ ступеню.

2015 р. – Академік Української технологічної академії.

2016 р. – Почесний професор Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету.

2016 р. – Обрано дійсним членом (академіком) Національної академії педагогічних наук України.

2016 р. – Присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

2016 р. – «МАКБЕЗ» Почесний академік на підставі статуту Академії.

НОК України «Почесною відзнакою НОК України» За вагомий внесок в розвиток та пропаганду олімпійського руху в Україні.

Почесною відзнакою НПУ імені М. П. Драгоманова За особливі досягнення на освітянській ниві, за участь у розробці і впровадженні нових освітніх державних стандартів, творче використання новітніх педагогічних технологій, якісне оновлення змісту вищої освіти, зміцнення і розвиток її матеріально-технічної бази Золотою медаллю «Михайла Петровича Драгоманова 1841—1895 рр.».

Медаллю "За визначний внесок у поширення ідеї єдності Європи" НПУ імені М. П. Драгоманова. 


lisenko

Лисенко Людмила Леонідівна

Кандидат педагогічних наук, доцент

e-mail: 
ORCID ID: https://orcid.org/ 0000-0002-3629-3840
Google scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=XXu38PEAAAAJ&hl=uk

 

Читати далі...

ОСВІТА

1990 р. Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка, спеціальність «фізичне виховання», кваліфікація вчитель фізичної культури

2002 р. аспірантура Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г. Шевченка

2013 р. докторантура Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1990-2009 рр. – викладач, старший викладач кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання (теорії і методики фізичного виховання)

2010 – доцент кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання

2017-по теперішній час – завідувачка кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання

досвід роботи тренера з художньої гімнастики (1995-1997), інструктора методиста (2004-2005, СДЮШОР з жіночого футболу СТ «Спартак»)

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Кандидат педагогічних наук, доцент

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ

«Теорія і методика фізичного виховання», «Психологія фізичного виховання і спорту», «Психологічні аспекти підготовки спортсменів» (освітній ступінь «бакалавр»)

«Актуальні питання та основи адаптації в теорії фізичної культури та спорту», «Методика викладання фахових дисциплін в галузі ФВС» (освітній ступінь «магістр»)

«Актуальні проблеми професійного зростання фахівця в галузі фізичної культури» (науковий ступінь» доктор філософії»)

Здійснює керівництво курсовими і дипломними роботами студентів (освітній ступінь «бакалавр», «магістр»), наукове керівництво аспірантами, керівництво студентами під час виробничої, науково-педагогічної, асистентської практик.

ДИСЕРТАЦІЙНА ПРАЦЯ

2008 р., спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізична культура, основи здоров'я) «Педагогічні технології навчання культурі рухів дівчаток 10-12 років»

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

«Теоретичні і методичні засади формування здатності до креативно-інноваційної діяльності майбутніх учителів фізичної культури»
«Управління адаптивним функціонуванням організму людини в процесі занять фізичними вправами»

СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ

І розряд з художньої гімнастики

ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Завідувачка кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання

Членкиня вченої ради Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка і факультету фізичного виховання

Розробниця освітніх програм підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр», «магістр» та освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» зі спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Керівниця науково-педагогічної практики (освітній ступінь «магістр»)

Організаторка підготовки студентів до участі у предметних олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт університетського та національного рівнів зі спеціальностей 014 Середня освіта (Фізична культура), 017 Фізична культура і спорт
Організаторка студентської наукової конференції присвяченої пам’яті М.М. Огієнка в рамках постійно діючої конференції «Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання» та один з редакторів збірника наукових праць «Наукові дискусії кафедри ППМФВ».

СТАЖУВАННЯ

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (довідка №10 від 7 липня 2016 р.)

Науково-педагогічне стажування (102 hours) «Innovations in Pedagogy» (Academy of Management and Administration in Opole, Poland, On January 13-20, 2017)

Фестиваль Європейських практик EduFest (10 годин) (Чернігів, 18.05.2019)

Фестиваль освітнього лідерства «Clever» (8 годин) (Київ (Київський університет імені Бориса Грінченка), 21.09.2019)

Форум Liberal arts: Лідерство в освіті (Київ, 3 жовтня 2019)
Куси підвищення кваліфікації «Окрилені» при НУ «ЧК» імені Т.Г.Шевченка (Чернігів, 2019).


pronikov

Проніков Олександр Костянтинович

Професор кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання Чернігівського національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка, доктор педагогічних наук, професор

E-mail: 
ORCID ІD http://orcid.org/0000-0001-5329-635X
Google scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=yreDAPkAAAAJ

 

 

Читати далі...

ОСВІТА

1977 р. Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка, спеціальність історія, кваліфікація вчитель історії та суспільствознавства

1983 р. аспірантура НДІ педагогіки УРСР (м. Київ)

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1979-1980 рр. асистент кафедри педагогіки Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г.Шевченка

1983 р. – старший викладач кафедри педагогіки Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г.Шевченка

1984-1990 рр. проректор з ідейно-виховної роботи Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г.Шевченка

1990-1993 рр. проректор по заочному навчанню Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г.Шевченка.

1993-1998 рр. – заступник голови Чернігівської міської ради по виконавчій роботі з гуманітарних питань

1999-2002 рр. директор філії (інституту) Міжрегіональної академії управління персоналом

2002-2006 рр. голова правління Чернігівської обласної організації товариства Знання України

2006-2014 рр. доцент кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання Чернігівського національного університету імені Т.Г.Шевченка

2014 – по т.ч. професор кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Кандидат педагогічних наук (1984 р.), доцент (1990 р.)

Доктор педагогічних наук (2015 р.), професор (2016 р.)

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ

«Педагогіка», «Педагогіка та психологія вищої школи», «Методологія науково-дослідної роботи», «Організація науково-дослідної роботи та управління проектами»

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

Кандидатська дисертація:

1983 р., спеціальність 13.00.01 – теорія та історія педагогіки «Проблемы теории и истории педагогики в наследии С.Х.Чавдарова»

Докторська дисертація:

2014 р., спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки «Теоретичні та методичні основи підготовки майбутніх учителів фізичної культури у педагогічних вищих навчальних закладах України (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)»

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

«Історія вітчизняної освіти, персоналій у педагогіці, підготовка майбутніх учителів фізичної культури, розвиток студентського спорту, глобалізація вищої освіти»

СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ

ІІІ дорослий розряд з плавання (1975 р.)

