Кафедра інформатики і обчислювальної техніки була створена за наказом ректора 30.06.1998 р. на базі кафедр математики та інформатики і загальної фізики. Метою такої реорганізації було підвищення якості підготовки студентів фізико-математичного факультету з інформатики та забезпечення викладання інформатики на інших факультетах вузу.

Історія кафедриНавчальні дисципліниСклад кафедриЛіцензуванняНормативна документаціяНаукова діяльністьПідвищення кваліфікаціїСпівпраця зі стейкхолдерамиСтудентське життя

На час створення кафедрі були передані комп’ютерні класи "Пошук-1" і "Пошук-2", два класи "Ямаха", лабораторії радіотехніки та автоматики і обчислювальної техніки. Самі назви свідчать про застаріле обладнання та недостатню матеріальну базу. За роки існування кафедри модернізовано навчальні класи і лабораторії; за кошти, виділені університетом, придбали і встановили чотири комп’ютерні класи. На сьогодні, крім названих класів, кафедра має лабораторію автоматики і радіотехніки.

За цей період змінився і кадровий склад кафедри. На момент організації на кафедрі налічувались три викладачі вищої категорії. За час існування кафедри М.В.Мошель отримав вчене звання професора. Викладачі Ю.В.Горошко  захистив докторську дисертацію і отримав вчене звання професора; І.М.Лукаш і Г.Ю.Цибко, Є.Ф.Вінниченко захистили кандидатські дисертації і отримали вчене звання доцента; викладач А.О.Костюченко захистив кандидатську дисертацію, викладачі М.І.Шкардибарда та І.І.Кондратенко закінчили аспірантуру.

Станом на 01.09.2015 р. на кафедрі працюють 7 викладачів, з них: 1 професор, доктор наук; 3 доценти, кандидати наук; 1 старший викладач, кандидат наук; 2 асистенти (1 сумісник). Разом 5,56 штатних одиниць. Кількість штатних викладачів з науковими ступенями і вченими званнями становить 83%.

Штат навчально-допоміжного персоналу складає 7 осіб, з них: 1 завідувач лабораторіями, 1 інженер, 5 старших лаборантів. Разом 4,25 штатних одиниць. Вони обслуговують 6 навчальних аудиторій, в тому числі 4 комп’ютерні класи та лабораторії автоматики і радіотехніки.

Основні напрями роботи кафедри – забезпечення неперервної комп’ютерної освіти студентів педагогічного вузу та впровадження інформаційних технологій у навчальний процес. Відповідно до вказаних напрямів формуються плани наукової та методичної роботи викладачів кафедри, складаються навчальні плани та навчальні робочі програми.

Усі аспекти науково-дослідної та навчально-методичної діяльності викладачів кафедри відповідним чином відображені у кафедральній документації.

Згідно з планом роботи кафедри регулярно проводяться засідання кафедри, на яких обговорюються актуальні питання навчально-методичної, наукової і виховної роботи: затвердження планів і звітів кафедри, робочих та індивідуальних планів, тематики курсових і дипломних робіт; результати заліково-екзаменаційних сесій, атестацій, робота лабораторій кафедри, результати вузівської олімпіади з інформатики, обговорення відкритих занять викладачів кафедри, виховна робота.

За відповідними графіками проводяться взаємовідвідування занять викладачами кафедри та консультації для забезпечення індивідуальної та самостійної роботи студентів.

У відповідності із навантаженням розробляється тематика курсових та дипломних робіт. Тематика робіт щороку поновлюється. Теми дипломних робіт актуальні і мають професійно-педагогічну спрямованість. Здійснюється керівництво педагогічною практикою студентів.

У процесі виконання усіх видів робіт зі студентами викладачі кафедри виховують у них необхідні для майбутнього вчителя якості, переконливо показують визначну роль інформаційних технологій у сучасному суспільстві. Крім того, постійно виховуються у студентів якості, що мають загальнолюдську цінність: патріотизм, скромність, ввічливість, старанність, дисциплінованість, працелюбність. Викладачі кафедри забезпечують викладання курсів інформатики, програмування, використання обчислювальної техніки у навчальному процесі, методики навчання інформатики, основ електротехніки і радіоелектроніки, охорони праці, безпеки життєдіяльності на фізико-математичному, філологічному, хіміко-біологічному, історичному і психолого-педагогічному факультетах університету.

На кафедрі постійно ведеться робота з підготовки науково-педагогічних кадрів. Викладачі кафедри регулярно проходять підвищення кваліфікації під час стажувань у провідних вищих навчальних закладах.

За період роботи кафедри інформатики і обчислювальної техніки її співробітниками захищено дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук із спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання інформатики; на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук із спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання інформатики: Г.Ю.Цибко на тему „Підвищення рівня теоретичної підготовки з інформатики на фізико-математичних факультетах педагогічних вузів”; І.М.Лукаш на тему “Формування інтелектуальних умінь старшокласників у процесі навчання інформатики”; Є.Ф.Вінниченко на тему “Розвиток творчих здібностей старшокласників у процесі навчання інформаційних технологій розв’язування математичних задач”. Асистент М.І.Шкардибарда завершив навчання в аспірантурі Інституту вищої освіти АПН України. Старший викладач А.О.Костюченко в 2008 році завершив навчання в аспірантурі Київського національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання інформатики, з відривом від виробництва та у 2013 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук з проблеми підготовки майбутніх учителів до розробки педагогічних програмних засобів. Кафедра підтримує зв’язки з випускниками факультету, залучає здібну молодь до наукової роботи з метою підготовки викладацького резерву.

Викладачі кафедри проводять роботу по зв’язку зі школами – надають методичну допомогу у викладанні інформатики, беруть участь у проведенні олімпіад різного рівня з інформатики та підготовці команд до республіканського туру олімпіади з інформатики. Доцент Ю.В.Горошко є постійним членом журі Всеукраїнської олімпіади школярів з інформатики, головою журі обласної олімпіади з інформатики. Разом зі старшими викладачами Є.Ф.Вінниченком та А.О.Костюченком регулярно надає допомогу в роботі Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Викладачі кафедри Ю.В.Горошко, Є.Ф.Вінниченко, М.І.Шкардибарда, А.О.Костюченко регулярно займаються також організацією і проведенням факультетських турів студентської олімпіади з інформатики.

Кафедра підтримує наукові зв’язки з кафедрами інформатики НПУ імені М.П.Драгоманова, Національного аграрного університету (м.Київ), Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, Курського педуніверситету (Росія), Шльонського і Вроцлавського університетів (Польща).

У зв’язку із впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій в систему, освіти кафедра готується до охоплення дисципліною "Інформатика" студентів усіх факультетів університету.

Перелік дисциплін кафедри інформатики і обчислювальної техніки 20-21

Силабуси

Силабус Iноземна мова (за професійним спрямуванням) СОІ

Силабус Аналітична геометрія та лінійна алгебра СОІ

Силабус Архітектура комп'ютера СОІ

Силабус Бази даних та інформаційні системи СОІ

Силабус Безпека життєдіяльності та цивільний захист СОІ

Силабус Валеологія та основи медичних знань СОІ

Силабус Дискретна математика СОІ

Силабус Економічна теорія СОІ

Силабус Інформаційно-комунікаційні технології СОІ

Силабус Історія України СОІ

Силабус Комп'ютерна безпека та захист інформаційних ресурсів СОІ

Силабус Комп'ютерне моделювання СОІ

Силабус Комп'ютерні мережі та Internet СОІ

Силабус Математична логіка і теорія алгоритмів СОІ

Силабус Математичний аналіз СОІ

Силабус Мережеві обчислення та хмарні сервіси СОI

Силабус Методи Обчислень СОІ

Силабус Методика навчання інформатики СОІ

Силабус Основи політології та соціології СОІ

Силабус Педагогіка та історія педагогіки СОІ

Силабус Правознавство СОІ

Силабус Програмування в Java Script СОІ

Силабус Програмування в Object Pascal СОІ

Силабус Програмування в Python СОІ

Силабус Програмуваня в С++ СОІ

Силабус Проектування та створення програмних засобів СОІ

Силабус Психологія СОІ

Силабус Теорія ймовірностей і математична статистика СОІ

Силабус Технології комп'ютерної графіки і мультимедіа СОІ

Силабус Українознавство СОІ

Силабус Українська мова за професійним спрямуванням СОІ

Силабус Фізика СОІ

Силабус Філософія та культурологія СОІ

goroshko yv

Завідувач кафедри інформатики і обчислювальної техніки

Горошко Юрій Васильович

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики і обчислювальної техніки

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка, м. Чернігів, Україна

ORC ID: 0000-0001-9290-7563
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=A7MvdDEAAAAJ&hl=uk
e-mail:

Вища освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Математика і фізика» (диплом МВ №999425 від 28.06.1986).

Кандидат педагогічних наук. Дисертація «Вплив нової інформаційної технології на практичну значимість результатів навчання математики в старших класах середньої школи», 25 січня 1994 р., спеціальність 13.00.02 «теорія та методика навчання (інформатика)» (диплом КН № 004470 від 25 січня 1994 року).

Доцент кафедри математики та інформатики, 1996 р. (атестат ДЦ АР№ 004456 від 30 жовтня 1996 року).

Доктор педагогічних наук. Дисертація «Система інформаційного моделювання у підготовці майбутніх учителів математики та інформатики», 26 лютого 2013 р., спеціальність 13.00.02 «Теорія і методика навчання (інформатика)» (диплом ДД № 002012 від 04 липня 2013 року).

Професор кафедри інформатики і обчислювальної техніки (атестат професора 12 ПР №010981 від 29 вересня 2015 р.).


Tsybko Hanna

Цибко Ганна Юхимівна

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики і обчислювальної техніки

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка, м. Чернігів, Україна

ORC ID https://orcid.org/0000-0002-1861-3003
Google scholar:
https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=3GvLvWgAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
Web of Science ResearcherID: AAC-6021-2021
AAC-6021-2021 https://publons.com/researcher/4196232/hanna-tsybko/
e-mail:

Вища освіта: Московський державний університет імені М.В. Ломоносова, 1991 р., прикладна математика, кваліфікація – математик.

Кандидат педагогічних наук, №004062 від 02.07.1999р., 13.00.02 – теорія і методика навчання (інформатика), тема дисертаційного дослідження:«Підвищення рівня теоретичної підготовки з інформатики на фізико-математичних факультетах педагогічних вузів».

Доцент кафедри інформатики і обчислювальної техніки, диплом 02ДЦ№014879 Від 16.06.2005 р.


vinni ef

Вінниченко Євгеній Федорович

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики і обчислювальної техніки, заступник декана факультету

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка, м. Чернігів, Україна

ORC ID 0000-0001-8094-1828
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=1potW9oAAAAJ&hl=uk&oi=ao
e-mail:

Вища освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Математика та інформатика». Диплом ЛР ВЕ №001847 від 20.06.1995 р.

Кандидат педагогічних наук. Диплом кандидата педагогічних наук ДК №040822 від 10.05.2007 р., спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (інформатика)». Тема кандидатської дисертації: «Розвиток творчих здібностей старшокласників у процесі навчання інформаційних технологій розв’язування математичних задач».

Доцент кафедри інформатики і обчислювальної техніки. Атестат доцента 12ДЦ №042599 від 28.04.2015 р.


kosta ao

Костюченко Андрій Олександрович

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інформатики і ОТ

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка, м. Чернігів, Україна

ORC ID 0000-0002-6178-6444
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=DSZHZ8EAAAAJ&hl=uk
e-mail:

Вища освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. Фізико-математичний факультет. Спеціальність: математика та основи економіки. Кфаліфікація: вчитель математики та основ економіки. Диплом з відзнакою: ЕН №23165821 від 21 червня 2003р.

Кандадат педагогічних наук. Спеціальність: 13.00.02 теорія та методика навчання (іформатика). Тема дисертації: комп’ютерно орієнтована методична система підготовки майбутніх учителів математики та інформатики до розроблення педагогічних програмних засобів. Диплом кандидата: ДК №022571 від 26 червня 2014 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.


Matviichuk Liudmyla

Матвійчук Людмила Анатоліївна

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики і обчислювальної техніки

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка, м. Чернігів, Україна

ORC ID 0000-0002-2046-6153
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=QFsUgKYAAAAJ&hl=uk
e-mail:

Вища освіта: Луцький національний технічний університет, 2009 р., спеціальність: «Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні». Кваліфікація: інженер-педагог (диплом ВС №37411780 від 25.06.2009 р.).

Кандидат педагогічних наук. Присвоєно науковий ступінь кандидата педагогічних наук із спеціальності «Теорія і методика професійної освіти» (диплом ДК №024338 від 23.09.2014 р.).

Доцент кафедри інформатики і обчислювальної техніки (атестат АД №001455 від 23.10.2018 р.


Priadko Nataliia

Прядко Наталія Олександрівна

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики і обчислювальної техніки, заступник декана факультету

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка, м. Чернігів, Україна

ORC ID https://orcid.org/ 0000-0003-0686-6449
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=h-Gx8Q0AAAAJ&hl=uk
e-mail:

Вища освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т. Г. Шевченка, спеціальність "Математика, інформатика та обчислювальна техніка" (диплом ЛЗ № 005639 від 20 червня 1994 р.).

Кандидат психологічних наук. Кандидатську дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.053.10 у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова. Тема дисертації: "Формування психологічної готовності вчителя до регуляції взаємин між старшокласниками", спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія" (диплом ДК № 034312 від 11 травня 2006 року).

Доцент кафедри педагогіки, психології та методик навчання фізики й математики. Атестат доцента 12ДЦ №042607 від 28 квітня 2015 р.


Alina Shkardybarda

Шкардибарда Аліна Анатоліївна

Старший лаборант

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка (2001).

Факультет: фізико-математичний.

Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та основи економіки.

Кваліфікація: вчитель математики та основ економіки.

В університеті з 2002 р.


fajzylina tv

Файзулліна Тетяна Володимирівна

Інженер ІІ категорії.

Освіта: Харківський інститут радіоелектроніки, 1987 рік. Факультет: обчислювальної техніки. Спеціальність: прикладна математика. Кваліфікація: інженер-математик. В університеті з 1993 року.

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефон: (04622) 3-22-54

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG