Кафедра педагогіки та методики викладання іноземних мов бере свої витоки з секції англійської філології, виокремленої 1 вересня 1991 року у складі кафедри іноземних мов з метою забезпечення підготовки студентів за спеціальністю «Історія та англійська мова» на історичному факультеті.

Історія кафедриНавчальна роботаСклад кафедри

Через два роки на базі цієї секції було створено кафедру англійської філології, що функціонувала на історичному факультеті з 19 липня 1993 р. (Наказ № 161-вк/1) по 1 липня 2006 р., коли в Чернігівському державному педагогічному університеті імені Т.Г.Шевченка відкрився філологічний факультет і кафедру англійської філології було поділено на кафедру германської філології і кафедру педагогіки та методики викладання іноземних мов. Завідувачем секції, а затим відповідних кафедр упродовж усіх років і дотепер працює кандидат педагогічних наук, доцент Бобир Світлана Леонідівна. Кафедра успадкувала напрацьований впродовж 15 років навчальний, науково-теоретичний, методичний, навчально-виховний та організаційний досвід і продовжує удосконалювати його.

Кафедра обслуговує спеціальності «Філологія. Мова і література (англійська)», «Філологія. Українська мова і література, англійська мова і зарубіжна література», «Філологія. Українська мова і література» на філологічному факультеті. Викладачі кафедри забезпечують фахову підготовку майбутніх учителів-філологів за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» на денній та заочній формах навчання. 

Основними напрямками роботи кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов є теоретична і практична підготовка студентів філологічного факультету з циклу педагогічних і методичних дисциплін (педагогіка, історія педагогіки, етнопедагогіка, сучасні технології навчання і виховання, основи педагогічної майстерності, методика навчання іноземних мов у середній та початковій школах, методика викладання іноземних мов у мовному педагогічному ВНЗ, методика викладання іноземних мов у немовному ВНЗ, новітні технології навчання іноземних мов, історія методики викладання іноземних мов, методика наукового дослідження тощо); практична іншомовна підготовка студентів 1-3 курсів з практики усного та писемного мовлення, практичної граматики та практичної фонетики англійської мови; поглиблена теоретична підготовка студентів під час виконання ними курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт з педагогіки та методики викладання іноземних мов; поглиблена практична підготовка студентів під час проходження різноманітних практик (від безвідривних виховних до активних навчально-виховних, науково-дослідної та комп’ютерної); загальна профільна і спеціалізована підготовка студентів з пропедевтичних дисциплін (вступ до спеціальності, методика самостійної роботи), інформаційно-комунікаційних технологій (технічні засоби навчання), курсів за вибором (культура мовлення вчителя англійської мови, країнознавство, історія країни, мова якої вивчається).

На кафедрі проходять стажування викладачі англійської мови інших вищих навчальних закладів міста й області.

1 bobir

Завідувач кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов

Бобир Світлана Леонідівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Народилася 14 травня 1947 року у селі Чемер Козелецького району Чернігівської області. Після закінчення школи вступила на факультет англійської мови Ніжинського державного педагогічного інституту імені М.В.Гоголя, який закінчила 1970 року, отримавши кваліфікацію вчителя англійської мови середньої школи. Своє професійне становлення розпочала з посади старшого лаборанта галузевої науково-дослідної лабораторії методики викладання іноземних мов при НДПІ. Набутий досвід проведення наукових досліджень визначив напрям подальшого зростання.

З 1975 по 1981 рік працює на посаді викладача кафедри англійської мови НДПІ, а з 1981 по 1984 рік навчається в аспірантурі Київського державного педагогічного інституту іноземних мов. Після закінчення аспірантури повертається на попередню посаду, а з 1987 року переводиться до Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г.Шевченка.

1990 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.02 – методика викладання іноземних мов на тему: ”Навчання логічного наголосу як компонент професійно-мовленнєвої підготовки студентів мовного педагогічного вишу (1 курс, англійська мова)”.

1991 року призначена керівником секції англійської філології, створеної при кафедрі іноземних мов ЧДПІ для забезпечення підготовки студентів спеціальності „Історія та англійська мова” з циклу англомовних дисциплін. Впродовж 1993-2006 років працює завідувачем кафедри англійської філології, а з 2006 року очолює кафедру педагогіки та методики викладання іноземних мов новоствореного філологічного факультету ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка.