Чемпіон (вільний стиль), срібний призер (брас) та бронзовий призер (дельфін) Міжнародної дитячої спартакіади з плавання (Крим, Артек, серпень 1972 р.)

ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Професор кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання

Голова спеціалізованої вченої ради Д.79.053.04 з правом захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Чернігівського національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка

Член спеціалізованої вченої ради Д.79.053.02 з правом захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальностей: 13.00.02 теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) та 13.00.04 – теорія та методика фізичного виховання Чернігівського національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка

Член редакційної колегії ВІСНИКА серії: «Педагогічні науки» національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка

Член вченої ради факультету фізичного виховання національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка

Науковий консультант та науковий керівник докторської та кандидатської дисертацій

Науковий керівник студентських курсових робіт

Співпрацюю з освітніми інституціями: відділенням професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, відділом історії і філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України, кафедрою педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Засновник і модератор Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення педагога» (з 2010 р.)

Член-кореспондент Міжнародної кадрової академії м. Київ (1997 р.)

СТАЖУВАННЯ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

З 11 вересня по 8 жовтня 2017 року пройшов підвищення кваліфікації при кафедрі педагогіки факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сертифікат № 056/700 від 6 жовтня 2017 р.

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ

2001 р. МОН України присвоїло звання «Відмінник освіти України»

2015 р. Почесна грамота управління освіти Чернігівської міської ради

2016 р. Почесна грамота Чернігівської обласної ради

2019 р. Почесна відзнака НАПН України – медаль «Григорій Сковорода»

2019 р. Почесна грамота Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

2019 р. нагороджений Почесною грамотою та орденом «Науковець року – 2019» за вагомі здобутки та особистий внесок у розвиток науки України Міжнародною програмою «Науковець року – 2019» та Українською федерацією вчених.


Terenteva

Терентьєва Наталія Олександрівна

Професор кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка, доктор педагогічних наук, професор.

E-mail:
ORCID ІD http://orcid.org/0000-0002-3238-1608
Google scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=n8nxaikAAAAJ&hl=en

 

 

Читати далі...

ОСВІТА

2016 – 2018 рр. – Сумський інститут післядипломної педагогічної освіти. Кваліфікація магістра спеціальності 073 «Менеджмент». Диплом М18 № 098233 від 02.07.2018

2012 – 2015 рр. – Інститут вищої освіти НАПН України, докторантура.

2005 р. – Міжнародна слов’янська академії освіти імені Я. А. Коменського, ад’юнктура.

2003 – 2006 рр. – Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, аспірантура.

1997 – 1999 рр. – Національний університет «Києво-Могилянська Академія». Кваліфікація магістра екології, викладач вищої школи. Диплом КВ № 11565876 № 005684 від 25.06.1999.

1992 – 1997 рр. – Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького. Кваліфікація спеціаліста – учитель хімії і біології. Диплом ЛП ВС № 005632 от 19.06.1997.

1992 – 1997 рр. – ІІ державні курси іноземних мов «Інтерлінгва». Центр стаціонарного і заочного навчання іноземним мовам «Леся». Повний курс відділення англійської мови. Право викладання в англійської мови в усіх типах шкіл. Свідоцтво № 413 от 30.06.1997

1995 – 1996 рр. – Харківський фінансово-економічний інститут. Спеціальність: бухгалтерський облік підприємств. Свідоцтво № 1309/54 від 31.01.1996

1993 – 1994 рр. – Київське Вище Професійне Училище при Київському Міжрегіональному Університеті Управління Персоналом. Спеціальність: діловодство, облік та управління персоналом. Свідоцтво ВУ № 03129 від 25.02.1994

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2016 р. – дотепер – професор кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка.

2016 – 2018 рр. – професор кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання, професор кафедри мистецьких дисциплін Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.

2015 – 2016 рр. – доцент кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.

2012 – 2015 рр. – докторант Інституту вищої освіти НАПН України.

2015 – 2015 рр. – доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та методики їх викладання Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (м. Слов’янськ).

2009 – 2015 рр. – доцент кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.

2008 – 2009 рр. – старший викладач, в. о. доцента кафедри теорії та історії педагогіки Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка.

2007 – 2008 рр. – методист І категорії департаменту навчально-методичної роботи Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького.

2007 – 2009 рр. – доцент кафедри соціально-гуманітарних наук та документознавства Східноєвропейського університету економіки і менеджменту.

2005 – 2006 рр. – в. о. доцента Севастопольської філії Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького.

2003 – 2007 рр. – старший викладач кафедри теорії та історії педагогіки Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького.

2002 – 2003 рр. – асистент кафедри педагогіки вищої та загальноосвітньої школи Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького.

2001 – 2003 рр. – секретар проректора з навчальної роботи Черкаського національного університету імені Б.Хмельницького

2001 р. – старший лаборант кафедри педагогіки Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького.

1999 – 2001 рр. – ТОВ ТЕСТ, старший інспектор ЗЕД (зовнішньо економічної діяльності).

1997 – 1999 рр. – учитель англійської мови Київської загальноосвітньої школи № 301.

1997 – 1998 рр. – учитель англійської мови Київської гімназії «Троєщина».

1994 – 1995 рр. – учитель англійської мови Черкаської загальноосвітньої школи № 9.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доктор педагогічних наук (2016 р.), професор (2018 р.)

Кандидат педагогічних наук (2007 р.), доцент (2011 р.)

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ

Акмеологія особистості; Менеджмент в освіті, фізичному вихованні та спорті; Методологія науково-дослідної роботи; Методологія та методи наукових досліджень.

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

Докторська дисертація:

2016 р., спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Тема: «Тенденції розвитку університетської освіти в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)»

Кандидатська дисертація:

2007 р., спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки «Розвиток політехнічної освіти у вищих педагогічних навчальних закладах України (ХХ століття)»

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Історія освіти, розвиток вищої освіти, тенденції розвитку університетської освіти в контексті Другої академічної революції, політехнічна освіта, порівняльна педагогіка.

ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Професор кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 79.053.04 з правом захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

Член редакційних колегій фахових видань України “Педагогічний альманах” (Херсон), “Вісник Чернігівського університету” (Серія Педагогічні науки, категорія Б), Збірник наукових праць “Педагогічна освіта: теорія і практика” Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту педагогіки НАПН України (категорія Б);

іноземного періодичного видання “Acta et Commentationens. Sciences of Education. Scientific Journal” (Республіка Молдова);

журналу “Культура безпеки, екології та здоров’я”.

Керівник наукових досліджень аспірантів й докторантів, магістерських досліджень, студентських курсових робіт.

Розробник ліцензійної (2010) та акредитаційної справ (2011), освітньої програми (2015) для спеціальності Педагогіка вищої школи. Член робочих груп для укладання ліцензійних справ спеціальності Фізичне виховання (2016), Музичне мистецтво (2016).

Співорганізатор студентських науково-практичних конференцій, координатор наукових проектів та доповідей студентів, керівник наукових робіт студентів – переможців Всеукраїнської олімпіади з педагогіки (дослідницький тур – ІІ і ІІІ місце; презентація майбутньої професії – І місце), Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (ІІ місце).

Член організаційних комітетів міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів. Модератор пленарних і секційних засідань науково-практичних конференцій.

Заступник голови жюрі (номінація хімія) заключного етапу ІІ туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015», член жюрі та предметно-методичної комісії (екологія) ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2014-2015 н. р., член жюрі предметно-методичної комісії (біологія) ІІ туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016-17» (Донецька область).

Ініціатор підписання угод про співпрацю Університету з Міжнародною академією культури безпеки, екології та здоров’я, Європейською асоціацією безпеки, інститутами післядипломної педагогічної освіти (м. Суми, м. Слов’янськ), Гуманітарно-природничим університетом імені Яна Длугоша (Ченстохова, Польща), Тираспольським державним університетом (Кишинів, Молдова) та ін.

Віце-президент Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я (МАКБЕЗ); дійсний член (академік) Всеукраїнської академії акмеології; член ГО “Українська асоціація педагогічної освіти”; Асоційований член Асоціації “Відроджені гімназії України”; член Європейської Асоціації Безпеки; уповноважений член Всеукраїнського координаційного Бюро Міжнародної громадсько-державної програми “Освіта дорослих України” за сприяння Інституту ціложиттєвого навчання ЮНЕСКО.

СТАЖУВАННЯ

Пройшла за останні роки такі міжнародні стажування:

International professional development programme for academics within the framework of European Education Week 2017;

науково-педагогічне стажування “Педагогічна освіта в сучасному університеті – проектний підхід до організації роботи згідно до положень Європейських кваліфікаційних рамок (досвід Університету Данібіус)”, 22-24 березня 2017 р., Сладковічево, Словацька Республіка, 60 год.;

International scientific professional development course (March 20, 2017 – June 23, 2017) for the European education project “The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice” (History, Theory, Methodic of Pedagogical sciences in Education and English Philology). Registration number 1027/01/u. Wyzsza Szkola Lingwistyczna z siedziba w Czestochowie, Completed a Course increase qualifications University teacher in the Science of Security (Crakow – Kiev – Pereyaslav khmelnitsky, September 27-29, 2016);

з академічної мобільності у Тираспольському державному університеті, жовтень 2019 року, Республіка Молдова, 72 год.; та ін.

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ

Лауреат Національного проєкту “Гордість нації” 2020;

Знак Національної академії педагогічних наук України “Ушинський К.Д.” (2018) і медаллю “Григорій Сковорода” (2019); орденом “Науковець року – 2019”;

Нагороди та відзнаки за просвітницьку діяльність:

відзнака “10 років самовідданого служіння освіті та науці” Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я (2018), медаль “За самовіддане служіння науці” Всеукраїнського об’єднання “Країна” (2018); орден Дванадцятипроменевої зірки “CREDO” за вагомий внесок в освіту, культуру та громадську діяльність (2014), пам’ятна медаль “За труды в просвещении” (2014), медаль “Трудова слава” Міжнародної академії рейтингових технологій і соціології “Золота Фортуна” (2013), ювілейна відзнака з нагоди ХХ-річчя ВГУ (2013) та ін.

Грамота Всеукраїнської професійної бухгалтерської газети «Улюбленому викладачу» за натхненну працю, відданість справі, небайдужість до розвитку юного покоління, активну життєву позицію (2010);

Диплом «2 место в конкурсе Национальной академии наук России “Достижения в педагогике” (Якутск, 2013);

Диплом НАПН України та Товариства “Знання” України “За активну участь у семінарах виставки і представлення освітніх інноваційних технологій” (2017).

Дипломи Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я (2013–2019).

Дипломи Всеукраїнського координаційного Бюро Міжнародної громадсько-державної програми «Освіта дорослих України» за сприяння Інституту ціложиттєвого навчання ЮНЕСКО за високовартісну суспільну працю з піднесення освіченості дорослих людей України і розвиток духовно-інтелектуальних можливостей українського суспільства і Української держави (2015, 2016).

Почесна грамота Управління освіти Чернігівської міської ради (2018).

Почесна грамота ВГО “Консорціум закладів післядипломної педагогічної освіти” (2018).

Почесні грамоти від Київського університету імені Бориса Грінченка (2009–2013).

Грамота Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (2019). 


Voedilova

Воєділова Олена Михайлівна

Доцентка кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання, кандидат педагогічних наук, доцент

e-mail:
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0771-8325
Google scholar https://scholar.google.ru/citations?user=IquVobQAAAAJ&hl=ru

 

 

Читати далі...

ОСВІТА

2003 р. Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність «Фізичне виховання», кваліфікація – вчитель фізичної культури, валеології та хореографії

2008 р. аспірантура Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка

2018 р. докторантура Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2001-2004 тренер-хореограф в ДЮСШ «Чернігів»

2007-2012 тренерка в ДЮСШ «Чернігів»

2003-2010 – викладачка, старша викладачка кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання (теорії і методики фізичного виховання)

2011 по теперішній час – доцентка кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання

2017-2019 – заступниця декана з виховної роботи факультету фізичного виховання

2017-2019 – консультантка з креативної хореографії в Студії дошкільного розвитку

2020 – по теперішній час хореограф у Студії дошкільного розвитку

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Кандидат педагогічних наук, доцент

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ

«Педагогіка», «Педагогіка фізичного виховання і спорту», «Креативний рух» (освітній ступінь «бакалавр»)

«Креативна педагогіка» (освітній ступінь «магістр»)

«Педагогіка фізичного виховання» (науковий ступінь» доктор філософії»)

Здійснює керівництво курсовими і дипломними роботами студентів (освітній ступінь «бакалавр», «магістр»), керівництво студентами під час виробничої, науково-педагогічної, асистентської практик.

ДИСЕРТАЦІЙНА ПРАЦЯ

2010 р., спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізична культура, основи здоров'я) «Формування основ здоров’я дівчаток початкової школи в процесі позаурочних занять з художньої гімнастики»

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

«Формування професійної майстерності майбутніх фахівців з фізичного виховання засобами неформальної освіти»

«Підвищення кваліфікації педагогів»

«Креативний рух та імпровізаційна хореографія»

СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ

КМС з художньої гімнастики

ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Доцентка кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання

Членкиня вченої ради факультету фізичного виховання Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Розробниця освітніх програм підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр», «магістр» та освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» зі спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Керівниця педагогічної практики (освітній ступінь «бакалавр»)

Організаторка підготовки студентів до участі у предметних олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт університетського та національного рівнів зі спеціальностей 014 Середня освіта (Фізична культура), 017 Фізична культура і спорт, Освітні, педагогічні науки

Співорганізаторка студентської наукової конференції присвяченої пам’яті М.М. Огієнка в рамках постійно діючої конференції «Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання».

Тренерка освіти, авторка тренінгів та курсів з неформальної освіти

Співавторка проекту бюджету участі м. Чернігова «ПУНШ – перезавантаження: учитель нової школи» (https://chernihiv.pb.org.ua/projects/102)

Авторка та виконавиця освітнього проекту (неформальна освіта) «New вчитель» (для студентів університету)

Ініціаторка, організаторка та волонтерка студентського благодійного руху «Імпульс добра» (допомога дітям позбавленим батьківської опіки, формування у студентів відчуття співчуття та готовності допомогти дітям)

Співорганізаторка Фестивалю європейських освітніх практик EduFest (2019) (https://www.facebook.com/EduFestUA/?ref=bookmarks)

Співзасновниця ГО «Платформа освітніх ініціатив» (https://www.facebook.com/EduInit/?ref=bookmarks)

Менторка та натхненниця студентського руху з неформальної освіти «СПЕКТР» (https://www.facebook.com/groups/2099852570310777/)

Співавторка та організаторка курсу педагогічного натхнення «Окрилені»

Учасниця міжнародних проєктів

Членкиня Орф Шульверк Асоціації України (напрямок «креативний рух та хореографія» як вагомий складник орф-педагогіки)

Консультантка з креативної хореографії в Студії дошкільного розвитку

СТАЖУВАННЯ

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександа Довженка (довідка №9 від 7 липня 2016 р.)

Онлайн курс «Дизайн-мислення для інновацій» від благодійної організації «Фонд випускників України» та Школи бізнесу Дарден США (2017)

Науково-педагогічне стажування (120 hours) І Проект: Innowacyjny uniwersytet i przywództwo Faza IV: strategie komunikacyjne i relacje uniwersytet-szkoła Інноваційний університет та лідерство Фаза IV: комунікаційні стратегії і відносини університет школа, Польща, (2018)

«Орф-музика та рух», ORFF асоціація України (16 год.) (2019)

ТОТ «Тренінг для викладачів», ГО «Прогресильні» (2019)

Фестиваль освітнього лідерства «Clever» (8 годин) (Київ (Київський університет імені Бориса Грінченка), 21.09.2019)

Форум Liberal arts: Лідерство в освіті (Київ, 3 жовтня 2019)

ОРФ ШУЛЬВЕРК АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ. Міжнародний семінар з Орф-педагогіки «On he back of a snail» - Experiencing the spiraling principle of Orff pedagogy from the origin of embodiment. (Angelika Wolf (Austria/Great Britain) Mag.Art) (креативна хореографія) сертифікат від 30.10 - 3.11.2019 (30 годин)

Стратегічний практикум для керівників ЗВО, Саксонський центр дидактики вищої школи. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «Вище» (60 год.) (2019). Troyanovska

Трояновська Марія Миколаївна

Доцентка кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання, кандидат педагогічних наук, доцент

e-mail:
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7676-8468
Google scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=4uoEV0cAAAAJ

 

 

Читати далі...

ОСВІТА

2011 р. Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, спеціальність «Фізичне виховання», кваліфікація магістр фізичного виховання, викладач фізичного виховання

2011 р. аспірантура Чернігівського національного педагогічного інституту імені Т.Г. Шевченка

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2011-2013 рр. викладач кафедри фізичного виховання Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.

2014-2016 рр. викладач кафедри фізичного виховання.

2016-2018 рр. старший викладач кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання.

2018 р. – по теперішній час доцент кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання.

2010 р. – по теперішній час тренер з лижних гонок та біатлону в регіональному центрі «Інваспорт».

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Кандидат педагогічних наук, доцент

ДИСЦИПЛІНИ ЩО ВИКЛАДАЄ

«Адаптивна фізична культура», «Теорія спорту», «Методика спортивного тренування в обраному виді спорту», «Педагогіка», «теорія і методика фізичного виховання»
Здійснює керівництво курсовими і дипломними роботами студентів (освітній ступінь «бакалавр», «магістр»), керівництво студентами під час виробничої, науково-педагогічної практик.

ДИСЕРТАЦІЙНА ПРАЦЯ

2016 р., спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) «Розвиток координаційних якостей дівчат різних вікових груп у процесі занять біатлоном в позашкільних навчальних закладах»

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

«Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів фізичної культури до роботи в інклюзивних класах»

СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ

І розряд з біатлону

ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Доцентка кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання

Розробниця освітніх програм підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр», «магістр» зі спеціальності

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Керівниця педагогічної практики (освітній ступінь «магістр»)

СТАЖУВАННЯ

Фестиваль Європейських практик EduFest (Чернігів, 18.05.2019);

10TH BALTIC SCIENTIFIC CONFERENCE «MULTIPLICITY OF SPORTS SCIENCE IN PRACTICE» (Рига, 2017);
ХVIII Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю» (м. Київ, 2018).


