Кафедра математики та економіки створена 01.09.2017 року внаслідок реорганізації та об’єднання кафедри вищої математики та методик навчання фізико-математичних дисциплін та кафедри соціально-економічних дисциплін. 

Кафедра є випусковою та забезпечує підготовку здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальностями 014 Середня освіта (Математика) та 111 Математика.

Історія кафедриСклад кафедриНавчальні дисципліниНормативні документиЛіцензування та акредитаціяПідвищення кваліфікації викладачівНаукова діяльність викладачівНаукова діяльність студентівПрактична підготовка студентівСпівпраця зі стейкхолдерамиНаші випускники

Очолює кафедру Філон Лідія Григорівна, доцент, кандидат педагогічних наук, лауреат обласної Премії імені Софії Русової.

Станом на 01.09.2020 року на кафедрі працюють 8 доцентів, кандидатів наук, більшість із них є випускниками фізико-математичного (нині природничо-математичного) факультету НУЧК імені Т.Г.Шевченка.

Історія кафедри математики та економіки нерозривно пов’язана з понад столітньою історією математичних кафедр інституту (університету).

Ще в 20-х роках минулого століття була створена кафедра техніко-математичних дисциплін. На початку 30-х рр. вона була реорганізована в кафедру математики, яку понад 10 років очолював І. О. Карханін. У 1949 році з кафедри математики було виокремлено кафедру фізики, а завідувачем кафедри математики став В. С. Кролевець.

У другій половині 20-го століття в інституті значно зростає кількість кафедр математичних дисциплін. Так, у 1960 році була створена кафедра елементарної математики та методики математики, яку очолив Л. М. Вивальнюк.

У 1982 році створено фізико-математичний факультет, у межах якого було об’єднано три математичні кафедри: кафедра математики (завідувач Л. М. Вивальнюк); кафедра елементарної математики і методики викладання математики (у 1970-1973 роках її очолював В. М. Петров), яку у 1974 році під керівництвом В. Н. Боровика реорганізовано в кафедру геометрії і методики викладання математики; кафедра математичного аналізу, створена додатково у 1972 (завідувач Я. А. Ройтберг). А у 1983 році на факультеті була створена ще одна кафедра – методики викладання фізики і математики (завідувач В. Ф. Савченко). У 1984 році її було перейменовано у кафедру педагогіки, психології та методики викладання фізики і математики, також у цьому році перейменовано кафедру геометрії і методики викладання математики у кафедру геометрії.

У контексті історії розвитку університету кафедри математичних дисциплін неодноразово змінювали свої назви і статус, але науково-педагогічні працівники та співробітники кафедр завжди на високому рівні забезпечували фундаментальну, науково-теоретичну, методичну підготовку студентів з дисциплін математичного циклу та споріднених дисциплін в університеті, активно займалися розробкою нових підручників та навчальних посібників для вузів і середньої школи.

На математичних кафедрах факультету у різні часи плідно працювали професори В.М. Костарчук, Я.А. Ройтберг, З.Г. Шефтель, В.Н. Боровик, Л.М. Вивальнюк, М.М. Мурач, Л.М. Кобко, М.В. Мошель, доценти М.Ф. Бурляй, Е.В. Рафаловський, І.П. Коваленко, І.М. Майборода, О.І. Соколенко, В.І. Коваленко та багато інших викладачів.

Наукова школа в галузі математичного аналізу, яку тривалий час очолював професор Я. А. Ройтберг, завдяки науковим здобуткам її керівників та учнів стала відомою і визнаною не тільки в Чернігові, Україні, а й далеко за її межами, зокрема у США, Ізраїлі, Німеччині, Франції, Італії.

Нині викладачів математичних та економічних дисциплін об’єднує кафедра математики та економіки. Викладачі кафедри у навчальному процесі забезпечують фахове викладання понад 50 навчальних дисциплін на 5 факультетах університету.

Члени кафедри активно займаються науково-методичною роботою, беруть участь у Міжнародних, Всеукраїнських, міжвузівських науково-практичних конференціях та є авторами наукових статей, підручників, навчально-методичних посібників для студентів, вчителів та учнів шкіл. Студенти також активно залучаються до наукової роботи, результати досліджень доповідають на наукових форумах різного рівня. Традиційним стало проведення на природничо-математичному факультеті Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Крок у науку: дослідження у галузі природничо-математичних дисциплін та методик їх навчання».

Кафедра підтримує наукові зв’язки з провідними науковими осередками України: Інститут математики НАН України; Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Національний університет «Чернігівська політехніка», Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, Ніжинський державний університет імені М.Гоголя, Сумський державний педагогічний університет імені А С Макаренка, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького; Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського та ін.

Викладачі кафедри систематично співпрацюють із закладами загальної середньої освіти, позашкільної освіти, професійної (професійно-технічної) освіти Чернігова та області: виступають з лекціями перед вчителями, учнями, батьками, залучають їх до участі у наукових конференціях, до обговорення проблем педагогічної галузі, удосконалення освітнього процесу, зокрема до обговорення освітніх програм.

Доценти кафедри Л.Г. Філон, Л.М. Мех беруть участь у підготовці команд та проведенні I-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів (математика, основи економіки), II-III етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру “Мала академія наук України”. Л.М. Мех є членом журі: І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України з економіки; І етапу Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів серед школярів; ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з основ економіки; Всеукраїнського турніру юних економістів.

На кафедрі систематично проводять І етап Всеукраїнських студентських олімпіад з математики, економіки, а також залучають студентів до участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Математика» серед студентів педагогічних університетів.

Викладачі кафедри підтримують зв’язки з випускниками факультету: надають їм допомогу в організації навчально-виховного процесу, залучають до наукової роботи, до обговорення освітніх програм.

Нині колектив кафедри математики та економіки активно працює над удосконаленням якості освіти, над вирішенням актуальних проблем у галузі підготовки висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців.

Filon

Завідувач кафедри математики та економіки

Філон Лідія Григорівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри математики та економіки.