Впродовж 1991-2006 років доклала значних зусиль до розбудови спеціальності «Мова та література (англійська)», її ліцензування й акредитації за ІV рівнем. Налагодила ефективну систему підготовки науково-педагогічних кадрів, створила необхідну наукову, методичну і матеріальну базу для відкриття філологічного факультету. Встановила зв’язки з провідними вищими навчальними закладами та науковими установами України, Росії, Білорусі, Татарстану, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки.

1994 року пройшла стажування у Хілдерстоун Коледж, Англія. Веде активну громадську роботу по об’єднанню і професійному удосконаленню викладачів англійської мови.

1995 року вступила до української філії Міжнародної асоціації викладачів англійської мови – TESOL-Ukraine. Того ж року ініціювала створення Обласної спілки цієї асоціації.

1999 р. була офіційним представником TESOL-Ukraine на 33 Всесвітній конвенції TESOL, що відбулася у м.Нью-Йорк, США. З 2009 р. є Віце-президентом TESOL-Ukraine.

З метою зміцнення позицій іншомовної освіти у древньому культурному й освітньому центрі, місті Чернігові, 1994 року започаткувала й активно продовжує організовувати щорічні міжнародні науково-практичні конференції. Член редколегії фахового наукового видання Вісник ЧНПУ, серія: педагогічні науки, а також збірника наукових праць TESOL-Ukraine.

Має почесне звання «Відмінник освіти України», медаль «Ветеран праці» та інші нагороди.

Автор понад 100 наукових праць та методичних посібників українською, російською й англійською мовами.

Викладає навчальні курси: методика викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі, методика наукового дослідження (педагогічні науки), вступ до спеціальності та авторський спецкурс з культури мовлення вчителя англійської мови.

Коло наукових інтересів: методика викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі, зокрема методика навчання інтонації англійської мови майбутніх учителів середньої школи.


2 macneva

Мацнєва Оксана Анатоліївна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Народилася 3 лютого 1981 року у місті Чернігові. У 2003 році закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка.

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Викладає навчальні курси: практика усного та писемного мовлення англійською мовою, практична фонетика англійської мови, новітні технології навчання іноземних мов.

Коло наукових інтересів: методика викладання іноземних мов, зокрема формування фонетичної та аудитивної компетенцій майбутнього вчителя англійської мови.


3 stechenko

Стеченко Тетяна Олександрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Народилася 17 квітня 1973 року у місті Чернігові. У 1999 році закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Англійська мова та література» і здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та літератури.

Протягом 1999 – 2001рр. працювала викладачем кафедри англійської філології ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка.

2004 року в Київському національному лінгвістичному університеті захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Формування професійно орієнтованої англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів».

У 2006 – 2009 роках працювала заступником декана з навчальної роботи філологічного факультету ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка.

З 2009 року – декан філологічного факультету, завідувач кафедри іноземних мов.

Викладає навчальні курси: практична граматика, вища освіта України і Болонський процес.

Коло наукових інтересів: професійно-орієнтована англомовна граматична компетенція, інформаційна культура майбутніх учителів іноземних мов.


4 andronic

Андронік Наталія Павлівна

Кандидат педагогічних наук.

Народилася 23 лютого 1976 року у місті Чернігові. У 1998 році закінчила Чернігівський педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка.

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагоічних наук.

Викладає навчальні курси: практика усного та писемного мовлення англійською мовою, практична фонетика, історія методики викладання іноземних мов.

Коло наукових інтересів: інтерактивний підхід у навчанні іншомовного спілкування.


5 gricenko

Гриценко Ганна Володимирівна

Кандидат філологічних наук, доцент.

Народилася 4 квітня 1975 року в місті Кіровоград. У 1997 році закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені В.В.Винниченка.

У 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.

Викладає навчальні курси: країнознавство, історія країни, мова якої вивчається, ПУПМ.

Коло наукових інтересів: проблеми організації та проведення лекційних курсів, теоретичне осмислення особливостей чоловічого та жіночого дискурсів в інтимній ліриці ХХ століття, проблематика й образність романів А.Мердок.


6 tutunic

Тютюнник Олена Миколаївна

Кандидат філософських наук, доцент.

Народилась 8 листопада 1972 року у місті Чернігів. У 1996 році закінчила Чернігівський педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка.

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Викладає навчальні курси: історія педагогіки, педагогіка, педагогіка вищої школи, етнопедагогіка.

Коло наукових інтересів: історія педагогіки, педагогіка життєтворчості, філософія освіти.


6 gergul

Гергуль Світлана Миколаївна

Кандидат педагогічних наук.

Закінчила Чернігівський педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, отримала спеціальність «вчитель початкових класів та музики».

Викладає навчальні курси: історія педагогіки, педагогіка, основи педагогічної майстерності та виховної роботи, сучасні технології навчання та виховання.

Коло наукових інтересів: педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського, самоосвітня діяльність вчителя.


7 bogushevich

Богушевич Ніна Володимирівна

Старший викладач.

Народилася 28 лютого 1966 року у місті Печора, Республіка Комі, Російська Федерація. У 1988 році закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В.Гоголя.

З 2000 по 2003 рік навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету.

Викладає навчальні курси: практика усного та писемного мовлення, методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах.

Коло наукових інтересів: методика навчання іноземних мов у середніх та вищих навчальних закладах.


8 gaiday

Гайдай Наталія Михайлівна

Народилася 10 червня 1965 року у місті Чернігові. У 1988 році закінчила Ніжинський педінститут імені Миколи Гоголя.

З 1993 року працює викладачем кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов.

Викладає навчальні курси: практична граматика англійської мови 1го та 2го курсу.

Коло наукових інтересів: методика формування граматичної компетенції студентів мовного вишу.


10 kudina

Кудіна Ірина Сергіївна

Викладач.

Закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка і здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та літератури.

Викладає навчальні курси: Інформаційні технології в навчанні іноземних мов, практична фонетика, педагогіка.

Коло наукових інтересів: використання інформаційних технологій у вивченні мов, лінгвокраїнознавство.


11 litvin

Літвін Ірина Миколаївна

Викладач.

Народилася 10 лютого 1973 року у місті Івано-Франківськ. У 1996 році закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка.

З 2008 по 2011 рік - аспірантка кафедри методики навчання іноземних мов Київського національного лінгвістичного університету.

Викладає навчальні курси: Практика усного та писемного мовлення, Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах.

Коло наукових інтересів: формування англомовної аудитивної компетенції у майбутніх учителів з використанням відеофонограми.


12 petrusevich

Петрусевич Юлія Андріївна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Народилася 8 листопада 1983 року у місті Чернігів. У 2007 році закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. З того ж року працює викладачем кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов.

У 2010 році вступила до аспірантури Київського національного лінгвістичного університету.

У 2014 році захистила дисертацію, здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук. Того ж року переведена на посаду старшого викладача.

Викладає навчальні курси: Практика усного та писемного мовлення, практична граматика.

Коло наукових інтересів: Інтерактивне навчання майбутніх учителів англійського монологічного мовлення на основі художніх творів.


13 prihodko

Приходько Тетяна Вікторівна

Викладач.

Народилася 25 травня 1984 року у місті Чернігові. У 2006 році закінчила Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

У 2007 році закінчила магістратуру філологічного факультету Чернігівського педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.

Викладає навчальні курси:практика усного та писемного мовлення, практична фонетика, практична граматика, педагогіка та основи педагогічної майстерності.

Коло наукових інтересів:порівняльна педагогіка.


15 shareyko

Шарейко Ірина В’ячеславівна

Викладач.

Народилася 7 січня 1973 року у місті Чернігові. 1991 року розпочала свою педагогічну діяльність на посаді викладача школи раннього естетичного розвитку дітей "Перші кроки".

1995 року закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного інституту імені М.В. Гоголя.

1995 року почала працювати в Чернігівському державному педагогічному інституті імені Т.Г.Шевченка на посаді викладача кафедри англійської філології.

Викладає навчальні курси: практику усного та писемного мовлення, практичну фонетику, методику викладання іноземних мов.

Коло наукових інтересів: інформаційні комп'ютерні технології у викладанні англійської мови.


Shevkoplyas

Шевкопляс Людмила Вікторівна

Викладач.

Народилася 18 червня 1981 року у м. Мена. У 2003 р. закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченказа спеціальністю «Англійська мова та література» і здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та літератури. У 2013 р. закінчила навчання в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету.

Викладає навчальні курси: методика викладання іноземних мов, практична фонетика англійської мови.

Коло наукових інтересів: методика формування англомовної компетенції в аудіюванні майбутніх учителів у процесі самостійної роботи

 

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету ЧНПУ. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.

ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка сьогодні – це один з престижних і авторитетних навчальних закладів України, у якому запроваджуються і плідно розвиваються наукові досягнення, а також кращі національно-історичні та культурні традиції українського народу.