Кафедру біології створено у 1985 pоці. Вона є випусковою та забезпечує підготовку фахівців за освітніми ступенями бакалавр та магістр за спеціальностями 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) та 091 Біологія.

На кафедрі працює 12 викладачів: 10 кандидатів наук, з них 1 професор, 9 доцентів, 2 викладачі. Очолює кафедру кандидат біологічних наук, доцент Мехед Ольга Борисівна ()


The Department of Biology was established in 1985. It is a graduation and provides training for bachelor's and master's degrees in 014 Secondary Education (Biology and Human Health) and 091 Biology.

The department has 12 teachers: 10 candidates of sciences, including 1 professor, 9 associate professors, 2 teachers. The department is headed by Candidate of Biological Sciences, Associate Professor Olha Mekhed
()

Історія кафедриНавчальні дисципліниСклад кафедриНормативні документиЛіцензування та акредитаціяЗабезпечення освітнього процесуРобота зі стейкхолдерамиСпівпраця з ЗВОСпівпраця із ЗСОМіжнародне співробітництвоНауково-громадська діяльністьСтудентське життяВипускники кафедри

Кафедра забезпечує викладання понад 40 фахових курсів на хіміко-біологічному, технологічному, психолого-педагогічному факультетах та факультеті початкового навчання.

Наукова робота кафедри представлена такими напрямками:

• мікробіологічний (процеси біокорозії сталі в ґрунті);

• зоологічний (ґрунтові нематоди лісових біогеоценозів та фауна хребетних тварин Полісся);

• біохімічний (механізми адаптації гідробіонтів до токсикантів водного середовища, розробка методів біохімічного моніторингу і моделювання розвитку екосистем для очищення забруднених вод);

• імунологічний (імунологічна відповідь організму гідробіонтів на дію антропогенних факторів);

• методичний (новітні технології в екологічній освіті та вихованні молоді, метод навчальних проектів, інтегрована система навчання, проблеми методичної підготовки майбутніх вчителів біології). 

У різні роки викладачі кафедри працювали над виконанням держбюджетних тем:

• „Вивчення фізіолого-біохімічних механізмів дії та адаптації ставкових риб до екстремальних факторів середовища і їх корекції” (1993 – 1994 рр.).

• „Переробка деяких заборонених або непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин у цінну хімічну сировину, та синтез на їх основі нових корисних в практичному плані речовин” (1995 – 1996 рр., Замовник Міністерство освіти та науки України).

• „Створення модельної екосистеми для очищення стічних вод від аміаку” (1995 – 1997 рр.).

• „Дослідження механізмів адаптації прісноводних риб до токсикантів водного середовища, розробка на їх основі методів біохімічного моніторингу та модельних екосистем для очищення забруднених вод” (1997 – 1998 рр.).

• „Оцінка комплексного впливу токсикантів та природних фізичних факторів на екосистему малої річки (на прикладі річок Чернігівського Полісся)” (1998 – 1999 рр.).

• „Рідкісні та корисні рослини флори Чернігівщини в культурі” (1995 – 1997рр.).

• „Хіміко-біологічне обґрунтування можливості інгібування біокорозії некондиційними пестицидами та продуктами їх хімічної модифікації” (1.04.98-31.12.99 р., замовник – Міністерство освіти та науки України).

• “Встановлення взаємозв’язку між структурою азотовмісних гетероциклічних сполук та їх інгібуючою дією за умов мікробно-індукованої корозії, як необхідна умова направленого синтезу перспективних інгібіторів” (01.01.2005-31.12.2006 р.; номер державної реєстрації 0105U000464, замовник – Міністерство освіти і науки України).

• “Пестициди, як техногенний чинник впливу на корозійно небезпечні ґрунтові мікроорганізми та гідробіонти” (01.01.2007-31.12.2008 р.; номер державної реєстрації 0107U001204, замовник – Міністерство освіти і науки України).

• Міжнародний (Україна, Росія, Білорусь) проект № Ф31/003 "Вивчити процеси спонтанного і хімічно індукованого мутагенезу та пухлиноутворення у тварин (ссавців), що відтворюються на територіях з природним і техногенно підвищеним радіаційним фоном" (05.2009-12.2010 р.; номер державної реєстрації 0109U006930, замовник – Державний фонд фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки України).

• Міжнародний (Україна, Росія, Білорусь) проект № Ф43/003 "Вивчити трансгенераційні ефекти і реактивність у нащадків тварин, батьки яких знаходились в умовах техногенного і природно-підвищеного радіаційного фону" (09.2011-12.2012 р.; номер державної реєстрації 0109U006930, замовник – Державний фонд фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки України).

• Міжнародний (Україна, Росія, Білорусь) проект № Ф55/179 “Оцінка генетичної стабільності у тварин різних таксономічних груп в умовах радіоактивного забруднення середовища” (06.2013-12.2013 р.; номер державної реєстрації 0113U002898, замовник – Державний фонд фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки України).

Доценти О.Б.Мехед та О.П.Третяк – співавтори посібнику з грифом МОНУ „Біоорганічна хімія” (Чернігів, 2013). Викладачі кафедри є співавторами двох патентів України на нові перспективні хімічні речовини з властивостями інгібіторів корозії.

Викладачі кафедри біології активно співпрацюють з науковими товариствами України: гідроекологічним, біохімічним, мікробіологічним та низкою наукових установ Національної Академії наук України (зокрема Інститутом гідробіології, Інститутом мікробіології та вірусології імені Д.К.Заболотного, Інститутом сільськогосподарської мікробіології, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Ніжинським державним університетом імені Миколи Гоголя, Тернопільським національним педагогічним університетом імені В.Гнатюка та ін.). До наукової роботи залучені студенти, які беруть участь і доповідають результати досліджень на регіональних і Всеукраїнських наукових студентських конференціях, конференціях молодих вчених.

Науково-методична робота кафедри здійснюється на базі загальноосвітніх шкіл міста, ліцеїв, на навчально-методичній базі яких студентами хіміко-біологічного факультету виконуються науково-педагогічні дипломні роботи, втілюються знання з методики викладання біології на практиці; вивчається передовий педагогічний досвід, здійснюється профорієнтаційна робота.

Викладачі кафедри біології разом зі студентами беруть участь у природоохоронних акціях, екологічній пропаганді, тощо.

Курсові роботи ОП Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

 1. Адаптогенез в біологічних системах
 2. Анатомія і фізіологія дітей з основами генетики
 3. Анатомія і фізіологія людини
 4. Анатомія людини
 5. Анатомія та еволюція НС
 6. Біоетика та біобезпека новітніх технологій
 7. Біологічна фізика
 8. Біологія
 9. Біологія з основами генетики
 10. Біологія індивідуального розвитку
 11. Біотестування
 12. Біотехнологія
 13. Біотехнологія та генна інженерія
 14. Біотехнологія. Генетична та клітинна інженерія
 15. Біофізика
 16. Біохімічні основи адаптації
 17. Валеологія та основи медичних знань
 18. Великий практикум з генетики
 19. Великий практикум з зоології
 20. Вибрані питання біології
 21. Вибрані питання біології (Геохімічна активність мікроорганізмів, біохімічні механізми адаптації  тварин)
 22. Вибрані питання біології (епігенетика)
 23. Вікова фізіологія
 24. Вікова фізіологія і гігієна
 25. Вікова фізіологія, валеологія та основи медичних знань
 26. Вірусологія
 27. Генетика
 28. Генетика з основами селекції
 29. Генетика людини
 30. Гістологія
 31. Еволюційна біологія
 32. Екологія
 33. Загальна теорія здоров’я
 34. Загальна цитологія та гістологія
 35. Загальна цитологія та гістологія з основами ембріології
 36. Зоологія
 37. Зоопсихологія та порівняльна психологія
 38. Імунологія
 39. Інклюзивна освіта
 40. Історія біології
 41. Комп’ютерні інформаційні технології в освіті та науці 
 42. Математичні методи в біології. Основи інформатики
 43. Методика викладання у вищій школі
 44. Методика навчання біології
 45. Методика навчання біології та здоров’я людини
 46. Методика навчання учнів складанню і розв’язуванню задач з біології
 47. Методика шкільного експерименту з біології
 48. Методологія біології
 49. Методологія та організація наукових досліджень
 50. Методологія та організація педагогічних досліджень
 51. Мікробіологія
 52. Мікробіологія з основами вірусології та імунології
 53. Мікробіологія і вірусологія (з основами імунології)
 54. Мікробіологія та вірусологія
 55. Молекулярна біологія
 56. Нові інформаційні технології в біології
 57. Новітні технології екологічного виховання учнів
 58. Основи педагогічної творчості
 59. Патологічна фізіологія
 60. Педагогіка
 61. Практикум з молекулярної біології
 62. Радіобіологія
 63. Радіобіологія
 64. Фауна Полісся
 65. Фауна прісних вод
 66. Фізіологія вищої нервової діяльності
 67. Фізіологія людини і тварин
 68. Фізіологія нервової системи та вищої нервової діяльності
 69. Цитологія і гістологія з основами ембріології
 70. Чинники успішного працевлаштування
 71. Організація проектно-дослідницької діяльності учнів

Mexed

Завідувач кафедри біології

Мехед Ольга Борисівна / Mekhed Olha

Кандидат біологічних наук, доцент / Сandidate of biological sciences, аssociate professor

ORCID: 0000-0001-9485-9139

Scopus Author ID: 6506181994

ResearcherID: AAC-7333-2021

  Google Академія

Інформація

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, хіміко-біологічний факультет, спеціальність „Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія, біологія та екологія” (2000)

Магістратура: Спеціальність «Біологія» (2000)

Аспірантура за спеціальністю „біохімія” на кафедрі хімії Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка (2000-2003). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: „Вплив пестицидного забруднення водного середовища на іхтіологічні показники та метаболічні перетворення в організмі коропа” за спеціальністю „Іхтіологія” (2005).

Навчальні дисципліни: «Біотехнологія», «Молекулярна біологія клітини».

Наукові досягнення: співавтор більше ніж 100 наукових праць, в тому числі 8, що включені до наукометричних баз Scopus та/або Web of Science), двох навчальних посібників.

Наукові інтереси: біохімічні зміни в організмі тварин в процесі адаптації до стрес-факторів середовища, методика викладання у вищій школі.

Науково-методична діяльність: член журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології, ІІ та ІІІ етапу конкурсу-захисту наукових робіт учнів-членів МАН.

Участь у держбюджетних темах: «Участь у держбюджетних темах: «Хіміко-біологічне обґрунтування можливості інгібування біокорозії некондиційними пестицидами та продуктами їх хімічної модифікації» (1.04.1998-31.12.1999 р., замовник – Міністерство освіти та науки України)

Information

Education: Chernihiv State T. G. Shevchenko Pedagogical University, Faculty of Chemistry and Biology, specialty "Pedagogy and methods of secondary education. Chemistry, Biology and Ecology ”(2000)

Master's Degree in Biology (2000)

Postgraduate study in "Biochemistry" at the Department of Chemistry of Chernihiv State T. G. Shevchenko Pedagogical University (2000-2003). Dissertation for the degree of PhD in Biology on the theme: "Influence of pesticidal pollution of water environment on ichthyological indicators and metabolic transformations in an organism of a carp" on a specialty "Ichthyology" (2005).

Teaches disciplines: "Biotechnology", "Molecular Biology of the Cell".

Scientific achievements: co-author of more than 100 scientific papers, including 8 included in the scientometric databases Scopus and / or Web of Science), two textbooks.

Research interests: biochemical changes in the body of animals in the process of adaptation to environmental stressors, methods of teaching in high school.

Scientific and methodical activity: member of the jury of the III stage of the All-Ukrainian Student Olympiad in Biology, II and III stage of the competition-defense of scientific works of students-members of the Academy of Sciences/

Participation in state budget themes: Chemical-biological substantiation of the possibility of inhibiting biocorrosion by substandard pesticides and products of their chemical modification; (1.04.1998-31.12.1999, the customer – the Ministry of Education and Science of Ukraine.


Tretyak

 Третяк Олександр Петрович / Tretiak Oleksandr

Кандидат біологічних наук, професор / Candidate of Biological Sciences, Professor

ORCID: 0000-0001-8989-1601

Scopus Author ID: 6701474120

ResearcherID

Google Академія

Інформація

Освіта: Калінінський (Тверський) державний університет м. Твер (Росія), хіміко-біологічний факультет, спеціальність „Біологія”, кваліфікація: «Біолог. Викладач біології, вчитель хімії» (1978 р.); аспірантура за спеціальністю „Біохімія” на кафедрі біологічної та органічної хімії Московського імені Леніна державного педагогічного університету (1988-1991). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: „Геномная дактилоскопия тутового шелкопряда” за спеціальністю „Біохімія” . спеціальність 03.00.04 – біохімія (1992 р.)

Навчальні дисципліни: «Молекулярна біології», «Генетика з основами селекції», «Вибрані питання біології (епігенетичні механізми регуляції експресії генів)».

Наукові досягнення: автор більш ніж 80 наукових та методичних робіт, учасник 20 конференцій, в тому числі 3 міжнародних (дальнє зарубіжжя).

Наукові інтереси: молекулярна генетика, мікробно-індукована корозія сталі у ґрунті за присутності полютантів.

Науково-методична діяльність: голова журі олімпіади з біології ІІ та ІІІ етапу, член журі олімпіади з біології ІV етапу.

Науковий співробітник держбюджетної теми „Хіміко-біологічне обґрунтування можливості інгібуваннябіокорозії некондиційними пестицидами та продуктами їх хімічної модифікації” (1.04.98-31.12.99 р., замовник – Міністерство освіти та науки України).

• Керівник держбюджетної теми “Встановлення взаємозв’язку між структурою азотовмісних гетероциклічних сполук та їх інгібуючою дією за умов мікробно-індукованої корозії, як необхідна умова направленого синтезу перспективних інгібіторів” (01.01.2005-31.12.2006 р.; номер державної реєстрації 0105U000464, замовник – Міністерство освіти і науки України).

• Керівник держбюджетної теми “Пестициди, як техногенний чинник впливу на корозійно небезпечні ґрунтові мікроорганізми та гідробіонти” (01.01.2007-31.12.2008 р.; номер державної реєстрації 0107U001204, замовник – Міністерство освіти і науки України).

• Співвиконавець міжнародного (Україна, Росія, Білорусь) проекту № Ф31/003 "Вивчити процеси спонтанного і хімічно індукованого мутагенезу та пухлиноутворення у тварин (ссавців), що відтворюються на територіях з природним і техногенно підвищеним радіаційним фоном" (05.2009-12.2010 р.; номер державної реєстрації 0109U006930, замовник – Державний фонд фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки України).

• Співвиконавець міжнародного (Україна, Росія, Білорусь) проекту № Ф43/003 "Вивчити трансгенераційні ефекти і реактивність у нащадків тварин, батьки яких знаходились в умовах техногенного і природно-підвищеного радіаційного фону" (09.2011-12.2012 р.; номер державної реєстрації 0109U006930, замовник – Державний фонд фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки України).

Information

Education: Kalinin (Tver) State University, Tver (Russia), Faculty of Chemistry and Biology, specialty "Biology"; qualification “Biologist. Lecturer of Biology, teacher of Chemistry” (1978). postgraduate study in "Biochemistry" at the Department of Biological and Organic Chemistry of Lenin Moscow State Pedagogical University (1988-1991). Dissertation for the degree of PhD in Biology on the theme: "Genomic dactyloscopy of a mulberry silkworm" on a Specialty "Biochemistry" (1992). specialty 03.00.04 - Biochemistry (1992).