ORCID 0000 0002 0296 4917

Google Scholar

В університеті працює з 1991 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка (1988), спеціальність математика і фізика.

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (1997), аспірантура за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання математики.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (1999), спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання математики, тема дисертації “Вивчення елементів стереометрії в курсі математики основної школи”

Вчене звання: доцент кафедри педагогіки, психології та методики викладання математики (2005).

Наукові інтереси: сучасні педагогічні технології у навчанні математики, професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя математики.

Наукові досягнення: автор та співавтор понад 60 науково-методичних публікацій різного рівня, учасник міжнародних та всеукраїнських науково-методичних конференцій.

Основні публікації за напрямом:

1. Соколенко Л.О., Філон Л.Г., Швець В.О. Прикладні задачі природничого характеру в курсі алгебри і початків аналізу: практикум. Навчальний посібник. – К.:НПУ імені .М.П.Драгоманова, 2010. – 128 с.

2. Музиченко С.В., Філон Л.Г. “Професійне становлення майбутніх вчителів математики під час проходження педагогічної практики” //Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр. – Випуск 43/ редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма ”Планер“, 2015. – С. 406-415.

3.Філон Л.Г., Шидловська Л.М. Елементарна математика. Частина 1. Арифметика. Алгебра: навч.-метод. посібник для студ. фіз.- мат. фак. – Чернігів: Десна Поліграф, 2016. – 68 с.

4. Музиченко С.В., Філон Л.Г. Педагогічна практика в системі формування фахових компетентностей майбутнього вчителя математики. – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017. – 124 с.

5. Філон Л.Г. Професійна спрямованість навчання стереометрії учнів старшої профільної школи// Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. - Черкаси, 2017. Вип.16. - С. 93-98. (наукометрична база даних Index Copernicus International (Республіка Польща), індексується Google Scholar).

6. Філон Л.Г., Дремова І.А. Формування готовності майбутнього вчителя математики до навчання учнів розв’язування задач з параметрами// Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка [Текст]. Вип.153 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2018. – С. 146-149.

7. Філон Л. Г., Музиченко С. В. Методичні рекомендації щодо проходження виробничої (педагогічної) практики студентів заочної форми навчання спеціальності 014 Середня освіта (Математика). Чернігів : НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2019. 20 с.

Методична діяльність: член журі (2016 р.), голова журі (2021 р.) другого туру Всеукраїнського конкурсу “Учитель року”, номінація “Математика”.

Основні навчальні дисципліни, які викладає: методика навчання математики, елементарна математика, математичний аналіз.

Керівник виробничої педагогічної практики студентів.


Sokolenko

Cоколенко Лілія Олександрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Google Scholar

В університеті працює з 1993 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка (1991), спеціальність ”Математика”. Кваліфікація ”Вчитель математики, інформатики та обчислювальної техніки”.

Аспірантура: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (1997).

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (1997), спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання математики, тема дисертації “”Методика реалізації прикладної спрямованості шкільної алгебри і початків аналізу”.

Вчене звання: – доцент кафедри педагогіки, психології та методик навчання фізики й математики (2002 р.).

Наукові інтереси: теорія та методика навчання (математика), геометрія.

Напрями науково-методичної роботи: прикладна спрямованість навчання математики у старшій профільній школі; роль наукових основ шкільного курсу математики у професійній підготовці вчителя.

Наукові досягнення: Автор та співавтор понад 87 науково-методичних робіт, серед яких 7 навчально-методичних посібників, 35 науково-методичних статей.

Основні публікації:

1. Соколенко Л.О. Прикладна спрямованість шкільного курсу алгебри і початків аналізу: Навч. посібник. – Чернігів: Сіверянська думка, 2002. – 128 с.

2. Соколенко Л.О., Філон Л.Г., Швець В.О. Прикладні задачі природничого характеру в курсі алгебри і початків аналізу [Текст]: практикум. Навчальний посібник. –Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010.-128с.

3. Соколенко Л.О. Наукові основи шкільного курсу математики: Навчально-методичний посібник для студентів університетів спеціальності 014 Середня освіта (Математика). Частина 1. Чернігів: Десна Поліграф, 2020. 144 с.

4. Соколенко Л.О. Методика навчання курсу «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)» (рівень стандарту): Методичні рекомендації до навчання змістових модулів №6-9 навчальної дисципліни «Методика навчання математики» для студентів спеціальності 014 Середня освіта (математика). Чернігів: Десна Поліграф, 2020. 132 с.

5. Соколенко Л.О. Технологія створення і використання основних типів завдань та запитань навчальної дисципліни ”Наукові основи шкільного курсу математики” // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. - Черкаси, 2019. Вип.3. - С. 93-98.

6. Соколенко Л.О., Швець В.О. Застосування теорії прямої та площини до розв’язування стереометричних задач // НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА. Серія №3. Фізика і математика у вищій та середній школі. – Випуск 21: збірник наукових праць. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019.- С.52-59.

Основні навчальні дисципліни, які викладає: методика навчання математики, елементарна математика, наукові основи шкільного курсу математики, геометрія.


Nak

Нак Марина Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Google Scholar

В університеті працює з 1998 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка (1998 р.), спеціальність "Математика, інформатика та обчислювальна техніка".

Аспірантура: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (2004 р.).

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (2008 р.), спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання математики; дисертація на тему "Історико-методичний аналіз розвитку методів розв’язування задач з алгебри в загальноосвітній школі".

Вчене звання: доцент кафедри вищої та прикладної математики (2015 р.).

Наукові інтереси: проблеми методики навчання математики, історія математики.

Наукові досягнення: автор та співавтор понад 60 науково-методичних публікацій різного рівня, учасникміжнародних та всеукраїнських наукових та науково-методичних конференцій.

Основні публікації:

1. Нак М.М. Лінійна алгебра: методичні рекомендації до вивчення курсу для студентів спеціальності «математика». – Чернігів: ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2014. – 44 с.

2. Нак М. М. Визначні українські математики VII – середини XX століття: Навчальний посібник. – Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка, 2015. – 128 с.

3. Нак М. М. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі розв’язування алгебраїчних задач/ Наукові записки. – Випуск 8. – Серія: Проблеми фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 29-32.

4. Нак М. М., Хайтова О. М. Алгебра: навчально-методичний посібник з курсу для студентів спеціальності «математика» .- Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка, 2015. – 31 с.

5. Нак М. М. Використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання при розв’язуванні алгебраїчних задач //Матеріали ХХІ міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців», Частина 1, 21-22 квітня /Відповідальний редактор: І . В. Барабаш. – Одеса, Одеська державна академія будівництва та архітектури, 2016. – с. 270-272.

6. Нак М. М., Богдан С. В. Віхи історії фізико-математичного факультету ЧНПУ імені Т. Г Шевченка //Пошук молодих. Випуск 17: Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «STEM – освіта як напрям модернізації методик навчання природничо-математичних дисциплін у середніх і вищих навчальних закладах», (Херсон, 20-21 квітня 2017 р.) / Укладач: В. Д. Шарко. – Херсон: ПП Вишемирський В. С. – 2017. – с. 39-41.

7. Нак. М. М., Мошель М. В. Статистичний підхід до оцінювання успішності та якості знань студентів / Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 169 – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – с. 109-111.

8. Коваленко В.І., Нак М.М., Хайтова О. М. Аналітична геометрія і лінійна алгебра: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності»інформатика та фізика». Чернігів: НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2019. – 108 с.

9. Нак М. М., Філон Л. Г., Богдан С. В. Історія становлення та науково-педагогічна спадщина кафедр математичних дисциплін Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка //Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 6 (162) / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів: НУЧК, 2020. с. 102-108. (Серія: Педагогічні науки).

Основні навчальні дисципліни, які викладає: "Алгебра", "Аналітична геометрія та лінійна алгебра", "Історія і методологія математики", "Вища математика", "Дискретна математика", "Числові системи", "Теорія множин", "Теорія груп".


Meh

Мех Лариса Михайлівна

Кандидат економічних наук, доцент.

Google Scholar

Працює в університеті з 1999 року.

Освіта: Харківський державний аграрний університет імені В.В.Докучаєва (1999 р.), спеціальність облік і аудит, кваліфікація спеціаліста – економіст по бухгалтерському обліку і фінансах.

Аспірантура: Харківський національний аграрний університет імені В.В.Докучаєва.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук, дисертація на тему «Економічний механізм формування і функціонування ринку картоплі в Україні» зі спеціальності 07.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» (2005 р.).

Вчене звання: доцент кафедри економіки і менеджменту (2006 р.).

Наукові інтереси:

Наукові досягнення: Автор та співавтор більше 60 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації:

1. Використання векторів в економічних дослідженнях // Вісник Чернігівського державного технологічного університету (серія економічні науки). – 2010. – № 43. – С.24-28 (у співавторстві з Ткач Ю.М., Кезь О.О.).

2. Аналіз експортного потенціалу Чернігівської області // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки Випуск 4. – Кам’янець –Подільський: ФОП Сисин О.В., 2011. – С. 319-323. ( у співавторстві з Шевченко О.С.).

3. Міжпредметні зв'язки вищої математики та дисциплін загальноекономічної підготовки майбутніх фахівців економічної галузі // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип.. 90 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка; гол. Ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2011. – С. 214-217 (у співавторстві з Ткач Ю.М.).

4. Іноземний капітал в банківській системі Республіки Білорусь // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. техн. ун-т. – Вип. 43, ч. ІІ. – Черкаси: ЧДТУ, 2016. – С. 59-97 ( у співавторстві з Мєшко О.І.).

5. Стан та напрямки реформування пенсійної системи України // Вісник Черкаського університету. Серія: економічні науки. – №3. – 2018. – С. 106-112. ( у співавторстві з Шевченко О.С.).

Основні навчальні дисципліни, які викладає: Бухгалтерський облік; економічна статистика; прикладна статистика; фінанси, гроші та кредит; основи бізнесу; основи сімейної економіки; фінансова математика; вступ до актуарної математики".


Shevchenko O

Шевченко Ольга Степанівна

Кандидат економічних наук, доцент.

Google Scholar

Працює в університеті з 2003 року.

Освіта: Чернігівський державний інститут економіки і управління (2003 р.), спеціальність: «Облік і аудит», кваліфікація – економіст.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (2008 р.), аспірантура за спеціальністю08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук (2010 р.), спеціальність 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, тема дисертації «Реформа пенсійного забезпечення як фактор соціально-економічного розвитку України».

Вчене звання: доцент кафедри економіки та менеджменту (2014 р.).

Наукові інтереси: соціальне страхування та забезпечення, соціально-економічний розвиток, податкова система, економічне зростання.

Наукові досягнення: автор понад 25 науково-методичних публікацій, учасниця міжнародних та всеукраїнських науково-методичних конференцій.

Основні публікації за напрямом:

1. Недержавні пенсійні фонди: їх стан та вплив на економіку України.-Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» №19 – 2012. – С.281-284. (у співавторстві).

2. Методологічні аспекти удосконалення соціального страхування як складової системи соціального захисту населення України//Вісник Чернігівського державного технологічного університету (серія економічні науки).-2013.-№2(66).-С.284-291.

3. Реформування національної системи пенсійного страхування як основа соціальної безпеки України//Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: економіка.-2014. №681.-С.85-89.

4. Методика навчання основ економіки: навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу фізико-математичного факультету спеціальності 7.040201, 8.040201 «Математика», спеціалізації – математика і економіка// Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 2013.- 104 с.

5. Основи підприємницької діяльності: навчально-методичний посібник для студентів 3 курсу психолого-педагогічного факультету спеціальності – 6.03010200 «Психологія», спеціалізації – психологія //Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 2014.- 104 с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає: економічна теорія, економіка підприємств, фінансова звітність та її аналіз, основи оподаткування, фінансова економіка.


KilochytckaT

Кілочицька Тетяна Валентинівна

Кандидат історичних наук, доцент.

Google Scholar

На факультеті працює з 2010 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2005 р., спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика». Кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач математики.

Аспірантура НАН України за спеціальністю: 07.00.07 – Історія науки і техніки. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: «Становлення і розвиток асимптотичної теорії нелінійних коливань (нелінійної механіки) в Україні (30-60 рр. ХХ ст.)».

Наукові інтереси: історія математики, фізики, нелінійної динаміки, сучасні технології у навчанні.

Автор понад 50 наукових публікацій, учасних міжнародних і всеукраїнських конференцій та симпозіумів.

Основні публікації:

1.Кілочицька Т.В. Генезис деяких понять нелінійної динаміки в працях вітчизняних вчених (початок ХХ ст.) / Т.В.Кілочицька // Вісник національного технологічного університету «Харківський політехнічний інститут»- Серія: історія науки і техніки.-Х.: НТУ «ХПІ», 2013. №10. – С. 57-63.

2. Кілочицька Т.В. Формування та розвиток загальної теорії стійкості (середина ХVІІІ-30-ті рр. ХХ ст.)/ Т.В.Кілочицька // Наука і наукознавство. – 2013. - №2. – С. 129-138.

3. Кілочицька Т.В. Елементи передісторії нелінійної динаміки в працях О.О.Андронова/ Т.В. Кілочицька //Вісник ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка. Серія: педагогічні науки: Збірик, 2013.- С. 30-32.

4. Кілочицька Т.В. Передумови виникнення та становлення синергетики) / Т.В.Кілочицька // Наука і наукознавство. 2014. – №1 .- С.101-109.

5. Кілочицька Т.В. Еволюція ергодичної теорії / Т.В.Кілочицька //Наука та наукознавство. 2019. -№ 4 (106). – С. 102-115 (фахова). (обсяг 0,7 друк. аркуші)

Офіційний опонент на захисті кандидатської дисертації наукового співробітника відділу історії науки ЦДНТП та ІН НАН України Жабіна Сергія Олександровича “Виникнення та становлення інформатики в Україні (70-80 рр. ХХ ст.)” (на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки). Захист відбувся 12 квітня 2013 року.

Офіційний опонент на захисті дисертації Перелигіної Любові Сергіївни «Рання історія створення гвинтокрил в Україні (кінець ХІХ- початок ХХ ст.)»., спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки. Науковий керівник – академік НАН України, д.т.н., професор Ільченко Михайло Юхимович, проректор наукової роботи Національного університету України Київський політехнічний інститут». Захист 22 грудня 2014.

Основні навчальні дисципліни, які викладає: вища математика.


muzichenko

Музиченко Світлана Василівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Google Scholar

В університеті працює з 1994 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка (1994), спеціальність математика інформатика та обчислювальна техніка.

Аспірантура: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка (2003).

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (2006), спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання математики, тема дисертації “Конструктивні задачі як засіб розвитку творчого мислення учнів у процесі навчання алгебри”.

Вчене звання: доцент кафедри педагогіки, психології та методик навчання фізики й математики (2013).

Наукові інтереси: методологія освіти, сучасні педагогічні технології у навчанні математики, професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя математики.

Наукові досягнення: автор та співавтор понад 50 науково-методичних публікацій різного рівня, учасник міжнародних та всеукраїнських науково-методичних конференцій.

Основні публікації за напрямом:

1. Музиченко С. В. Курсові роботи з методики навчання математики як засіб формування професійних якостей майбутніх учителів // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – II (15), Issue 30. – Budapest, 2014. – P. 53 – 56.

2. Музиченко С. В. Як написати курсову роботу з методики навчання математики: методичні рекомендації для студентів. – Чернігів: Сівер-Друк, 2015. – 46 с.

3. Музыченко С. В. Использование компьютерных технологий будущими учителями математики во время педагогической практики // MATTEX 2016: сборник научни трудове. – Том 1. – Шумен: Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2016. – С. 295 – 301.

4. Музиченко С. В. Шляхи протидії студентському плагіату // Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України. – Вип.23 (2-2017). – Ч.1. – Кам’янець-Подільський, 2017. – С.143 – 148.

5. Музиченко С. В., Філон Л. Г. Педагогічна практика в системі формування фахових компетентностей майбутнього вчителя математики. – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017. – 124 с.
Основні навчальні дисципліни, які викладає: методика навчання математики, елементарна математика.


balynov

Балюнов Олексій Олександрович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Google Scholar

Освіта: механіко-математичний факультет Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка (1985 р.) за спеціальністю 01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми, кваліфікація – механік.

Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук, тема дисертації «Деформування гнучких струмопровідних пластин та циліндричних панелей в магнітному полі» за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла, (1991 р.).

Вчене звання – доцент кафедри вищої та прикладної математики (2016 р.).

Наукові інтереси: диференціальні та інтегральні рівняння, інтегральні перетворення, нелінійний аналіз, математична статистика, кореляційно-регресійний аналіз, механіка деформівного твердого тіла, теорія пружності.

Основні публікації за напрямом:

1. Балюнов О.О. Про коливність розв'язків лінійних динамічних рівнянь на часових шкалах//Збірник праць Інституту математики НАН України, 2015.-Том 12,№2.- С. 65 – 73.

2. AA Balyunov, LV Molchenko Numerical solution of the nonlinear problem of motion of a long rectangular plate in a variable magnetic field//Journal of Mathematical Sciences. - 1994. - Vol.71, №4.-P.2563-2566.

3. Балюнов О.О., Мольченко Л.В.Численное решение нелинейной задачи о движении длинной прямоугольной пластинки в переменном магнитном поле//Вычислительная и прикладная математика. - 1990. - Вып. 72. - С. 43 - 49.

4. Балюнов О.О. Деякі результати дослідження пружного стану гнучкої пластини в магнітному полі//Вісник Чернігівського національного технологічного університету: зб.- Чернігів: ЧНТУ, 2013. - Вип. 4(69) . – С. 7 – 12.

5. Балюнов О.О. Оцінка впливу пондеромоторних сил на пружний стан гнучкої циліндричної панелі в магнітному полі//Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка: зб.- Чернігів: ЧНПУ, 2013. - Вип. 113. – С. 67 – 70.

6. Балюнов О.О. Регресійний аналіз у моделюванні регіонального валового продукту України//Глобальні та національні проблеми економіки, Електронне наукове фахове видання, Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського: зб.- Миколаїв: МНУ, 2017. - Вип. 16 . – С. 965-971.

7. Балюнов О.О. Один з підходів до аналізу інвестиційного клімату України на основі ретроспективного методу//Економічна аналітика. Аспекти практичного застосування. Кол. монографія.-Чернігів, ЧНТУ-2019. - С. 72-82.

8. Балюнов О.О. Емпіричний аналіз основних статистичних показників, що впливають на валовий регіональний продукт України//Актуальні проблеми формування та розвитку інформаційної економіки в Україні: зб.- Чернігів: ЧНТУ, 2017.– С. 281-291.

9. Балюнов О.О. Cтатистичні оцінки результатів першого туру виборів Президента України 2019 року//Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 2019 .- Вип. 25. – C. 13-19.

Основні навчальні дисципліни, які викладає: математичний аналіз, диференціальні та інтегральні рівняння, диференціальні рівняння, теорія ймовірностей і математична статистика, елементи теорії функцій і функціонального аналізу, обчислювальна математика, інтегральні перетворення та їх застосування, оптимізаційні методи та моделювання, математичні методи фізики, комплексний аналіз, основи нелінійного аналізу, диференціальні рівняння в частинних похідних, вступ до теорії ймовірностей, моделювання і прогнозування стану довкілля.

Робочі програми

Робоча програма _Алгебра. Лінійна алгебра

Робоча програма _Алгебра. Теорія чисел

Робоча програма _Аналітична геометрія

Робоча програма _Безпека життєдіяльності та цивільний захист

Робоча програма _Валеологія та основи медичних знань

Робоча програма _Виробнича педагогічна практика в закладах середньої освіти (базова середня освіта)

Робоча програма _Виробнича педагогічна практика в закладах середньої освіти (профільна середня освіта)

Робоча програма _Дискретна математика

Робоча програма _Диференціальна Геометрія

Робоча програма _Диференціальні рівняння

Робоча програма _Економічна теорія

Робоча програма _Елементарна математика

Робоча програма _Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Робоча програма _Інформатика

Робоча програма _Історія України

Робоча програма _Комплексний аналіз

Робоча програма _Математична логіка і теорія алгоритмів

Робоча програма _Математичний аналіз

Робоча програма _Методи обчислень

Робоча програма _Методика навчання математики ІІ курс

Робоча програма _Методика навчання математики ІІІ курс

Робоча програма _Методика навчання математики IV курс

Робоча програма _Основи політології та соціології

Робоча програма _Педагогіка та історія педагогіки

Робоча програма _Правознавство

Робоча програма _Практикум розв'язування задач шкільної математики

Робоча програма _Проективна геометрія та методи зображень

Робоча програма _Психологія

Робоча програма _Теорія ймовірностей і математична статистика

Робоча програма _Українознавство

Робоча програма _Українська мова за професійним спрямуванням

Робоча програма _Фізика

Робоча програма _Філософія та культурологія

SYLLABUS ОПП Середня освіта (Математика) (перший рівень вищої освіти)

Syllabus_Алгебра. Лінійна алгебра

Syllabus_Алгебра. Теорія чисел

Syllabus_Аналітична геометрія

Syllabus_Безпека життєдіяльності та цивільний захист

Syllabus_Валеологія та основи медичних знань

Syllabus_Виробнича педагогічна практика в закладах середньої освіти (базова середня освіта)

Syllabus_Виробнича педагогічна практика в закладах середньої освіти (профільна середня освіта)

Syllabus_Дискретна математика

Syllabus_Диференціальна Геометрія

Syllabus_Диференціальні рівняння

Syllabus_Економічна теорія

Syllabus_Елементарна математика

Syllabus_Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Syllabus_Інформатика

Syllabus_Історія України

Syllabus_Комплексний аналіз

Syllabus_Математична логіка і теорія алгоритмів

Syllabus_Математичний аналіз

Syllabus_Методи обчислень

Syllabus_Методика навчання математики

Syllabus_Навчальна пропедевтична практика з педагогіки

Syllabus_Навчальна пропедевтична практика з психології

Syllabus_Основи політології та соціології

Syllabus_Педагогіка та історія педагогіки

Syllabus_Правознавство

Syllabus_Практикум розв'язування задач шкільної математики

Syllabus_Проективна геометрія та методи зображень

Syllabus_Психологія

Syllabus_Теорія ймовірностей і математична статистика

Syllabus_Українознавство

Syllabus_Українська мова за професійним спрямуванням

Syllabus_Фізика

Syllabus_Філософія та культурологія

Перелік дисциплін

1. Математичний аналіз
2. Комплексний аналіз
3. Лінійна алгебра
4. Аналітична геометрія
5. Приклади розв’язування задач шкільної математики
6. Аналітична геометрія та лінійна алгебра
7. Теорія множин
8. Алгебра. Теорія чисел
9. Диференціальні рівняння
10. Диференціальні та інтегральні рівняння
11. Диференціальні рівняння в частинних похідних
12. Методика навчання математики
13. Геометрія. Проективна геометрія та методи зображень.
14. Геометрія. Диференціальна геометрія і топологія
15. Дискретна математика
16. Елементарна математика
17. Математичні методи фізики
18. Методи обчислень
19. Теорія ймовірностей
20. Теорія ймовірностей і математична статистика
21. Матлогіка і теорія алгоритмів
22. Числові системи
23. Оптимізаційні методи та моделі
24. Основи нелінійного аналізу
25. Наукові основи шкільного курсу математики
26. Інформаційні технології в математиці
27. Історія і методологія математики
28. Елементи теорії функцій та функціонального аналізу
29. Методика навчання та організація освітнього процесу у закладах освіти різних типів
30. Обчислювальна математика
31. Інтегральні перетворення та їх застосування
32. Математичні методи у природознавстві
33. Теорія груп
34. Економічна теорія
35. Маркетинг, менеджмент, основи бізнесу
36. Економіка підприємств
37. Бізнес-планування
38. Математична економіка
39. Основи оподаткування
40. Страхування
41. Прикладна статистика
42. Фінансова звітність та її аналіз
43. Економічна статистика
44. Розміщення продуктивних сил
45. Спецкурс з математики
46. Спецкурс з методики навчання математики
47. Спецкурс з економіки
48. Вища математика
49. Основи вищої математики
50. Вища математика для харчових технологій
51. Моделювання та прогнозування стану довкілля
52. Екологічний менеджмент і аудіт
53. Основи бізнесу

Відомості про навчально-методичне забезпечення спеціальності 014 Середня освіта (Математика). Додаток 5

Відомості про навчально-методичне забезпечення спеціальності 014 Середня освіта (Математика). Додаток 6

Участь науковців та вчителів в освітньому процесі (презентація)

Співпраця з ЗСО та позашкільними установами

Усі члени кафедри тією чи іншою мірою активно проводять агітаційну профорієнтаційну роботу в школах міста Чернігова та Чернігівської області, зокрема в обласному педагогічному ліцеї (Філон Л.Г.) у формі бесід з учнями, вчителями та батьками учнів. До цього залучають студентів старших курсів, які проходять педагогічну практику в школах міста та області.

Філон Л.Г. працює вчителем математики Чернігівського обл. пед. ліцею (фізико-математичний профіль), де під її керівництвом проходять пед. практику студенти 2 курсу фізико-математичного відділення природничо-математичного факультету освітнього рівня магістр.

Філон Л.Г. є членом експертної групи з експертної оцінки завдань сертифікаційної роботи ЗНО з математики при Київському регіональному центрі оцінювання якості освіти (2015-2020 роки).

Договір з ЧОІППО

Угода з Чернігівською Малою Академією наук (МАН)

Угода з Чернігівським обласним педагогічним ліцеєм

 

2020-2021 н.р.

Філон Л.Г. підготувала рецензію на рукопис методичних рекомендацій “Параметри в шкільному курсі математики. Від простого до складного”, укладач Заяць Т.Д., учитель математики Чернігівської СЗСШ №1 з поглибленим вивченням іноземних мов, учитель вищої категорії, старший учитель (листопад, 2020)

2019-2020 н.р.

Соколенко Л.О. проводила профорієнтаційну роботу, виступала перед вчителями математики, інформатики та фізики з доповіддю «Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка – історія та сьогодення» (23.10.19, 6.10.19, 21.11.19).

Філон Л.Г. та Музиченко С.В. брали участь в організації та проведенні профорієнтаційного форуму «ВступАЙ 2020».

Хайтова О.М. брала участь в роботі підготовчих курсів до ЗНО, де проводила профорієнтаційну агітацію.

Бобир С.Л. проводила профорієнтаційну роботу з учнями Трисвятськослобідської та Киїнської ЗОШ Чернігівського району.

Організовано та проведено Всеукраїнську олімпіаду закладу вищої освіти НУЧК імені Т.Г. Шевченка з математики з метою професійної орієнтації випускників (відповідальна Музиченко С.В.).

Нак М.М. підготувала рецензію на дослідницьку роботу члена МАН, учня 10 класу Прилуцького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №7 (ліцею № 7) Прилуцької міської ради Чернігівської області Харечка Олександра Івановича «Квадратична функція як математична модель».

Лось В.М.: був головою журі III-го етапу (обласна олімпіада) Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики, головою журі II-го етапу (обласного) Всеукраїнського конкурсу-захисту наукових робіт учнів, членів Малої академії наук України, членом журі IV-го етапу (Всеукраїнського) Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики.

2018-2019 н.р.

Шевченко А.В. був членом журі при проведенні 2-го (міського) та 3-го (обласного) етапів Всеукраїнської олімпіади з математики для школярів, членом журі першого (міського) та другого (обласного) етапів -захисту наукових робіт Малої академії наук.

Лось В.М. був членом журі II-го етапу (міська олімпіада) Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики, головою журі III-го етапу (обласна олімпіада) Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики, членом журі IV-го етапу (Всеукраїнська олімпіада) Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики.

Мех Л.М. кожного року при співпраці з Чернігівським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського проводить підготовку учнів, переможців ІІІ етапу (обласного) Всеукраїнської олімпіади з основ економіки до участі в ІV етапі Всеукраїнської олімпіади з основ економіки. Є членом журі: І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України з економіки; І етапу Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів серед школярів; ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з основ економіки; Всеукраїнського турніру юних економісті. В 2019 році була експертом-консультантом на ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з основ економіки.

2017-2018 н.р.

Профорієнтаційну роботу проводили під час позашкільних заходів обласного рівня: олімпіад, турнірів МАН (Коваленко В.І., Шевченко А.В., Лось В.М.), зокрема розповсюдження інформації про проведення олімпіади з математики майбутніх абітурієнтів НУЧК імені Т.Г. Шевченка серед членів журі обласної олімпіади з математики (27 січня 2018 р.).

Організовано та проведено Всеукраїнську олімпіаду закладу вищої освіти НУЧК імені Т.Г. Шевченка з математики з метою професійної орієнтації випускників (відповідальна Філон Л.Г.).

Коваленко В.І. був головою журі 2-го (міського) етапу Всеукраїнської олімпіади з математики для школярів; голова журі міського етапу-захисту наукових робіт Малої академії наук; експерт, член журі при проведенні 3-го (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади з математики для школярів; входить до складу кадрової комісії НУЧК імені Т.Г. Шевченка.

Шевченко А.В. був членом журі при проведенні 2-го (міського) та 3-го (обласного) етапів Всеукраїнської олімпіади з математики для школярів, членом журі першого (міського) та другого (обласного) етапів -захисту наукових робіт Малої академії наук.

Лось В.М. був членом журі II-го етапу (міська олімпіада) Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики, головою журі III-го етапу (обласна олімпіада) Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики, членом журі IV-го етапу (Всеукраїнська олімпіада) Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики.

Співпраця з ЗВО

Викладачі кафедри співпрацюють з Ніжинським державним університетом імені Миколи Гоголя; Чернігівським національним технологічним університетом; Інститутом післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського (м. Чернігів); Національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова, Сумським державним педагогічним університетом імені А.С. Макаренка, Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького, Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського.

Філон Л.Г. є співорганізатором Міжнародної науково-методичної конференції «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс»», (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, м. Суми.).

2020 рік

Філон Л.Г. підготувала рецензії на
- посібник «Професійне спрямування вивчення математики в закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Дидактичні матеріали» (автори Чашечникова О.С., Лабудько В.С., Бондаренко А.Ю.) (червень, 2020)
- рукопис збірника “До скарбнички вчителя математики” за матеріалами журналу “Педагогічні обрії”, упорядник Ємець О.О., методист відділу інформаційної та видавничої діяльності Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського (жовтень, 2020)
Філон Л.Г. підготувала звернення на анотацію до дисертаційної роботи Сопової Дани Олегівни «Академічна чесність як складова професійної підготовки майбутніх фахівців в університетах Європейського Союзу», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії з педагогіки за спеціальністю 011 “Науки про освіту” (Освітні, педагогічні науки), галузь знань 01 Освіта/Педагогіка (листопад, 2020)
Нак М.М. підготувала 
- відгук на автореферат дисертації Сікораки Ліни Анатоліївни «Формування економічної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівного профілю», поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

2019 рік

Філон Л.Г. підготувала рецензію на рукопис посібника:
Коваленко В.І., Нак М.М., Хайтова О. М. Аналітична геометрія і лінійна алгебра: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «інформатика та фізика». Чернігів: НУЧК імені Т.Г.Шевченка, 2019. – 108 с.
Філон Л.Г. підготувала відгук на автореферат кандидатської дисертації Благодир Людмили Андріївни «Методична система аналізу та попередження математичних помилок у навчанні алгебри в основній школі», поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика) (листопад, 2019).

На кафедрі проходили стажування викладачі інших освітніх установ:
1. Доцент кафедри управління персоналом та економіки праці ННІ бізнесу, природокористування і туризму Чернігівського національного технологічного університету, к.е.н. Мекшун Людмила Миколаївна (науковий керівник доктор економічних наук, професор Левківський В.М.) з 11 лютого до 11 березня 2019 року.
2. Доцент кафедри маркетингу, РR-технологій та логістики ННІ бізнесу, природокористування і туризму Чернігівського національного технологічного університету, к.е.н. Полковничено Світлана Олександрівна (науковий керівник кандидат економічних наук, доцент Мех. Л.М.) з 11 лютого до 11 березня 2019 року.
Соколенко Л.О. з 3.04.2019 р. до 3.05.2019 р. пройшла стажування в НПУ імені М.П. Драгоманова на кафедрі математики і теорії та методики навчання математики. Довідка про проходження №119 від 15.05.19 р. Науковим консультантом був завідувач кафедри МТМНМ професор Швець В.О. Програму стажування виконала. Працювала над темою «Застосування елементів аналітичної геометрії до розв’язування стереометричних задач курсу математики старшої школи».
Філон Л.Г. з 22.04.2019 р. до 10.05.2019 р. та з 03.06.2019 р. до 14.06.2019р. пройшла стажування в НПУ імені М.П. Драгоманова на кафедрі математики і теорії та методики навчання математики. Довідка про проходження №167 від 18.06.19 р. (Науковий консультант - завідувач кафедри МТМНМ професор Швець В.О.). Програму стажування виконала.

2018 рік

Виступ опонентом на захисті дисертації:
Професор Левківський В.М. виступив опонентом на захисті дисертації Кравцової І.В. «Глобальні ланцюги створення вартості в секторах світової економіки» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, спец. 08.00.02. – світове господарство і міжнародні економічні відносини (Київський національний університет імені Т.Шевченка, Київ, 2018 р.).
Доцент Філон Л.Г. виступила офіційним опонентом на захисті дисертації Черненко Я.І. «Формування геометричних умінь учнів професійно-технічних навчальних закладів», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика), (засідання спеціалізованої вченої ради К 73.053.02 у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького, Черкаси, червень, 2018 р.).
Філон Л.Г. підготувала:
- відгук на автореферат дисертації ДуманськоїТ.В. «Формування математичних компетентностей бакалаврів економічних спеціальностей у процесі навчання вищої математики», поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика) (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, вересень, 2018).
- рецензії на програми Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова:
1) вибіркової (за вибором ВНЗ) навчальної дисципліни «Наукові основи шкільного курсу математики» освітнього рівня «магістр» (1рік 9міс. навчання) галузі знань 01 «Освіта» спеціальності 014 «Середня освіта (математика)» 
2) нормативної навчальної дисципліни «Наукові основи шкільного курсу математики» освітнього рівня «магістр» (1рік 4міс. навчання) галузі знань 01 «Освіта»спеціальності 014 Середня освіта (математика)
- рецензію на рукопис методичних рекомендацій «Метод мажорант та його використання для розв’язування нестандартних рівнянь» автора Дунай С.М. (січень, 2018).
Шевченко О.С. з 5.09.2018 до 5.10.2018 р. пройшла стажування на кафедрі теоретичної та прикладної економіки Навчально-наукового інституту економіки Чернігівського національного технологічного університету. Свідоцтво про стажування 2С 05460798/000067-18.
Заворотинський А.В. з 29.09.2018 до 13.10.2018 р. проходив стажування Поморській Академії м. Слупськ (Польща). Сертифікат від 13.10.2018 р.

2017 рік

Левківський В.М. офіційний опонент захисті кандидатської дисертації:
1. Суровцева Олександра Олександровича «Вплив соціальних мереж на систему маркетингових комунікацій міжнародних компаній», спеціальність 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини» (травень 2017 р.)
Викладачі кафедри брали участь в обговоренні авторефератів кандидатських дисертаційних досліджень:
1. Марченко Вікторії Сергіївни «Підготовка майбутніх учителів фізико-математичних спеціальностей до розвитку математичного мислення учнів основної школи» (Філон Л.Г.);
2. Волкодав Тетяни Анатоліївни «Формування готовності майбутніх молодших спеціалістів фінансово-економічного профілю до професійного самовдосконалення» (Філон Л.Г.);
3. Армаш Тетяни Сергіївни «Методичні засади реалізації компетентнісного підходу у процесі навчання лінійної алгебри майбутніх учителів інформатики», (Нак М.М.);
4. Деньги Наталії Миколаївни «Розвиток професійної рефлексії викладачів математичних дисциплін у системі методичної роботи педагогічного коледжу», (Нак М.М.);
5. Дашкуєва Магомета Ахмедовича на тему «Інноватизація розвитку транспортно-логістичних мереж країн східноєвропейського економічного простору» (Левківський В.М.);
6. Пазюк Вікторії Леонідівни «Брендиг в управлінні розвитком підприємств виробничої промисловості» (Левківський В.М.);
7. Демкури Тараса Володимировича на тему «Формування інтегрованих маркетингових комунікацій глобальних компаній мереженого маркетингу» (Левківський В.М.);
Обговорення авторефератів докторських дисертацій: 
1. Шульги Наталії Вікторівни «Теоретико-методичні засади реалізації синергетичного підходу в навчанні стохастики студентів економічних спеціальностей» (Філон Л.Г., Коваленко В.І., Левківський В.М.);
Рецензії на програми Навчально-наукового інституту точних наук та економіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя:
1) навчальної дисципліни «Історія математики» Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр Спеціальність: 014.04 Середня освіта (Математика) Галузь знань: 01 Освіта (автор: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики та економіки Барило Н.А) (Філон Л.Г.);
2) навчальної дисципліни «Методика навчання математики в середній та вищій школі» Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр Спеціальність: 014.04 Середня освіта (Математика) Галузь знань: 01 Освіта (автор: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики та економіки Барило Н.А) (Філон Л.Г.);
3) навчальної дисципліни «Методика навчання математики»
напряму підготовки: 6.040201 Математика*(автор Варущик Н. П.) (Філон Л.Г.);
4.) навчальної дисципліни «Методика навчання математики» Напрям підготовки 6. 040201 Математика*, Галузь знань: 0402 Фізико-математичні науки (автор Віра М.Б.) (Філон Л.Г.);
5) дисципліни «Додаткові розділи елементарної математики» Напрям підготовки 6. 040201 Математика*, Галузь знань: 0402 Фізико-математичні науки (автор Віра М.Б.) (Філон Л.Г.);
6) дисципліни «Актуальні питання математики» для магістрантів першого року навчання Спеціальність: 014 Середня освіта (Математика) (автор Віра М.Б.) Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка (Філон Л.Г.);
7) дисципліни «Диференціальна геометрія і топологія», напрям підготовки 6. 040201 Математика*, Галузь знань: 0402 Фізико-математичні науки (автор Віра М.Б.) (Коваленко В.І.);
8) дисципліни «Практикум з вищої геометрії», напрям підготовки 6. 040201 Математика*, Галузь знань: 0402 Фізико-математичні науки (автор Віра М.Б.) (Коваленко В.І.);
9) дисципліни «Конструктивна геометрія» Спеціальність: 014 Середня освіта (Математика) (автор Чорненька О.В.) (Коваленко В.І.);
10.) навчальну програму дисципліни «Алгебра і теорія чисел» Спеціальність: 014.04 Середня освіта (Математика) галузь знань:01 Освіта (автор Тарасенко О.В.) (Коваленко В.І.);
11) дисципліни «Комп’ютерні математичні пакети» для підготовки магістрів, Спеціальність: 014.04 Середня освіта (Математика) галузь знань:01 Освіта (автор Тарасенко О.В.) (Коваленко В.І.);

Рецензія на рукописи:
1. методичних рекомендацій «Метод мажорант та його використання для розв’язування нестандартних рівнянь» автора Дунай Світлани Миколаївни (Філон Л.Г.);
2. на колективну монографію на тему: «Публічне управління соціально-економічними системами в умовах транзитивних змін» за заг.ред. к.е.н., доц.. Д.О.Сугоняко (Левківський В.М.);
3. на рукопис монографії «Сучасна теорія міжнародного портфельного інвестування: структура та детермінанти розвитку», підготовлений викладачем Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка к.е.н., доц.. П.В.Дзюбою (Левківський В.М.);
4. на навчальний посібник «Інноваційна політика і фінансове забезпечення», автори Шкарлет С.М., Ільчук В.П. (Левківський В.М.); 
5. на рукопис одноосібної монографії «Інтеграційні процеси та державно-приватне партнерство в АПК України: теорія, методологія, практика», автор к.е.н., доц. Косач І.А. (Левківський В.М.);
На кафедрі проходили стажування викладачі інших освітніх установ:
1) доценти кафедри фінансів, банківської справи і страхування Чернігівського національного технологічного університету Марченко Наталія Андріївна, Товстиженко Олена В’ячеславівна, Міхеєнко Тетяна Василівна (науковий керівник доктор економічних наук, професор Левківський В.М.)
2) доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського Євтушенко Наталія Василівна (науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Філон Л.Г.)

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефон: (04622) 3-22-54

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG