Кафедра інформатики і обчислювальної техніки була створена за наказом ректора 30.06.1998 р. на базі кафедр математики та інформатики і загальної фізики. Метою такої реорганізації було підвищення якості підготовки студентів фізико-математичного факультету з інформатики та забезпечення викладання інформатики на інших факультетах вузу.

Історія кафедриНавчальні дисципліниСклад кафедриЛіцензування

На час створення кафедрі були передані комп’ютерні класи "Пошук-1" і "Пошук-2", два класи "Ямаха", лабораторії радіотехніки та автоматики і обчислювальної техніки. Самі назви свідчать про застаріле обладнання та недостатню матеріальну базу. За роки існування кафедри модернізовано навчальні класи і лабораторії; за кошти, виділені університетом, придбали і встановили чотири комп’ютерні класи. На сьогодні, крім названих класів, кафедра має лабораторію автоматики і радіотехніки.

За цей період змінився і кадровий склад кафедри. На момент організації на кафедрі налічувались три викладачі вищої категорії. За час існування кафедри М.В.Мошель отримав вчене звання професора. Викладачі Ю.В.Горошко  захистив докторську дисертацію і отримав вчене звання професора; І.М.Лукаш і Г.Ю.Цибко, Є.Ф.Вінниченко захистили кандидатські дисертації і отримали вчене звання доцента; викладач А.О.Костюченко захистив кандидатську дисертацію, викладачі М.І.Шкардибарда та І.І.Кондратенко закінчили аспірантуру.

Станом на 01.09.2015 р. на кафедрі працюють 7 викладачів, з них: 1 професор, доктор наук; 3 доценти, кандидати наук; 1 старший викладач, кандидат наук; 2 асистенти (1 сумісник). Разом 5,56 штатних одиниць. Кількість штатних викладачів з науковими ступенями і вченими званнями становить 83%.

Штат навчально-допоміжного персоналу складає 7 осіб, з них: 1 завідувач лабораторіями, 1 інженер, 5 старших лаборантів. Разом 4,25 штатних одиниць. Вони обслуговують 6 навчальних аудиторій, в тому числі 4 комп’ютерні класи та лабораторії автоматики і радіотехніки.

Основні напрями роботи кафедри – забезпечення неперервної комп’ютерної освіти студентів педагогічного вузу та впровадження інформаційних технологій у навчальний процес. Відповідно до вказаних напрямів формуються плани наукової та методичної роботи викладачів кафедри, складаються навчальні плани та навчальні робочі програми.

Усі аспекти науково-дослідної та навчально-методичної діяльності викладачів кафедри відповідним чином відображені у кафедральній документації.

Згідно з планом роботи кафедри регулярно проводяться засідання кафедри, на яких обговорюються актуальні питання навчально-методичної, наукової і виховної роботи: затвердження планів і звітів кафедри, робочих та індивідуальних планів, тематики курсових і дипломних робіт; результати заліково-екзаменаційних сесій, атестацій, робота лабораторій кафедри, результати вузівської олімпіади з інформатики, обговорення відкритих занять викладачів кафедри, виховна робота.

За відповідними графіками проводяться взаємовідвідування занять викладачами кафедри та консультації для забезпечення індивідуальної та самостійної роботи студентів.

У відповідності із навантаженням розробляється тематика курсових та дипломних робіт. Тематика робіт щороку поновлюється. Теми дипломних робіт актуальні і мають професійно-педагогічну спрямованість. Здійснюється керівництво педагогічною практикою студентів.

У процесі виконання усіх видів робіт зі студентами викладачі кафедри виховують у них необхідні для майбутнього вчителя якості, переконливо показують визначну роль інформаційних технологій у сучасному суспільстві. Крім того, постійно виховуються у студентів якості, що мають загальнолюдську цінність: патріотизм, скромність, ввічливість, старанність, дисциплінованість, працелюбність. Викладачі кафедри забезпечують викладання курсів інформатики, програмування, використання обчислювальної техніки у навчальному процесі, методики навчання інформатики, основ електротехніки і радіоелектроніки, охорони праці, безпеки життєдіяльності на фізико-математичному, філологічному, хіміко-біологічному, історичному і психолого-педагогічному факультетах університету.

На кафедрі постійно ведеться робота з підготовки науково-педагогічних кадрів. Викладачі кафедри регулярно проходять підвищення кваліфікації під час стажувань у провідних вищих навчальних закладах.

За період роботи кафедри інформатики і обчислювальної техніки її співробітниками захищено дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук із спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання інформатики; на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук із спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання інформатики: Г.Ю.Цибко на тему „Підвищення рівня теоретичної підготовки з інформатики на фізико-математичних факультетах педагогічних вузів”; І.М.Лукаш на тему “Формування інтелектуальних умінь старшокласників у процесі навчання інформатики”; Є.Ф.Вінниченко на тему “Розвиток творчих здібностей старшокласників у процесі навчання інформаційних технологій розв’язування математичних задач”. Асистент М.І.Шкардибарда завершив навчання в аспірантурі Інституту вищої освіти АПН України. Старший викладач А.О.Костюченко в 2008 році завершив навчання в аспірантурі Київського національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання інформатики, з відривом від виробництва та у 2013 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук з проблеми підготовки майбутніх учителів до розробки педагогічних програмних засобів. Кафедра підтримує зв’язки з випускниками факультету, залучає здібну молодь до наукової роботи з метою підготовки викладацького резерву.

Викладачі кафедри проводять роботу по зв’язку зі школами – надають методичну допомогу у викладанні інформатики, беруть участь у проведенні олімпіад різного рівня з інформатики та підготовці команд до республіканського туру олімпіади з інформатики. Доцент Ю.В.Горошко є постійним членом журі Всеукраїнської олімпіади школярів з інформатики, головою журі обласної олімпіади з інформатики. Разом зі старшими викладачами Є.Ф.Вінниченком та А.О.Костюченком регулярно надає допомогу в роботі Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Викладачі кафедри Ю.В.Горошко, Є.Ф.Вінниченко, М.І.Шкардибарда, А.О.Костюченко регулярно займаються також організацією і проведенням факультетських турів студентської олімпіади з інформатики.

Кафедра підтримує наукові зв’язки з кафедрами інформатики НПУ імені М.П.Драгоманова, Національного аграрного університету (м.Київ), Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, Курського педуніверситету (Росія), Шльонського і Вроцлавського університетів (Польща).

У зв’язку із впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій в систему, освіти кафедра готується до охоплення дисципліною "Інформатика" студентів усіх факультетів університету.

 Фізико-математичний факультет:

 1. Інформатика
 2. Інформаційно-комунікаційні технології.
 3. Архітектура комп’ютера та конфігурування комп’ютерних систем.
 4. Комп’ютерна практика.
 5. Методика навчання інформатики.
 6. Програмування і математичне моделювання.
 7. Сучасні операційні системи та мережі.
 8. Вибрані питання методики навчання інформатики.
 9. Комп’ютерне моделювання.
 10. Методика застосування комп’ютерних технологій при викладанні дисциплін шкільного курсу.
 11. Основи інформатики.
 12. Архітектура ЕОМ.
 13. Технології створення та використання ППЗ.
 14. Програмування.
 15. Технології комп’ютерної графіки і мультимедіа.
 16. Комп’ютерна безпека та захист інформаційних ресурсів.
 17. Конструювання тестів.
 18. Бази даних та інформаційні системи.
 19. Вибрані питання інформатики.
 20. Основи електротехніки і радіоелектроніки.
 21. Основи автоматики та обчислювальної техніки.

Психолого-педагогічний факультет:

 1. Основи інформатики та обчислювальної техніки.
 2. Основи інформатики.
 3. Нові інформаційні технології.

Хіміко-біологічний факультет:

 1. Інформатика та системологія.
 2. Інформаційні технології.
 3. Комп’ютерні інформаційні технології в освіті, науці.
 4. Інформатика і інформаційні технології.

Філологічний факультет:

 1. Основи інформатики.
goroshko yv

Завідувач кафедри інформатики і обчислювальної техніки

Горошко Юрій Васильович

Доктор педагогічних наук, професор.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка, 1986 рік. Факультет: фізико-математичний. Спеціальність: математика та фізика. Кваліфікація: Вчитель математики та фізики. В університеті з 1987 року.

Вчені ступені  та звання: Кандидат педагогічних наук (1994), Доцент (1996), Доктор педагогічних наук (2013), Професор (2015).

Дисципліни, які викладає: Інформатика; Програмування; Програмування і математичне моделювання; Комп'ютерне моделювання; Технології створення та використання ППЗ.


cibko gy

Цибко Ганна Юхимівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Освіта: Московський державний університет імені М.В.Ломоносова, 1991 рік. Факультет: обчислювальної математики і кібернетики. Спеціальність: прикладна математика. Кваліфікація: математик. В університеті з 1991 року.

Вчені ступені  та звання: Кандидат педагогічних наук (1999), Доцент (2006).

Дисципліни, які викладає: Інформатика; Бази даних та ІС; Основи інформатики; Основи інформатики та ОТ; Нові інформаційні технології.


penkov av

Пеньков Андрій Вікторович

Кандидат педагогічних наук, доцент.
Оcвіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка, 1978 рік. Факультет: математичний. Спеціальність: математика. Кваліфікація: вчитель математики. В університеті з 1979 року.

