Кафедра була створена в 2004 році, хоча підготовка фахівців за напрямом «Соціальна педагогіка» була започаткована за ініціативи провідних викладачів кафедри ще в 2000 році.

Історія кафедриНавчальні дисципліниСклад кафедри

Підготовка фахівців за напрямком «Соціальна педагогіка» проводилась на історичному факультеті ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка з 2000 року, коли було здійснено перший набір студентів на подвійну спеціальність «Історія і соціальна педагогіка». Для забезпечення навчально–методичного процесу студентів цієї спеціальності з вересня 2001 року на кафедрі педагогіки і методики викладання історії і права сформована секція соціальної педагогіки, кількість викладачів у якій зростала зі збільшенням контингенту студентів та навчальних курсів. Розвиток науково–педагогічного потенціалу кафедри з одного боку, а також можливість масштабніше розгорнути наукові дослідження в галузі соціально–педагогічного знання і соціальної роботи, що сприятиме розвитку гуманітарної освіти і науки в Чернігівському регіоні поставило питання про необхідність відкриття спеціальності «Соціальна педагогіка» (зі спеціалізацією «Соціально–правовий захист дітей та молоді. Соціальний менеджмент.»). В результаті у 2002 році було здійснено перший набір на цю спеціальність.

У зв’язку з створенням у 2004 році психолого–педагогічного факультету рішенням Вченої ради університету була створена кафедра «Соціальної педагогіки». З вересня 2017 року перейменована на кафедру «Соціальної роботи».

Викладацький склад.

Станом на 2018 рік на кафедрі «Соціальної роботи» підготовку фахівців здійснюють 11 викладачів. Усі викладачі кафедри мають вчені ступені та наукові звання, з них: 2 доктори наук, доценти; 1 кандидат наук,професор; 6 кандидатів наук, доцентів, 2 кандидати наук, старші викладачі. Викладачами кафедри здійснюється підготовка фахівців зі спеціальностей: «Соціальна робота» (бакалаврат і магістратура) спеціалізація – «Соціальна педагогіка», і «Освітні, педагогічні науки» спеціалізація – «Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю» (бакалаврат) та спеціалізація – «Інклюзивна освіта, корекційна педагогіка» (магістратура). Викладачами кафедри розроблено й викладаються близько 60 навчальних дисциплін.

Завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук, професор ЗАВАЦЬКА Людмила Миколаївна.

Науково-дослідна робота.

Викладачі кафедри здійснюють наукову розробку комплексної теми “Науково–методична підготовка спеціалістів педагогічної освіти - соціальних педагогів”. При кафедрі існує разова аспірантура зі спеціальностей 13.00.01 – “Загальна педагогіка та історія педагогіки”, 13.00.05 – “Соціальна педагогіка”. Співпрацюючи з багатьма ВНЗ України та являючись учасниками Всеукраїнської програми “Соціальна освіта в Україні”, викладачі кафедри регулярно беруть участь у Всеукраїнських та Міжнародних науково–практичних конференціях і форумах. При кафедрі створений осередок Української Академії Акмеологічних наук.

Співробітництво.

Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з інститутом соціальної роботи та управління Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кафедрою соціальної роботи Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького; кафедрою соціальної педагогіки і соціальної роботи Донецького педагогічного університету; кафедрами соціальної педагогіки та психології Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г. Сковороди; факультетом психології і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя; Інститутом «Людини» Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, лабораторією соціальної педагогіки Інституту проблем виховання НАПН України, НДІ педагогіки НАПН України, Українською академією акмеології та іншими науковими установами. 