Vitchenko

Вітченко Альона Миколаївна

Старший викладач кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання, кандидат педагогічних наук

e-mail:
ORCID https://orsid.org/0000-0003-0318-4880
Google scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=PlPkd6UAAAAJ&hl=uk

 

 

Читати далі...

ОСВІТА

2011 р. Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, спеціальність «Фізичне виховання», кваліфікація магістр фізичного виховання, викладач фізичного виховання

2011 р. аспірантура Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2011-по теперішній час – викладач кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання

2019-по теперішній час вчитель фізичної культури в приватній школі «МудрАнгелики»

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ

«Теорія і методика фізичного виховання», «Педагогіка» (освітній ступінь «бакалавр»)

«Актуальні питання та основи адаптації в теорії фізичної культури та спорту» (освітній ступінь «магістр»)

Здійснює керівництво курсовими і дипломними роботами студентів (освітній ступінь «бакалавр»), керівництво студентами під час виробничої, науково-педагогічної практик.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

«Педагогічні технології здоров’язбереження дітей молодшого шкільного віку»

«Активізація рухової та пізнавальної діяльності особистості в процесі занять фізичними вправами»

ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Секретар вченої ради факультету фізичного виховання Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Співорганізаторка студентської наукової конференції присвяченої пам’яті М.М. Огієнка в рамках постійно діючої конференції «Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання» та один з редакторів збірника наукових праць «Наукові дискусії кафедри ППМФВ».

СТАЖУВАННЯ

Фестиваль європейських освітніх практик «EduFest» (10 годин) (Чернігів, 2019)

Форум «Grani» Місія вчителя сучасності. Vol.2020" (Чернігів, 2019)

Фестиваль освітнього лідерства «CLEVER» (8 годин) (Київ, 2019)

Курси підвищення кваліфікації «Окрилені» при НУЧК імені Т.Г.Шевченка (60 годин) (Чернігів, 2019)

Участь у різноманітних Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях, науково-методичних семінарах, он-лайн курсах, вебінарах тощо.


plisko

Пліско Валерій Іванович

Професор кафедри педагогіки, психології й методики фізичного виховання Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

E-mail:
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-9717-3332
//scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&authuser=1&user=-sVLyPIAAAAJ

 

 

Читати далі...

ОСВІТА

1973 р. – Київський державний інститут фізичної культури та спорту, спеціальність фізична культура й спорт, кваліфікація викладач - тренер.

1976 р. – тамбовське вище військове училище командного складу.

1983 р. – підвищення кваліфікації – Ленінградський військовий інститут ім.. Леніна.

1986-1988 р. – аспірантура Київського державного інституту фізичної культури.

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1973 р. – старший інструктор ЦР «Колос».

1975 р. – тренер з боротьби дзюдо «Динамо».

1979 р. – викладач спеціальних курсів з рукопашного бою «Динамо».

1980 р. – керівник республіканського центру з спеціальної підготовки правоохоронних органів КФК «Динамо».

1980 р. – служба в органах внутрішніх справ.

1981 р. – старший викладач, доцент кафедри службово – військової та фізичної підготовки Київського інституту внутрішніх справ.

2001 р. – професор кафедри фізичної та вогневої підготовки Академії внутрішніх справ.

2007 р. – професор кафедри педагогіки, психології й методики фізичного виховання Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

2007 - по т.ч. – голова, заступник голови спеціальної ради з захисту дисертацій Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Кандидат педагогічних наук (1988 р.), доцент (2003 р.).

Доктор педагогічних наук (2004 р.), професор (2005 р.).

ДИСЦИПЛІНИ ЩО ВИКЛАДАЄ

Основи наукових досліджень (освітній ступінь «бакалавр»)

Планування та облік роботи в ДЮСШ. Методологія НДР. (освітній ступінь «магістр»)

Підготовка аспірантів та докторантів.

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

Кандидатська дисертація:

1988 р., спеціальність 13.00.04 – «Теорія та методика фізичного виховання і спортивного тренування» на тему: «Педагогический контроль специальной подготовленности сотрудников правоохранительных органов при обезвреживании противника, вооруженного пистолетом».

Докторська дисертація:

2004 р., спеціальність 13.00.04 – «Теорія та методика фізичного виховання і спортивного тренування» на тему: «Теоретичні і методичні засади формування готовності працівників правоохоронних органів до діяльності в умовах екстремальних ситуацій».


Tolochnyy 1

Толочний Віктор Миколайович

Старший викладач кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання, заступник декана з навчальної роботи

E-mail:
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0463-4073
ResearcherID: AAC-6825-2020
Google scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=VpiI-IMAAAAJ&hl=uk

 

 

Читати далі...

ОСВІТА

2006 р. Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика та основи інформатики», кваліфікація «вчитель фізики, основ інформатики, астрономії і безпеки життєдіяльності».

2009 р. аспірантура Національного авіаційного університету м. Київ.

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2006-2009 р. старший лаборант кафедри спорту.

2010 по теперішній час завідувач навчальною лабораторією кафедри фізичного виховання та хореографії.

2011 по теперішній час – викладач кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання.

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ

Основи комп’ютерних технологій і методика їх застосування», «Біомеханіка рухової діяльності», «Основи наукових досліджень» (освітній ступінь «бакалавр»).

«Методологія науково-дослідної роботи» (освітній ступінь «магістр»).

Здійснює керівництво підготовкою кваліфікаційних робіт студентів.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

«Інформаційно-комунікаційні технології, педагогіка, біомеханіка, фізична культура та спорт».

ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Завідувач навчальною лабораторією кафедри фізичного виховання та хореографії.

Створення навчальних програм, робочих навчальних програм із дисциплін, що викладає.

СТАЖУВАННЯ

Чернігівський національний технологічний університет сертифікат № 2С 05460798/000042-17 виданий 26.05.2017 р. 


Shibiryn 1

Шибирин Людмила Михайлівна

Старший лаборант, диспетчер деканату

 

 

 

 


Repnyak

Репняк Ангеліна Андріївна

Старший лаборант

 

 

 

 

 

 

 

Профіль кафедри у Google-Академії
Науково-дослідна робота студентів (НДРС)
Студентські конференції
Наукові гуртки

На кафедрі ППтаМФВ працюють наукові гуртки «Управління адаптивним функціонуванням організму людини в процесі занять фізичними вправами», «Інноваційні технології навчання та виховання у галузі освіти, фізичного виховання та спорту», «Управління адаптивним функціонуванням організму людини в умовах фізичного виховання та спортивного тренування», «ІNNOVATOR» як добровільне об'єднання студентів і аспірантів, зацікавлених у поглибленому вивченні навчальних дисциплін кафедри та розвитку навичок професійної та наукової діяльності.

Метою діяльності наукових гуртків є формування у студентів навичок наукової роботи та застосування їх у самостійній науково-дослідній та практично-інноваційній діяльностях, виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до наукової роботи студентів і головне – забезпечення індивідуальної траєкторії розвитку студентів.

Основними завданнями наукового студентського гуртка є:

  • залучення студентів до наукової роботи з метою розкриття їх наукового та творчого потенціалу;
  • сприяння в оволодінні навичками проведення самостійних наукових досліджень;
  • розвиток наукового мислення, розширення ерудиції та науково-педагогічного світогляду;
  • поглиблення знань з навчальних дисциплін, що вивчаються, стимулювання інтересу до професійної креативно-інноваційної діяльності та самовдосконалення;
  • залучення студентів до участі в наукових конференціях, семінарах та інших науково-дослідницьких і просвітницьких заходах, забезпечення участі студентів у Всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах наукових робіт;
  • формування hard, soft, life skills, з метою підвищення конкурентоспроможності випускників;
  • сприяння розширенню університетського, регіонального, всеукраїнського та міжнародного студентського співробітництва;
  • формування іміджу компетентних, адаптивних фахівців фізичної культури і спорту, які мають свободу творчості й розвиваються професійно.

Атмосфера наукових гуртків дозволяє студентам розкрити свій творчий і науковий потенціал, відчути себе справжніми ораторами, науковцями та педагогами.

Перейти на сторінку наукових гуртків

Підвищення кваліфікації викладачів кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання 2023 р.
Підвищення кваліфікації викладачів кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання 2020 р.

 Підвищення кваліфікації викладачів кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання 2020 р.

 

ГАРКУША СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, док. пед. наук, професор

Тренінг "Як отримати грант Жан-Моне від Еразмус+" (фахівець відділу міжнародних зав’язків НУЧК імені Т.Г. Шевченка, к.і.н. М.К. Кеда) 14 січня 2020 року, 2 год.

Тренінг "Як стати науковцем 21 століття" (фахівець відділу міжнародних зав’язків НУЧК імені Т.Г. Шевченка Е.Л. Міден), 14 січня 2020 року, 2 год.

Ключові теми тренінгу: 

1) "Як написати статтю для міжнародного видання Scopus/Web of Science, щоб її опублікували дешево чи взагалі безкоштовно?";

2) "Як зробити так, щоб мої наукові досягнення цитували інші науковці (проблема h-індекса)?";

3) "Заповнені профілі ORCID та Google Scholar - ключ до наукового успіху".

4) "Що таке Mendeley та Publons? Навіщо вони науковцям?

 

ЛИСЕНКО ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА канд. пед. наук, доцентка

Прокачка для викладачів. Від ГО Прогресильні. (28-30.09.2020 р.)

 

ВОЄДІЛОВА ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА, канд. пед. наук, доцентка

Антикризовий національний онлайн-EdCamp 2020: школа зараз і у «сіті після». ГО «ЕдКемп Україна». Сертифікат про підвищення кваліфікації №оEU 2020 / 490 від 13-17 квітня 2020, 11 год.

 Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти на платформі Prometheus. Сертифікат від 03.03.2020.

Організація дистанційного навчання за допомогою Google Класу. ТОВ «Академія цифрового розвитку». Сертифікат № В-001387 від 18.03.2020, 4 год.

Особливості дистанційної освіти: що, як, навіщо. Всеукраїнська Віртуальна школа «Ранок». Сертифікат № У190320111400578 від 19.03.2020, 2,5 год.

Критичне мислення для освітян. Prometheus. Сертифікат від 03.04.2020, 30 год.

Медіаграмотність для освітян. Prometheus. Сертифікат від 05.04.2020, 60 год.

Іспит онлайн: практичні поради. ГО «ВИЩЕ». Сертифікат АТ № 42080020/000074-20 від 29.04.2020.

Інновації в освіті. Планування роботи вчителя з самооцінювання.  Міністерство освіти і науки України. Державна освітня установа «навчально-методичний центр з питань якості освіти». 12.04.2020 р. 15 годин. Сертифікат 579.

Тренінг для тренерів. ГО СД платформа. 7-9.08.2020 р. Сертифікат.

 

БАГІНСЬКА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА, канд. пед. наук, доцентка

Вебінар «Організація дистанційного навчання за допомогою Google Класу» (18.03.2020 р.)

 

ЖЛОБО ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА, канд. пед. наук, доцентка

Фестиваль психології. «Сила єдності». Сертифікат. 

Освітній хаб. Мистецтво викладання. Сертифікат. 

Освітній хаб. Емоційний інтелек. Сертифікат.

Національна онлайн-платформа з цифрової грамотності. Партнерський курс «Онланй-сервіси для вчителів». Сертифікат.

На урок. Викоритсання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять. Свідотство. 

CEASC. Проектний підхід та грантове фінансування в діяльності сучасного закладу освіти. Сертифікат. Освіторія. Навчальне відео на всі випадки життя. Сетифікат. 

Київський університет імені Бориса Грінченка. Підвищення кваліфікації за програмою освітнього лідерства для викладачів ЗВО. Сертифіка №1172.

Освітній фестиваль «Clever». Онлайн 19 вересня 2020 року. Сертифікат. 

 

ВІТЧЕНКО АЛЬОНА МИКОЛАЇВНА, викладачка кафедри

Он-лайн курс «Академічна доброчесність», (09.02.2020)

Вебінар «Організація дистанційного навчання за допомогою Google Класу» (18.03.2020 р.)

Вебінар «Використання сервісу ZOOM для проведення дистанційних занять» (25.03.2020 р.)

Прокачка для викладачів. Від ГО Прогресильні. (28-30.09.2020 р.)

 

ТОЛОЧНИЙ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ, викладач кафедри

Основи програмування CS50 2019. Prometheus. Сертифікат від 22.01.2020 р., 11 тижнів.

 

Сертифікати

Підвищення кваліфікації викладачів кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання 2019 р.

Підвищення кваліфікації викладачів кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання 2019 р.

 

ТЕРЕНТЬЄВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА док. пед. наук, професорка

Стажування з академічної мобільності у Тираспольському державному університеті, жовтень 2019 року, Республіка Молдова, 72 год.

ЛИСЕНКО ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА канд. пед. наук, доцентка
Фестиваль європейських освітніх практик «EduFеst» (Чернігів, сертифікат від 19.05.2019, 10 год.)

Фестиваль освітнього лідерства "CLEVER" (Київ, сертифікат від 2019)

Форум Liberal arts: Лідерство в освіті (Київ, 3 жовтня 2019)

Курси педагогічного натхнення "Окрилені". Модуль VІ «НАТХНЕННИЙ ПОЛІТ». (ДІЄВІ ФОРМАТИ, ТЕХНІКИ НАВЧАННЯ.)» (Чернігів, 2019)

ВОЄДІЛОВА ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА, канд. пед. наук, доцентка
«Орф-музика та рух». ORFF асоціація України. Сертифікат 9-10.02.2019, 16 год.
«Унікальні методи та методики розкриття талантів та здібностей». Всеукраїнський фестиваль практичної психології «Гармонія». Тренер-експерт 23-24.03.2019
ТОТ «Тренінг для викладачів». ГО «Прогресильні». Сертифікат 04.2019.
Фестиваль європейських освітніх практик EduFest. Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка, оганізатор, сертифікат від 18.05.2019
Курси підвищення кваліфікації «Окрилені». Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка. Автор, організатор, тренер. (вересень-грудень 2019 р.)
Другий інноваційний форум. Grani. Місія вчителя сучасності. VOL.2020. Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка. Сертифікат від 15.09.2019
Стратегічний практикум для керівників ЗВО. Саксонський центр дидактики вищої школи. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «Вище». Сертифікат АТ №42080020/000023-19, 60 год. вересень-грудень 2019 р.
Міжнародний семінар з Орф-педагогіки «On he back of a snail» - Experiencing the spiraling principle of Orff pedagogy from the origin of embodiment. (Angelika Wolf (Austria/Great Britain) Mag.Art). Сертифікат від 30.10 - 3.11.2019, 30 год.

 

ЖЛОБО ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА, канд. пед. наук, доцентка
Міжнародний фестиваль арт-терапії. Art-Praktik Чернігів. Сертифікат.
Підтвердження ліцензії міжнародного інструктора з Kangoo Jumps. Курс
Kangoo Dance. Ліцензія.
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.
Фестиваль європейських освітніх практик «EduFest». Сертифікат.
Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Освітні
інструменти критичного мислення. Сертифікат
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/e81c09e15d7f4ec4a859802be549f8af
Академія креативності “UNICORN” інноваційна платформа неформальної
освіти в Чернігові. Курс “Основи тренінгової діяльності”. Сертифікат №1.2.

 

ГАРКУША СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, док. пед. наук, професор
Сертифікований міжнародний науковий курс професійного розвитку за європейським освітнім проектом «The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Education Practice» (180 год.). Стажування в Academia WSB (Dąbrowa Górnicza, Poland). Сертифікат №2359 /WBS/2019 від 26.03.2019.2019 р.

«Стратегічний практикум» для керівників ЗВО (60 годин, 2 кредити ЄКТС), проект «Зміцнення викладання та навчання в українських університетах», ГО «Вище» спільно із Саксонським центром викладання та навчання вищої освіти в Лейпцигу. 10 жовтня-17 грудня 2019. Сертифікат АТ №42080020/000023-19.

 

ВІТЧЕНКО АЛЬОНА МИКОЛАЇВНА, викладачка кафедри Вебінар «Емоційний інтелект. Практикум» (2019 р.)
"Форум "Grani" Місія вчителя сучасності. Vol.2020". (Чернігів, 2019)
Курси педагогічного натхнення "Окрилені". Модуль ІІ «УЧИТЕЛЬ «НІБИТО НЕ ЛІТАЄ…А КРИЛА МАЄ. А КРИЛА МАЄ!» (ПЕДАГОГ ХХІ СТ.)». (Чернігів, 2019)
Курси педагогічного натхнення "Окрилені". Модуль ІІІ «НА КРИЛАХ УСПІХУ (СИНЕРГІЯ ВЗАЄМОДІЇ «ВЧИТЕЛЬ – БАТЬКИ – ДІТИ»)». (Чернігів, 2019)
Курси педагогічного натхнення "Окрилені". Модуль VІ «НАТХНЕННИЙ ПОЛІТ». (ДІЄВІ ФОРМАТИ, ТЕХНІКИ НАВЧАННЯ.)». (Чернігів, 2019)
Курси підвищення кваліфікації ""Окрилені"" при НУЧК імені Т.Г.Шевченка (Чернігів, вересень-грудень 2019, сертифікат №0002 від 15.12.2019 р., 60 год.).

 

Сертифікати

Підвищення кваліфікації викладачів кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання 2016-2018 р.р.

Підвищення кваліфікації викладачів кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання 2016-2018 р.р.

 

ТЕРЕНТЬЄВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА док. пед. наук, професорка

Науково-дидактичне стажування (Universytet Pzeszowski), Польща, 19.09.-09.10.2016

Course increase qualifications University Teachers in the Science on Security (Crakow-Kiev-Pereyaslav Khmelnitsky), 27-29.09.2016

Науково-педагогічне стажування “Педагогічна освіта в сучасному університеті – проектний підхід до організації роботи згідно до положень Європейських кваліфікаційних рамок (досвід Університету Данібіус)”, 22-24 березня 2017 р., Сладковічево, Словацька Республіка, 60 год.

Наукове стажування (Universytet Pzeszowski, Wydzial Pedagogiczny), Польща, 03.04.-30.06.2017

International scientific professional development course (March 20, 2017 – June 23, 2017) for the European education project “The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice” (History, Theory, Methodic of Pedagogical sciences in Education and English Philology), 180 год. Registration number 1027/01/u. Wyzsza Szkola Lingwistyczna z siedziba w Czestochowie, Poland – Ukraine

International scientific professional development course (March 20, 2017 – June 23, 2017) for the European education project “The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice” (Social and Behavioral Sciences. Psychology), 180 год. Wyzsza Szkola Lingwistyczna z siedziba w Czestochowie, Poland – Ukraine

International professional development programme for academics within the framework of European Education Week 2017, Varna University of Manadement, 1-13.07.2017, Болгарія

 

ЛИСЕНКО ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА канд. пед. наук, доцентка
Науково-педагогічне стажування. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (довідка №10 від 7 липня 2016 р.)

Науково-педагогічне стажування (102 hours) «Innovations in Pedagogy» (Academy of Management and Administration in Opole, Poland, On January 13-20, 2017)

 

ГАРКУША СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, док. пед. наук, професор
Стажування за напрямом «Фізична культура і спорт» (160 год), тема
«Інтеграція інтерактивних технологій в освітній процес фізичного
виховання». Сумський державний університет, факультет підвищення
кваліфікації викладачів (посвідчення про підвищення кваліфікації №2452 від
10.05.2016 р.). (Файл «Підвищення кваліфікації)

 

ПРОНІКОВ ОЛЕКСАНДР КОСТЯНТИНОВИЧ, док. пед. наук, професор
Підвищення кваліфікації (стажування). Кафедра педагогіки психологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (сертифікат про проходження стажування № 056/700 від “6” жовтня 2017).

 

ВОЄДІЛОВА ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА, канд. пед. наук, доцентка
Науково-педагогічне стажування. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (довідка №9 від 7 липня 2016 р.)
Семінар з ейдетики (вересень, 2017);
Вебінар «Виховання в стилі коучинг» (вересень 2017 р.);
Зустріч «Ми чи Я і Я» ранній розвиток для дітей (вересень 2017 р.) (спікер);
Онлайн курс «Вчись вчитися» (жовтень 2017 р.);
Майстер-клас «Контактна імпровізація» (жовтень 2017 р.);
Семінар «Тіло і експресія в психотерапії та освіті» (навчання технік танцювально-рухової психотерапії) (м. Львів, жовтень 2017р.) (посвідчення про участь);
Онлайн курс «Дизайн мислення для інновацій» від благодійної організації «Фонд випускників України» та Школи бізнесу Дарден США (листопад-грудень 2017 р.) (сертифікат);
Обласний форум «Інноваційні стратегії розвитку в хореографії» (виступ на пленарному засіданні) (9 грудня 2017 р.) (сертифікат)
Курс тренера освіти (І рівень). Національна академія педагогічних наук України. Інститут обдарованої дитини (17-18.02.2018) (сертифікат, 18 год);
Критичне мислення для освітян. Prometheus. Благодійна організація «Фонд випускників України» та Школа бізнесу Дарден США (11.02.2018) (сертифікат, 30 год.);
ОРФ-педагогіка: сучасні виміри впровадження, Національний педагогічний університет іменя М.П. Драгоманова. ГО «ОРФ асоціація України» (18.02.2018) (свідоцтво);
Теорія поколінь: знаходимо спільну мову. ВУМ online. Сертифікат №008235 від 29 березня 2018;
Курс тренера освіти (ІІ рівень). Національна академія педагогічних наук України. Інститут обдарованої дитини. (24-25.03.2018) (сертифікат. 18 год.);
Саміт позитивних освітніх змін. EdLab. Innovative Education (12.05.2018) (сертифікат, 8 год.);
Фестиваль освітнього лідерства «Clever» (Київський університет імені Бориса Грінченка) (22.09.2018) (сертифікат);
Міжнародне стажування. Fundacja „Instytut Artes Liberales” Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Warszawski
Stowarzyszenie Rektorów Szkół Wyższych Ukrainy Międzynarodowa Fundacja Badań Polityki Edukacyjnej Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Honorowy patronat - Fundacja Rektorów Polskich. Міжнародний проект: «Інноваційний університет та лідерство. Фаза IV: комунікаційні стратегії і відносини університет школа» Польща (7 жовтня – 3 листопада 2018) (лист-підтвердження) (посвідчення, 120 год)
Upgrade teach forum. EdLab. Innovative Education (15.12.2018) (сертифікат, 8 год.);
Креативне мислення, ВУМ online, сертифікат №012672 від 13 грудня 2018, 8 год.;
Форум для вчителів Liberal Arts: лідерство в освіті (Проект реалізується ГО «Українська академія лідерства» за підтримки Кабінету Міністрів України в рамках Програми розвитку лідерського руху в Україні) (м. Київ, 21.12.2018).
«Перший інноваційний форум. Нова українська школа: перспективи та виклики». Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. (спікер, подяка від 15.09.2018).

 

БАГІНСЬКА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА, канд. пед. наук, доцентка
Підвищення кваліфікації на кафедрі теорії і методики фізичного виховання, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Довідка №216н, від 10.11.2017.
Федерація гімнастики України. Семінар та іспит на національну суддівську категорію з художньої гімнастики. Отримала сертифікат та ліцензію судді національної категорії, 2017 р.
Семінар для отримання ліцензії тренера з художньої гімнастики Федерації гімнастики України, Ліцензія №0015, 2017 рік.

 

ЖЛОБО ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА, канд. пед. наук, доцентка
2015-2017 навчання в докторантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
2018
ВУМ online. Креативне мислення. Сертифікат 007788.
ВУМ online. Як провести EdCamp для своєї громади. Сертифікат 010536.

International fitntss school. Інструктор тренажерного залу. Сертифікат KHGR 4321.

Всеосвіта (vseosvita.ua). Технологія веб-квест у методичному арсеналі сучасного вчителя. Свідоцтво US43

 

ВІТЧЕНКО АЛЬОНА МИКОЛАЇВНА, викладачка кафедри
«Емоційний інтелект. Практикум». Тривалість: 2 академічні години (Сертифікат № ХF778272)

ТОЛОЧНИЙ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ, викладач кафедри
Науково-педагогічне стажування. Чернігівський національний технологічний університет сертифікат № 2С 05460798/000042-17 виданий 26.05.2017 р.

 

Сертифікати

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

T.H. Shevchenko
National University
«Chernihiv Colehium»

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефони: (0462) 941-170, (0462) 941-178

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG