Кафедра біологічних основ фізичного виховання та спорту була заснована у 1985 році (наказ №225 від 12 липня 1985 р.).

Історія кафедриСклад кафедриЛіцензування та акредитація

Протягом 10 років (1985–1995) завідував кафедрою к.біол.н., доц. Євген Григорович Сумак. Стратегічною метою розвитку кафедри він вважав реалізацію державної ідеї – здоров’я через освіту. З 1995 року завідувач кафедри – к.мед.н., доц. Неллі Василівна Гайова. З 2008 по 2009 рік – к.н.з фіз.вих., доц. Сергій Георгійович Приймак. З 2010 року кафедру очолила докт.біол.н., проф. Алла Олександрівна Жиденко.

З листопаду 2013 р. назва кафедри змінена: кафедра біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту.

З січня 2017 р. було одержано дозвіл МОН України на започаткування освітньої діяльності за спеціальністю 014 «Середня освіта (Здоров’я людини)» за першим (бакалаврським) рівнем, і тому кафедра є випускаючою з даної спеціальності. З 2017-2018 н.р. здійснюється підготовка студентів зі спеціальності 014.14 Середня освіта (Здоров’я людини) професійної кваліфікації «Вчитель основ здоров’я, масажист» з додатковими спеціалізаціями: «Фізична терапія та ерготерапія», «Фізична культура», «Громадське здоров’я».

У 2017-2018 навчальному році на кафедрі біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту працює 15 співробітників: 1 доктор біологічних наук, професор (Жиденко А.О.); 1 кандидат наук, професор (Дейкун М.П.); 7 кандидатів наук, доцентів (Приймак С.Г., Федорченко О.С., Жáра Г.І., Куртова Г.Ю., Усманова Г.О., Черненок М.Е., Савонова О.В.); 3 кандидати наук, старші викладачі (Кудін С.Ф., Кійко Т.Б., Міщенко Т.В.); 2 викладачі (Катаєва Л.В., Бібчук К.В.); 1 старший лаборант (Полулях Г.В.). З них за сумісництвом працює Дейкун М.П.

Головними напрямками наукової роботи кафедри БОФВЗС є:

1) методологічні, педагогічні і психологічні аспекти формування особистості фахівця з фізичного виховання, спорту та здоров’я людини; сучасні технології гармонізації духовного, психічного, соціального та фізичного розвитку майбутнього педагога (всі члени кафедри);

2) функціональна готовність кваліфікованих спортсменів різних спеціалізацій до виконання професійної діяльності, цей напрямок реалізує Приймак С.Г.;

3) теорія і методика інклюзивної освіти (Куртова Г.Ю.);

4) технології індивідуального здоров’язбереження і профілактика професійного вигоряння вчителя (Жáра Г. І.);

5) підготовка спортсменів до успішної професійної діяльності засобами біохімічно збалансованого харчування; цим напрямком займаються Усманова Г.О., Жиденко А.О., Федорченко О.С., Бібчук К.В., Міщенко Т.В.; дана тема була зареєстрована в УкрІНТЕІ, номер реєстрації 0116U007573 (супровідний лист № 04-09/772 від 10.10.2016).

За час існування кафедри викладачами захищено 10 кандидатських дисертацій, видано понад 600 наукових праць. На кафедрі працюють 3 студентські наукові гуртки: «Здоров’я та успіх», «Гіпократ», «Психофізіологія м’язової діяльності».


Вельмишановні колеги!

14 травня 2020 року відбудеться VІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція молодих учених і студентів «Інноваційні трансформації освітнього простору: зміст, напрями і технології реалізації».

Запрошуємо студентів, аспірантів, молодих вчених, викладачів та всіх бажаючих заслухати доповіді учасників та долучитися до обговорення.

Конференція відбуватиметься на відеоплатформі ZOOM.

Посилання: https://zoom.us/j/7435036440

Пароль: 054537

Час проведення: 09.30 – 15.00.

Програма конференції доступна за посиланням.

Збірник тез конференції

Zhidenko

Завідувач кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту

Жиденко Алла Олександрівна

Доктор біологічних наук, професор.

Викладає дисципліни: Фізіологія людини, Психофізіологія, Методологія збереження та зміцнення здоров’я, Фізіологічні основи адаптації до м’язової діяльності, Основи фізіології ВНД.

В університеті працює з 1983 року.

Має 185 наукових публікацій, є автором 1 навчального посібника, рекомендованого Вченою радою ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка (з грифом МОН), 4 електронних та 7 друкованих навчально-методичних посібників.

Девіз: «Стиль життя – творчість в усьому!».

Мета: Навчити студентів мислити.

Улюблена цитата: «Мислю, отже, існую» (Рене Декарт).


pryimak

Приймак Сергій Георгійович

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент.

Викладає дисципліни: Спортивна медицина та лікувальна фізична культура, Масаж, Методи наукових досліджень у фізичній культурі і спорті, Моніторинг та діагностика психофізіологічних показників у спортсменів.

В університеті працює з 1993 року.

Має 38 наукових публікацій, є автором 1 навчально-методичного посібника.

Керує студентським науковим гуртком «Психофізіологія м’язової діяльності».


fedorchenko

Федорченко Олександр Степанович

Кандидат медичних наук, доцент.

Викладає дисципліни: Вікова фізіологія, Гігієна.

В університеті працює з 2009 року.

Нагороди: Медаль ім. Стражеска М. Д. «За заслуги в охороні здоров’я», березень 2001 р., Академія Медичних Наук України.

Має 36 наукових публікацій, є співавтором 1 монографії та 1 навчально-методичного посібника.

Девіз: «Пошук істини».

Улюблена цитата: «Намагаючись дати щастя іншим, ми знаходимо своє власне» (Платон).


gara

Жáра Ганна Іванівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Викладає дисципліни: Анатомія людини з основами спортивної морфології, Методика навчання основ здоров’я, Методологія збереження та зміцнення здоров’я,

Інноваційні технології в освіті, Технології індивідуального здоров’язбереження і профілактика професійного вигоряння вчителя.

В університеті працює з 2001 року.

Має 86 наукових публікацій, є автором 1 підручника, 5 електронних та 3 друкованих навчально-методичних посібників.

Керує студентським науковим гуртком «Здоров’я та успіх».

Девіз: «Якщо будеш слідувати природі, то назавжди залишишся здоровим» (Вільям Пенн).

Улюблена цитата: «Поганий учитель підносить істину, хороший – вчить її знаходити» (А. Дістервег).


kurtova

Куртова Галина Юріївна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Викладає дисципліни: Фізіологія рухової активності, Фізична реабілітація.

В університеті працює з 2004 року.

Має 38 наукових публікацій, є автором 4 навчально-методичних посібників.

 


usmanova

Усманова Галина Олексіївна

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Викладає дисципліни: Основи екології, Біохімія, Анатомія і фізіологія дітей дошкільного віку, Індивідуальний розвиток людини з основами генетики.

В університеті працює з 2009 року.

Має 36 наукові публікації, є автором 2 навчально-методичних посібників.

Девіз: «Природа наділила нас двома вухами, двома очима, але лише одним язиком, щоб ми дивилися і слухали більше, ніж говорили» (Сократ).

Улюблена цитата: «Скільки років землі – і мільярд, і мільйон, а яка вона й досі ще гарна!» (Ліна Костенко).


Chernenok

Черненок Марина Едуардівна

Кандидат медичних наук, доцент.

Викладає дисципліни: Спортивна медицина та лікувальна фізична культура.

В університеті працює з 2016 року.

Має понад 30 наукових публікацій.

Девіз: «Usus est optimus magister», «Досвід – найкращий вчитель».


savonova

Савонова Оксана Вікторівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Викладає дисципліни: Основи медичних знань, Основи психовалеології.

В університеті працює з 1998 року.

Має 71 наукову публікацію, є автором 16 навчально-методичних посібників.

Спільно з Кудіним С.Ф. керує студентським науковим гуртком «Гіпократ».

Девіз: «Навіщо намагатися бути особливим? Набагато простіше бути собою!».


Kudin1

Кудін Сергій Федорович

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Викладає дисципліни: Основи медичних знань, Валеологія, Педіатрія та фізична реабілітація.

В університеті працює з 1994 року.На кафедрі БОФВЗС працює з 2005 року.

З 2000 по 2005 рік – завідувач кафедри основ медичних знань і охорони здоров’я дітей.

Має понад 80 наукових публікацій, в тому числі у періодичному виданні, включеному до наукометричної бази Web of Science,  є автором 18 навчально-методичних посібників ( 3 посібника з грифом МОН, з яких 1 - одноосібний).

Приймав участь у роботі наукових конференцій, проведених у країнах, що входять до ЄС.  

Спільно з  доц. Савоновою О.В. керує студентським науковим гуртком "Гіппократ".

Девіз: "Хай буде добре!".

Улюблена цитата: "Справжне світло світить кожному, хто приходить у світ..., але ніхто його не побачить, якщо не буде знову народженим"(НЗ. Ін. 1:3; 3-21)


kyiko

Кійко Тетяна Борисівна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Викладає дисципліну Основи здоров’я.

В університеті працює з 1997 року.

Має 20 наукових публікацій.

Девіз: «Що б ти не зробив у житті – це буде незначно. Але дуже важливо, щоб ти це зробив!».


mishenko

Міщенко Тетяна В'ячеславівна

Кандидат біологічних наук, старший викладач.

Викладає дисципліну Фізіологія людини.

В університеті працює з 2006 року.

Має 34 наукові публікації.

Девіз: «Учень – це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який треба запалити» (К. Ушинський).

Улюблена цитата: «І все на світі треба пережити, І кожен фініш – це, по суті, старт, І наперед не треба ворожити, І за минулим плакати не варт» (Ліна Костенко).


kataeva

Катаєва Лариса Всеволодівна

Викладач.

Викладає дисципліни: Анатомія людини з основами спортивної морфології, Методика навчання основ здоров’я.

В університеті працює з 1988 року.

Має ряд наукових публікацій.

Улюблена цитата: «Чого б ти не навчався, ти навчаєшся для себе» (Петроній).


bibchuk

Бібчук Катерина В’ячеславівна

Викладач.

Викладає дисципліни: Біохімія, Психофізіологія.

В університеті працює з 2007 року.

Має 39 наукових публікацій.

Девіз: «Чим більше в нашій душі сонця, тим яскравіше стає життя навколо».

Улюблена цитата: «Кожна мить життя – це можливість» (Габріель Гарсіа Маркес).


poluliahПолулях Ганна Вікторівна

Старший лаборант.

В університеті працює з 1990 року.

Має 13 наукових публікацій.

Девіз: «Не маючи терпіння, нічому не навчишся!».

 

 

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету НУЧК. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.