 • Людина в сучасному соціумі
 • Вступ до спеціальності «Соціальна робота»
 • Основи красномовства
 • Основи соціально-правового захисту
 • Основи демографії
 • Історія соціальної роботи
 • Педагогіка
 • Соціальна педагогіка
 • Прикладні методики
 • Система правоохоронних органів
 • Основи ювентології
 • Соціалізації особистості
 • Теорія соціальної роботи
 • Соціальне виховання
 • Соціальне забезпечення
 • Методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями
 • Соціальна робота у сфері дозвілля
 • Технології соціально-педагогічної роботи
 • Соціально-педагогічне консультування
 • Психолого-педагогічна діагностика
 • Етика і психологія сімейного життя. Самовиховання і саморегуляція особистості.
 • Етика соціально-педагогічної діяльності
 • Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах
 • Соціальний супровід сім’ї
 • Соціально-педагогічна робота в закладах освіти
 • Основи соціально-педагогічних досліджень
 • Менеджмент соціальної роботи
 • Основи соціально-педагогічних досліджень
 • Соціально-педагогічна профілактика правопорушень. Профілактика алкоголізму і наркоманії.
 • Етнопедагогіка
 • Робота з обдарованими дітьми
 • Основи педагогічної творчості
 • Основи профорієнтаційної роботи
 • Акмеологія
 • Філософія освіти
 • Соціальна політика
 • Методологія наукових досліджень у соціальній роботі
 • Педагогіка вищої школи
 • Охорона праці в галузі
 • Діловодство в установах соціальної сфери
 • Організація роботи з різними групами клієнтів
 • Психологія вищої школи
 • Соціальний патронаж
 • Методика проведення соціально-просвітницьких тренінгів
 • Організація управління освітнім процесом у ВНЗ
 • Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін
 • Інклюзивна освіта
 • Основи ювенології
 • Методика організації волонтерської діяльності
 • Охорона праці в галузі
 • Соціальна реабілітологія
 • Соціально-педагогічна терапія
 • Соціально-виховна робота в пенітенціарних установах
 • Формування здорового способу життя
 • Протидія торгівлі людьми
 • Методики роботи соціального гувернера 

Zavatska

Завідувач кафедри соціальної роботи

ЗАВАЦЬКА Людмила Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, професор, відмінник освіти України.

У 1978 році закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Фізика». Кандидат педагогічних наук з 1989 року (тема: «Розвиток змісту і методів викладання предметів природничо-математичного циклу в середніх ПТУ» за спеціальністю 13.00.01 „Теорія та історія педагогіки”).

Вчене звання доцента кафедри психології присвоєно у 1995 р. У січні 2011 року присвоєно вчене звання професора кафедри соціальної педагогіки. 

У 2011 році обрана академіком Української Академії Акмеології по відділенню «Соціальна акмеологія». Член асоціації завідувачів кафедр соціальної педагогіки і соціальної роботи. Член правління громадської організації «Вибір».

Стаж науково-педагогічної роботи 36 років, в тому числі у Чернігівському державному (національному) педагогічному університеті імені Т.Г.Шевченка.

Сфера наукових інтересів: технології соціально-педагогічної діяльності з різними категоріями клієнтів, особливості соціального патронажу клієнтів, інклюзивна освіта, профілактика негативних звичок у підлітковому середовищі. Має 123 друковані праці.

Основні навчальні курси: «Вступ у спеціальність «Соціальна робота» «Соціальна педагогіка», «Технології соціально-педагогічної роботи», «Соціальний супровід сім'ї», «Інклюзивна освіта», «Організація і методика проведення соціально-педагогічного тренінгу».


Grishchenko

ГРИЩЕНКО Світлана Владиславівна

Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедр соціальної роботи.

У 1981 закінчила році Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка, історичний факультет за спеціальністю «Історія». У 2007 році захистила кандидатську дисертацію «Науково-педагогічна діяльність В.С. Іконникова у вищих закладах освіти України (друга половина XIX - початок XX століття)» (за спеціальністю 13.00.01 - Теорія та історія педагогіки).

Вчене звання доцента кафедри соціальної педагогіки присвоєно у 2011 році. З січня 2015 доктор педагогічних наук «Теоретико-методичні основи самовдосконалення майбутніх фахівців соціальної сфери» (13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти). 

Стаж науково-педагогічної роботи - 16 років. 

Сфера наукових інтересів: соціальна педагогіка, соціальна робота в зарубіжних країнах, здоровий спосіб життя, протидія торгівлі людьми, персоналії закладу вищої освіти.

Автор більше ніж 70 публікацій, з них: 5 –навчальних посібників у співавторстві, 1 – одноосібний навчальний посібник, 16 – фахових статей, 2 – у зарубіжних виданнях.
Викладає навчальні курси «Формування здорового способу життя», «Основи соціально-педагогічних досліджень», «Охорона праці в галузі», «Протидія торгівлі людьми», «Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін», «Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах».


Ros

РОСЬ Людмила Миколаївна

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки.

У 1976 році закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Математика і фізика». У 1989 році захистила кандидатську дисертацію «Особенности развития мыслительных операций у младших школьников в процессе обучения» (спеціальність 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія).

Вчене звання доцента присвоєно у 1993 році. З 2011 року є дійсним членом Української Академії Акмеології відділення «Соціальна акмеологія».

Стаж науково-педагогічної роботи – 29 років.

Кількість наукових праць – 55 (з них 1 – навчально-методичний посібник в співавторстві, 6 – методичних рекомендацій, 3 – навчальні посібники в співавторстві, один із них – з грифом МОН України).

Сфера наукових інтересів: пошук нових форм організації наукової та інноваційної діяльності, які впроваджуються в навчально-виховному процесі у ВНЗ. Приймає участь у щорічних університетських конференціях по Україні та за кордоном.

Викладає навчальні курси: «Педагогіка сімейного виховання», «Самовиховання та саморегуляція особистості, етика і психологія сімейного життя», «Акмеологія», «Соціальна геронтологія», «Психологія вищої школи».


Yanchenko

ЯНЧЕНКО Тамара Василівна

Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедр соціальної роботи.

У 1991 році закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Історія та право». Впродовж 1991 – 1995 років працювала вчителем історії у середній школі №2 м. Чернігова.

У 1995 – 2001 роках працювала асистентом кафедри історії України та кафедри педагогіки та методики викладання історії Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.

Протягом 2001 – 2004 років навчалася в аспірантурі Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію (тема «Проблеми соціально-педагогічної підтримки дітей, які потребували захисту, в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст»). Звання доцента отримала у 2008 році.

У 2017 році захистила докторську дисертацію на тему «Витоки та засади наукового розвиткуі практичного втілення педології в Україні» (за спеціальністю 13.00.01 –Загальна педагогіка та історія педагогіки).

Стаж науково-педагогічної роботи – 23 роки.

Кількість наукових праць – 75 (2 монографії, 40 статей у наукових фахових виданнях та 3 методичні рекомендації).

Сфера наукових інтересів: історія соціальної педагогіки.

Навчальні курси, які викладає: «Історія соціальної роботи», «Етнопедагогіка», «Методика організації волонтерської діяльності», «Методологія наукових досліджень у соціальній роботі».


Platonova

ПЛАТОНОВА Оксана Георгіївна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, заступник декана ППФ з виховної роботи.

Закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка у 1992 році за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання». З дня заснування психолого-педагогічного факультету і до тепер, працює викладачем на кафедрі соціальної роботи.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до застосування особистісно орієнтованих виховних технологій в спеціальних установах для дітей» (за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

З 2011 року є дійсним членом Української Академії Акмеології. Вчене звання доцента присвоєно у 2012 році. Науково-педагогічний стаж – 23 роки.

Сфера наукових інтересів: професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів під час літньої організаційно-відпочинкової соціально-педагогічної практики.

Автор 40 публікацій, з них 34 наукових, 6 навчально-методичного характеру.

Навчальні курси, які викладає: «Основи красномовства», «Риторика», «Соціальне виховання», «Соціально-педагогічна робота в закладах освіти», «Організація роботи з різними групами клієнтів», «Соціально-педагогічне консультування», «Соціально-педагогічна терапія»


Gavrilenko

ГАВРИЛЕНКО Тетяна Леонідівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи.

У 1996 році закінчила з відзнакою Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання та музика». Працювала вчителем музики ЗНЗ №32 м. Чернігова (1995-1998).

З 1999 р. працює в Чернігівському державному педагогічному університеті імені Т.Г. Шевченка, на кафедрі – з 2003 року. Навчалася в аспірантурі ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка (1998-2002), докторантурі Інституту педагогіки НАПН України (2012-2015). У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Проблеми дидактики початкової школи в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст.»).

Працює над завершенням докторської дисертації. У 2011році присвоєно вчене звання доцента кафедри соціальної педагогіки.

Стаж науково-педагогічної роботи – 19 років.

Автор близько 90 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: педагогіка, історія педагогіки, історія початкової освіти в Україні.

Викладає навчальні дисципліни: «Педагогіка», «Основи сімейної педагогіки», «Педагогіка вищої школи», «Організація управління освітнім процесом у ВНЗ», «Основи педагогічної творчості», «Методика роботи соціального гувернера».


Mihaylenko

МИХАЙЛЕНКО Оксана Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи.

В 1990 р. закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового навчання». У 1998 р. закінчила Чернігівський обласний інститут підвищення та перепідготовки працівників освіти за спеціальністю «Психологія. Практична психологія».

На кафедрі працює з 2003 року. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності з обдарованими дітьми»(за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). У 2016 році присвоєно вчене звання доцента кафедри соціальної педагогіки. 

Стаж науково-педагогічного роботи - 20 років.

Сфера наукових інтересів: соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми, підготовка соціальних педагогів до роботи з обдарованим дітьми.

Автор близько 40 публікацій.

Викладає навчальні курси: «Соціалізація особистості», «Основи ювентології», «Етика соціально-педагогічної діяльності», «Робота з обдарованими дітьми», «Теорія соціальної роботи» «Соціально-педагогічна профілактика правопорушень», «Соціально-виховна робота у пенітенціарних установах».


Ren

РЕНЬ Лариса Василівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи.

У 2005 році закінчила Чернігівський державний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Історія та соціальна педагогіка». У 2006 році закінчила магістратуру в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя за спеціальністю «Соціальна педагогіка».

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Соціально-педагогічні умови профілактичної роботи з дітьми вулиці»(за спеціальністю 13.00.05 - Соціальна педагогіка). Вчене звання доцента кафедри соціальної педагогіки присвоєно в 2014 році. 

Стаж науково-педагогічної роботи – 11 років.

Сфера наукових інтересів: технології соціально-педагогічної роботи з дезадаптованими дітьми та підлітками; особливості їх соціально-правового захисту.
Автор 58 наукових праць: 30 публікацій у фахових виданнях, 21 тези, 5 - методичні рекомендації, навч.-метод. посібники (3 з них у співавторстві), 2 - дидактичні матеріали для реалізації профілактичних програм (1 з них у співаворстві).
Викладає навчальні курси: «Основи соціально-правового захисту», «Система правоохоронних органів», «Діловодство в установах соціальної сфери», «Соціальний патронаж», «Технології соціально-педагогічної роботи», «Методика проведення соціально-просвітницького тренінгу», «Основи профорієнтаційної роботи».


Mahotkina

МАХОТКІНА Ліна Борисівна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач.

У 2004 році закінчила Чернігівський державний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та основи економіки». На кафедрі працює з 2007 року.

Навчалася в аспірантурі ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка з 2010-2013 роки. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічний супровід дітей-сиріт у новому соціально-виховному середовищі»(за спеціальністю 13.00.05 - Соціальна педагогіка).

Стаж науково-педагогічної роботи – 8 років.

Сфера наукових інтересів: технології соціально-педагогічної роботи з дезадаптованими дітьми та підлітками; особливості їх соціально-правового захисту.

Автор близько 20 наукових праць.

Викладає навчальні курси: «Людина в сучасному соціумі», «Соціальна робота в сфері дозвілля», «Соціальне забезпечення», «Соціальна реабілітологія», «Соціальний супровід сім'ї»


Penkovets

ПЕНЬКОВЕЦЬ Олександра Михайлівна

Кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної роботи.

Закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка у 1982 році за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання». В 1999 році отримала диплом спеціаліста за спеціальністю – «Практична психологія».

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Філософсько – освітні погляди Софії Русової (соціально – філософський аналіз)» (09.00.03 - Соціальна філософія, історія філософії).

На кафедрі працює з 2003 року. Вчене звання доцента кафедри соціальної педагогіки присвоєно у 2011 році.
Науково-педагогічний стаж – понад 20 років.

Сфера наукових інтересів: філософія освіти, соціальна політика.

Автор 22 публікацій, з них 20 наукових, 2 навчально-методичного характеру.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Основи демографії», «Соціальна політика», «Філософія освіти».


Mogilniy

МОГИЛЬНИЙ Федір Віталійович

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної роботи.

У 2009 році закінчив Чернiгiвський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Соціальна педагогіка». У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) на тему «Педагогічний контроль фізичного розвитку учнів основної школи на уроках фізичної культури».

Стаж науково-педагогічної роботи – 5 років.

Сфера наукових інтересів: контроль та діагностика розвитку людини, здоров’язбережувальні технології, менеджмент освіти, психофізіологічні особливості людини, соціалізація особистості.

Громадська діяльність (участь):

 • програма USID «Рада: Відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво».
 • проект «Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у вищих навчальних закладах». За фінансової підтримки Європейського Союзу.
 • проект «ЄС: вибір української молоді».
 • проект «Історичні прогулянки містом».
 • діяльність Центру підтримки добровольчих батальйонів при Катерининській Церкві.
 • діяльність Міського Центру соціальних служб для сімї дітей та молоді.

Автор 27 наукових праць.

Викладає курси: «Менеджмент соціальної роботи», «Людина в сучасному соціумі».

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету НУЧК. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.