Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка
T.H. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium»
НУЧК імені Т.Г Шевченка

Кафедра біологічних основ фізичного виховання та спорту була заснована у 1985 році (наказ №225 від 12 липня 1985 р.).

Про кафедруІсторія кафедриСклад кафедриОсвітня діяльністьНаукова діяльністьГромадська і просвітницька діяльністьЗасідання кафедриЛіцензування та акредитація

Emblema kaf BOFVZSКафедра біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту забезпечує природничо-наукову підготовку студентів факультету фізичного виховання за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр» (спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 017 Фізична культура і спорт), а також медико-біологічну підготовку студентів інших факультетів Університету.

Мета кафедри БОФВЗС:

– здійснення гідного внеску в розвиток українського суспільства через генерування нових наукових знань, їх поширення та підготовку на цій основі конкурентоспроможних фахівців, які здатні до самостійної професійної діяльності в умовах інформаційного суспільства та інноваційної економіки, мають гуманістичну ціннісну орієнтацію відповідно до Стратегії розвитку Університету;

– забезпечення освітнього процесу підготовки вчителів фізичної культури та тренерів з видів спорту з медико-біологічних дисциплін, відповідно до державної освітньої політики, що спрямована на всебічний розвиток національної системи вищої освіти, її адаптацію до соціально-орієнтованої економіки, інтеграцію у європейське і світове освітнє товариство.

Очолює кафедру кандидат сільськогосподарських наук, доцент Цигура Галина Олексіївна.

 На кафедрі працюють 7 викладачів, із них 3 мають науковий ступінь доктора наук, 2 – вчене звання професора; 2 кандидати наук, доценти, 1 кандидат наук, 1 старший викладач.

При кафедрі діє наукова лабораторія «Психофізіології м’язової діяльності» під керівництвом доктора педагогічних наук, доцента С. Г. Приймака, а також чотири студентські наукові гуртки.

У роботі співробітників кафедри органічно поєднується освітня, наукова, методична, інноваційна та просвітницька діяльність. Особлива увага приділяється практичній підготовці студентів, яка сприяє збереженню і зміцненню здоров’я молоді, пошуку універсальних технологій розвитку особистості майбутніх учителів і тренерів.

Адреса кафедри:14013, м. Чернігів, вул. Шевченка 48Б, спортивний корпус №2. Ауд. 159, 159а, 164

Телефон: (0462) 95–21–44

E-mail: 

Профіль кафедри у Google Академії

Свій родовід кафедра БОФВЗС розпочала від кафедри анатомії і фізіології людини, яка була створена як загальноінститутська у 1962 році під керівництвом доц. Коробової Тамари Борисівни.

Коробова Тамара Борисівна, к.б.н., доцент, автор багатьох наукових і методичних статей у центральних і республіканських журналах, автор підручника з біології для педінститутів. Вона брала активну участь у суспільному житті, обиралась депутатом міської ради, проводила велику роботу з пропаганди наукових знань серед учителів і населення, нагороджена цінним подарунком обласної організації товариства «Знання», відзнакою «Відмінник охорони здоров’я», медаллю «За сумлінну працю» (1970), орденом «Знак пошани» (1971).

У 1969 році кафедра була підпорядкована факультету фізичного виховання, а її очільником стала к. б. н., доц. Зенченко Галина Іванівна.

Зенченко Галина Іванівна працювала у Чернігівському державному педагогічному інституті з 1967 року на посаді старшого викладача кафедри педагогіки і методики початкового навчання. Зенченко Г. І. читала курс лекцій і проводила лабораторні заняття з фізіології людини, вікової фізіології, є автором понад 50 наукових і методичних робіт. Її дослідження були присвячені актуальним питанням фізіології вищої нервової діяльності і фізіології спорту. Під керівництвом Зенченко Г. І. були створені лабораторії загальної і спортивної фізіології та анатомії людини.

Викладання медико-біологічних дисциплін на факультеті фізичного виховання та інших факультетах інституту здійснювали викладачі: Кравченко О. Ю., Коробова Т. Б., Самовська Г. В., Федулова Н. О., Іванова Н. О., П’ятниця Г. С., Шмаков Ю. Г., Фесенко І. П., Ущенко З. Д. Лаборантами кафедри були Фокіна Л. М. (а пізніше викладачем) та Волкова І. І.

Кравченко Олександр Юхимович, к.б.н., доцент, знаний серед студентів 70-х-80-х років як «дід Кравченко», був одним з найколоритніших викладачів в історії факультету фізичного виховання. Працював на кафедрі анатомії і фізіології людини з 1970 року. Показав себе досвідченим, дисциплінованим й ініціативним викладач. Читав лекції і проводив лабораторно-практичні заняття з курсів анатомії і фізіології людини, гістології з основами ембріології на факультетах фізичного виховання, педагогіки і методики початкового навчання, природничому факультеті. Виконав та опублікував близько 60 наукових робіт, більшість з яких були дослідженнями з фізіології та ембріології, видав навчальний посібник «Практикум з фізіології фізичних вправ». Виступав на науково-методичних семінарах кафедри з доповідями з проблеми методології анатомії і фізіології людини, проводив науково-педагогічні дослідження у загальноосвітніх школах міста з профілактики порушення зорової сенсорної системи. Керував науковим студентським гуртком, систематично виступав з лекціями по лінії товариства «Знання» у гуртожитках, школах, на заводах, фабриках та інших підприємствах міста Чернігова і районів області, на обласному радіомовленні.

З 1978 року завідувачем кафедри анатомії і фізіології людини був обраний доктор медичних наук, професор Фесенко І. П.

Ist 1

Фесенко Іван Петрович, к.мед.н, доцент, з жовтня 1978 р. – завідувач кафедри анатомії і фізіології людини, у 1979 р. захистив докторську дисертацію, у 1981 р. – присуджено вчений ступінь доктора медичних наук, у 1982 р. – присвоєно вчене звання професора по кафедрі анатомії і фізіології людини. На високому науково-методичному рівні читав лекції і проводив лабораторно-практичні заняття з курсів «Анатомія людини», «Анатомія і фізіологія людини з основами шкільної гігієни», «Вікова фізіологія і шкільна гігієна», «Анатомія і фізіологія людини», «Внутрішні хвороби з доглядом за хворими». Видавав методичні посібники до лабораторних занять з курсів, які викладав, організував наукову лабораторію, згуртував колектив кафедри навколо виконання науково-дослідницької роботи. Іван Петрович проводив фундаментальні фізіолого-клінічні наукові дослідження, присвячені вивченню ролі печінки при фізіологічному і патологічному старінні, алергозах і пульмонологічній патології. Виконував наукову роботу із Всерадянської проблеми «Функціональні і морфологічні показники старіння», а також дослідження, що входили до комплексної республіканської цільової програми «Наука» з проблеми «Фізіологічні основи життєдіяльності організму». Фесенко І. П. є автором 104 наукових і науково-методичних праць, під його керівництвом 1986-1990 рр. студенти виконали 7 науково-дослідницьких робіт, надрукованих у збірниках і журналах «Врачебное дело», а також виконувались дві кандидатські дисертації на базі терапевтичного і радіологічного відділень Чернігівської обласної лікарні. Іван Петрович систематично виступав з доповідями на Всерадянських, республіканських, регіональних і обласних науково-практичних і методичних конференціях з актуальних проблем медицини, фізіології. У 1990 р. брав участь у роботі радянсько-американського симпозіуму «Радіонукліди йоду і щитоподібна залоза».

Очолюваний ним колектив кафедри анатомії і фізіології людини у 1979, 1982-1984 рр. посідав перші місця серед факультетських кафедр інституту. У середній базовій школі № 2 міста Чернігова був створений філіал кафедри. Фесенко І. П. брав активну участь у громадському житті інституту, був старшим куратором курсу, керівником студентського наукового фізіологічного гуртка, членом науково-методичної ради обласного товариства «Знання». Після реорганізації кафедри анатомії і фізіології людини у 1985 році очолив кафедру анатомії і фізіології людини і тварин на хіміко-біологічному факультеті. Його нагороджено відзнакою «Відмінник охорони здоров’я», медаллю «Ветеран праці» та медаллю А. С. Макаренка, почесною грамотою МО УРСР та рядом інших нагород та подяк.

Іванова Ніна Олексіївна, старший викладач, кандидат медичних наук, з 1981 року – доцент кафедри анатомії і фізіології людини. Читала лекції і проводила лабораторно-практичні заняття з лікувальної фізкультури, лікарського контролю, вікової фізіології, анатомії, медпідготовки, шкільної гігієни, проводила методичну і науково-дослідницьку роботу, керувала науковою роботою студентів, науковим студентським гуртком. З 1972 року – голова комітету Червоного Хреста педінституту. Проводила роботу по зв’язку зі школами міста і області, надавала консультативно-методичну допомогу вчителям фізвиховання у проведенні лікарсько-педагогічного спостереження на уроках фізкультури. Регулярно читала лекції по лінії товариства «Знання».

Самовська Галина Василівна, старший викладач, працювала в Чернігівському державному педагогічному інституті з 1963 року, читала лекційний курс і проводила лабораторно-практичні заняття з хімії з основами біохімії на факультеті фізичного виховання, із загальної хімії на фізико-математичному факультеті та підготовчому відділенні зі спеціальності початкової військової підготовки і фізичного виховання. Інтенсивно і продуктивно проводила науково-методичну роботу, видала навчальний посібник для шкіл з неорганічної та органічної хімії. Під керівництвом Галини Василівни в інституті було обладнано хімічну лабораторію. З 1979 р. була членом науково-методичної ради при Міністерстві Просвіти СРСР, а також членом методичної комісії та членом республіканського журі олімпіади юних хіміків. За завданням видавництва, редакції журналу «Радянська школа» і науково-методичної ради при МП СРСР рецензувала навчальний посібник, статтю і програму з хімії з основами біохімії. Активно проводила методичні семінари на обласних і міських конференціях учителів, керувала реферативною роботою студентів факультету фізичного виховання.

Ущенко Зінаїда Дмитрівна, асистент кафедри анатомії і фізіології людини, працювала в Чернігівському державному педагогічному інституті з 1966 року. З 1979 р. – кандидат біологічних наук, старший викладач, з 1983 р. – доцент кафедри анатомії і фізіології людини. Читала лекції, проводила лабораторні заняття із загальної, шкільної гігієни і гігієни спорту, практичний курс анатомії людини, була провідним методистом зі шкільної гігієни під час педагогічної практики студентів, керувала науковим студентським гуртком зі спортивної гігієни. Опублікувала більше 50 наукових робіт, методичні розробки для лабораторних занять, методичні рекомендації, монографію. Була науковим керівником дисертаційної роботи асистента кафедри Л. Н. Фокіної. Брала активну участь у Всерадянських, республіканських, обласних наукових конференціях, була членом координаційної ради радянського значення з проблеми фізичного виховання (м. Москва). Працювала за проблемою Інституту гігієни дітей і підлітків МОЗ СРСР (м. Москва), проводила велику наукову роботу з вивчення і впровадження в практику стандартів оцінки фізичного розвитку і рухової дієздатності дітей і підлітків міських і сільських шкіл північного регіону України. Результати досліджень Зінаїди Дмитрівни використовувались у практиці шкільних лікарів, викладачів фізичного виховання і тренерів ДЮСШ у масштабах республіки. Була відповідальною за впровадження на кафедрі передового педагогічного досвіду, брала участь у роботі обласного товариства «Знання».

З 1972 року на кафедрі анатомії і фізіології людини на посаді асистента працювала Федулова Наталія Олексіївна. Вона проводила курси лабораторно-практичних занять із загальної і спортивної фізіології, анатомії для студентів факультету фізичного виховання та для слухачів підготовчого відділення (курс біології). На заочному відділенні читала лекції із загальної фізіології. Федулова Н. О. брала участь у виконанні комплексної науково-дослідницької роботи на кафедрі, проводила дослідження вищої нервової діяльності студентів, керувала науковою роботою студентів. Виконувала методичну роботу, видавала методичні розробки практичних занять з курсів, які викладала. Була куратором групи факультету фізичного виховання, яка посідала перші місця у соцзмаганнях, одержала подяку деканату за роботу групи на будівництві гуртожитку та за участь у спортивних виступах 1 і 9 Травня.

З 1979 року на кафедрі анатомії і фізіології людини працював кандидат медичних наук, доцент П’ятниця Григорій Самсонович. Він читав лекції і проводив лабораторні заняття з анатомії людини на факультеті фізичного виховання, відділенні ПВП (початкової військової підготовки), проводив педпрактику зі шкільної гігієни на різних факультетах, був членом Державної екзаменаційної комісії на факультеті фізичного виховання. Опублікував 56 наукових робіт, присвячених різним питанням анатомії, фізіології, спортивної фізіології, методичним питанням фізичного виховання і спорту. Більшість робіт були експериментальними з теми, що увійшла до комплексного плану «Наука». Керував студентською науковою та науково-реферативною роботою, готував дипломні роботи, які завжди мали експериментальний характер. Щорічно виступав з доповідями на наукових конференціях і з’їздах у різних містах країни. Брав активну участь в організації і роботі психофізіологічної наукової лабораторії у СШ № 2 та в оснащенні фізіологічної лабораторії на кафедрі. Проводив суспільну роботу через товариство «Знання».

З 1980 року на кафедрі анатомії і фізіології людини на посаді асистента працювала Фокіна Людмила Миколаївна. До цього, з 1969 року була старшим лаборантом цієї кафедри. З 1986 року працювала на посаді старшого викладача. Читала лекції і лабораторно-практичні заняття з анатомії людини на факультеті фізичного виховання, анатомії, фізіології з основами шкільної гігієни на факультеті педагогіки і методики початкового навчання, вікової фізіології. Була методистом зі шкільної гігієни на педагогічній практиці на фізико-математичному факультеті і факультеті педагогіки і методики початкового навчання, у відділенні ПВП, читала спецкурс «Санітарно-гігієнічні умови виховання і навчання шестирічок». Нею були написані і видані 2 методичні розробки з анатомії для самопідготовки і лабораторних занять студентів заочного і стаціонарного відділень. Наукову роботу проводила в межах комплексної теми кафедри «Методичні підходи до оцінки психофізіологічних показників школярів», видала 9 наукових публікацій, керувала дипломними роботами студентів.

Пархоменко Микола Гнатович, кандидат біологічних наук, почав працювати на кафедрі анатомії і фізіології людини на посаді старшого викладача з курсу нормальної фізіології людини з 1982 року. Пізніше читав лекції і проводив лабораторно-практичні заняття на денному і заочному відділеннях з курсів: «Цитологія», «Гістологія з основами ембріології», «Фізіологія людини і тварин», «Вікова фізіологія». Працював над виконанням науково-дослідницької роботи з теми: «Вікові особливості фізичної працездатності і розвиток психофізіологічних функцій і професійної спрямованості особистості у школярів», що входила до проблемно-тематичного плану науково-дослідницьких робіт із Всерадянської проблеми «Вивчення основ розробки системи профорієнтації і профвідбору молоді (медико-біологічні аспекти)». Керував студентською науково-дослідницькою роботою, опублікував 28 наукових праць. Займався методичною роботою: удосконалив 12 методичних розробок лабораторних занять з фізіології людини. Виступав із доповідями на конференціях учителів районів області, брав участь у роботі філіалу кафедри у СШ № 2 м. Чернігова, був членом методичної ради Чернігівської обласної організації «Знання». Після реорганізації кафедри працював на кафедрі анатомії і фізіології людини і тварин (хіміко-біологічний факультет).

З 1983 року на кафедрі анатомії і фізіології людини на посаді старшого викладача працювала Палажченко Таміла Олександрівна. Вона була переведена з посади старшого викладача Луцького педагогічного інституту.

У зв’язку зі збільшенням контингенту студентів факультету фізичного виховання до 1000 осіб наказом № 204 від 15.08.1985 року кафедра анатомії і фізіології була реорганізована у дві кафедри: кафедру біологічних основ фізичного виховання та спорту і кафедру анатомії і фізіології людини, які очолили, відповідно, доц. Сумак Є. Г. та проф. Фесенко І. П.

Завідувачем кафедри біологічних основ фізичного виховання і спорту кандидат біологічних наук, доцент Сумак Євген Григорович був протягом 10 років (1985-1995).

Ist 2

Сумак Євген Григорович, кандидат біологічних наук, був обраний за конкурсом та обіймав посаду доцента кафедри анатомії і фізіології людини Чернігівського державного педагогічного інституту з 1983 року. Читав лекції з вікової фізіології та фізіології фізичних вправ, анатомії людини, пов’язуючи всі теоретичні питання з практичною роботою тренера, спортсмена, приводив цікаві дані зі світового спорту. У 80-х рр. упродовж 2-х років призначався головою ДЕК факультету фізичного виховання. Забезпечував високий теоретичний і методичний рівень викладання, мав 8,2 бали з 9 за анкетуванням «Викладач очима студентів». Щорічно був керівником 3-5 дипломних робіт, які завжди оцінювались на «відмінно», керував науково-дослідницькою роботою кафедри, автор понад 70 наукових праць. Був старшим куратором курсу, куратором академгрупи. Організований, відповідальний, мав високий рівень самоповаги. Нагороджений Почесною Грамотою педуніверситету за багаторічну сумлінну працю.

Він багато зробив для організації кафедри як структурного пiдроздiлу факультету фізичного виховання, становлення її матеріально-технічної бази, налагодження навчального процесу та розвитку наукових досліджень. Є. Г. Сумак був автором численних навчальних посібників для студентів, власноруч створив велику кількість наочних засобів навчання – стендів, таблиць, муляжів тощо. За час керівництва Є. Г. Сумака кафедра БОФВС перетворилась у важливий структурний підрозділ факультету фізичного виховання, добре оснащений сучасним обладнанням.

Стратегічною метою розвитку кафедри він вважав реалізацію державної ідеї – здоров’я через освіту, підготовку майбутнього педагога, який здатен забезпечувати всебічний розвиток дитини як особистості й найвищої цінності суспільства. Під його керівництвом на кафедрі працювали 4 кандидати наук, доценти (Н. В. Гайова, Г. І. Зенченко, Г. С. П’ятниця, З. Д. Ущенко; 2 старших викладачі (Л. М. Фокіна, П. М. Огієнко); 1 асистент (Т. О. Соломаха). Ст. викладач Огієнко Петро Миколайович, працюючи на кафедрі, здійснював дослідження у науковій лабораторії та багато років поспіль організовував студентську наукову конференцію пам’яті Є. Г. Сумака.

З 1995 року по 2009 рік кафедру очолювала кандидат медичних наук, доцент Гайова Неллі Василівна, яка з 1982 року почала працювати на кафедрі анатомії і фізіології людини на посаді старшого викладача з курсів лікувальної фізкультури і спортивної медицини. За час її керівництва удосконалювались методи навчально-методичної та наукової роботи.

Ist 3

Неллі Василівна особисто сприяла відкриттю нових можливостей для реалізації наукових пошуків молодих викладачів та аспірантів, згодом кандидатів педагогічних наук, якими поповнився колектив кафедри: С. Г. Приймак, Л. В. Катаєва, А. О. Міненок, Т. Б. Кійко, Г. І. Жара, Г. Ю. Куртова.

Ist 4

З 2009 до 2019 року на кафедрі працював кандидат медичних наук, доцент Федорченко Олександр Степанович. Він забезпечив високий рівень викладання дисциплін «Вікова фізіологія» та «Гігієна». Проводив наукові дослідження з актуальних проблем медицини та педагогіки. Автор понад 30 друкованих праць, зокрема, співавтор посібника з внутрішніх хвороб для лікарів-терапевтів, інтернів. Був співпошукачем у науковій тематиці інституту кардіології ім. М. Д. Стражеска з питань боротьби з ускладненнями гіпертонічної та ішемічної хвороби серця. Нагороджений медаллю ім. М. Д. Стражеска «За заслуги в охороні здоров’я» від Академії Медичних Наук України.

У 2005 році кафедра БОФВС була об’єднана з міжфакультетською кафедрою «Основ медичних знань і охорони здоров’я дітей», в результаті чого до колективу кафедри приєдналися нові викладачі, аспірант і лаборант: С. Ф. Кудін (завідувач кафедри ОМЗ на той час), Л. В. Рябініна, О. В. Савонова, Г. В. Полулях. Кафедра ОМЗ трансформувалася у кабінет основ медичних знань і охорони здоров’я дітей на базі кафедри БОФВС. Мета кабінету – озброїти студентів сучасними знаннями з питань надання першої медичної допомоги в загрозливих для життя станах, що виникають при захворюваннях внутрішніх органів, інфекційних хворобах, при травмах та нещасних випадках.

У 2006-2009 рр. кафедра БОФВС організовувала і проводила науково-практичні конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання та спорту на сучасному етапі», в яких активно брали участь усі члени кафедри, координаторами конференції були доц. Приймак С. Г., доц. Гайова Н. В., доц. Міненок А. О., викладачі – Куртова Г. Ю., Кійко Т. Б., Жáра Г. І.

З 2006 р. з ініціативи і за участі співробітників кафедри на базі факультету фізичного виховання проводиться щорічна студентська наукова конференція, присвячена пам’яті доцента Сумака Є. Г.

З 2009 по 2010 рік завідувачем кафедри був кандидат наук з фізичного виховання, стипендіат Кабінету Міністрів для молодих вчених, доцент Приймак Сергій Георгійович. За короткий термін перебування на цій посаді він провів значну організаторську роботу з адаптації навчального процесу до впровадження кредитно-модульної системи. Доц. Приймак С. Г. практично власноруч створив науково-дослідну лабораторію психофізіології м’язової діяльності, відновив і розробив складне діагностичне обладнання на базі факультету фізичного виховання, яке дає можливість оцінювати функціональні можливості організму студентів, спортсменів на різних етапах спортивної підготовки. Результати цих досліджень дипломники, магістранти, аспіранти та докторанти використовують у своїх дисертаційних роботах.

З березня 2010 року кафедру очолила доктор біологічних наук, професор Жиденко Алла Олександрівна. Ця подія дала новий поштовх до творчого розвитку кафедри. Під її керівництвом досвідченими викладачами кафедри почалось активне створення сучасного навчально-методичного забезпечення відповідно до вимог кредитно-модульної системи та Болонського процесу: навчально-методичні комплекси, програмно-методичні засоби, бібліотека електронних видань, мультимедійні розробки до лекційних занять; видана низка навчальних посібників та методичних розробок з різних нормативних дисциплін.

Ist 5

Протягом 2011-2013 навчальних років співробітниками кафедри під керівництвом д. б. н., проф. А. О. Жиденко були виконані дві держбюджетні теми з проблем екологічної біохімії. За результатом першої держбюджетної теми № 3-2011 (№ держреєстрації 0111U001178) отримано патент на корисну модель. Друга тема (НДР № Ф55/210 від 12.06.13 р., № держреєстрації 0113U005418) проводилася в рамках трьохстороннього міжнародного проекту: Білорусь – Росія – Україна (Гомельська – Брянська – Чернігівська області). Фінансування здійснював Державний фонд фундаментальних досліджень (ДФФД), Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України.

У 2013 році кафедру біологічних основ фізичного виховання і спорту було перейменовано на кафедру біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту у зв’язку із розширенням сфери її здоров’язбережувальної діяльності.

З січня 2017 р. було одержано дозвіл МОН України на започаткування освітньої діяльності за спеціальністю 014 «Середня освіта (Здоров’я людини)» за першим (бакалаврським) рівнем, і кафедра стала випусковою з цієї спеціальності. Були розроблені: навчальний план, освітня програма та навчальні програми з дисциплін: загальна теорія здоров’я, основи здорового способу життя і культура здоров’я; здоров’я людини, його діагностика, методика викладання; основи сталого розвитку суспільства; біологія з основами фітології; сучасні освітні та здоров’язберігаючі технології з елементами тренінгу; педіатрія та фізична реабілітація; оздоровчо-рекреаційні технології та інші. Однак вже у 2018 р. згідно рішення МОН України ця спеціальність була вилучена з переліку тих, за якими здійснюється підготовка студентів за державним замовлення. Натомість з’явилася спеціальність 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), підготовку фахівців за якою почали здійснювати на природничому факультеті НУЧК.

Ist 6 Під керівництвом д. б. н., проф. Жиденко А. О. захищено 4 кандидатські дисертації. Загалом за час існування кафедри її викладачами було захищено 10 кандидатських та 1 докторська дисертації. Над дисертаційними дослідженнями сьогодні працюють 2 докторанти та 1 аспірант.

Кафедра підтримує тісні зв’язки з навчальними закладами України та з провідними європейськими закладами освіти.

Постійно реалізується співпраця з кращими фахівцями– лікарями різних спеціальностей, як з м. Чернігова, так і з інших регіонів, які у різні часи працювали на кафедрі за сумісництвом (к.мед.н, доц., Заслужений лікар України Дейкун М. П., к.мед.н., доц. Татенко К. В., к.мед.н, доц. Гарус А. А., к.мед.н., доц. Шевчик В. І. та ін.).

Кафедрою щорічно проводяться наукові конференції різного рівня, видаються збірки наукових праць.

Ist 7

 

Tsyhura 1

Завідувачка кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту

Цигура Галина Олексіївна

 

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту

E-mail: zygura.g@ukr.net

Google scholar

                                     ORCID ID

                                    Web of Science ResearcherID

Читати далі...

ОСВІТА

1993–1998 рр. – Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, Спеціальність «Хімія, біологія і екологія», Кваліфікація вчителя хімії, біології і екології (диплом спеціаліста ЕН № 10389742 від 23 червня 1998 р.)

1999 – 2003 рр. аспірантура Інституту сільськогосподарської мікробіології УААН за спеціальністю 13.00.16 – екологія

2005 р. – захист дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата сільськогосподарських наук. Спеціальність 13.00.16екологія. Тема дисертації: ««Агроекологічні основи використання фосфатмобілізуючих бактерій при вирощуванні олійних культур» (диплом кандидата сільськогосподарських наук ДК № 030288 від 30 червня 2005 року, Спеціалізована вчена рада Інституту агроекології та біотехнології УААН, Рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 30 червня 2005 р., протокол № 12-09/6

2015 р. – присвоєно вчене звання доцента (кафедра біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту). Рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки (протокол № 1/02-Д від 26 лютого 2015 року), атестат доцента 12ДЦ № 041836.

2019-2021 рр. – докторантура Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка – спеціальність 015 – Професійна освіта.

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаж наукової роботи – 10 років. Стаж науково-педагогічної роботи – понад 13 років.

1998-1999 рр. – вчитель біології та сільськогосподарської праці Чернігівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 7.

1999-2006 рр. – в.о.провідного мікробіолога лабораторії технічної мікробіології, провідний мікробіолог, молодший науковий співробітник, науковий співробітник лабораторії біофосфору та лабораторії біологічного землеробства Інституту сільськогосподарської мікробіології УААН

2006-2009 рр. – завідувач лабораторії екологічної безпеки земель та якості продукції Чернігівського обласного державного проектно-технологічного центру охорони родючості ґрунтів і якості продукції «Облдержродючість».

2009–2019 рр. старший викладач, доцент кафедри біологічних основ фізичного виховання та спорту/біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г.Шевченка

2019–2022 рр. старший лаборант кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

З 2022 р. і по теперішній час – доцент, завідувач кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

«Біохімія», «Сталий розвиток у фізичній культурі і спорті»,«Індивідуальне і спортивне харчування», «Безпека власного і професійного життя» (освітній ступінь «бакалавр»).

Здійснює керівництво курсовими й атестаційними роботами студентів (освітній ступінь «бакалавр», «магістр»)

ДИСЕРТАЦІЙНА ПРАЦЯ

2005 р. – захист дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата сільськогосподарських наук. Спеціальність 13.00.16 – екологія. Тема дисертації: ««Агроекологічні основи використання фосфатмобілізуючих бактерій при вирощуванні олійних культур»

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Екологічна безпека, екотоксикологія, екологія у фізичній культурі та спорті, екологічна освіта, освіта для сталого розвитку.

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ

Має понад 70 наукових публікацій, 3 в складі колективних монографій; є автором 2 друкованих навчально-методичних посібників, автором-розробником навчальних курсів для студентів закладів вищої освіти.

Співвиконавець держбюджетних тем:

«Підготовка спортсменів до успішної професійної діяльності засобами біохімічно збалансованого харчування» № реєстрації 0116U007573 (2016-2019 рр.);

«Розробити нові та вдосконалити існуючі технології виробництва біопрепаратів нового покоління та ефективні тест системи діагностики патогенів» № держреєстрації 0198U004589;

«Розробити нові форми біопрепаратів і удосконалити технології виробництва існуючих» № держреєстрації 0101U003750.

ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Завідувач кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту.

Член вченої ради факультету фізичного виховання Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

Член методичної комісії з атестації наукових працівників Чернігівської філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України».

Експерт з акредитації освітніх програм (від 26.01.2021р.).

Керівник з написання студентами статей за результатами наукової роботи.

СТАЖУВАННЯ

2022 р. – Інститут Спорту та Фізичної Культури Університету Економіки в м. Бидгощ, Польща (InstytutSportuiKulturyFizycznej, WyższaSzkołaGospodarkiwBydgoszczy, WSG, Polska) - онлайн-стажування для викладачів, керівного складу та здобувачів партнерських університетів в Україні «Сучасні тренди розвитку вищої освіти в європейських університетах фізичної культури, спорту та туризму», 01.10.2022 – 15.11.2022, 180 годин/6 кредитів ЄКТС

2022 р. – ВГО «Асоціація дієтологів України, ТОВ «Група компаній Медексперт» – «Вдосконалення харчування для здоров’я та довголіття людини», 30 червня - 1 липня 2022р, сертифікат № 2022-1043-1006038-101102

2022 р. – ВГО «Асоціація дієтологів України, ТОВ «Група компаній Медексперт» – «Дні нутриціології та дієтології у Львові», 9-10 вересня 2022, сертифікат № 2022-1043-1007020-100678

2021 р. – ТОВ «Академія цифрового розвитку», курс «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти з 04.10.2021 по 18.10.2021, сертифікат № 12GW-084. (30 годин/ 1 кредит ЄКТС)

2021 р. – ГО Центр гуманістичних технологій «Ахалар» спільно з Данським Гельсінським комітетом з прав людини та за фінансової підтримки данської організації CISU– курс навчання «Розуміти місто» (72 години) в рамках проєкту «Інші шляхи».

2021 р. – Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка – курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за програмою «Окрилені» з 24.09.2021 по 01.11.2021 (120 годин/4 кредити ЄКТС), сертифікат №2С 02125674/0183-21

2020 р. – ТОВ «Академія цифрового розвитку», курс підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Додатки GOOGLE в освітній діяльності», 06.04.2020 – 24.04.2020, 60 годин/2 кредити ЄКТС, сертифікат № БЦ-С-5518;

2020р. – Інтернет-платформа ВУМ, курс «Сталий розвиток: нова філософія мислення», сертифікат № 040358 від 05.11.2020р., 12 год/0,4 кредити ЄКТС

2020 р. – Національне агентство із забезпечення якості освіти, платформа масових відкритих онлайн курсів Prometheus, курс «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн-тренінг», сертифікат від 14.11.2020р.

2019 р. – Національний університет «Львівська політехніка», підвищення кваліфікації за програмою «Впровадження квест-технологій в освітній процес ЗВО» професійної програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Професійний розвиток викладача закладу вищої освіти» обсягом 30 годин/1 кредит ЄКТС, сертифікат про підвищення кваліфікації СТ № 02071010/00289 від 14 січня 2019 року.

2018 р. – Національна академія педагогічних наук України, Інститут обдарованої дитини, курс тренера освіти 17.02.2018 – 18.02.2018, сертифікат 18 академічних годин.

2018 р. – Національна академія педагогічних наук України, Інститут обдарованої дитини - курс ейдетики, 19.02.2018 – 04.03.2018, сертифікат 20 академічних годин.

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ

Почесна грамота управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (наказ № 22 від 17.06.2022)

Оголошена подяка (наказ № 130 вк/І від 17.05.2017 р.)

Грамота ГО Відділення Національного олімпійського комітету України в Чернігівській області (червень 2016 р.)

 


 

Zhidenko A O dlya skladu kafedry

Жиденко Алла Олександрівна

Професорка кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту, докторка біологічних наук, професорка кафедри біології.

E-mail:

Google scholar

Коди відповідно до міжнародних реєстрів вчених:

ORCIDID: 0000-0002-3070-1575
                                           Web of Science ResearcherID: AAE-9031-2019
                                           Scopus-AuthorID:6602241992
                                           

Читати далі...

ОСВІТА

1973 р, Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора державний університет імені 300-річчя возз’єднання України з Росією
Спеціальність: «Біофізика»
Кваліфікація: «Біофізик, викладач біології і хімії»

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1983-1995 рр. - молодший науковий співробітник, асистент, старший викладач кафедр хіміко-біологічного факультету Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т. Г. Шевченка; 1995-2009 - доцент кафедри біології; 2009 – 2010 рр. - професор кафедри біології хіміко-біологічного факультету, з березня 2010 р. - професор, завідувачка кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту факультету фізичного виховання Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Докторка біологічних наук, професорка кафедри біології

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ

Фізіологія людини, Фізіологія рухової діяльності (освітній ступінь «бакалавр»), Методологія збереження та зміцнення здоров’я, Фізіологічні основи адаптації до м’язової діяльності (освітній ступінь «магістр»).

ДИСЕРТАЦІЙНА ПРАЦЯ

6 грудня 1990 р. захист кандидатської дисертації з теми «Особливості метаболізму енергетичних компонентів у зимуючої молоді коропа і роль адаптивних механізмів в її виживаності» у Спеціалізованій вченій раді при Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна АН УРСР за спеціальністю 03.00.04 «Біохімія».

12 червня 2009 р. захист дисертації з теми «Морфофізіологічні адаптації різновікових груп Cyprinus carpio L. за несприятливої дії екологічних факторів» на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.051.06 при біологічному факультеті Одеського національного університету імені І.І. Мечникова за спеціальністю: 03.00.16 – екологія.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Дослідження механізмів адаптації прісноводних риб до токсикантів водного середовища, розробка на їх основі методів біохімічного моніторингу і моделювання екосистем для очищення забруднених вод. Біохімічні та фізіологічні зміни в організмі людини під впливом фізичного навантаження різною тривалістю та інтенсивністю (певного виду спорту). Діагностика і розвиток психофізіологічних показників у студентів факультету фізичного виховання. Дослідження ефективних, позатренувальних засобів стимуляції фізичної працездатності спортсменів. Розвиток різних видів дистанційного та змішаного навчання у ЗВО на прикладі факультету фізичного виховання.

ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Завідувачка кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту. Керівник трьох дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук і одної – на кандидата педагогічних наук, які були успішно захищені. Опонування на захистах докторських та кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата біологічних наук за спеціальністю: 03.00.16 – екологія. Двічі була головою експертної комісії з проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.010203 «Здоров'я людини» в ЗВО. Керівник гуртка «Універсальні поради психофізіолога». Керівництво виконанням держбюджетних тем:№ держреєстрації 0111U001178 (2011-2012), № держреєстрації 0113U005418 (2012-2013), № реєстрації 0116U007573 (2016-2019). З 2011 по 2013 рр. і з 2014 по 2016 рр. член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій Д 79.053.02 за спеціальностями 13.00.02 та 13.00.04. Голова Чернігівського відділення Біохімічного товариства України та Чернігівського відділення Гідроекологічного товариства України. Організатор VІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених і студентів «Інноваційні трансформації освітнього простору: зміст, напрями і технології реалізації» та один з організаторів ІV (VIII) Міжнародної науково-практичної конференції «Універсалії науки та освіти: формування світогляду особистості нової епохи».

СТАЖУВАННЯ

Національний університет фізичного виховання і спорту України, факультет Здоров’я, фізичного виховання та туризму (16.01.2017 – 15.02.2017). Виконана наукова робота «Здоров’яформувальні технології у фізичному вихованні в загальноосвітніх навчальних закладах» на відмінно (свідоцтво 12СПВ 145245 від 15 лютого 2017 р.).

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ

Почесна грамота університету (2005, 2010 рр.), Почесна грамота Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації (04.03.2014), Медаль Академії педагогічних наук України «Ушинський К.Д.», посвідчення № 910 (14.06.2016), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2018 р.).

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Має понад 230 наукових публікацій, з яких 14 статті, індексовані в базі даних Scopus, є автором навчальних та навчально-методичних посібників, з яких 1 – з грифом МОН, 4 електронних та 7 друкованих, 1 авторське свідоцтво, 2 Патенти України на корисну модель.

Жиденко А.О. Навчальний посібник до курсу „ Психофізіологія ” для студентів факультету фізичного виховання, - Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет, 2013. – 168с.

1. Zhydenko A.A. Dynamics of the Juvenile Carps’ Hematological Parameters under theImpact of Herbicides / Hydrobiological Journal. – 2008 – Vol. 44, No. 5. – P. 73-80.

2. Zhydenko A.O., Bibchuk K.V., Papernyk V.V. Sensitivity and Resistance of Carp Fishes to Herbicides Impact (a Review) // Hydrobiological Journal. -- Volume 56, 2020 Issue 1. – P. 90-101

Девіз: «Стиль життя – творчість в усьому!».

Улюблена цитата: «Мислю, отже, існую» (Рене Декарт).

Сертифікати


Priymak

Приймак Сергій Георгійович

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту.

e-mail:

Коди відповідно до міжнародних реєстрів вчених:

ORCID ID: 0000-0003-3911-7081
Researcher ID: AAE-9459-2019
Scopus-Author ID: 55873000300

Google scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=uajqSiYAAAAJ&hl=ru&oi=ao
Publons: https://publons.com/researcher/3228906/publications/
Мendeley: https://www.mendeley.com/profiles/serhij-priymak/publications/

Читати далі...

ОСВІТА

Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т. Г. Шевченка
спеціальність: фізична культура;
кваліфікація за дипломом: спеціаліст, вчитель фізичної культури.

Донецький національний університет
напрям підготовки: Природничі науки 0401;
спеціальність: Біологія 6.070400;
кваліфікація за дипломом: бакалавр біології;
спеціалізація: Фізіологія людини і тварин.

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаж науково-педагогічної роботи 27 років на посадах викладача (1993-1999 рр.), старшого викладача (1999-2005 рр.), доцента, заступника декана факультету фізичного виховання з навчальної роботи (1999-2011 рр.), завідувача біологічних основ фізичного виховання і спорту (2010 р.) Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (до 19.09.2018 р. Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка) (2010–2018 рр.), до 2010 р. Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т. Г. Шевченка).

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доктор педагогічних наук, доцент

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ

Масаж, Моніторинг і діагностика психофізіологічних показників у спортсменів, Діагностування і прогнозування в спортивній діяльності.

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (Чернігів, 2019)
спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я);
тема дисертації: Методична система розвитку функціональних можливостей майбутніх учителів фізичної культури у процесі спортивно-педагогічного удосконалення.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту (Львів, 2003)
спеціальність: 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення;
тема дисертації: Моделювання параметрів фізичної підготовленості підлітків у процесі фізичного виховання.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Функціональне забезпечення спортивної діяльності; Психофізіологія м’язової діяльності.

ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Керівництво студентським науковим гуртком «Психофізіологія м’язової діяльності».

СТАЖУВАННЯ

докторантура, 2016-2018 рр. на базі Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка;
тема: Методична система розвитку функціональних можливостей майбутніх учителів фізичної культури у процесі спортивно-педагогічного удосконалення;

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ

почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2005); стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2006-2008).

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ (за останні 5 років)

Має понад 70 наукових публікацій, з яких чотири – у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science; є автором двох навчально-методичних посібників та однієї монографії.

Монографії

Приймак С. Г. Спортивно-педагогічне удосконалення студентів: морфофункціональне забезпечення діяльності : монографія. Чернігів : ПАТ «ПВК «Десна», 2018. 292 с.

Навчальні посібники

Приймак С. Г. Методичні основи формування функціональної готовності майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності : навчальний посібник. Чернігів : Десна Поліграф, 2019. 112 с.

Публікації у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science

Priymak S. G., Terentieva N. O. Somatologic characteristics of biathlon students' body constitution in predicting of their successfulness. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 2017;21(4) : 192-199. doi:10.15561/18189172.2017.0408
Режим доступу https://www.sportpedagogy.org.ua/index.php/PPS/article/view/770

Priymak Serhij, Kolomiets Nataliia, Goletc Vitaliy. Modeling of the morphofunctional state of the biathletes body. Journal of Physical Education and Sport® (JPES), Vol.19 (issue 2), Art 173, pp. 1193-1199, 2019. (DOI:10.7752/jpes.2019.02173).
Режим доступу: http://www.efsupit.ro/images/stories/iulie2019/Art%20173.pdf

Priymak, S., Krutsevich, T., Pangelova, N., Trachuk, S., Kravchenko, T., Stepanenko, V., & Ruban, V. (2020). Modeling of functional support of sports activities of biathletes of different qualifications. Journal of Human Sport and Exercise, in press. doi:https://doi.org/10.14198/jhse.2021.161.12
Режим доступу https://www.jhse.ua.es/article/view/2021-v16-n1-modeling-functional-support-sports-activities-biathletes

Priymak Serhij, Kolomiets Nataliia, Goletc Vitaliy. Forecasting the game role of volleyball players in accordance with the methodology of artificial intelligence. Journal of Physical Education and Sport® (JPES), Vol.20 (issue 1), Art 24, pp. 179-185, 2020. DOI: 0.7752/jpes.2020.01024
Режим доступу https://efsupit.ro/images/stories/ianuarie2020/Art%2024.pdf

Публікації у виданнях з галузі 01 Освіта/Педагогіка за спеціальностями

014 Середня освіта (фізична культура), 014 Середня освіта (здоров’я людини), 017 Фізична культура і спорт
Приймак С. Г., Заворотинський А. В. Моделювання фізичного стану організму студентів різних груп спортивно-педагогічного удосконалення. Наукові записки. Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ Центрально-українського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, 2018. Вип. 173. С. 157-162.

Приймак С. Г., Заворотинський А. В. Дерева рішень та їх застосування для класифікації студентів різних груп спортивно-педагогічного вдоско¬налення. Науковий вісник Херсонського державного університету. Педагогічні науки. Херсон : Гельветика, 2018. Вип. LXXXІІ. Том 3. С. 230-233.

Приймак С. Г. Функціональне забезпечення фізичної працездатності студентів, які спеціалізуються у біатлоні. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Педагогічні науки. Чернігів : ЧНПУ, 2018. № 152. Т. 1. С. 209-212.

Приймак С. Г. Структура серцевого ритму та судинний тонус в залежності від фізичної працездатності студентів. Молодий вчений. Херсон : Гельветика, 2017. №6 (46). С. 287-291.

Приймак С. Г. Спеціальна фізична працездатність студентів, що спеціалізуються у боксі, в залежності від темпераментальних особливостей особистості. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Чернігів : ЧНПУ, 2017. № 143. С. 81-85.

Приймак С. Г. Спеціальна фізична працездатність студентів, що займаються в групі спортивно-педагогічного удосконалення з боксу. Наукові записки. Педагогічні науки. Кропивницький : РВВ Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, 2017. Вип. 159. С. 113-119.

Приймак С. Г. Спектральний аналіз варіабельності серцевого ритму студентів, що займаються в групах спортивно-педагогічного удосконалення. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Педагогічні науки. Чернігів : ЧНПУ, 2017. № 144. С. 199-202.

Приймак С. Г. Особливості тілобудови студентів, що спеціалізуються у волейболі в залежності від ігрового амплуа. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Чернігів : ЧНПУ, 2016. № 139. Т. 1. С. 157-162.

Приймак С. Г. Варіабельність серцевого ритму та центральна гемодинаміка в забезпеченні адаптації до фізичних навантажень організму студентів що спеціалізуються у волейболі. Вісник Черкаського університету імені Богдана Хмельницького. Педагогічні науки. Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2017. № 15. С. 92-101.

Приймак Сергій. Енергозабезпечення ігрової діяльності студентів, які спеціалізуються у волейболі. Фізична активність, здоров’я і спорт. 2017. № 4 (30). Львів : ЛДУФК. С. 19-31.

Приймак С. Г., Радзієвський В. П. Прогнозування успішності професійної діяльності боксерів. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Педагогічні науки. Вип. 3 (159). Чернігів: НУЧК, 2019. С. 95-100.

Девіз: «Viam supervadet vadens» (Дорогу здолає той, хто йде).


Zhara

Жáра Ганна Іванівна

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту.

E-mail:

Google scholar

Коди відповідно до міжнародних реєстрів вчених:
ORCID ID http://orcid.org/0000-0002-8092-542X
Researcher ID R-7389-2017

Читати далі...

ОСВІТА

1993–1998 рр. – Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, Спеціальність «Хімія, біологія і екологія», Кваліфікація вчителя хімії, біології і екології (диплом спеціаліста з відзнакою ЕН № 10561770 від 23 червня 1998 року).
2000–2001 рр. – Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія», Кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача хімії (диплом магістра з відзнакою ЕН № 16483781 від 21 червня 2001 року).

2005–2008 рр. – аспірантура Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

2009 р. – захист дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук. Спеціальність 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти. Тема дисертації: «Підготовка майбутніх учителів до формування в учнів валеологічних понять на засадах міжпредметних зв’язків шкільних природничих курсів» (диплом кандидата педагогічних наук ДК № 057632 від 10 лютого 2010 р., Спеціалізована вчена рада К 79.053.02 Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, Рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 10 лютого 2010 р., протокол № 51-06/1).

2011 р. – Присвоєно вчене звання доцента (кафедра біологічних основ фізичного виховання та спорту). Рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 4/08-Д від 01 липня 2011 року), атестат доцента 12ДЦ № 028017.

2016–2018 рр. – докторантура Чернігівського Національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка (з 2017 р. – Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка) – спеціальність 015 – Професійна освіта.

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1998–2001 рр. – вчитель хімії Чернігівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 29

2002 – 2009 рр. – асистент, старший викладач кафедри біологічних основ фізичного виховання та спорту Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка

З 2010 р. і по теперішній час – доцент кафедри біологічних основ фізичного виховання та спорту (біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту) Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка)

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Кандидат педагогічних наук, доцент

ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

Сертифікат з англійської мови APTIS Candidate Report (Overall SEFR Grade B2) від 08.06.2019, виданий Британською Радою (British Council) в Україні.

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

«Анатомія людини» (освітній ступінь «бакалавр»)
«Методологія збереження і зміцнення здоров’я», «Інноваційні технології в освіті», «Технології індивідуального здоров’язбереження і профілактика професійного вигоряння вчителя» («Technologies of teacher’s individual health preservation and professional burnout prevention» – українською та англійською мовами) (освітній ступінь «магістр»).
Здійснює керівництво курсовими й атестаційними роботами студентів (освітній ступінь «бакалавр», «магістр»)

ДИСЕРТАЦІЙНА ПРАЦЯ

2009 р. – захист дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук. Спеціальність 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти. Тема дисертації: «Підготовка майбутніх учителів до формування в учнів валеологічних понять на засадах міжпредметних зв’язків шкільних природничих курсів».

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

«Формування компетентності індивідуального здоров’язбереження вчителя і профілактика професійного вигоряння у системі неперервної педагогічної освіти».

«Психовалеологічні технології регуляції індивідуального здоров’я людини».

«Практики соціально-емоційно-етичного навчання (СЕЕН-практики)»

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ

Має понад 140 наукових публікацій, є автором 1 підручника, 5 електронних та 4 друкованих навчально-методичних посібників, 4 монографій.

Автор-розробник превентивної програми «Здоров’я вчителя» з формування індивідуального здоров’язбереження і профілактики професійного вигоряння.

Автор-розробник 10 навчальних курсів для студентів закладів вищої освіти.

Тренер, коуч, фасилітатор, консультант з індивідуального здоров’язбереження. Автор понад 20 тренінгів, майстер-класів.

Автор-розробник Методики проекційної десенсибілізації.

ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Член вченої ради факультету фізичного виховання Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

Керівник студентського наукового гуртка «Здоров’я та успіх» для студентів факультету фізичного виховання.

Керівництво написанням студентами статей за результатами наукової роботи.

Відповідальний редактор фахового видання «Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка» («Вісник Чернігівського Національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка») – з 2012 року і по цей час.

Організатор та відповідальний редактор збірників матеріалів Міжнародних і Всеукраїнських наукових конференцій (з 2012 року – 7 Міжнародних і 5 Всеукраїнських).

Голова журі міського етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України – з 2012 року і по цей час (відділення хімії та біології, секції «Валеологія», «Психологія» та «Медицина»).

Керівництво школярами з підготовки науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України – з 2012 року і по цей час.

Голова журі обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2019» (номінація «Основи здоров’я»).

Наукове консультування вчителів загальноосвітніх шкіл м. Чернігова та Чернігівської області з питань індивідуального здоров’язбереження та профілактики професійного вигоряння – з 2016 року і по цей час.

Наукове консультування батьків учнів загальноосвітніх шкіл м. Чернігова з питань збереження здоров’я дітей різного віку – з 2017 року і по цей час.

Наукове консультування вчителів та батьків учнів загальноосвітніх шкіл м. Чернігова щодо організації здоров’язбережувального освітнього середовища на засадах педагогіки партнерства – з 2017 року і по цей час.

Членкиня Громадської організації «Спілка жінок Чернігівщини»

Членкиня Асоціації жінок-вчених

Членкиня Громадської організації «Громадський науково-дослідний центр універсальних технологій розвитку людини»

СТАЖУВАННЯ

2020 р. – «Онлайн-толока EdCamp: для розуму і серця #1. Підсумки навчального року і завдання на літо 2020» (м. Харків,), тема: «Інноваційність, навчання впродовж життя, використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі», сертифікат про підвищення кваліфікації № оТ1 2020/261 від 01.06.2020. (партнер події – Посольство США в Україні).

2017 р. – Тренінговий центр «Інтелектсервіс» (м. Чернігів), тема: «Фізична терапія, ерго-терапія, масаж, тілесна терапія», сертифікат від 17 грудня 2017 року.

2015 р. – Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів), тема: «Освітні інновації в сучасних вищих навчальних закладах», свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 785667, 24 жовтня 2015 року, реєстраційний № 107/15-04.

2013 р. – Міжнародна експертна агенція «Консалтинг і Тренінг» (м. Київ), сертифікат про підвищення кваліфікації, тема: «Інноваційні методи викладання: новітнє в європейській освітній практиці», 30 листопада 2013 року.

2013 р. – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, Всеукраїнська мережа ЛЖВ (м. Київ), сертифікат про підготовку на тренінгу з інституалізації спеціальності «Здоров’я людини*» у педагогічних ВНЗ в рамках проекту «Посилення спроможності педагогів у забезпеченні дієвої профілактики ВІЛ/СНІДу, протидії стигмі і дискримінації» за фінансової підтримки Глобального фонду, 15 травня 2013 року.

2013 р. – Науково-методичний центр «Медичні інноваційні технології», Центр психосоматичної реабілітації та поліпшення якості життя «Психо+Соматика і консультування» (м. Київ–м. Чернігів), сертифікат учасника курсів № 130430-25, тема: «Психологічна медицина: психосоматика і гомеопатія», 30 квітня 2013 року.

2008 р. – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, ПРООН в Україні (м. Київ), сертифікат+посвідчення про підготовку на курсах підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ України, тема: «Формування лідерства і прихильності до здорового способу життя у військовослужбовців і працівників правоохоронних органів України (за фінансової підтримки ПРООН в Україні), 05 липня 2008 року.

2008 р. – Проект HOPE Представництво в Україні, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні (м. Київ), посвідчення про підготовку на курсах підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ України, тема: «Формування здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу у в учнів початкової школи на основі розвитку життєвих навичок» за проектом HOPE (за підтримки Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні) + сертифікат про підготовку на семінарі по шкільній програмі превентивної освіти для учнів початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів, 12 вересня 2008 року.

2004 – Bioptron AG (Швейцарія), (м. Київ), сертифікат медичного консультанта Bioptron (система світло- та кольоротерапії Bioptron), 15 червня 2004 року.

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ

Почесна грамота університету (наказ № 47вк/І від 04.03.2010 р.)

Оголошена подяка (наказ № 181вк/І від 26.05.2011 р.)

Почесна грамота управління освіти Чернігівської міської ради (наказ № 427 від 27.09.2011)

Почесна грамота університету (наказ № 67вк/І від 20.03.2014 р.)

Почесна грамота управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (наказ № 32 від 17.05.2016)

Сертифікати

 


KudinS

Кудін Сергій Федорович

Доцент кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту, кандидат педагогічних наук, декан факультету фізичного виховання.

e-mail:

Google scholar

Коди відповідно до міжнародних реєстрів вчених:
ORCID
                                           ResearcherID
                                           Scopus-Author ID

Читати далі...

ОСВІТА

Ленінградський педіатричний медичний інститут (базова освіта).

Київський медичний інститут (інтернатура з психіатрії))

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В університеті працює з 1994 року.

З 2000 по 2005 рік – завідувач кафедри основ медичних знань і охорони здоров’я дітей.
На кафедрі БОФВЗС працює з 2005 року.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Кандидат педагогічних наук, доцент

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ

Основи медичних знань, Валеологія, Педіатрія, Спортивна медицина.

Здійснює керівництво курсовими і бакалаврськими роботами студентів (освітній ступінь «бакалавр»)

ДИСЕРТАЦІЙНА ПРАЦЯ

Формування культури саморегуляції майбутніх учителів фізичного виховання у процесі вивчення валеологічних дисциплін,13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

«Теоретичні і методичні засади формування, збереження та зміцнення психічного здоров’я студентів,молоді та осіб з обмеженими можливостями»..

ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науковий консультант КЗ «Замглайський психоневрологічний інтернат».

СТАЖУВАННЯ

   2022 р. міжнародне науково-педагогічне стажування на тему «Шляхи підвищення якості освіти в галузі фізичного виховання та спорту в сучасних умовах» у галузі знань «Фізична культура і спорт» (обсягом 6 кредитів, 180 год) на базі Куявського університету у місті Влоцлавек, Республіка Польща. Сертифікат Ph-EdSI-290804-KSW від 09.10.2022.

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ

Грамота університету (2001 р.), Оголошена подяка (2007, 2008, 2017 рр.), Нагороджений Почесною грамотою університету (2016 р.)

Сертифікати


Kiyko

Кійко Тетяна Борисівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту, методист заочного відділення.

Google scholar

Коди відповідно до міжнародних реєстрів вчених:
ORCID ID: 0000-0002-4642-4875
Researcher ID: AAC-7757-2020

 

Читати далі...

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ

Гігієна та основи здоров’я, Загальні основи фізичної реабілітації.

Здійснює керівництво курсовими і дипломними проєктами студентів, керівництво студентами під час виробничої, науково-педагогічної практик.

В університеті працює з 1997 року.

Має понад 40 наукових публікацій. Сфера наукових інтересів: напрям здоров'язбереження в освіті, здоров'яформуючі технології.

Пройшла науково-педагогічне стажування в Університеті Марії Кюрі-Склодовської (Республіка Польща) на тему "Інноваційні методи організації освітнього процесу в галузі педагогіки і психології в Україні та країнах ЄС", 2019 р.

Девіз: «У світі нема обмежень крім тих, які ти сам собі створюєш».

Улюблена цитата: "Щоб дійти до мети, треба перш за все йти" (Оноре де Бальзак)

Сертифікати

 


kataeva

Катаєва Лариса Всеволодівна

Старший лаборант.

В університеті працює з 1988 року.

Має ряд наукових публікацій.

Улюблена цитата: «Чого б ти не навчався, ти навчаєшся для себе» (Петроній).

 

 


PolulyakhПолулях Ганна Вікторівна

Старший лаборант.

В університеті працює з 1990 року.

Має 13 наукових публікацій.

Девіз: «Не маючи терпіння, нічому не навчишся!».

 

 

Дисципліни кафедри

- Анатомія людини

- Біохімія

- Гігієна та основи здоров’я (для студентів спеціальності 014.11)

- Основи медичних знань

- Фізіологія людини

- Спортивна медицина (для студентів спеціальностей 014.11 та 017) 

- Вікова фізіологія

- Фізіологія рухової діяльності

- Масаж

- Загальні основи реабілітаційних технологій (для студентів спеціальності 014.11)

- Інклюзивна освіта (для студентів спеціальності 014.11)

- Методологія збереження та зміцнення здоров’я

- Інноваційні технології в освіті (для студентів спеціальності 014.11)

- Інноваційні технології в освіті (для студентів спеціальності 017)

- Діагностування та прогнозування в спортивній діяльності (для студентів спеціальності 014.11)

- Фізіологічні основи адаптації до м’язової діяльності

- Технології індивідуального здоров’язбереження і профілактика професійного вигоряння (для студентів спеціальності 014.11)

- Моніторинг та діагностика психофізіологічних показників у спортсменів (для студентів спеціальності 017)

Профіль кафедри у Google-Академії
Участь у міжнародних конференціях
Міжнародні конференції

Традиційно на кафедрі проводилися Міжнародні наукові конференції із виданням фахового збірника наукових праць «Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт»:

У 2006-2009 рр. – серія науково-практичних конференцій «Актуальні проблеми фізичного виховання та спорту на сучасному етапі»;

У 2012 р. – Міжнародна науково-практична конференція з елементами школи молодих учених «Сучасні технології формування особистості фахівця з фізичного виховання, спорту та основ здоров’я»;

У 2013 р. – Міжнародна науково-практична конференція «Природне середовище і здоров’я людини. Фізкультурно-оздоровчі технології формування особистості фахівця», присвячена пам’яті члена-кореспондента Академії педагогічних наук України, доктора біологічних наук, професора, Олександра Федотовича Явоненка.

У 2016 р. – Міжнародний симпозіум «Освіта і здоров’я підростаючого покоління», який проводився на базі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова та Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка.

У 2017 р. – ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології формування особистості фахівця з фізичного виховання, спорту та здоров’я людини».

У 2018 р. – IV Міжнародна (заочна) науково-практична конференція «Сучасні технології формування особистості фахівця з фізичного виховання, спорту та здоров’я людини».

Фотогалерея

01

Пленарне засідання Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології формування особистості фахівця з фізичного виховання, спорту та основ здоров’я» 25 квітня 2012 року.

 

02

Майстер-клас «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА нестандартності думок і дій» у практичній частині Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології формування особистості фахівця з фізичного виховання, спорту та основ здоров’я» 26 квітня 2012 року. Модератор – вчитель біології спецалізованої школи з вивчення французької мови № 49 м. Києва Лось Т. М. (зліва)

 

03

Учасники Міжнародної науково-практичної конференції «Природне середовище і здоров’я людини. Фізкультурно-оздоровчі технології формування особистості фахівця» 15 травня 2013 року (зліва направо): проф. St. Dr. Inoubli Mokhtar (м. Туніс, Туніс) завідувачка кафедри БОФВС проф. Жиденко А. О., студентка факультету фізичного виховання Драбович Н., проф. Dr. Frikha Mohamed (м. Сфакс, Туніс)

 

04

Учасники Міжнародної науково-практичної конференції «Природне середовище і здоров’я людини. Фізкультурно-оздоровчі технології формування особистості фахівця» 15 травня 2013 року під час пленарного засідання

 

05

Учасники ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології формування особистості фахівця з фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» 20 квітня 2017 року

Студентські конференції

Колективом кафедри БОФВЗС у квітні-травні щорічно (у 2020 р. – вже всьоме) проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Інноваційні трансформації освітнього простору: зміст, напрями і технології реалізації». Починаючи з 2014 р. і до 2019 р. конференція мала назву Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів «Педагогічні технології формування культури здоров’я особистості». Витоки її йдуть з Міжнародної конференції з елементами школи молодих учених, що проводилася кафедрою у 2012, 2013, 2014 рр.

За результатами діяльності студентської конференції видається збірник тез доповідей.

 

Збірники студентських конференцій

2020 р.
  2019 р.   2018 р. 2017 р.   2016 р.   2015 р.   2014 р.
obl 2020   obl 2019   obl 2018 obl 2017   obl 2016   obl 2015   obl 2014
                       

Фотогалерея

06

Учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Педагогічні технології формування культури здоров’я особистості» 11 квітня 2014 року.

 

07Студенти факультету фізичного виховання – активні помічники під час реєстрації учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Педагогічні технології формування культури здоров’я особистості» 11 квітня 2014 року

 

08

Учасники ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Педагогічні технології формування культури здоров’я особистості» 3 квітня 2015 року.

 

09

Майстер-клас з кольоротерапії під час практичної частини ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Педагогічні технології формування культури здоров’я особистості» 3 квітня 2015 року. Модератор – доцент кафедри БОФВС, к.пед.н., доц. Жáра Г. І.

 

10

Збірник наукових праць та сертифікати учасників V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Педагогічні технології формування культури здоров’я особистості» 26 квітня 2018 року.

 

11

Наукова дискусія – обговорення доповідей учасників V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Педагогічні технології формування культури здоров’я особистості» 26 квітня 2018 року.

 

12

Учасники V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Педагогічні технології формування культури здоров’я особистості» 26 квітня 2018 року.

 

13

Учасники VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Інноваційні трансформації освітнього простору: зміст, напрями і технології реалізації» 16 травня 2019 року.

 

14 1 14 2

Студентки Коваленко А. та Білогрива Р. демонструють сучасні технології візуалізації навчального матеріалу під час VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Інноваційні трансформації освітнього простору: зміст, напрями і технології реалізації» 16 травня 2019 року.

 

15

Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Інноваційні трансформації освітнього простору: зміст, напрями і технології реалізації» 16 травня 2019 року.

 

16

VІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція молодих учених і студентів «Інноваційні трансформації освітнього простору: зміст, напрями і технології реалізації» уперше в НУЧК імені Т. Г. Шевченка відбулася на відеоплатформі ZOOM 14 травня 2020 року.

 

17

Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених і студентів «Інноваційні трансформації освітнього простору: зміст, напрями і технології реалізації».

Наукові дослідження

Наукова робота кафедри БОФВЗС реалізується за такими напрямами:

1) методологічні, педагогічні та психологічні аспекти формування особистості фахівця з фізичного виховання, спорту та здоров’я людини; сучасні технології гармонізації духовного, психічного, соціального та фізичного розвитку майбутнього педагога (виконують всі члени кафедри);

2) розвиток функціональних можливостей майбутніх учителів фізичної культури у процесі спортивно-педагогічного удосконалення – реалізує Приймак С. Г.;

3) організація асинхронної та синхронної взаємодії в освітньому просторі з урахуванням психофізіологічних особливостей майбутніх фахівців (Жиденко А. О., Савонова О. В., Бібчук К. В., Міщенко Т. В.);

4) технології індивідуального здоров’язбереження і профілактика професійного вигоряння вчителя (Жáра Г. І.);

5) теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до освітньої діяльності для сталого розвитку (Цигура Г. О.);

6) формування культури саморегуляції майбутніх учителів фізичної культури у процесі вивчення валеологічних дисциплін (Кудін С.Ф., Савонова О.В.);

7) гігієнічні, профілактичні та реабілітаційні аспекти моніторингу здоров’я студентів університету (Кійко Т. Б.);

8) біомеханіка і кінезіологія у фізичному вихованні та спорті (Куртова Г. Ю.);

9) система природничо-наукової підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в умовах дистанційного навчання (Савонова О. В.).

У грудні 2019 р. завершено виконання кафедральної науково-дослідної теми «Підготовка спортсменів до успішної професійної діяльності засобами біохімічно збалансованого харчування (Жиденко А. О., Цигура Г. О., Бібчук К. В., Міщенко Т. В.); тема була зареєстрована в УкрІНТЕІ, номер реєстрації 0116U007573 (супровідний лист № 04-09/772 від 10.10.2016), термін виконання – 01.2017 – 12.2019, звіт був затверджений на засіданні кафедри БОФВЗС, протокол № 4 від 26.12.2019 року.

Публікації викладачів
Публікації студентів та учнів членів Малої Академії наук України
Тематика дисертаційних досліджень

Наразі розділ у стадії наповнення :(

Наукові гуртки

Наукові студентські гуртки кафедри БОФВЗС

На кафедрі біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту діють чотири студентські наукові гуртки: «Універсальні поради психофізіолога», «Гіппократ», «Здоров’я та успіх», «Психофізіологія м’язової діяльності».

Студентські наукові гуртки є об’єднанням студентів, що займаються науковою діяльністю на некомерційній основі. У своїй діяльності вони керуються законом України «Про вищу освіту», Статутом Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, принципами рівноправності членів гуртка, самоврядування, органічного зв’язку науково-дослідної роботи з навчальним процесом.

План роботи наукового гуртка та основні напрями його наукових досліджень розробляються відповідно до науково-дослідної тематики кафедри і затверджуються кафедрою протягом місяця з початку навчального року.

Профорієнтація

Просвітницький WorkShop від Жарої Г.І. «Поговоримо про «Це» просто та доступно»

На факультеті фізичного виховання щороку проводиться День відкритих дверей. Ми з радістю зустрічаємося з майбутніми абітурієнтами і відкрито спілкуємося, даємо пояснення щодо умов вступу на факультет, показуємо, як весело і цікаво у нас навчатись.

1 1

Адже, навчання складається із статичного блоку (відвідування пар лекцій і лабораторних занять), динамічного блоку (спортивні пари в спортзалі, на стадіоні, у басейні, туристичні походи тощо), набуття практичних вмінь (практика в школі, ДЮСШ, спортивних клубах, фітнес-центрах тощо), культурно-масових заходів (беремо участь в усіх заходах, що проходять в університеті, змаганнях, конкурсах, інтелектуальних іграх тощо), наукової роботи (участь у науково-практичних конференціях, всеукраїнських конкурсах наукових робіт, розробці наукових проєктів, написанні атестаційних робіт тощо).

1 2

1 3

Старший лаборант Полулях Г.В. (на фото) – перша, хто зустрічає майбутніх студентів у приймальній комісії, тому вона фахово може розповісти про усі умови вступу на факультет.

1 4

Під час Днів відкритих дверей від викладачів кафедри також можна отримати консультацію з питань індивідуального здоров’язбереження; на цій фотографії доц. Жара Г.І. надає рекомендації майбутнім абітурієнтам.

2 1

Профорієнтаційний захід був проведений у Базовому медичному коледжі м. Чернігова з метою запрошення слухачів до продовження навчання на факультеті фізичного виховання Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка на спеціальності «Здоров’я людини». Були присутні випускні групи. Варто зазначити, що студентів коледжу майбутні перспективи дуже зацікавили. Вони брали активну участь у дискусії, запитували про умови вступу та навчання, адже на базі диплому їхнього закладу вони мають право вступати на ІІІ курс нашого факультету й отримати диплом бакалавра за 1 рік 10 місяців. На зустріч із майбутніми абітурієнтами прийшли всі члени кафедри на чолі із завідувачкою – проф. Жиденко А.О., тому у студентів була можливість отримати детальні відповіді майже щодо кожного курсу, дисципліни, з перших вуст дізнатися, чого і як їх будуть навчати на факультеті. Були розроблені окремі додатки з поясненнями та презентація для коледжу. Відповідальною за організацію та ведучою заходу була доц. Цигура Г.О.
Також Цигурою Г.О. був організований профорієнтаційний захід і у спортивному коледжі м. Бровари. Були розроблені окремі додатки та презентація для цих закладів.

3 1

3 2

У колегіумі № 11 профорієнтаційний захід проводила викладач Катаєва Л.В. з метою запрошення учнів випускних класів до навчання на факультеті фізичного виховання. Ознайомила студентів з умовами вступу та навчання на факультеті. Зазначимо, що багато учнів колегіуму стали студентами нашого факультету, наприклад, такі, як Мкртчян Мері – майстер спорту з художньої гімнастики, Доценко Денис – майстер спорту з боксу, Сердюк Максим – футболіст. Наші випускники також приходять сюди працювати вчителями фізкультури, наприклад, Авраменко Владислав.

4 1

Загальноосвітня школа № 15 із радістю приймала нашого колегу – доцента Кудіна С.Ф. Була проведена бесіда з випускниками, роздані листівки з інформацією про вступ, продемонстрована презентація зі спеціальностей факультету фізичного виховання з поясненнями.

5 1

5 2

У загальноосвітніх школах № 14, № 16, № 34 проводили профорієнтаційні заходи наші колеги Кійко Т.Б. та Міщенко Т.В. – дискусію з учнями випускних класів про важливість збереження здоров’я. І саме на факультеті фізичного виховання викладачі навчають і мотивують студентів до здоров’язбереження та створення здоров’язбережувального освітнього середовища. Було презентовано спеціальності нашого факультету, пояснено умови вступу та вигоди, які отримують майбутні абітурієнти, обираючи наш освітній заклад першим пріоритетом. Зустріли нашу випускницю Валько Тетяну, яка працює у школі вчителем фізкультури, було дуже приємно поспілкуватись.

6 1

У загальноосвітній школі № 29 профорієнтаційний захід проводила доц. Жара Г.І. Поєднання профорієнтації з виховною роботою – це завжди цікаво й корисно. Говорили про відповідальність дорослої людини за власне здоров’я, про можливості професійної самореалізації майбутніх фахівців фізичного виховання. У результаті зустрічі студентське братство нашого факультету поповнили ще дві яскраві особистості – Гусак Євгенія та Ковтун Володимир.

7 1

7 2

У загальноосвітній школі № 24 проводили профорієнтаційний захід наші колеги Кійко Т.Б. та Міщенко Т.В. Майбутні вступники зустріли колег запитаннями щодо умов вступу, просили пояснити, що таке широкий конкурс, як правильно обирати пріоритетність, чому саме наш факультет має бути пріоритетом № 1. Ознайомили з презентацією спеціальностей факультету фізичного виховання, пояснили умови вступу. Майбутні випускники запевнили, що обов’язково прийдуть до нас навчатись, тому що вже там навчаються їх друзі, а саме Шепіда Вікторія, Троянчук Дмитро та ін.

8 1

У загальноосвітній школі № 3 відбулася зустріч майбутніх абітурієнтів із представниками закладів вищої освіти та профтехосвіти. Від факультету фізичного виховання у ній взяли участь доц. Цигура Г.О. та доц. Жара Г.І. Учні школи знайомилися зі спеціальностями факультету та умовами вступу, активно ставили запитання, цікавились можливостями подальшого працевлаштування.

9 1

У загальноосвітніх школах № 3, № 6 проводили профорієнтаційні заходи наші колеги Кійко Т.Б. та Міщенко Т.В. Майбутні вступники уважно та зацікавлено дивились презентацію спеціальностей факультету, активно ставили питання щодо вимог вступу на факультет. Серед наших студентів є учні цих шкіл – Синиця Артем, Синиця Владислав, Савченко Леонід, Корнійко Нікіта, Красвітня Алина та ін. Також в школі №3 було проведено профорієнтаційну роботу з батьками випускників.

10 1

З учнями Чернігівського обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді профорієнтаційна робота завжди перетворюється на тренінг. Вони – допитливі й активні, завжди вимагають пояснення до кожної тези. Під час літньої практики доц. Жáра Г.І. провела з ними профорієнтаційний захід з розвитку креативного нестандартного мислення. Учні самі називали переваги обрання для себе можливих професій, у тому числі професії тренера чи вчителя фізичної культури. Адже вони мають чудового вчителя фізичної культури, з якого беруть щоденний приклад фізичного розвитку і здоров’язбереження, – нашого випускника Пустового Валерія.

11 1

У загальноосвітній школі № 21 проводили профорієнтаційний захід наші колеги Кійко Т.Б. та Міщенко Т.В. Провели з випускниками бесіду щодо обрання майбутньої професії, продемонстрували презентацію спеціальностей факультету. Дали додаткове роз’яснення учням щодо професійної кваліфікації, спеціалізацій, навчання на факультеті фізичного виховання.

12 1

12 2

У сільських школах Чернігівської області доцентами Кудіним С.Ф. та Савоновою О.В. були проведені профорієнтаційні заходи серед старшокласників, а також і з учнями середніх класів з метою мотивації їх до здорового способу життя. Використовували розроблені додатки для вступників, презентацію щодо вступу на факультет фізичного виховання, проведено декілька ігор, руханок. Діти дуже щиро раділи гостям.

13 1

у загальноосвітніх школах № 5, № 9 профорієнтаційний захід проводили наші викладачі Кійко Т.Б. та Міщенко Т.В. Ознайомили учнів із презентацією спеціальностей факультету фізичного виховання, пояснили умови вступу. Дали додаткове роз’яснення учням щодо професійної кваліфікації, спеціалізацій, навчання у магістратурі та можливої подальшої професійної реалізації. Серед наших студентів є учні цих шкіл – Авраменко Владислав та ін.

14 1

14 2

Поєднання навчання і профорієнтації – це завжди ефективний спосіб залучення абітурієнтів на наш факультет. На базі факультету з 2015 по 2018 рр. працював гурток Малої Академії наук України «Біологія людини з основами медичних знань» (керівник гуртка – доц. Жáра Г.І.). Учні загальноосвітніх шкіл №№ 1, 3, 5, 8, 13, 18, 29, 31, 35 наряду з поглибленою медико-біологічною підготовкою навчалися основам наукової роботи та знайомилися із діяльністю факультету фізичного виховання. Двоє гуртківців – Хомич Анна та Любас Анастасія – стали студентками нашого факультету, ще троє гуртківців – студентами інших факультетів НУЧК імені Т. Г. Шевченка.

15 1

Наші викладачі використовують будь-яку можливість для залучення абітурієнтів до нашого факультету. Під час поїздки на наукову конференцію до м. Харкова доц. Жáра Г.І. провела профорієнтаційну роботу з учнями Харківської ЗОШ № 110. Очікуємо на нових студентів!

Дні кафедри на тижні факультету

Заходи до тижня факультету фізичного виховання від кафедри БОФВЗС!

Щорічно починаючи з 2011 р. кафедрою біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту під керівництвом д.б.н., проф. Жиденко А.О. на тижні факультету фізичного виховання проводилися інтелектуальні ігри зі студентами. Тематика була різною: «Знаю, вмію, можу», «Наша логіка краща», «Перевір себе!», «У здоровому тілі – здоровий дух!», «Подорож по країні Здоров’я», «Як стати кращим педагогом?», «В житті таке буває! Поясни, чому?», «Як бути активним до 100 років?», «Весняна вікторина»… та сподіваємося на продовження після завершення дистанційного навчання і зняття карантинних обмежень. Розробку основного сценарію, підбір мультимедійного супроводу та виконання ролі ведучого цих заходів незмінно здійснювала доцент кафедри Цигура Галина Олексіївна, а головою журі та головним натхненником і організатором була завідувачка.

01

Доцент Цигура Г.О. вітає учасників чергової інтелектуальної гри

02

Журі жваво починає роботу

Календар подій

Перші пізнавально-розважальні ігри на кафедрі відбулися у 2011-2012 рр. Більшість питань і завдань тоді стосувалися проблематики найважливіших біологічних дисциплін, таких, як біохімія, анатомія, фізіологія людини та екологія (модератори: доц. Цигура Г.О., доц. Жара Г.І.).

Спробуйте і Ви згадати студентські роки та відповісти на окремі питання:

• У литкових м’язах, порівняно з іншими м’язами, особливо виражена витривалість до статичних навантажень. З чим це пов’язано?
• Пересадка серця хворому, метою якої є врятування життя, призводить до відторгнення організмом нового органу. Чому відбувається такий процес, як можна цьому зарадити і до яких наслідків це призведе?
• Чому після затримки дихання, воно на деякий час стає частішим? Який механізм цієї реакції?
• Останнім часом Ви можете чути інформацію щодо зміни клімату на планеті, настання глобального потепління. Назвіть причини такої зміни клімату та шляхи її подолання.
• Що таке озоновий шар? Чому небезпечним явищем є зменшення концентрації озону в атмосфері, тобто «озонові діри»?

З 2013 р. акцент інтелектуальних ігор кафедри змістився на активізацію логіки студентів, тому було організовано інтелектуально-розважальну гру «Наша логіка краща».

Команди обдумують відповідь на питання (2013 р.)

Перевірте свою логіку і Ви:
«Студентка медичного університету достроково перед декретною відпусткою прийшла складати іспит з анатомії. Екзаменатор дає їй в руку стегнову кістку і запитує: «Скільки таких кісток у тебе?». Студентка відповіла, що п’ять. Екзаменатор сказав: «Невірно, стегнових кісток у тебе тільки дві». Найцікавіше те, що відповідь студентки була вірною. Чому?»

03

Для розвитку уяви та діагностики емоційного стану студентів їм було запропоновано презентацію «Загадкові ілюзії».

Презентація

Завершилася гра рядом асоціативних картинок «Що це може означати?».

Презентація

Під час роботи журі присутні могли насолодитися переглядом презентації «Природа-людина-ілюзія».

Презентація

Підготовка представників команд до виконання фітнес-завдання (2013 р.)

04

 

05

Довгоочікуване вручення заслужених балів за відмінно виконані завдання (2013 р.)

 

06

І, звісно, солодкі призи

 

07

Команда-переможець (2013 р.)

Детальніше про те, як все було – дивіться тут

Тренінг-марафон «Перевір себе!» (2014 р.) дав можливість студентами ознайомитися з різними сферами життєдіяльності людини, бо включав різноманітні секції.

08

Секція «Нариси про розумну їжу» (модератор – доц. Міненок А.О., 2014 р.)

 

09

Секція «Образ здоров’я» (модератор – доц. Жара Г.І., 2014 р.)

 

10

11

Секція «Гармонія півкуль головного мозку»
(модератори – доц. Кудін С.Ф., доц. Савонова О.В., 2014 р.)

 

12

13

Секція «Спеціальна фізична працездатність спортсменів-єдиноборців» (модератори – доц. Приймак С.Г., доц. Федорченко О.С., 2014 р.)

 

14

15

Вручення сертифікатів за відмінно виконану роботу (2014 р.)

2015 р. на кафедрі відбулася інтелектуальна гра «У здоровому тілі – здоровий дух!» (модератор – доц. Цигура Г.О.). У вигляді театралізованого проєкту студенти давали відповідь на запитання: «Як прожити до ста років?» відео; пропонували вирішення критичних ситуацій, які трапляються у професійній діяльності вчителя фізичної культури; використовуючи пантоміму показували деякі спортивні терміни (наприклад, бадмінтон, балансування на колоді, нападаючий у футболі, олімпіада тощо). Потім переглянули відеопрезентацію від викладачів «Як прожити до 100 років?».

Презентація

У 2016 р. формат інтелектуальних ігор знову дещо змінився, і всі бажаючі змогли взяти участь у грі-марафоні «Подорож по країні Здоров’я» (2016 р.).

16

17

Доценти кафедри Гайова Н.В. та Федорченко О.С. проводять одну з секцій гри-марафону «Подорож по країні Здоров’я» (2016 р.)

 

18

Студенти-учасники розгадують біологічну головоломку (2016 р.)

 

19

Керівники секції доцент Кудін С.Ф. та доцент Савонова О.В. оцінюють правильність виконання завдань (2016 р.)

 

20

Працює фізіологічна секція гри-марафону «Подорож по країні Здоров’я» (2016 р.) під керівництвом доцента Куртової Г.Ю. та старшого викладача Міщенко Т.В.

 

21

Керівник секції доцент Кійко Т.Б. готує завдання для команд (2016 р.)

 

22

Студенти виконують завдання, запропоновані доцентом Цигурою Г.О. (2016 р.)

 

23

Завідувач кафедри Жиденко А.О. проводить гру з глядачами під час «Подорожі по країні Здоров’я» (2016 р.)

У 2017 р. в грі «Хто ми, де ми і чому? Приєднуйтесь!» більше часу було приділено розв’язанню педагогічних ситуацій, що сприяло підвищенню компетентності студентів як майбутніх вчителів, та проблемним питання життя у суспільстві.

Презентація

Студенти і викладачі показали своє бачення переваги навчання на факультеті фізичного виховання презентація та розв’язали ряд спортивно-логічних задач: презентація. Завершився захід артистичним показом епізодів з життя студентів «Які ми насправді?»

24

Журі оцінює проєкти учасників (2017 р.)

 

25

Члени журі з цікавістю спостерігають за роботою команд (2017 р.)

 

26

Збірна команда 1-го курсу (2017 р.)

 

27

Учасник гри виконує творче завдання (2017 р.)

Переможці гри за традицією були нагороджені почесними грамотами та сертифікатами на одержання додаткових балів з дисциплін кафедри.

28

Переможці інтелектуально-розважальної гри «Хто ми, де ми і чому? Приєднуйтесь!» (2017 р.)

У 2018 р. на кафедрі проводилася інтелектуально-розважальна гра «В житті таке буває! Поясни, чому?» (модератори – доц. Цигура Г.О., доц. Кудін С.Ф., доц. Савонова О.В.). Презентація. Гра розпочалася питаннями на уважність, які активізували не тільки гравців, а й усіх присутніх. Потім студенти проявили свій артистизм під час демонстрування різних ситуацій зі свого життя, подумали над питаннями на кмітливість і взяли участь у медичному флешмобі. Під час роботи журі всі присутні переглянули відео про унікальність кожної людини.

Інтелектуальна гра «Як бути активним до 100 років?», проведена у 2019 р., не лише розвивала пізнавальні здібності студентів, а й давала конкретні поради щодо збереження та зміцнення здоров’я.

Презентація

Перед тим, як потрапити на гру, студентам потрібно було пройти через «антистрес-зону», де вони мали змогу зняти психоемоційне навантаження та налаштуватися на командну роботу. Під час заходу згадувалися висловлювання відомих людей про здоров’я, а команди учасників надали своє бачення «Як бути активним до 100 років», вирішили ряд цікавих педагогічних ситуацій та здійснили мандрівку у світ спортивної пантоміми.

30

31

Активні учасники гри (2019 р.)

Щоразу до ігор, що проводилися кафедрою БОФВЗС, із задоволенням долучалися студенти всіх курсів факультету та викладачі інших кафедр, адже такі інтелектуально-розважальні ігри – це позитивні емоції від неочікуваних та цікавих завдань.

Далі буде…

Тренінг з мінної безпеки

Освітній захід – права людини в умовах війни (Жара Г.І.) - зустріч із Представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Чернігівській області Л.П. Шумною

Просвітницький захід до Міжнародного дня здорового харчування (Цигура Г.О.)

2019-2020

Протокол № 1
Від 30.08.2019р.

Порядок денний:

1. Про розподіл академічного навантаження викладачів кафедри.
2. Про готовність аудиторного фонду та документації з навчальних дисциплін кафедри БОФВЗС для перевірки.
3. Аналіз результатів літньої екзаменаційної сесії з дисциплін кафедри та забезпечення ліквідації академічної заборгованості студентів.

Протокол № 2
Від 12.09.2019р.

Порядок денний:

1. Про затвердження академічного навантаження та індивідуальних планів викладачів кафедри на 2019-2020 н.р.
2. Про документацію для акредитації дисципліни «Здоров’я людини» на заочній формі навчання та створення лабораторії фізичної терапії.
3. Про створення студентського наукового гуртка «Універсальні поради психофізіолога» під керівництвом А.О. Жиденко та затвердження його плану роботи.
4. Про аналіз результатів ліквідації академічної заборгованості студентів. Доповідачі: викладачі кафедри.
5. Складання графіку проведення консультацій і відкритих занять з дисциплін кафедри на І семестр 2019-2020 н. р.
6. Різне.

Протокол № 3
Від 19.11.2019р.

Порядок денний:
1. Про затвердження тематики магістерських, бакалаврських та курсових робіт, їх керівників та виконавців.
2. Про готовність документів співробітників кафедри до внесення в ЄДЕБО.
3. Про затвердження екзаменаційних білетів до зимової заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р.
4. Про стан трудової та виконавчої дисципліни співробітників кафедри.
5. Різне (Уточнення тематики методичних семінарів та ін.).

Протокол № 4
Від 26.12.2019р.

Порядок денний:
1. Обговорення та приведення до вимог «Державної уніфікованої системи документації»:
1.1. «Положення про кафедру»;
1.2. «Посадових інструкцій працівників».
2. Звіти викладачів про наукову роботу за 2019 р.
3. Звіти про роботу аспірантів та докторантів кафедри.
4. Про зміни в розподілі академічного навантаження з дисципліни «Анатомія людини» доцента Жарої Г.І.
5. Різне (Позаплановий інструктаж з техніки пожежної безпеки та ін.).

Протокол № 5
Від 06.02.2020р.

Порядок денний:
1. Про ознайомлення з оновленими «Посадовими інструкціями працівників» та «Положенням про кафедру».
2. Звіти викладачів кафедри про виконання індивідуальних планів роботи за І семестр 2019-2020 н.р.
3. Інформація викладачів кафедри про результати проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р.
4. Звіти про проведення виховної роботи кураторів академічних груп.
5. Розподіл обов’язків серед викладачів кафедри з підготовки та проведення VІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених і студентів «Інноваційні трансформації освітнього простору: Зміст, напрями і технології реалізації» (14 травня 2020 року).
6. Складання графіку проведення консультацій та відкритих занять з дисциплін кафедри на ІІ семестр 2019-2020 н.р.

Протокол № 6
Від 26.02.2020р.

Порядок денний:
1. Про обрання делегатів з членів кафедри на збори трудового колективу НУЧК імені Т.Г. Шевченка.
2. Обговорення матеріалів для оновлення сторінки кафедри БОФВЗС на сайті факультету фізичного виховання.
3. Інформація про участь в сесії експертного обговорення проекту Державного стандарту базової середньої освіти.
4. Про затвердження екзаменаційних білетів до літньої заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р.
5. Пропозиції про внесення до порядку денного роботи вченої ради факультету фізичного виховання питання про рекомендацію до видання збірника матеріалів VIІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених і студентів «Інноваційні трансформації освітнього простору: зміст, напрями і технології реалізації» (м. Чернігів, 14 травня 2020 року).
6. Про затвердження звіту кафедральної науково-дослідної теми «Підготовка спортсменів до успішної професійної діяльності засобами біохімічно збалансованого харчування», номер реєстрації 0116U007573, термін виконання 2016-2019 рр.
7. Різне.

Протокол № 7
Від 24.06.2020р.

Порядок денний:
1. Звіти викладачів кафедри про роботу та виконання індивідуальних планів за 2019-2020 навчальний рік.
2. Про підготовку індивідуальної інформації для оновлення сторінок кафедри на сайті.
3. Звіт про роботу аспіранта Слєднікова Л.С.
4. Звіт про роботу докторанта Савонової О.В.
5. Про рекомендацію до друку навчального посібника «Біохімія» старшого викладача Бібчук К.В. та доцента Савонової О.В.; Навчально-методичного комплексу забезпечення перевірки якості природничо-наукової підготовки фахівця (автори-укладачі: Жиденко А.О., Кудін С.Ф., Приймак С.Г., Савонова О.В., Черненок М.Е., Бібчук К.В., Міщенко Т.В.).
6. Затвердження звіту кафедри за 2019-2020 н. р.
7. Затвердження плану роботи кафедри на 2020-2021 н. р.
8. Різне.

 

17 березня 2024 року в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка відбулась VII Міжнародна науково-практична конференція “Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та ...

Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України проводиться щорічний конкурс «Молодий вчений року». Метою конкурсу є визнання та підтримка значних досягнень молодих вчених у різних сферах діяльності, ...

17 травня 2024 року відбулися Збори Міжнародної асоціації ректорів педагогічних університетів Європи. Відкрив Збори президент Міжнародної асоціації, ректор Українського державного університету імені Михайла ...

17 травня у ДМШ № 2 відбулася лекція-концерт «Г. Без’язичний «Характерні п’єси» у виконанні викладачки кафедри мистецьких дисциплін Олени Прищепи. Знайомство юних музикантів з творами українського композитора, цікава ...

Наукова бібліотека Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка 23 травня 2024 р. о 12:00 у читальному залі (ІІІ поверх) проводить творчу наукову зустріч «Сторінками ...

13 травня 2024 р. відбудеться вебінар «Солідарність ЄС з Україною: інсайти із соціальних дій проєктів Еразмус+». Це 1,5-годинна сесія є частиною серії, організованої Web2Learn в рамках проєкту AGILE, ...

Як ми можемо створити хороші та здорові умови життя для кожного в усьому світі, коли глобальна зміна клімату кидає виклик сучасній економіці та способу життя? Як діджиталізація може сприяти більш ...

Університет «КРОК» запрошує усіх бажаючих взяти участь у Фестивалі для іноземних студентів «International Vechornytsi», який відбудеться 17 травня 2024 р. о 14:00 у рамках реалізації проєкту ...

14 травня 2024 р. відбудеться круглий стіл “Сталий розвиток Українського підприємництва” в рамках проєкту  Жана Моне StepUp-101080031 в Каразінському університеті у онлайн форматі.

Дорогі Еразмусівці! Запрошуємо приєднатись до Дня Європи в Україні 2024! День Європи відзначається 9 травня в Україні, Європейському Союзі та інших країнах на відзначення миру та єдності ...

Важлива інформація

Громадяни, які виявили бажання проходити військову підготовку, ...
 11 травня 2023
[spoiler style="glass-blue" icon="folder-2" title="Тест Берпі"] ...
 06 липня 2022
Шановні вступники! Реєстрація на творчі конкурси буде проходити до ...
 16 червня 2022
 
ped pressa min osvitu eu flag co funded pos rgb right  300 fb 

 

paywatch logo  pay24 1

 

 

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

T.H. Shevchenko
National University
«Chernihiv Colehium»

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефони:

Приймальна комісія (0462) 941-081

(073) 104 82 73
(096) 506 28 20

Приймальня ректора (0462) 941-170

Загальний відділ (0462) 941-178

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG TG