Teaches disciplines: " “Molecular biology” “Genetic with the Fundamentals of Selection”, “Selected Issues of Biology (Epigenetic Mechanisms of Regulation of Activity of Genes)”.

Scientific achievements: author of more than 80 scientific and methodical works, participant of 20 conferences, including 3 international ones (far abroad).

Research interests: molecular genetics, microbial-induced corrosion of steel in soil under the presence of pollutants.

Scientific and methodical activity: Chairman of the Jury of the Biology Olympiad of the II and III stage, member of the jury of the Biology Olympiad of the IV stage.

Researcher of the state budget topic "Chemical and biological substantiation of the possibility of inhibiting biocorrosion by substandard pesticides and products of their chemical modification" (1.04.98-31.12.99, customer - Ministry of Education and Science of Ukraine).

• Head of the state budget topic "Establishing the relationship between the structure of nitrogen-containing heterocyclic compounds and their inhibitory action under microbial-induced corrosion, as a necessary condition for targeted synthesis of promising inhibitors" (01.01.2005-31.12.2006; state registration number 0105U000464 - Ministry of Education and Science of Ukraine).

• Head of the state budget topic “Pesticides as a man-made factor influencing corrosive soil microorganisms and aquatic organisms” (01.01.2007-31.12.2008; state registration number 0107U001204, customer - Ministry of Education and Science of Ukraine).

• Co-executor of the international (Ukraine, Russia, Belarus) project № Ф31 / 003 "To study the processes of spontaneous and chemically induced mutagenesis and tumor formation in animals (mammals) that reproduce in areas with natural and man-made radiation background" (05.2009-12.2010; state registration number 0109U006930, customer - State Fund for Basic Research of the Ministry of Education and Science of Ukraine).

• Co-executor of the international (Ukraine, Russia, Belarus) project № Ф43 / 003 "To study transgenerational effects and reactivity in the offspring of animals whose parents were in a man-made and naturally increased radiation background" (09.2011-12.2012; state registration number 0109U006930, customer - State Fund for Basic Research of the Ministry of Education and Science of Ukraine).


Tkachuk

Ткачук Наталія Василівна / Tkachuk Nataliia

Кандидат біологічних наук, доцент / PhD, Associate Professor

ORCID: 0000–0002–5115–7716

Scopus Author ID: 7801574248

ResearcherID: AAB-4448-2020

Google Академія

Інформація

Освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка, хіміко-біологічний факультет, спеціальність: «Хімія і біологія», кваліфікація: «Вчитель хімії і біології» (1996 р.), диплом з відзнакою; аспірантура на кафедрі біології Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (1999-2002). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: «Роль мікроорганізмів техногенно забруднених ґрунтів у біопошкодженні сталі» спеціальність 03.00.07 – мікробіологія (2004 р.).

Навчальні дисципліни: «Мікробіологія та вірусологія (з основами імунології», «Імунологія», «Екологія мікроорганізмів», «Генетика», «Екологія», «Біотестування».

Наукові досягнення: співавтор більше ніж 120 наукових праць, в тому числі 7, що включені до наукометричних баз Scopus та/або Web of Science), десятьох навчальних посібників.

Наукові інтереси: біодеградація матеріалів; різноманіття, біоплівки, чутливість щодо органічних сполук бактерій, активних у біодеградації матеріалів; цито- та генотоксичність сполук за фітотестами; пошук екобезпечного підходу попередження формування біктеріальних біоплівок.

Науково-методична діяльність: керівник робіт, що зайняли призове місце (ІІ) у ІІ етапі конкурсу-захисту наукових робіт учнів-членів МАН (секції «Загальна біологія», «Зоологія. Ботаніка», «Селекція та генетика»); рецензент у іноземному рецензованому науковому виданні «Journal of Biology and Life Science” (США).

Участь у держбюджетних темах:

• «Хіміко-біологічне обґрунтування можливості інгібування біокорозії некондиційними пестицидами та продуктами їх хімічної модифікації» (1.04.1998-31.12.1999 р., замовник – Міністерство освіти та науки України),

• «Встановлення взаємозв’язку між структурою азотовмісних гетероциклічних сполук та їх інгібуючою дією за умов мікробноіндукованої корозії, як необхідна умова напрямленого синтезу перспективних інгібіторів» (01.01.2005-31.12.2006 р.; номер державної реєстрації 0105U000464, замовник – Міністерство освіти і науки України.

Information

Education: Chernihiv State T.H. Shevchenko Pedagogical Institute, Faculty of Chemistry and Biology, specialty - Chemistry and Biology, qualification: Teacher of Chemistry and Biology (1996), honors degree. Postgraduate study at the Department of Biology of T.H. Shevchenko Chernihiv State Pedagogical University (1999-2002). Dissertation for the degree of PhD in Biology on the theme: “The role of microorganisms of polluted soils in biodegradation of steel” in the speciality 03.00.07 – Microbiology (2004).

Teaches disciplines: “Microbiology, Virology with The Basics of Immunology”, “Immunology”, “Ecology of Microorganisms”, “Genetics”, “Ecology”, “Biotesting”.

Scientific achievements: co-author of more than 120 scientific studies, 7 of which are included to the scientometric databases of Scopus and / or Web of Science.

Research interests: materials biodegradation; diversity, biofilms, sensitivity to organic compounds of bacteria active in biodegradation of materials; cyto- and genotoxicity of compounds by phytotests; the search for an eco-friendly approach to prevent bacterial biofilms formation.

Scientific and methodical activity: supervisor of works that took the prize (II) in the second stage of the Defense Competition of Junior Academy of Science of Ukraine (sections "General Biology", "Zoology. Botany", "Breeding and Genetics"); reviewer in the foreign peer-reviewed scientific journal "Journal of Biology and Life Science" (USA).

Participation in state budget themes:

• «Chemical-biological substantiation of the possibility of inhibiting biocorrosion by substandard pesticides and products of their chemical modification» (1.04.1998-31.12.1999, the customer – the Ministry of Education and Science of Ukraine,

• «Establishing the relationship between the structure of nitrogen-containing heterocyclic compounds and their inhibitory action under microbial-induced corrosion, as a necessary condition for targeted synthesis of promising inhibitors» (01.01.2005-31.12.2006; state registration number 0105U000464, the customer – the Ministry of Education and Science of Ukraine).


Poletay

Полетай Вячеслав Миколайович / Роletay Vyacheslav

Кандидат біологічних наук, доцент / Сandidate of biological sciences, аssociate professor

ORCID: 0000 0002 0231 2740

Scopus Author ID:

ResearcherID:

Google Академія

Інформація

Освіта: Українська медична стоматологічна академія, лікувальний факультет, спеціальність: «лікувальна справа», кваліфікація: «лікар» (1997 р.); аспірантура на кафедрі фізіології людини і тварин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2006-2010). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: «Вплив гербіцидів на проміжний обмін компонентів жовчі у коропа» спеціальність 03.00.13 – фізіологія людини і тварин (2011 р.).

Навчальні дисципліни: «Анатомія людини», «Фізіологія людини і тварин», «Патологічна фізіологія», «Біофізика», «Перша долікарська допомога», «Функціональна діагностика».

Наукові досягнення: автор та співавтор більше 20 наукових праць, 1 патенту України на корисну модель, двох навчальних посібників.

Наукові інтереси: морфофізіологічні адаптації організму до дії екологічних факторів антропогенного походження, детоксикаційна та екскреторна функція печінки.

Науково-методична діяльність: член журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології, ІІ етапу конкурсу-захисту наукових робіт учнів-членів МАН (член журі секції «Біологія людини. Медицина»).

Участь у держбюджетних темах:

«Комплексна оцінка дії гербіцидів які застосовуються в Україні, на гідробіонтів, пошук біоіндикаторів» (01.01.2005-31.12.2006 р.; номер державної реєстрації 0109U001298; «Зменшення негативного впливу пестицидного навантаження на гідробіонтів за допомогою мікробних препаратів - пробіотиків» номер державної реєстрації 0111U001178.

Information

Education: Ukrainian Medical Dental Academy, Faculty of Medicine, specialty: "Medical Business", qualification: "doctor" (1997); postgraduate study at the Department of Human and Animal Physiology, Taras Shevchenko National University of Kyiv (2006-2010). Dissertation for the degree of PhD in Biology on the theme: "Influence of herbicides on an intermediate metabolism of components of bile at a carp" specialty 03.00.13 - Physiology of the Human and Animals (2011)
Teaches disciplines: "Human Anatomy", "Human and Animal Physiology", "Pathological Physiology", "Biophysics", "First Aid", "Functional Diagnostics".

Scientific achievements: Scientific achievements: author and co-author of more than 20 scientific works, 1 patent of Ukraine for a utility model, two textbooks.

Research interests: morphophysiological adaptations of the organism to the action of ecological factors of anthropogenic origin, detoxification and excretory function of the liver.

Scientific and methodical activity: member of the jury of the III stage of the All-Ukrainian Student Olympiad in Biology, II stage of the competition-defense of scientific works of students-members of the Academy of Sciences (member of the jury of the section "Human Biology. Medicine".

Participation in state budget topics:

"Comprehensive assessment of the effect of herbicides used in Ukraine on aquatic organisms, search for bioindicators" (01.01.2005-31.12.2006; state registration number 0109U001298; probiotics "state registration number 0111U001178.


Kolesnik

 Колесник Марина Олександрівна / Kolesnyk Maryna

Кандидат педагогічних наук, доцент / Сandidate of pedagogical sciences, аssociate professor

ORCID: 0000-0003-0775-4035

Scopus Author ID:

ResearcherID:

Google Академія

Інформація

Освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка, хіміко-біологічний факультет, спеціальність: «Хімія і біологія», кваліфікація: «Вчитель хімії і біології» (1997 р.); аспірантура за спеціальністю «екологія» на кафедрі біології Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (1997-2000). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: «Екологічне виховання учнів на засадах „глибинної екології” в процесі вивчення біології» спеціальність 13.00.07 – теорія та методика виховання (2003 р.). Докторантура Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2018 - 2020).

Навчальні дисципліни: «Методика навчання біології», «Методика навчання біології у вищій школі», «Методика навчання біології та основ здоров’я», «Новітні технології екологічного виховання учнів», «Методологія біології», «Комп’ютерні технології в освіті та науці».

Наукові досягнення: автор більше ніж 70 наукових праць, в тому числі 7 – в зарубіжних виданнях, 3 монографії, 5 навчально-методичних посібників.

Наукові інтереси: інтегрована освіта, методологія природознавства, міждисциплінарність в методиці навчання природничих наук, формування універсальної природничо-наукової картини світу.

Науково-методична діяльність:

Участь у держбюджетних темах кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка «Навчально-методичне забезпечення вивчення біології в умовах неперервної освіти» (держреєстрація № 0116U002133), «Теоретично-методичні засади підготовки педагогічних та керівних кадрів до інноваційної діяльності в закладах загальної середньої освіти» (держреєстрація №0120U101884).

Information

Education: Chernihiv State T.G. Shevchenko Pedagogical Institute, Faculty of Chemistry and Biology, specialty: "Chemistry and Biology", qualification: "Teacher of Chemistry and Biology" (1997); postgraduate study in "Ecology" at the Department of Biology, Chernihiv State T.G. Shevchenko Pedagogical University (1997-2000). Dissertation for the degree of PhD in Pedagogy on the theme: "Ecological Education of Pupils on The Basis of "Deep ecology "in the course of biology studying " specialty 13.00.07 - The Theory and a Technique of Education (2003). Doctoral studies at Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University (2018 - 2020).

Teaches disciplines: "Methods of Teaching Biology", "Methods of Teaching Biology in High School", "Methods of Teaching Biology and basics of Health", "Latest Technologies of Environmental Education of Students", "Methodology of Biology", "Computer Technology in Education and Science".

Scientific achievements: author of more than 70 scientific works, including 7 - in foreign publications, 3 monographs, 5 textbooks.

Research interests: integrated education, methodology of natural sciences, interdisciplinarity in the methods of teaching natural sciences, formation of a universal natural-scientific picture of the world.

Scientific and methodical activity: Participation in state budget topics of the Department of General Biology and Methods of Teaching Natural Sciences and the Department of Pedagogy and Management of Education of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University" Educational and methodological support for studying biology in continuing education" (state registration № 0116U002133) and managers for innovation in general secondary education institutions ”(state registration №0120U101884).


 

Potoscka

Потоцька Світлана Олександрівна / Pototska Svetlana

Кандидат біологічних наук / Сandidate of biological sciences

ORCID iD: 0000-0002-3595-503X

Scopus Author ID:

ResearcherID:

Google Академія

Бібліометрика науки

Інформація

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, Д№ 28457818 від 15.04.2006, хіміко-біологічний факультет; спеціальність "Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія", кваліфікація "Учитель біології та основ екології".

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук, ДК № 005366, від 29 березня 2012 р., 03.00.05 – ботаніка, "Природна та культивована дендрофлора міста Чернігова", робота виконана у відділі ландшафтного будівництва Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України.

Навчальні дисципліни: "Сучасні технології озеленення міських систем", "Екологія з основами ботаніки", "Заповідне паркознавство", "Стратегія сталого розвитку", "Агроекологія", "Ресурсознавство", "Навчальна практика з ботаніки", "Навчальна практика з основ сільського господарства".

Наукові досягнення: автор 5-х монографій (одна у міжнародному виданні) та понад 70 наукових праць, в тому числі учасник 30 Міжнародних, Всеукраїнських наукових і науково-практичних конференцій.

Диплом лауреата VІІІ Всеукраїнського конкурсу "ТВОРЧИЙ ВЧИТЕЛЬ – ОБДАРОВАНИЙ УЧЕНЬ" у номінації Організація освітнього процесу (освітні проєкти загальношкільні, групові… (id № 426812, 05.06.2020);

Сертифікат переможниці конкурсу "ВИЗНАННЯ – BIOLOGY TEACHER NENC" від Міністерства освіти і науки України, НЕНЦ (31.01.2020 р.);

Грамота Міністерства освіти і науки України за сумлінну та бездоганну працю, плідну педагогічну діяльність, високі досягнення у навчанні і вихованні учнівської молоді (2019 р.);

Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Національного центру «Мала академія наук України», за вагомий особистий внесок у розвиток обдарованої учнівської молоді (19.12.2018 р. № 207).

Наукові інтереси: дендрологія, ботаніка, созологія, ресурсознавство, агроекологія, екологічна освіта та виховання.

Науково-методична діяльність: голова журі у складі ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології (2017-2019 рр.); член журі ІІ етапу конкурсу-захисту наукових робіт учнів-членів МАН (голова журі секції "Лісознавство", "Загальна біологія", "Ботаніка й зоологія").
Керівництво: 6 здобувачами загальної середньої освіти, які зайняли призові місця III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Національного центру "Мала академія наук України";

18 здобувачами загальної середньої освіти, які зайняли призові місця II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Національного центру “Мала академія наук України”.

Керівництво: 1 здобувачем загальної середньої освіти, яка зайняла призове місце на IV етапі та 5 здобувачами загальної середньої освіти, які зайняли призові місця на III етапі Всеукраїнської олімпіади з екології.

Керівник грантового проєкту ПМГ ПРООН ГЕФ "Розвиток спроможності молодіжного кліматичного центру" UKR/SGP/OP6/Y5/CORE/YCC/2020/51;

відповідальний виконавець-координатор проєкту ПМГ ГЕФ / ЄС-НУО "Підтримка організацій громадянського суспільства (ОГС) в розвитку партнерства для сталого використання природно–заповідного фонду України" UKR/EU-NGOs/OP5/Y4/2016/05 в рамках партнерства "Навчальні заклади – об’єкти природно-заповідного фонду";

виконавець проєкту ПМГ ГЕФ "Вирішення проблеми деградації земель силами громади Чернігівської області" KR/SGP/OP5/Y4/STAR/LD/15/50;

виконавець НДР: "Виготовлення екологічного обґрунтування річки Стрижень за межами міста Чернігова" // Карпенко Ю.О. (науковий керівник), Лукаш О.В., Жиліна Т.М., Яковенко О.І., Івусь Т.І. / Звіт про НДР. – Чернігів, 2016. - 235 с.

виконавець НДР: "Розробка концепції по озелененню міста Чернігова". // Карпенко Ю.О. (науковий керівник), Лукаш О.В., Потоцька С.О., Жиліна Т.М., Яковенко О.І., Івусь Т.І. / Звіт про НДР. – Чернігів, 2016. - 460 с.

виконавець НДР: "Розробка схеми регіональної екомережі Чернігівської області" // Карпенко Ю.О. (науковий керівник), Лукаш О.В., Яковенко О.І., Івусь Т.І. / Звіт про НДР. – Чернігів, 2016. - 105 с.

виконавець-координатор по Чернігівській області в рамках реалізації проєкту ПРООН-ГЕФ ПМГ "Підтримка Центру сталого розвитку та безпеки громади", проєкту ПРООН-ГЕФ ПМГ "Підвищення рівня громадської обізнаності щодо змін клімату та захисту озонового шару".

Голова комітету освіти, науки та сталого розвитку Громадської ради при Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України та її член;

голова Чернігівської обласної організації Українського товариства охорони природи;

голова Громадської ради при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства;

член, у складі секретаріату Басейнової ради Десни та Верхнього Дніпра;

член партнерської мережі "Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні".

Information

Education: Chernihiv State T.H. Shevchenko Pedagogical Institute, Faculty of Chemistry and Biology Д№ 28457818 від 15.04.2006, Faculty of Chemistry and Biology, specialty " Pedagogy and methods of secondary education. Biology", qualification " Teacher of biology and basics of ecology".

Degree: Сandidate of biological sciences, ДК № 005366, 29 March 2012, 03.00.05 – botany, " Natural and Cultivated Dendroflora of the City of Chernihiv" the work was performed in the department of landscape construction of the National Botanical Garden named after M.M. Grishko National Academy of Sciences Of Ukraine.

Teaches disciplines: "Modern technologies of Landscaping of Urban Systems", "Ecology with the Basics of Botany", "Reserved Park Science», "Sustainable Development Strategy», "Agroecology", " Resource Knowledge", "Training Practice in Botany", "Training Practice on the Basics of Agriculture».

Scientific achievements: author of 5 monographs (one in the international edition) and more than 70 scientific works, including the participant of 30 International, All-Ukrainian scientific and scientific-practical conferences.

Diploma of the winner of the VIII All-Ukrainian competition "CREATIVE TEACHER - TALENTED STUDENT" in the nomination Organization of the educational process (educational projects, school, group… (id № 426812, 05.06.2020);

Certificate of the winner of the competition "RECOGNITION - BIOLOGY TEACHER NENC" of the Ministry of Education and Science of Ukraine, NENC (31.01.2020);
Diploma of the Ministry of Education and Science of Ukraine for conscientious and impeccable work, fruitful pedagogical activity, high achievements in teaching and educating students (2019);

Diploma of the Ministry of Education and Science of Ukraine, the National Academy of Sciences of Ukraine, the National Center "Small Academy of Sciences of Ukraine", for significant personal contribution to the development of gifted students (19.12.2018, № 207).

Research interests: dendrology, botany, sozology, resource science, agroecology, ecological education and upbringing.

Scientific and methodical activity: chairman of the jury as part of the second stage of the All-Ukrainian Student Olympiad in Ecology (2017-2019); member of the jury of the second stage of the competition-defense of scientific works of students-members of the Academy of Sciences (chairman of the jury of the section "Forestry", "General Biology", "Botany and Zoology").

Management: 6 applicants for general secondary education, who won prizes of the III stage of the All-Ukrainian competition-defense of research works of students-members of the National Center "Small Academy of Sciences of Ukraine";

18 applicants for general secondary education, who won prizes in the second stage of the All-Ukrainian competition-defense of research works of students-members of the National Center "Small Academy of Sciences of Ukraine".

Management: 1 applicant for general secondary education, who won a prize at the IV stage and 5 applicants for general secondary education, who took prizes at the III stage of the All-Ukrainian Olympiad in Ecology.

Head of the UNDP GEF SGP Grant Project “Youth Climate Center Capacity Development” UKR / SGP / OP6 / Y5 / CORE / YCC / 2020/51;

Executive Officer-Coordinator of the GEF / EU-NGO SGP Project "Support to Civil Society Organizations (CSOs) in the Development of Partnerships for Sustainable Use of the Nature Reserve Fund of Ukraine" UKR / EU-NGOs / OP5 / Y4 / 2016/05 within the framework of the partnership "Educational Institutions - objects of the nature reserve fund ";

executor of the GEF SGP project "Solving the problem of land degradation by the community of Chernihiv region" KR / SGP / OP5 / Y4 / STAR / LD / 15/50;

performer of research work: "Preparation of ecological substantiation of the river Strizhen outside the city of Chernihiv". // Karpenko Yu.O. (supervisor), Lukash OV, Zhilina TM, Yakovenko OI, Ivus TI GDR Report. - Chernihiv, 2016. - 235 p.

executor of research work: "Development of the concept on gardening of the city of Chernihiv". // Karpenko Yu.O. (supervisor), Lukash OV, Potocka SO, Zhilina TM, Yakovenko OI, Ivus TI GDR Report. - Chernihiv, 2016. - 460 p.

executor of research work: "Development of the scheme of the regional ecological network of Chernihiv region" // Karpenko Yu.O. (supervisor), Lukash OV, Yakovenko OI, Ivus TI GDR Report. - Chernihiv, 2016. - 105 p.

Chernihiv Oblast Coordinator in the framework of the UNDP-GEF SGP project “Support to the Center for Sustainable Development and Community Safety”, the UNDP-GEF SGP project “Raising public awareness on climate change and ozone layer protection”.

Chairman of the Committee on Education, Science and Sustainable Development of the Public Council at the Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine and its member;

chairman of the Chernihiv regional organization of the Ukrainian Society for Nature Protection;

Chairman of the Public Council at the Chernihiv Regional Department of Forestry and Hunting;

member of the secretariat of the Desna and Upper Dnieper Basin Council;

member of the partner network "Education for Sustainable Development in Ukraine".


Demchenko

Демченко Наталія Ростиславівна / Demchenko Natalya

Кандидат біологічних наук, доцент / Сandidate of biological sciences, аssociate professor

 

ORCID: 0000 0001 8542 730X

Scopus Author ID: 57190674891

ResearcherID: ААС-6206-2021

Google Академія

Інформація

Освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка, хіміко-біологічний факультет, спеціальність: «Хімія і біологія», кваліфікація: «Вчитель хімії і біології» (1994 р.); Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, cпеціальність: «Психологія», Кваліфікація: «Практичний психолог» (2000 р.); аспірантура на кафедрі хімії Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (2003-2006). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: «Вплив четвертинних солей піридинію та триазолоазепінію на розвиток корозійного мікробного угруповання ґрунту» спеціальність 03.00.07 – мікробіологія (2012 р.).