Вчені ступені  та звання: Кандидат педагогічних наук (1992), Доцент (1995).

Дисципліни, які викладає: Комп'ютерна безпека та захист інформації; Вибрані питання МН інформатики; Інформаційні технології; Комп'ютерні технології в освіті та науці; Інформатика та системологія; Інформатика і інформаційні технології.


vinni ef

Вінниченко Євгеній Федорович

Заступник декана, кандидат педагогічних наук, доцент.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка, 1995 рік. Факультет: фізико-математичний. Спеціальність: математика, інформатика та обчислювальна техніка. Кваліфікація: вчитель математики, інформатики та обчислювальної техніки. В університеті з 1995 року.

Вчені ступені  та звання: Кандидат педагогічних наук (2006), Доцент (2015).

Дисципліни, які викладає: Основи інформатики; Інформаційно-комунікаційні технології Технології комп'ютерної графіки і мультимедіа; Методика навчання інформатики; Комп'ютерна практика; Архітектура ЕОМ; Архітектура комп'ютера та ККС.


kosta ao

Костюченко Андрій Олександрович

Старший викладач, кандидат педагогічних наук.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 2003 рік. Факультет: фізико-математичний. Спеціальність: математика та основи економіки. Кваліфікація: вчитель математики та економіки. В університеті з 2003 року.

Вчені ступені  та звання: Кандидат педагогічних наук (2014).

Дисципліни, які викладає: Інформатика; Програмування; Програмування і математичне моделювання; Комп'ютерне моделювання; Технології створення та використання ППЗ; Комп'ютерна практика; МЗ КТ при ВПШК; Сучасні операційні системи та мережі; Конструювання тестів; Адміністрування та створення дистанційних освітніх ресурсів.


shc mi

Шкардибарда Микола Іванович

Асистент.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка, 2001 рік. Факультет: фізико-математичний. Спеціальність: математика та основи інформатики. Кваліфікація: вчитель математики та інформатики. В університеті з 2001 року.

Дисципліни, які викладає: Інформатика та системологія; МЗ КТ при ВПШК; Сучасні операційні системи та мережі; Вибрані питання інформатики (JavaScript).


kondratenko ii

Кондратенко Ірина Іванівна

Старший лаборант, асистент.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 1998 рік. Факультет: фізико-математичний. Спеціальність: математика, інформатика та обчислювальна техніка. Кваліфікація: вчитель математики, інформатики та обчислювальної техніки. В університеті з 2001 року.

Дисципліни, які викладає: Інформатика; Основи інформатики та ОТ; Нові інформаційні технології, Методика навчання інформатики.


akylenko gv

Акуленко Геннадій Васильович

Завідувач лабораторіями.

Освіта: Харківський інститут радіоелектроніки, 1970 рік. Спеціальність: радіотехніка. Кваліфікація: радіоінженер. В університеті з 1979 року.

 


fajzylina tv

Файзулліна Тетяна Володимирівна

Інженер ІІ категорії.

Освіта: Харківський інститут радіоелектроніки, 1987 рік. Факультет: обчислювальної техніки. Спеціальність: прикладна математика. Кваліфікація: інженер-математик. В університеті з 1993 року.

 


cubylja vv

Цибуля Володимир Васильович

Старший лаборант.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка, 1971 рік. Факультет: фізико-математичний. Спеціальність: фізика та електротехніка. Кваліфікація: вчитель фізики та електротехніки. В університеті з 1971 року.

 


lihosherst vm

Лихошерст Віра Миколаївна

Старший лаборант.

Освіта: Київський політехнічний інститут, 1985 рік. Спеціальність: промислова електроніка. Кваліфікація: інженер-електронік. В університеті з 1985 року.

 


cubylja nm

Цибуля Наталя Миколаївна

Старший лаборант.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 2005 рік. Факультет: фізико-математичний. Спеціальність: математика та фізика. Кваліфікація: вчитель математики та фізики. В університеті з 2007 року.

 


NoPhotoМазепа Катерина Сергіївна

Старший лаборант.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 2006 рік. Факультет: фізико-математичний. Спеціальність: фізика та математика. Кваліфікація: вчитель фізики та математики. В університеті з 2005 року.

 


NoPhotoАкуленко Василій Геннадійович

Старший лаборант.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 2006 рік. Спеціальність: трудове навчання. Кваліфікація: вчитель трудового навчання.

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету ЧНПУ. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.

ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка сьогодні – це один з престижних і авторитетних навчальних закладів України, у якому запроваджуються і плідно розвиваються наукові досягнення, а також кращі національно-історичні та культурні традиції українського народу.