Навчальні дисципліни: «Мікробіологія», «Вірусологія», «Фізіологія вищої нервової діяльності», «Фізіологія людини і тварин», «Зоописхологія та порівняльна психологія», «Профілактика інфекційних захворювань».

Наукові досягнення: співавтор більше ніж 70 наукових праць, в тому числі 14, що включені до наукометричних баз Scopus та/або Web of Science) та 2 патентів України на корисну модель, двох навчальних посібників.

Наукові інтереси: мікроорганізми сульфідогенних мікробних угруповань, мікробна корозія сталі, пошук ефективних інгібіторів з біоцидною дією для захисту металевих конструкцій від мікробної корозії.

Науково-методична діяльність: член журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології, ІІ етапу конкурсу-захисту наукових робіт учнів-членів МАН (голова журі секції «Загальна біологія. Зоологія. Ботаніка»).

Участь у держбюджетних темах: «Встановлення взаємозв’язку між структурою азотовмісних гетероциклічних сполук та їх інгібуючою дією за умов мікробноіндукованої корозії, як необхідна умова напрямленого синтезу перспективних інгібіторів» (01.01.2005-31.12.2006 р.; номер державної реєстрації 0105U000464, замовник – Міністерство освіти і науки України); «Пестициди, як техногенний чинник впливу на корозійно небезпечні ґрунтові мікроорганізми та гідробіонти» (01.01.2007-31.12.2008 р.; номер державної реєстрації 0107U001204, замовник – Міністерство освіти і науки України).

Information

Education: Chernihiv State T.H. Shevchenko Pedagogical Institute, Faculty of Chemistry and Biology, speciality - Chemistry and Biology, qualification of teacher of Chemistry and Biology (1994); Chernihiv State T.H. Shevchenko Pedagogical University, specialty: "Psychology", qualification: "Practical psychologist" (2000). Postgraduate study at the Department of Chemistry, Chernihiv State T.H. Shevchenko Pedagogical University (2003-2006). The Dissertation for the degree of PhD in Biology on the theme: «Influence of quaternary salts of pyridinium and triazoloazepinium on development of corrosive microbial community of soil» in the speciality 03.00.07 – Microbiology (2012).

Teaches disciplines: "Microbiology", "Virology", "Physiology of Higher Nervous Activity", "Human and Animal Physiology", "Zoopsychology and Comparative Psychology", "Prevention of Infectious Diseases".

Scientific achievements: co-author of more than 70 scientific works, fourteen ones of which are included to the scientometric databases of Scopus and / or Web of Science and 2 patents of Ukraine for utility model, two textbooks.

Research interests: microorganisms of sulfidogenic microbial groups, microbial corrosion of steel, search for effective inhibitors with biocidal action to protect metal structures from microbial corrosion.

Scientific and methodical activity: member of the jury of the ІІІ stage of the All-Ukrainian Student Olympiad in Biology, The head of jury of the II stage of the Defense Competition of Junior Academy of Science of Ukraine (chairman of the jury of the section "General Biology. Zoology. Botany").

Participation in state budget themes: «Establishing the relationship between the structure of nitrogen-containing heterocyclic compounds and their inhibitory action under microbial-induced corrosion, as a necessary condition for targeted synthesis of promising inhibitors» (01.01.2005-31.12.2006; state registration number 0105U000464, the customer – the Ministry of Education and Science of Ukraine); «Pesticides as a man-made factor influencing corrosive soil microorganisms and aquatic organisms» (01.01.2007-31.12.2008; state registration number 0107U001204, the customer – the Ministry of Education and Science of Ukraine).


Ryabchenko

Рябченко Світлана Володимирівна / Ryabchenko Svitlana

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології/ Сandidate of pedagogical sciences, Associate Professor of the Department of Biology

ORCID: 0000-0001-5376-5443

Scopus Author ID:

Researcher ID:

Google Академія

  Web of Science

Інформація

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, хіміко-біологічний факультет, спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти», кваліфікація: «Вчитель біології, хімії, валеології та основ екології» (2007 р.); Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Педагогічні технології формування професійної компетентності майбутніх вчителів біологічних спеціальностей» спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (2015 р.).

Навчальні дисципліни: «Педагогіка», «Інклюзивна освіта», «Технології інклюзивної освіти» «Валеологія та основи медичних знань», «Вікова фізіологія та шкільна гігієна», «Біологія», «Керівник педагогічної практики».

Наукові досягнення: автор та співавтор більше ніж 20 наукових праць, в тому числі 2, що включені до наукометричних баз Scopus та/або Web of Science.

Наукові інтереси: педагогічні та здоров’язбрежувальні технології інклюзивної освіти, сучасні педагогічні технології в системі біологічної освіти.

Information

Education: Chernihiv State T.H. Shevchenko Pedagogical University, Faculty of Chemistry and Biology, specialty - Pedagogy and Methods of Secondary Education, qualification: Teacher of Biology, Chemistry, Valeology and Basics of Ecology (2007); Dissertation for the degree of PhD in Pedagogy on the theme: «Pedagogical technologies of formation of professional competence of future teachers of biological specialties » in the specialty 13.00.04 - Theory and Methods of Professional Education (2015).

Teaches disciplines: "Pedagogy", "Inclusive Education", "Technologies of Inclusive Education", "Valeology and Basics of Medical Knowledge", Age Physiology and School Hygiene", "Biology", "Head of Pedagogical practice".

Scientific achievements: author and co-author of more than 25 scientific works, two of which are included to the scientometric databases of Scopus and / or Web of Science.

Research interests: pedagogical and technologies protecting health of inclusive education, modern pedagogical technologies in the system of biological education.


Tupina

Тюпіна Надія Володимирівна / Nadia Tiupina

Викладач / teacher

ORCID: 0000-0002-5753-9029

Scopus Author ID:

ResearcherID:

Google Академія

Інформація

Освіта: Калінінський (Тверський) державний університет м. Твер (Росія), хіміко-біологічний факультет, спеціальність „Біологія”, кваліфікація: «Біолог. Викладач біології, вчитель хімії» (1977 р.).

Навчальні дисципліни: «Методика викладання біології», «Методика позакласної роботи з біології».

Наукові інтереси: фізіологія людини, новітні методики викладання біології.

Information

Education: Kalinin (Tver) State University, Tver (Russia), Faculty of Chemistry and Biology, specialty "Biology"; qualification “Biologist. Lecturer of Biology, teacher of Chemistry” (1977).

Teaches disciplines: "Methodology for the Study of Biology", "Methodology for the Formal Robotics in Biology".

Research interests: human physiology, the latest methods of teaching biology.


Fedun

Федун Олександр Миколайович /Fedun Olexandr

Кандидат біологічних наук, доцент / Сandidate of biological sciences, аssociate professor

 

ORCID: 0000-0002-2409-2259

Scopus Author ID: 56641907300

ResearcherID:

Google Академія

Інформація

Освіта: Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В. Гоголя, природничий факультет, спеціальність: «Географія і біологія», кваліфікація: «Вчитель географії і біології» (1991 р.); аспірантура в інституті зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (2002-2006). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: «Орнітокомплекси територій технологічних об’єктів очищення стоків Північного Сходу України» спеціальність 03.00.08 – зоологія (2017 р.).

Навчальні дисципліни: «Зоологія», «Біогеографія», «Орнітологія», «Вікова фізіологія», «Еволюційна теорія», «Фауна Полісся», «Фауна прісних водойм», «Еволюційна біологія», «Методика позакласної роботи в школі», «Навчально-польова практика з зоології».

Наукові досягнення: співавтор більше ніж 30 наукових праць, в тому числі 2, що включені до наукометричних баз Scopus та/або WebofScience).

Наукові інтереси: орнітологія, птахи природних та антропогенних ландшафтів.

Науково-методична діяльність: член журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології, ІІ етапу конкурсу-захисту наукових робіт учнів-членів МАН (член журі секції «Загальна біологія. Зоологія. Ботаніка»).

Участь у проєктах

• Проект „CiconiaUkraina”, який здійснюється з 2005 р. за підтримки Фонду „Ciconia” (Ліхтенштейн),
• Проект ,,Внесок України у другий атлас гніздових птахів Європи”, 2115-2017 рр.
• Робота в рамках проекту міжнародної технічної допомоги ,, Програма залучення до спільної біологічної діяльності”
• Робота в рамках проекту Project Number TT2632 ,,Ovid II & III Wind Farm,,

Information

Education: Nizhyn Mykola Gogol State Pedagogical Institute, Faculty of Natural Sciences, specialty: "Geography and Biology", qualification teacher of Geography and Biology" (1991); graduated at the Institute of Zoology. I. I. Schmalhausen of the National Academy of Sciences of Ukraine (2002-2006). Dissertation for the degree of PhD in Biology on the theme: "Ornithocomplexes of territories of technological objects of sewage treatment of the North-east of Ukraine" specialty 03.00.08 - zoology (2017).

Teaches disciplines: "Zoology", "Biogeography", "Ornithology", "Age Physiology", "Evolutionary Theory", "Fauna of Polissya", "Fauna of Fresh Water Bodies", "Evolutionary biology", "Methods of Extracurricular Work at School", "Educational Field Practice in Zoology".

Scientific achievements: co-author of more than 30 scientific works, two of which are included to the scientometric databases of Scopus.

Research interests: ornithology, birds of natural and anthropogenic landscapes.

Scientific and methodical activity: member of the jury of the ІІІ stage of the All-Ukrainian Student Olympiad in Biology, The head of jury of the II stage of the Defense Competition of Junior Academy of Science of Ukraine (member of the jury of the section "General Biology. Zoology. Botany")

Participation in projects

• The Ciconia Ukraina project, which has been implemented since 2005 with the support of the Ciconia Foundation (Liechtenstein),
• Project "Ukraine's contribution to the second atlas of nesting birds in Europe", 2115-2017
• Work within the framework of the international technical assistance project "Program of involvement in joint biological activities"
• Work within the project Project Number TT2632 "Ovid II & III Wind Farm".


Tkashenko

Ткаченко Оксана Василівна / Tkachenko Oxana

Кандидат біологічних наук, доцент / Сandidate of biological sciences, аssociate professor

 

ORCID: 0000-0001-9333-9748

Scopus Author ID

Researcher ID: AAC-9173-2021

Google Академія

Інформація

Освіта: Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М.В. Гоголя, природничий факультет, спеціальність: «Біологія і хімія», кваліфікація: «Вчитель біології і хімії» (1986 р.). Аспірантура при Зоологічному музеї ННПМ України (2003-2007). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: «Морфологія личинок безхвостих амфібій (Amphibia, Anura) фауни України» спеціальність 03.00.08 – зоологія (2019 р.).

Навчальні дисципліни: «Гістологія», «Цитологія і гістологія з основами ембріології», «Біологія індивідуального розвитку, «Радіобіологія», «Біоетика та біобезпека новітніх технологій», «Адаптогенез у біологічних системах».

Наукові досягнення: співавтор 6 наукових праць, автор 11 наукових праць (в тому числі 1, що включена до наукометричної бази Scopus).

Наукові інтереси: зоологія, герпетологія, личинковий розвиток безхвостих амфібій.

Участь у міжнародній тристоронній НДР «Оцінка стану радіоактивного та техногенного забруднення прибережно-водних і лучних екосистем, їх раціональне використання та охорона у прикордонних територіях Брянської (Росія), Чернігівської (Україна) та Гомельської (Республіка Білорусь) областей» (01.01.2012-31.12.2013; державний реєстраційний номер 0112U004213).

Information

Education: Nizhyn Mykola Gogol State Pedagogical Institute, Faculty of Nature, specialty - Biology and Chemistry, qualification: Teacher of Biology and Chemistry (1986). Postgraduate study at the National Museum of Natural History NAS of Ukraine (2003-2007). Dissertation for the degree of PhD in Biology on the theme: «The morphology of the larvae of anurans (AMPHIBA, ANURA) of the fauna of Ukraine» in the specialty 03.00.08 – Zoology (2019).

Teaches disciplines: “Histology”, “Cytology and Histology with the Basics of Embryology”, “Biology of Individual Development”, “Radiobiology”, “Bioethics and Biosafety of the Latest Technologies”, “Adaptogenesis in Biological Systems”.

Scientific achievements: co-author of 6 scientific works, author of 11 scientific works one of which are included to the scientometric databases of Scopus.

Research interests: zoology, gerpetology, anurans larval development.

Participation in international tripartite research work: «Assessment of the State of Radioactive and Technogenic Pollution of Coastal Water and Meadow Systems, Their Rational Use and Protection in the Border Areas of Bryansk (Russia), Chernihiv (Ukraine) and Gomel (Republic of Belarus) regions» (01.01.2013-31.12.2013; state registration number 0112U004213).


Jachna

Ячна Марина Геннадіївна / Yachna Maryna

аспірант, викладач кафедри біології / postgraduate student

ORCID: 0000-0003-4587-525X

Scopus Author ID:

Researcher ID

Google Академія

 

Інформація

Освіта: Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, природничо-математичний факультет, спеціальність «Середня освіта. Біологія, хімія», кваліфікація «Біолог. Викладач біології, вчитель хімії» (2017 р.); Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, філологічний факультет, спеціальність «Середня освіта. Мова і література (англійська)», кваліфікація «Викладач англійської мови та зарубіжної літератури» (2018 р).

Навчальні дисципліни: «Молекулярна біологія» «Генетика з основами селекції» «Вибрані питання біології (епігенетичні механізми регуляції експресії генів)», «Практикум з молекулярної біології», «Великий практикум з генетики».

Наукові інтереси: біохімічні механізми адаптації гідробіонтів до змін навколишнього середовища.

Information

Education: T.H. Shevchenko National University “Chernihiv Colehium”, Faculty of Nature Science, specialty – «Secondary education. Biology and Chemistry». Professional Qualification – «Biologist. Lecturer of Biology. Teacher of Chemistry». T.H. Shevchenko National University “Chernihiv Colehium”, Faculty of Philology, specialty «Secondary education. Language and Literature (English)».

Teaches disciplines: «Molecular Biology», «Genetic with the Fundamentals of Selection», «Selected Issues of Biology (Epigenetic Mechanisms of Regulation of Activity of Genes)», «Practice in Molecular Biology», «Practice in Genetic».

Research interests: biochemical mechanisms of adaptation of aquatic organisms to changes in the environment.

NP_бакалавр_091_Бiологiя_2019

Рецензiя_1

Рецензiя_2

Концепція розвитку спеціальності 091 Біологія

Навчально-методичне забезпечення ОПП Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) перший рівень вищої освіти

Концепція розвитку спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

Матеріально-технічна база кафедр біології і екології та охорони природи (станом на 01.09.2020 року)

Витяг 1 засідання кафедри №11 від 27.05.2020 (ОПП Середня освіта (Біологія та здоров"я людини)_бакалаврат

Витяг 10 засідання кафедри №11 від 27.05.2020 (ОПП Біологія)_магістратура

СПИСОК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ФАКУЛЬТЕТУ 2020-2021

План роботи кафедри 2020-2021 н. р.

Анотації до дисциплін за вибором. ОПП Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)_бакалаврат

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Методика розв'язування задач з хімії

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Методика позакласної роботи з біології

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Методика шкільного експерименту з біології

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_ Основи педагогічної творчості

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_біометрія

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_НІТ в біології

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Методика розв_язування задач з біології

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Інклюзивна освіта

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Теоретичні основи організації індивідуальної роботи зі школярами

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Органічний синтез

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Фізико-хімічні процеси. Дисперсні системи_1

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Хімія фізична і колоїдна_1

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Аналітична хімія

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Методика розв_язування задач з хімії

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Методика шкільного експерименту з хімії

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Неорганічний синтез

Анотація_Аналітичний контроль параметрів навколишнього середовища

Анотація_ВМС

Анотація_Неорганічний синтез

Анотація_Основи хімічних виробництв

Анотація_Хімія органічна

Анотація_Хімічна технологія

Анотації до дисциплін за вибором. ОПП Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)_магістратура

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Неорганічний синтез

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Хімія природних сполук

Анотація навчальної дисципліни_НТЕВ

АНОТАЦІЯ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Педагогічні технології здоров’язбереження

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Біохімічні основи адаптації

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Загальна теорія здоров_я

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Основи фізичної реабілітації

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Технології інклюзивної освіти

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Теоретичні основи дистанційного навчання

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Органічний синтез

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Методи ідентифікації органічних сполук

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Методи очищення неорганічних речовин

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Контроль параметрів навколишнього середовища

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Екологічна хімія

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Молекулярна біологія клітини

Анотації до дисциплін за вибором. ОПП Біологія_бакалаврат

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Модельні об'єкти в біології

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Заповідне паркознавство

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Лісознавство

АННОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Мікологія

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Техніка біологічного експерименту

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Біохімія гідробіонтів

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Біоетика

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Основи наукових досліджень

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Біологія індивідуального розвитку

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_математичне моделювання в біології

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_порівняльна ембріологія

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_радіобіологія

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Історія біології

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_великий практикум з зоології

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Великий практикум з генетики

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Великий практикум з молекулярної біології

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_великий практикум з систематики тварин

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Гідробіологія

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Глобальна Екологія

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Великий практикум з ботаніки

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Основи_сільського_господарства

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Агроекологія

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Стратегія сталого розвитку

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Паразитологія

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ__Методика_геоботанічних_досліджень

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Фізико-хімічні процеси. Дисперсні системи_1

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Хімія фізична і колоїдна_1

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_Нові інформаційні технології в біології

Робочі програми. Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

Syllabus. ОПП Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

SYLLABUS_Геологія з основами палеонтології

SYLLABUS_МНХ

SYLLABUS_Аналітична хімія

SYLLABUS_Анатомія

SYLLABUS_Ботаніка

SYLLABUS_Вікова фізіологія, валеологія з основами медичних знань

SYLLABUS_Генетика з основами селекції

SYLLABUS_Геологія з основами палеонтології

SYLLABUS_Гігієна та основи здоров’я

SYLLABUS_Еволюційне вчення

SYLLABUS_Екологія

SYLLABUS_Загальна та неорганічна хімія

SYLLABUS_Зоологія_1

SYLLABUS_Зоологія_2

SYLLABUS_Іноземна мова

SYLLABUS_Мікробіологія та вірусологія (з основами імунології)

SYLLABUS_МНБ

SYLLABUS_НП_Ботаніка

SYLLABUS_НП_Зоологія

SYLLABUS_Основи педагогічної творчості

SYLLABUS_Основи політології та соціології

SYLLABUS_Основи сільського господарства

SYLLABUS_Педагогіка

SYLLABUS_Правознавство

SYLLABUS_Пропедевтична практика

SYLLABUS_Психологія

SYLLABUS_Українознавство

SYLLABUS_Українська мова

SYLLABUS_Філософія та культурологія

SYLLABUS_Фізико-хімічні процеси. Дисперсні системи

SYLLABUS_Фізіологія людини і тварин

SYLLABUS_Фізіологія рослин

SYLLABUS_Хімія органічна

SYLLABUS_Цитологія та гістологія_1

SYLLABUS_Цитологія та гістологія_2

SYLLABUS_НІТ в біології

Syllabus

Syllabus Фауна Полісся

Syllabus_Адаптогенез у біологічних системах

Syllabus_Біоетика та біобезпека новітніх технологій

Syllabus_Біотестування

Syllabus_Біотехнологія та генна інженерія

Syllabus_Вибрані питання біології (гельмінтологія, ентомологія)

Syllabus_Вибрані питання біології (епігенетичні механізми)

Syllabus_Вибрані питання біології (функціонування мікроорганізмів у біоплівках)

Syllabus_Генетика людини

Syllabus_Еволюційне вчення

Syllabus_Етологія

Syllabus_Методи гідробіологічних досліджень

Syllabus_Методика навчання біології у вищій школі

Syllabus_Методологія біології

Syllabus_Методологія та організація наукових досліджень

Syllabus_Молекулярна біологія клітини

Syllabus_НП Основи наукових досліджень

Syllabus_НП_компьютерні технології

Syllabus_Основи наукових досліджень

Syllabus_Основи наукової комунікації іноземною мовою

Syllabus_Радіобіологія

Syllabus_Сучасна токсикологія

Syllabus_Фізіологія вищої нервової діяльності

Syllabus_Функціонування мікроорганізмів у біоплівках

Архів

Робочі програми. Архів

РП_Вірусологія_19-20

РП_Гістологія_19-20

РП_Генетика_19-20

РП_Біотехнологія_19-20

РП_Екологія_19-20

Біоетика та біобезпека новітніх технологій

Біотестування

Біотехнологія та генна інженерія

Виконання кваліфікаційних робіт

Виробнича практика

Еволюційне вчення

Комп'ютерні інформаційні технології в освіті та науці

Методика навчання біології у вищій школі

Методологія біології

Методологія та організація наукових досліджень

НП Основи наукових досліджень

Основи наукової комунікації іноземною мовою

Охорона праці

Педагогіка та психологія вищої школи

Фізіологія вищої нервової діяьності


 Адаптогенез у біологічних системах

Вибрані питання біології (геохімічна активність мікроорганізмів)

Вибрані питання біології (епігенетичні механізми регуляції експресії генів)

Вибрані питання біології (популяційна екологія, паразитологія, ентомологія)

Генетика людини

Етологія

Методи гідробіологічних досліджень

Молекулярна біологія клітин

Основи наукових досліджень

Радіобіологія

Сучасна токсикологія

Фауна полісся

Функціонування мікроорганізмів у біоплівкахРП Фізіологія системи та вищої нервової діяльності

РП Технології інклюзивної освіти

РП Теоретичні основи дистанційного навчання 

РП Радіобіологія 

РП Основи фізичної реабілітації 

РП Організація проектно-дослідницької діяльності учнів 

РП Новітні технології екологічного виховання учнів 

РП Молекулярна біологія клітини

РП Методологія та організація педагогічних досліджень 

РП Методика навчання біології та здоров'я людини

РП Комп'ютерні інформаційні технології в освіті та науці

РП Загальна теорія здоров'я 

РП Виробнича педагогічна практика

РП Вибрані питання біології (епігенетика)

РП Біохімічні механізми адаптації тварин

РП Біотехнологія. Генна та клітинна інженерія

Перелік дисциплін вільного вибору студентів (магістерські освітні програми) на 2019 - 2020 роки (хіміко-біологічне відділення) 

Syllabus фізіологія ВНД

Syllabus технологія інклюзивної освіти

Syllabus Теоретичні основи дистанційного навчання 

Syllabus НП Комп'ютерні технології 

Syllabus МНБ та ЗЛ

Syllabus Методологія та організація педагогічних досліджень 

Syllabus Загальна теорія здоров'я

Syllabus Епігенетика

Syllabus Біохімічні основи адаптації

Syllabus Біотехнологія 

Syllabus Радіобіологія 

Syllabus Організація проектно-дослідницької діяльності учнів

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефон: (04622) 3-22-54

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG