Кафедру хімії створено у 1982 році при відкритті хіміко-біологічного факультету. З 01.10.19 кафедру за рішенням вченої ради НУЧК імені Т.Г. Шевченка (протокол №2 від 25.09.19) перейменовано на кафедру хімії, технологій та фармації.

Вона є випусковою та забезпечує підготовку фахівців за освітніми ступенями бакалавр та магістр за спеціальностями 014 Середня освіта (Хімія), 102 Хімія, 181 Харчові технології, за освітнім ступенем бакалавр за спеціальностями226 Фармація, промислова фармація, 241 Готельно-ресторанна справа,194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології.

Завідувач кафедри – доктор технічних наук, кандидат хімічних наук, професор Курмакова Ірина Миколаївна (i.).

 


The Department of Chemistry was established in 1982 with the opening of the Faculty of Chemical Biology. From 01.10.19 the department by the decision of the Academic Council of NUCHK (protocol №2 from 25.09.19) was renamed the Department of Chemistry, Technology and Pharmacy.

It is a graduation and provides training for bachelor's and master's degrees in 014 Secondary Education (Chemistry) and 102 Chemistry, 181 Food Technology; with a bachelor's degree in 226 Pharmacy, Industrial Pharmacy, 241Hotel and Restaurant Business, 194 Hydrotechnical Construction, Water Engineering and Water Technologies.

Head of department - Doctor of Technical Sciences, Candidate of Chemical Sciences, Professor Iryna Kurmakova ().

 

Історія кафедриНавчальні дисципліниСклад кафедриЛіцензуваня та акредитаціяНаукова діяльністьМіжнародна діяльністьПідвищення кваліфікаціїСпівпраця з ЗВОСпівпраця зі стейкхолдерамиСпівпраця з ЗСО та позашкільними установамиСтудентські здобуткиНормативна документаціяSoftskillsВипускники кафедриПросвітницька діяльністьПрофорієнтаційна роботаПрактики

Викладачі кафедри забезпечують викладання хімічних та професійно спрямованих дисциплін при підготовці фахівців (бакалаврів та магістрів) за спеціальностями:

 • 014 Середня освіта (Хімія);
 • 014 Середня освіта (Біологія);
 • 014 Середня освіта (Географія);
 • 091 Біологія та біохімія;
 • 102 Хімія;
 • 103 Науки про Землю;
 • 181 Харчові технології;
 • 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології;
 • 201 Агрономія;
 • 226 Фармація, промислова фармація;
 • 241 Готельно-ресторанна справа.

Викладачі кафедри професори Б.В.Яковенко, А.М.Демченко (працював на кафедрі з 1983 по 2018 р.), І.М. Курмакова, О.І.Сиза, доценти Т.С.Куратова, С.В. Грузнова, П.В. Самойленко, Ж.В. Замай (працювала на кафедрі з 1994 р. по 2019 р.), О.П. Макей є авторами ряду навчальних посібників з грифом МОНУ, зокрема: „Химия и биологическая химия” (Киев, 1988); „Биохимия” (Сумы, 2001); „Практикум з біологічної хімії” (Суми, 2003); „Хімія. Тести 8-11 класи” (Київ, 2007); „Хімія гетероциклічних сполук” (Ніжин, 2013); „Засоби діагностики якості психолого-педагогічної підготовки магістрів природничих наук (хімія) у педагогічному університеті” (Київ, 2013).

Професор І.М.Курмакова, доценти С.В.Грузнова, П.В.Самойленко є авторами творчих проектів – видань з мобільним електронним додатком: Практичний довідник. Хімія 7-8 та Практичний довідник. Хімія 8-9.

Викладачами кафедри одержано понад 80 патентів України на нові перспективні біологічно активні хімічні речовини та інгібітори корозії.

Основні напрямки наукової роботи кафедри:

• методика викладання хімічних дисциплін у закладах вищої та середньої освіти;

• синтез біологічно активних речовин та доклінічні методи їх дослідження;

• корозія сталі та її інгібування, пошук нових інгібіторів та інгібіторів-біоцидів;

• аналітичний контроль параметрів навколишнього середовища;

• розробка рецептур та технологічного обладнання для виробництва харчових продуктів оздоровчого призначення.

Викладачі кафедри є розробниками Стандарту вищої освіти для педагогічних вищих навчальних закладів (Наказ МОН України від 11.10.2007 р. № 897 "Про створення робочих груп з розроблення галузевих стандартів вищої освіти").

Кафедра працювала над виконанням держбюджетних тем:

• „Створення комплексних навчальних програм екологічної освіти та виховання за навчальним планом педагогічних вузів України (1992 – 1993 р.р. керівник – доцент, кандидат психологічних наук, член-кореспондент Української Академії наук національного прогресу Скребець В.О.).

• „Переробка деяких заборонених або непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин у цінну хімічну сировину, та синтез на їх основі нових корисних в практичному плані речовин” (1995 - 1996 р.р. керівник – доцент, кандидат хімічних наук Демченко А.М.)

• „Хіміко-біологічне обґрунтування можливості інгібування біокорозії некондиційними пестицидами та продуктами їх хімічної модифікації” (1998 – 1999 р.р. керівник – професор, доктор біологічних наук Яковенко Б.В.)

• „Державний стандарт освіти з хімії для педагогічних ВНЗ” (2000 – 2002 р.р. керівник – професор, доктор біологічних наук, член-кореспондент АПН України, ректор ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка Явоненко О.Ф.)

• „Дидактичні основи впровадження стандарту з хімії для педагогічних ВНЗ” (2003 – 2004 р.р. керівник – професор, доктор біологічних наук, член-кореспондент АПН України, ректор ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка Явоненко О.Ф.).

• „Встановлення взаємозв’язку між структурою азотовмісних гетероциклічних сполук та їх інгібуючою дією за умов мікробноіндукованої корозії, як необхідна умова напрямленого синтезу перспективних інгібіторів” (2005-2006 р.р.; керівник – доцент, кандидат біологічних наук Третяк О.П.)

• „Пестициди, як техногенний чинник впливу на корозійно небезпечні ґрунтові мікроорганізми та гідробіонти” (2007-2008 р.р.; керівник – доцент, кандидат біологічних наук Третяк О.П.).

• „Програмно-дидактичні засоби для підготовки магістра природничих наук (хімія) в педагогічних вищих навчальних закладах ” (2009-2010 р.р.; керівник – доцент, кандидат хімічних наук Куратова Т.С.)

Кафедра бере активну участь у методичному забезпеченні та проведенні ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії, І та ІІ етапів конкурсу-захисту робіт Малої академії наук (секція Хімія). У 1994 та 2008 роках кафедра забезпечувала проведення експериментального туру ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії, у 2012 р. - приймала участь у роботі журі Всеукраїнського конкурсу «Юний хімік».

З 2001 по 2004 р.р. за наказом МОН України кафедра організовувала та проводила ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів педагогічних університетів, у 2005 р. - ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів класичних та педагогічних університетів, у 2017 р. ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Хімія» серед студентів класичних та педагогічних університетів.

З 2020 р. кафедра забезпечує проведення експериментального туру міського та обласного етапів Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року».

Більш детальна інформація про історію створення та діяльність кафедри представлена у виданні https://epub.chnpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9201

 

Дорожня карта для студентів щодо проєктування індивідуальної освітньої траєкторії

Перелік нормативних та вибіркових дисциплін кафедри

Перелік вибіркових дисциплін рекомендованих для ОП  Водні технології. Водопостачання та водовідведення
Перелік вибіркових дисциплін ОП Готельно-ресторанна справа

Перелік вибіркових дисциплін здобувачів першого рівня вищої освіти, рекомендованих для ОП Хімія
Перелік вибіркових дисциплін здобувачів другого рівня вищої освіти, рекомендованих для ОП Середня освіта (Хімія)

Механізми органічних реакцій

Органічний синтез та методи ідентифікації органічних сполук

Психологія навчання

Сучасні засоби навчання хімії

Фізіологія вищої нервової діяльності

STEM-освіта

Біотехнологія та генна інженерія

Методика навчання учнів складанню та розв’язуванню хімічних задач

Сучасні засоби навчання хімії

Історія науки (хімія, біологія)

Технології інклюзивної освіти

Контроль параметрів навколишнього середовища

Хімія координаційних сполук

Екологічна хімія

Новітні технології екологічного виховання учнів

Теоретичні основи дистанційного навчання

Методика навчання учнів складанню та розв’язуванню задач з біології

Неорганічний синтез

Методи очищення неорганічних речовин

Органічний синтез

Методи ідентифікації органічних сполук

Молекулярна біологія клітини

Адаптогенез у біологічних системах

Радіобіологія

Перелік вибіркових дисциплін здобувачів першого рівня вищої освіти, рекомендованих для ОП Середня освіта (Хімія)
Перелік вибіркових дисциплін, рекомендованих для ОП Фармація, промислова фармація на базі ПЗСО
SYLLABUS ОП Фармація, промислова фармація  на базі МС

SYLLABUS Основи біоетики та біобезпеки

SYLLABUS_Ботаніка

SYLLABUS_Українська мова за професійним спрямуванням

SYLLABUS_Іноземна мова

SYLLABUS_Іноземна мова за професійним спрямуванням

SYLLABUS_Вища математика

SYLLABUS_Неорганічна хімія

SYLLABUS_Органічна хімія

SYLLABUS_Фармацевтична ботаніка

SYLLABUS_Аналітична хімія

SYLLABUS_Патологічна фізіологія

SYLLABUS_Фізична та колоїдна хімія

SYLLABUS_Біологічна хімія

SYLLABUS_Мікробіологія

SYLLABUS_Хімія природних сполук

SYLLABUS_Основи біоетики та біобезпеки

SYLLABUS_Функціональна біохімія

SYLLABUS_Комп'ютерна хімія біологічно активних речовин

SYLLABUS_Вступ у фармацію

SYLLABUS_Фармакологія та клінічна фармація

SYLLABUS_Охорона праці в галузі

SYLLABUS_Інформаційні технології в фармації

SYLLABUS_Фармацевтичне товарознавство, менеджмент та маркетинг

SYLLABUS_Аптечна та заводська технологія ліків

SYLLABUS_Фармацевтична хімія

SYLLABUS_Фармакогнозія

SYLLABUS_Організація та економіка у фармації

SYLLABUS_Сучасні напрями синтезу лікарських субстанцій

SYLLABUS_Аналітичний контроль якості фармацевтичних препаратів

SYLLABUS ОП Середня освіта (Хімія) (перший рівень вищої освіти)

SYLLABUS_Ботаніка

SYLLABUS_Інклюзивна освіта

SYLLABUS_Зоологія (Частина 1)

SYLLABUS_Зоологія (Частина 2)

SYLLABUS_ Агроекологія

SYLLABUS_ Основи грунтознавства

SYLLABUS_ Цитологія

SYLLABUS_ Гістологія з основами ембріології

SYLLABUS_ Основи охорони праці

SYLLABUS_ Біогеографія

SYLLABUS_ Еволюційна біологія

SYLLABUS_ Фізіологія рослин

SYLLABUS_ Українська мова за професійним спрямуванням

SYLLABUS_Інформатика і ІТ

SYLLABUS_ Анатомія людини

SYLLABUS_Методика навчання біології

SYLLABUS_ Правознавство

SYLLABUS_ Психологія

SYLLABUS_ Фізіологія людини і тварин

SYLLABUS_Філософія та культурологія

SYLLABUS_Українознавство

SYLLABUS_Основи політології та соціології

SYLLABUS_Екологія

SYLLABUS_Мікробіологія, вірусологія з основами імунології

SYLLABUS_Педагогіка

SYLLABUS_Методика навчання хімії

SYLLABUS_Органічна хімія

SYLLABUS_Аналітична хімія

SYLLABUS_Фізична і колоїдна хімія

SYLLABUS_Хімічна технологія

SYLLABUS_Загальна цитологія та гістологія з основами ембріології

SYLLABUS_Біологічна хімія

SYLLABUS_Генетика

SYLLABUS_Теоретичні основи організації індивідуальної роботи зі школярами

SYLLABUS_Хімія високомолекулярних сполук

SYLLABUS_Комп'ютерна хімія

SYLLABUS_Методика розв'язування задач з хімії

SYLLABUS_Вiкова фiзiологiя, валеологiя, з_основами_медичних знань

SYLLABUS ОП Хімія (перший рівень вищої освіти)

1 курс

SYLLABUS_Історія України

SYLLABUS_Іноземна мова

SYLLABUS_Вища математика

SYLLABUS_Фізика

SYLLABUS_Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

SYLLABUS_Математичні методи в хімії. Основи інформатики

SYLLABUS_Валеологія та основи медичних знань

SYLLABUS_Загальна та неорганічна хімія

2 курс

SYLLABUS_Філософія та культурологія

SYLLABUS_Педагогіка

SYLLABUS_Психологія

SYLLABUS_Аналітична хімія

SYLLABUS_Статистичні методи в хімії

SYLLABUS_Фізико-хімічні методи аналізу

SYLLABUS_Генезис хімічних елементів

SYLLABUS_Кристалохімія

SYLLABUS_Практикум з неорганічної хімії

SYLLABUS_Неорганічна хімія біогенних неметалічних елементів

 

4 курс

SYLLABUS_Основи політології та соціології

SYLLABUS_Павознавство

SYLLABUS_Екологічна хімія

SYLLABUS_Основи охорони праці

SYLLABUS_Колоїдна хімія

SYLLABUS_Хімічна технологія

SYLLABUS_Розвиток хімічної науки в Україні

SYLLABUS_Аналіз якості харчових продуктів (доц. О.В.Городиська)

SYLLABUS_Молекулярне моделювання

SYLLABUS_Хімія природних сполук

Syllabus ОП Харчові технології та інженерія

1 курс ПЗСО

SYLLABUS_Аналітична хімія

SYLLABUS_Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

SYLLABUS_Вища математика для харчових технологій

SYLLABUS_Вступ до аюрведи

SYLLABUS_Вступ до харчових технологій

SYLLABUS_Загальна хімія; хімія неорганічних складових харчових продуктів

SYLLABUS_Інженерна та комп'ютерна графіка

SYLLABUS_Іноземна мова за професійним спрямуванням

SYLLABUS_Інформатика та комп'ютерна хімія біолог.-акт. речовин

SYLLABUS_Історія України

SYLLABUS_Нутрицiологiя

SYLLABUS_Основи органічної хімії та орг. складові харч. прод.

SYLLABUS_Основи фізіології та гігієни харчування

SYLLABUS_Фізика для харчових технологій

2 курс ПЗСО

SYLLABUS_Матеріалознавство

SYLLABUS_Основи біохімії

SYLLABUS_Основи кулінарної майстерності

SYLLABUS_Охорона навколишнього середовища

SYLLABUS_Процеси і апарати харчових виробництв

SYLLABUS_Стандартизація, метрологія та сертифікація

SYLLABUS_Технологія води і водопідготовки харч. вир.; технологія бродильних виробництв

SYLLABUS_Технологія жирів і жирозамінників

SYLLABUS_Технологія зберігання і переробки с-г сировини

SYLLABUS_Технологія полісахаридів

SYLLABUS_Товарознавство та захист прав споживачів

SYLLABUS_Фізична та колоїдна хімія

SYLLABUS_Філософія та культурологія

SYLLABUS_Харчові добавки

3 курс ПЗСО

SYLLABUS_Охорона праці в галузі

SYLLABUS_Контроль та управління якістю та безпеч. харч. прод

SYLLABUS_Мікробіологія для харчових технологій

SYLLABUS_Обладнання харчових виробництв

SYLLABUS_Основи виробництва продуктів оздоровчого призначення

SYLLABUS_Проектування підприємств харч. пром. з основами САПР

SYLLABUS_Санітарія і гіг. підпр-в харч. вир-ва

SYLLABUS_Технологія молока та молочних продуктів

SYLLABUS_Технологія м'яса, м'ясопродуктів та риби

SYLLABUS_Технологія хліба, макаронних, кондитерських виробів

SYLLABUS_Українознавство

SYLLABUS_Українська мова за професійним спрямуванням

SYLLABUS ОП Хімія (другий рівень вищої освіти)

SYLLABUS_Вибрані питання неорганічної хімії

SYLLABUS_Методологія хімії

SYLLABUS_Сучасні методи досліджень в хімії

SYLLABUS_Основи комунікації іноземною мовою

SYLLABUS_Комп'ютернi_iнформацiйнi_технологii_в_освiтi_та_науцi

SYLLABUS_Охорона праці в галузі

SYLLABUS_Методологія та організація наукових досліджень

SYLLABUS_Харчова хімія

SYLLABUS_Корозія металів та її інгібування

SYLLABUS_Фармацевтична хімія

SYLLABUS_Хімія гетероциклічних сполук

SYLLABUS_Неорганічний синтез

SYLLABUS_Органічний синтез

SYLLABUS_Хімія координаційних сполук

SYLLABUS_Методика навчання хімії у вищій школі

SYLLABUS_Педагогіка і психологія вищої школи

SYLLABUS_Методологія хімії

SYLLABUS_Сучасні методи досліджень в хімії

SYLLABUS_Хімічна експертиза об’єктів навколишнього середовища

SYLLABUS_Доклінічні методи діагностики біологічної активності сполук

SYLLABUS_Стереохімія

SYLLABUS_Олімпіадні задачі та їх розв’язання

SYLLABUS_Утилізація та рекуперація промислових відходів

SYLLABUS_Спектральні методи аналізу

SYLLABUS_Методи ідентифікації органічних сполук

Kurmakova

Завідувач кафедри хімії, технологій та фармації

Курмакова Ірина Миколаївна / Kurmakova Iryna

Доктор технічних наук, професор / doctor of technical sciences, professor

ORCID: 0000-0002-8916-6546

ResearcherID: H-2041-2019

Scopus Author ID: 6603630402 

Google Академія

  ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Інформація

На факультеті працює з 1986 року.

Освіта: Київський ордена Леніна політехнічний інститут, спеціальність – хімічна технологія лаків, фарб і лакофарбових покрить, кваліфікація – інженер, хімік-технолог (1982). Аспірантура (1982-1986 р.р.) за науковою спеціальністю – хімія високомолекулярних сполук в Государственном ордена «Знак почета» научно-исследовательском и проектном институте лакокрасочной промышленности (г. Москва). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему: «Структура растворов эпоксидных олигомеров, полученных методом прямого синтеза, и ее влияние на свойства эпоксидно-фенольных покрытий» за спеціальністю 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук (1986). Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему: «Наукові основи створення поліциклічних нітрогеновмісних поліфункціональних інгібіторів корозії сталі та механізм їх дії» за спеціальністю 05.17.14 – хімічний опір матеріалів та захист від корозії (2014, спеціалізована вчена рада при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сикорського»). У 2019 році отримала вчене звання професора.

Навчальні дисципліни: фізична та колоїдна хімія, хімічна технологія, хімія високомолекулярних сполук, корозія металів та її інгібування, утилізація промислових відходів, методика викладання хімії у вищій школі.

Наукові інтереси: кислотна корозія сталі та її інгібування, одержання інгібуючих композицій для захисту сталі від кислотної корозії на основі відходів виробництва, біокорозія сталі в ґрунтах, пошук ефективних інгібіторів корозії, взаємозв’язок будови нітрогеновмісних гетероциклічних сполук та інгібувальних властивостей; методика викладання хімічних дисциплін у вищий школі, застосування новітніх технологій у навчальному процесі.

Наукові досягнення: автор більш ніж 190 наукових та науково-методичних праць (з них понад 30 у виданнях що входять до Scopus та/або Web of Science), 2 авторських свідоцтва, 3 патенти України, 6 навчальних посібників, в тому числі 2 з грифом МОН України. Науковий консультант дисертації Замай Ж.В. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Дослідження та розробка методів використання некондиційного пестициду Рамрод в технології обробки металів» (1996).

Член спеціалізованої вченої ради Д 35.226.02 при Фізико-механічному інституті імені Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів (з 2015 р.), член міжвідомчої науково-технічної ради з проблем корозії і протикорозійного захисту металів при Президії НАН України (з 2018 р.).

Участь (відповідальний виконавець) у держбюджетних темах:

• «Переробка деяких заборонених або непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин у цінну сировину, та синтез на їх основі нових корисних в практичному плані речовин» (01.01.19957-31.12.1996; замовник – Міністерство освіти і науки України);

• «Державний стандарт освіти з хімії для педагогічних вищих навчальних закладів» (01.01.2001-31.12.2002 р.; номер державної реєстрації 0100U006664, замовник – Міністерство освіти і науки України);

• «Дидактичні основи впровадження державного стандарту з для вищих педагогічних навчальних закладів» (01.01.2003-31.12.2004 р.; номер державної реєстрації 0103U000016, замовник – Міністерство освіти і науки України);

• «Дослідження впровадження інновацій у виробництво ниткопровідників з метою підвищення його техногенної безпеки» (01.01.2003-31.12.2003 р.; номер державної реєстрації 01030007412, замовник – ВАТ Чернігівське підприємство «Хімволокно»);

• «Встановлення взаємозв’язку між структурою азотовмісних гетероциклічних сполук та їх інгібуючої дією за умов мікробноіндукованої корозії, як необхідна умова напрямленого синтезу перспективних інгібіторів корозії» (01.01.2005-31.12.2006 р.; номер державної реєстрації 0105U000464, замовник – Міністерство освіти і науки України);

• «Пестициди, як техногенний чинник впливу на корозійно небезпечні ґрунтові мікроорганізми та гідробіонти» (01.01.2007-31.12.2008 р.; номер державної реєстрації 0107U001204, замовник – Міністерство освіти і науки України);

• «Програмно-дидактичні засоби для підготовки магістра природничих наук в педагогічних вищих навчальних закладах» (01.01.2009-31.12.2010 р.; номер державної реєстрації 0109U001293, замовник – Міністерство освіти і науки України).

Науково-методична діяльність: член журі ІІІ та IV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (голова журі ІІІ етапу), ІІ етапу конкурсу-захисту наукових робіт учнів-членів МАН (голова журі з хімії), ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з хімії.

Information

She has been working at the faculty since 1986.

Education: Kyiv Polytechnic Institute of the Order of Lenin, specialty – Chemical technology of varnishes and paintwork» (1982), qualification: – chemical engineer-technologist.

1982-1986 – training in the target graduate school at Institute of Paint and Varnish Industry, Moskow (Scientific supervisor: Professor, Sc.D in Tech. Sc. V. Ogarev). 1986 – defense of the the PhD thesis «The structure of solutions of epoxy oligomers obtained by direct synthesis, and its effect on the properties of epoxy-phenolic coatings».

In 2014 submitted of the ScD thesis «Scientific premises of creating polycyclic nitrogen-containing multi-functional inhibitors of steel's corrosion and the mechanism of their action» (Scientific supervisor: Professor, Sc.D in Tech. Sc. O. Syza).

In 2019 got the title of Professor of Department of Chemistry and Pharmacy.

Teaches: Chemical Technology, Physical and Colloid Chemistry, Physical and Chemical Methods of Analysis, Corrosion and it’s Inhibition, Utilization and recovery of industrial waste, Methods of teaching chemistry in high school. Research interests: acid corrosion, biocorrosion, creation new effective inhibitors with biocide action against sulfatereduction bacteria.

Scientific achievements: author of more than 190 scientific and scientific-methodical works. Among them are a textbook (2 with a stamp of the Ministry of Education and Science of Ukraine), patents for inventions (2 copyright certificates, 3 patents of Ukraine), articles in journals and collections of scientific papers, which are referenced in scientometric databases Web of Science, Sсopus (more than 40). Scientific consultant of the dissertation for the degree of Candidate of Technical Sciences.

Member of the Specialized Scientific Council D.35.226.02 at the Karpenko Physico-Mechanical Institute, Lviv.

Since 2015 she is member of the Interdepartmental Scientific and Technical Council on Corrosion and Corrosion Protection of Metals under the Presidium of the NAS of Ukraine.

Participation in state budget issues:

• «State standard of education in chemistry for pedagogical higher educational institutions» (01.01.2001-31.12.2002; state registration number 0100U006664, the Ministry of Education and Science of Ukraine);

• «Didactic bases of introduction of the state standard in chemistry for higher pedagogical educational institutions» (01.01.2003-31.12.2004; number of the state registration 0103U000016, the Ministry of Education and Science of Ukraine);

• «Establishing the relationship between the structure of nitrogen-containing heterocyclic compounds and their inhibitory action under microbial-induced corrosion, as a necessary condition for targeted synthesis of promising inhibitors» (01.01.2005-31.12.2006; state registration number 0105U000464, the customer – the Ministry of Education and Science of Ukraine);

• «Pesticides as a man-made factor influencing corrosive soil microorganisms and aquatic organisms» (01.01.2007-31.12.2008; state registration number 0107U001204, the customer – the Ministry of Education and Science of Ukraine).

• «Software and didactic tools for the preparation of a master of natural sciences (chemistry) in pedagogical higher educational institutions» (01.01.2009-31.12.2010; state registration number 0109U001293, the Ministry of Education and Science of Ukraine).

The jury member of the III stage of the All-Ukrainian School Student Olympiad in Chemistry.

The jury member of the II stage of the All-Ukrainian Student Olympiad in Chemistry.

The head of jury of the II stage of the Defense Competition of Junior Academy of Science of Ukraine (Section Chemistry).


Siza

Сиза Ольга Іллівна / Sizaya (Syza) Olga

Доктор технічних наук, професор / doctor of technical sciences, professor

ORCID: 0000-0003-4624-9656

ResearcherID: ABG-7912-2021

Scopus Author ID: 6602398626

Google Академія

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 

Інформація

На факультеті працює з 2019 року. 

Освіта: Київський ордена Леніна політехнічний інститут, спеціальність - хімічна технологія лаків, фарб і лакофарбових покрить (1977), кваліфікація – інженер хімік-технолог. 

1985-1988 р.р. – навчання у цільовій аспірантурі при Ленінградському технологічному інституту ім. Ленради (нині: Санкт-Петербургський державний технологічний університет, Росія). 1988 р. – захист кандидатської дисертації за спеціальністю Хімічна технологія лаків, фарб та органічних покриттів. 

1998-2001 р.р. – докторантура при Чернігівському державному технологічному університеті. 2002 р. – захист докторської дисертації у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України (м. Львів) за спеціальністю 05.17.14 – Хімічний опір матеріалів та захист від корозії.

Навчальні дисципліни: колоїдна хімія, фізична та колоїдна хімія, загальна хімія та хімія неорганічних складових харчових продуктів, харчова хімія, вступ до аюрведи, охорона навколишнього середовища.

Наукові інтереси: розробка нових екологічно-безпечних інгібіторів корозії на основі рослинної сировини та виявлення їх впливу на захист від корозійного руйнування конструкційних матеріалів в різних агресивних середовищах; розробка рецептур харчових продуктів з покращеними поживними властивостями; дослідження якості та безпечності харчових продуктів.

Наукові досягнення: автор більш ніж 250 наукових та науково-методичних праць. Серед них монографія, навчальний посібник, патенти на винахід (2 авторських свідоцтва, 12 патентів України), статті у журналах та збірниках наукових праць, що реферуються у наукометричних базах даних Web of Science, Sсopus (більше 25). Керівник 5 дисертаційих робіт на здобуття наукового ступеня кандидата технічних та хімічних наук. Науковий консультант дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. 

Член наукової ради Департаменту науково-технічного розвитку МОН України з питань проведення експертизи наукових проектів МОН за фаховим напрямом 24 - «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології» ( починаючи з 2016 р.).

Член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з технологій легкої, харчової та хімічної промисловості (починаючи з 2015 р.).

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.002.13 при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» (починаючи з 2010 р.).

Член редколегії наукового журналу «Технічні науки та технології» ISSN 2411-5363.

Information

Has been working at the faculty since 2019.

Education: Kyiv Polytechnic Institute of the Order of Lenin, specialty - Chemical technology of varnishes and paintwork» (1977), qualification – chemical engineer-technologist. 

1985-1988 – educating at the target graduate school in Leningrad Technological Institute. Lenrad (now: St. Petersburg State Technological University, Russia). 1988 – PhD dissertation defense.

1998-2001 – PhD studies at Chernihiv State Technological University. 2002 – defense of a PhD dissertation at the Institute of Physics and Mechanics. G.V. Karpenko NAS of Ukraine (Lviv) in the specialty 05.17.14 - Chemical resistance of materials and corrosion protection.

Teaches: Colloid Chemistry, Physical and Colloid Chemistry, General Chemistry and Chemistry of Inorganic Food Ingredients, Food Chemistry, Introduction to Ayurveda, Environmental Protection

Research interests: development of new environmental-friendly corrosion inhibitors based on vegetable raw materials and identification of their impact on protection against corrosion destruction of structural materials in various aggressive environments; development of food recipes with improved nutritional properties; research on food quality and safety

Scientific achievements: author of more than 250 scientific and scientific-methodical works, Including a monograph, textbook, patents for inventions (2 copyright certificates, 12 patents of Ukraine), articles in journals and collections of scientific papers, which are referenced in scientometric databases Web of Science, Sсopus (more than 25). Supervisor of 5 dissertations for the degree of candidate of technical and chemical sciences. Scientific consultant of the dissertation for the degree of Doctor of Technical Sciences.

Member of the Scientific Council of the Department of Scientific and Technical Development of the Ministry of Education and Science of Ukraine on examination of scientific projects of the Ministry of Education and Science in specialty 24 – «Scientific problems of food technology and industrial biotechnology» (since 2016). Member of the expert council on the examination of dissertations of the Ministry of Education and Science of Ukraine on technologies of light, food and chemical industries (since 2015). Member of the Specialized Academic Council D 26.002.13 at the National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» (since 2010). Member of the editorial board of the scientific journal «Technical Sciences and Technologies» ISSN 2411-5363.


photo 5289670911777163597 m

ТОВЧИГА Ольга Володимирівна / Tovchiga Olga

доктор фармацевтичних наук, доцент

ORCID 0000-0003-2038-4761

Researcher ID D-9875-2017

Scopus 34972210700

Google Scholar 

 

Інформація

Освіта: закінчила з відзнакою Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Клінічна фармація» (2005, спеціаліст; 2006, магістр). Аспірантура в Національному фармацевтичному університеті (м. Харків), 2006–2009, кандидат фармацевтичних наук, спеціальність 14.03.05 – фармакологія, 2010. Доцент (2015). Докторантура в Національному фармацевтичному університеті (м. Харків), 2016–2018. Доктор фармацевтичних наук, спеціальність 14.03.05 – фармакологія, 2020. Друга вища освіта за фахом «Мова і література та переклад (англійська)», Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (2022).

Наукові інтереси. Фармакологія нирок, пуринового обміну у взаємозв’язку з іншими метаболічними шляхами та функціональним станом ЦНС і вісцеральних систем. Вивчення ренальних, метаболічних, органопротекторних, психотропних ефектів перспективних фармакологічних препаратів.

Наукові досягнення. Автор та співавтор близько 200 наукових праць, серед яких більше 70 статей в іноземних та вітчизняних виданнях, монографії «Лекарственные растения и обмен мочевой кислоты» (2014), 17 патентів України, 2 інформаційних листів Укрмедпатентінформу, методичних рекомендацій, 10 статей у Фармацевтичній енциклопедії. Протягом 2016-2019 рр. була відповідальним виконавцем 5 госпдоговірних наукових досліджень лікарських субстанцій та препаратів. Бере активну участь у діяльності регіонального відділення ВГО «Асоціація фармакологів України» (член IUPHAR) по Харківській, Сумській, Чернігівській обл. (із 2006 р.), із 2018 р. – секретар-скарбник регіонального відділення.

Information

Education: graduated with honoгrs from the National Pharmaceutical University, specialty "Clinical Pharmacy" (2005, specialist; 2006, master's degree). Postgraduate studies at the National Pharmaceutical University (Kharkiv), 2006–2009, Candidate of Pharmaceutical Sciences, specialty 03.14.05 – pharmacology, 2010. Associate Professor (2015). Doctoral studies at the National Pharmaceutical University (Kharkiv), 2016–2018. Doctor of pharmaceutical sciences, specialty 14.03.05 – pharmacology, 2020. Second higher education in the specialty "Language and literature and translation (English)", V.N. Karazin Kharkiv National University (2022).

Scientific interests. Pharmacology of the kidneys, purine metabolism in interrelationships with other metabolic pathways and the functional state of the central nervous system and visceral systems. Study of renal, metabolic, organoprotective, psychotropic effects of promising pharmacological preparations.

Scientific achievements. The author and co-author of about 200 scientific works, including more than 70 articles in foreign and domestic journals, the monograph "Medicinal plants, kidney, and uric acid exchange" (2014), 17 patents of Ukraine, 2 information letters of Ukrmedpatentinform, methodological recommendations, 10 articles in the Pharmaceutical Encyclopedia. During 2013-2019 was a principal investigator of 5 contracts for scientific research of medical substances and drugs. Actively participates in the activities of the regional branch of the Association of Pharmacologists of Ukraine (IUPHAR member) in the Kharkiv, Sumy, and Chernihiv regions. (since 2006), since 2018 – secretary-treasurer of the regional branch.


Smolskiy

Смольський Олександр Сергійович / Smolsky Olexandr

Кандидат біологічних наук, доцент / Сandidate of biological sciences, аssociate professor

ORCID: 0000-0002-7942-3414

Google Академія

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 

 

Інформація

На факультеті працює з 1995 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка, хіміко-біологічний факультет; кваліфікація – вчитель хімії та біології, спеціальність - хімія та біологія (1992); аспірантура за спеціальністю Біохімія на кафедрі хімії Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г. Шевченка (1992-1995). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: «Структурно-функціональні адаптації крові коропа за дії екстремальних факторів довкілля» за спеціальністю 03.00.17 - Гідробіологія (1999).

Навчальні дисципліни: аналітична хімія, аналітичний контроль якості фармацевтичних препаратів, функціональна біохімія, фармакогнозія, біологічна хімія, екологічна хімія, хімія природних сполук.

Наукові інтереси: дослідження процесів вільно-радикального окиснення ліпідів та білків в дослідах in vitro та in vivo, застосування антиоксидантів синтетичного та природного походження в якості інгібіторів перекисного окиснення ліпідів та білків.

Наукові досягнення: автор більше ніж 50 наукових та науково-методичних праць, учасник 14 міжнародних наукових конференцій, двох патентів України на корисну модель.

Участь у держбюджетних темах: «Пестициди, як техногенний чинник впливу на корозійно небезпечні ґрунтові мікроорганізми та гідробіонти» (01.01.2007-31.12.2008 р.; номер державної реєстрації 0107U001204, замовник – Міністерство освіти і науки України).

Information

He has been working at the faculty since 1995

Education: Chernihiv state pedagogical university named after Taras Shevchenko: Chernihiv, UA, faculty of chemical and biology, specialty of chemistry and biology (1992), postgraduate study in «Biochemistry» at the department of chemistry of Chernihiv state pedagogical Institute named after T.G. Shevchenko (1992-1995). The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of biological sciences on a theme: «Structural and functional adaptations of blood of carp under the influence of extreme factors of environment» on a specialty 03.00.17 - hydrobiology (1999).

Teaches: analytical chemistry, analytical quality control of pharmaceuticalspreparations, functional biochemistry, рharmacognosy, biological chemistry, ecological chemistry, chemistry of natural compounds.

Research interests: study of free radical oxidation of lipids and proteins in in vitro and in vivo experiments, the use of antioxidants of synthetic and natural origin as inhibitors of lipid and protein peroxidation.

Scientific achievements: author of more than 50 scientific and scientific-methodical works, participant of 14 international scientific conferences, two patents of Ukraine for a utility model.

Participation in state budget topics: «Pesticides as a man-made factor influencing corrosive soil microorganisms and aquatic organisms» (01.01.2007-31.12.2008; state registration number 0107U001204, customer - Ministry of Education and Science of Ukraine).


Tkachenko

Ткаченко Світлана Валентинівна / Tkachenko Svitlana

Кандидат біологічних наук, доцент / Сandidate of biological sciences, аssociate professor

ORCID: 0000-0002-7215-1196

Scopus Author ID: 57207466413

ResearcherID: AAE-4311-2020

Google Академія

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 

Інформація

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, хіміко-біологічний факультет, спеціальність Хімія, біологія і екологія, кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача хімії, біології і екології (1999); аспірантура на кафедрі хімії Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (2004-2008). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: «Функціонування корозійно активного мікробного угруповання ґрунту за присутності похідних триазолоазепіну» за спеціальністю 03.00.07 - Мікробіологія (2009).

Навчальні дисципліни: хімія загальна та неорганічна, хімія з основами біогеохімії, хімія з основами геохімії, будова речовини, хімія ізотопів.

Наукові досягнення: співавтор більше ніж 60 наукових праць, в тому числі 5, що включені до наукометричних баз Scopus, 1 патенту України на корисну модель, 2 навчальних посібників.

Наукові інтереси: пошук інгібіторів з біоцидною дією для захисту металевих конструкцій від мікробної корозії.

Науково-методична діяльність: член журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії.

Участь у держбюджетних темах: «Встановлення взаємозв’язку між структурою азотовмісних гетероциклічних сполук та їх інгібуючою дією за умов мікробноіндукованої корозії, як необхідна умова напрямленого синтезу перспективних інгібіторів» (01.01.2005-31.12.2006 р.; номер державної реєстрації 0105U000464, замовник – Міністерство освіти і науки України); «Пестициди, як техногенний чинник впливу на корозійно небезпечні ґрунтові мікроорганізми та гідробіонти» (01.01.2007-31.12.2008 р.; номер державної реєстрації 0107U001204, замовник – Міністерство освіти і науки України).

Information

Education: T.H. Shevchenko Chernihiv State Pedagogical University, Faculty of Chemistry and Biology, speciality - Chemistry, Biology and Ecology, qualification of Master of Pedagogical Education, teacher of Chemistry, Biology and Ecology (1999); postgraduate study at the Department of Chemistry of T.H. Shevchenko Chernihiv State Pedagogical University (2004-2008). The thesis for a Candidate Degree in Biological Sciences on the theme: «Functioning of corrosive-active microbial community of soil in the presence of derivatives of triazolazepine» in the speciality 03.00.07 – Microbiology (2009).

Teaches disciplines: General and Inorganic Chemistry, Chemistry with the Basics of Biogeochemistry, Chemistry with the Basics of Geochemistry, Structure of Matter, Isotope Chemistry.

Scientific achievements: co-author of more than 60 scientific works, five ones of which are included to the scientometric databases of Scopus, of one patent of Ukraine for a utility model, of two textbooks.

Research interests: search for inhibitors with biocidal action to protect metal structures from microbial corrosion.

Scientific and methodical activity: a member of the jury of the III stage of the All-Ukrainian Student Olympiad in Chemistry.

Participation in state budget themes: «Establishing the relationship between the structure of nitrogen-containing heterocyclic compounds and their inhibitory action under microbial-induced corrosion, as a necessary condition for targeted synthesis of promising inhibitors» (01.01.2005-31.12.2006; state registration number 0105U000464, the customer – the Ministry of Education and Science of Ukraine); «Pesticides as a man-made factor influencing corrosive soil microorganisms and aquatic organisms» (01.01.2007-31.12.2008; state registration number 0107U001204, the customer – the Ministry of Education and Science of Ukraine).

 


Yanchenko

Янченко Віктор Олексійович / Yanchenko Victor

кандидат фармацевтичних наук, доцент / Candidate of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor

ORCID: 0000-0002-6727-4124

ResearcherID: AAC-9900-2020

Scopus Author ID: 6602531355

Google Академія

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 

Інформація

На факультеті працює з 2001 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, хіміко-біологічний факультет, спеціальність - хімія, біологія і екологія (1998); аспірантура на кафедрі хімії Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (1998-2001).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему «Синтез та властивості похідних 4-аміно-3-меркапто-4Н-1,2,4-триазолу» за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія і фармакогнозія (2005).

Навчальні дисципліни: органічна хімія, органічний синтез, хімія гетероциклічних сполук, фармацевтична хімія, спектральні методи аналізу.

Наукові інтереси: синтез та властивості нітрогеновмісних гетероциклічних сполук.

Наукові досягнення: автор більше ніж 45 наукових та науково-методичних праць, більш ніж 30 патентів України

Information

He has been working at the faculty since 2001.

Education: Taras Shevchenko Chernihiv State Pedagogical University, Faculty of Chemistry and Biology, specialty - Chemistry, Biology and Ecology" (1998); postgraduate study in Organic Chemistry at the Department of Chemistry of Chernihiv State Pedagogical University named after T.G. Shevchenko (1998-2001).

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of pharmaceutical sciences on a theme «Synthesis and properties of derivatives of 4-amino-3-mercapto-4H-1,2,4-triazole» specialty 15.00.02 - Рharmaceutical chemistry and pharmacognosy (2005).

Teaches disciplines: organic chemistry, organic synthesis, chemistry of heterocyclic compounds, pharmaceutical chemistry, spectral methods of analysis.

Research interests: synthesis and properties of nitrogen-containing heterocyclic compoundschemistry of heterocyclic compounds.

Scientific achievements: author of more than 45 scientific and scientific-methodical works.


Fedorchenko

Федорченко Олександр Степанович / Fedorchenko Oleksander

кандидат медичних наук, доцент / Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

Google Академія

 

 

 

 

Інформація

Працював на кафедрі з 2017 по 2021 р.

Освіта: Одеський медичний інститут імені М.І. Пирогова, cпеціальність − лікувальна справа; кваліфікація − лікар (1971 р.)

Кандидат медичних наук (диплом МД №014074, 30.06.1982 р.), 14.00.25 – фармакологія, 14.00.39 – ревматологія, Тема дисертації: «Изучение токсических свойств и противовоспалительной активности препарата пиримидант».

Наукові інтереси: фармацевтична хімія та фармакогнозія.

Information

He has been working at the faculty since 2017.

Education: Odessa N.I. Pirogov Medical Institute, specialty Medicine, qualification - doctor (1971).

Candidate of Medical Science. In 1982, he defended his dissertation on the topic: « Study of toxic properties and anti-inflammatory activity of the drug pyrimidant» in the specialty 14.00.25 – pharmacology 14.00.39 – rheumatology.

Research interests: pharmaceutical chemistry, Pharmacognosy


Jasna

Ясна Наталія Степанівна / Yasna  Nataliіa

кандидат фармацевтичних наук, доцент / Candidate of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor

ORCID: 0000-0003-3478-2007

Google Академія

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 

 

Інформація

На факультеті працює з 2018 року.

Освіта: Ленінградський хіміко-фармацевтичний інститут. Спеціальність: фармацевтична; кваліфікація: провізор (1991); кандидат фармацевтичних наук, 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія, Тема дисертації: «Удосконалення методів аналізу білків в субстанціях та лікарських формах лаферону та ронколейкіну», Рада в Національній медичній академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика (Київ),2007р.Рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 9 квітня 2008 року (Протокол №12.09/1)

Навчальні дисципліни: Фармакологія та клінічна фармація, Аптечна та заводська технологія ліків, Фармацевтичне товарознавство, менеджмент та маркетинг, Охорона праці в галузі, Організація та економіка у фармації.

Наукові інтереси: фармацевтична хімія та фармакогнозія

Information

She has been working at the faculty since 2018.

Education: Leningrad Chemical-Pharmaceutical Institute, specialty "Pharmacy”, qualification – pharmacist (1991). Candidate of Pharmaceutical Science. In 2008, she defended her dissertation on the topic: « Improvement of protein analysis methods in substances and dosage forms of laferon and roncoleukin» in the specialty 15.00.02 – pharmaceutical chemistry and pharmacognosy.

Teaches disciplines: Pharmacology and clinical pharmacy, Pharmacy and industrial technology of drugs, Pharmaceutical commodity science, management and marketing, Occupational health, Organization and economy of pharmacy.

Research interests: pharmaceutical chemistry, Pharmacognosy


Voronina

Вороніна-Тузовських Юлія Василівна / Voronina-Tuzovskykh Iuliia

 кандидат фармацевтичних наук (доктор філософії) / PhD of Pharmaceutical Sciences

ORCID: 

ResearcherID: 

Scopus Author ID: 56384500500

Google Scholar

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Інформація

На факультеті працює з 2022 року.

Освіта: Національний Фармацевтичний Університет, м. Харків, медико-фармацевтичний факультет, закінчила навчання на кафедрі Військової підготовки МКВМ, отримала первинне офіцерське звання молодшого лейтенанта м/с (2006 р.); Національний Фармацевтичний Університет, м. Харків, медико-фармацевтичний факультет, спеціальність Технологія парфумерно-косметичних засобів, кваліфікація провізор-косметолог, захистила дипломну роботу за темою: «Розробка складу та технології вітамінізованого гелю для дітей» (2007р.); ІПК Національний Фармацевтичний Університет, м. Харків, медико-фармацевтичний факультет, інтернатура, кваліфікація провізор загального профілю (2008 р.); Національний Фармацевтичний Університет, м. Харків, медико-фармацевтичний факультет, спеціальність Технологія парфумерно-косметичних засобів, магістратура, захистила магістерську роботу за темою: «Розробка складу та дослідження косметичного засобу відбілюючої дії», кваліфікація магістр фармації (2009 р.); Національний Фармацевтичний Університет, м. Харків, медико-фармацевтичний факультет, аспірантура (2014 р.), наукова праця; ІПК Національний Фармацевтичний Унівеситет, м. Харків, медико-фармацевтичний факультет, підвищення кваліфікації, кваліфікація провізор (2016 р.); ІПК Національний Фармацевтичний Університет, м. Харків, медико-фармацевтичний факультет, підвищення кваліфікації, кваліфікація провізор-спеціаліст (2021 р.); Національний Фармацевтичний Університет, м. Харків, медико-фармацевтичний факультет, аспірантка кафедри біологічної хімії, захистила кандидатську дисертацію за темою: «Похідні хінолін-2-карбонової кислоти як потенційні антигіпертензивні засоби з діуретичною дією» - дослідження 51 новосинтезованої субстанції, спеціальність 14.03.05 – фармакологія, здобула ступінь кандидата фармацевтичних наук (доктор філософії) (2021р.).

Навчальні дисципліни: фармацевтичне право, заводська (промислова) технологія, фармакологія.

Наукові інтереси: фармакологія, промислова технологія, розробка лікарських, косметичних засобів та побутової, авто- хімії, розробка продуктів харчування, дослідження новостворених видів субстанцій та речовин, методики доклінічних досліджень, клінічні дослідження, промислове обладнання, нормативна документація, стандартизація, сертифікація, законодавство, контроль якості, ММА, новостворене виробництво від проєктування до запуску незалежно від галузі.

Наукові досягнення: опубліковано 21 наукова праця, з них 4 статті в наукових фахових журналах, рекомендованих МОН України, 3 статті в закордонних наукових виданнях, 12 тез доповідей, 1 деклараційний патент України, 1 інформаційний лист. Займалася розробками самостійно та в команді науковців, планувала доклінічні, клінічні дослідження: розробка гелевої основи для дитячих лікарських засобів; рослини - як природні консерванти в косметиці; розробка нормативної документації для багатьох видів діяльності; дослідження та експериментальне підтвердження гепатопротекторної дії рослин; дослідження та експериментальне підтвердження анальгезуючої діі - 35 новосинтезованих субстанцій; дослідження та експериментальне підтвердження протиопікової та протирубцевої дії олійного рослиного комплексу; дослідження та експериментальне підтвердження атибактеріальної дії рослинних і синтетитчних субстанцій; дослідження та експериментальне підтвердження протизапальної, репаративної та загально метаболічної дії рослинного комплексу; дослідження та експериментальне підтвердження протиракової, онкопротекторної дії олійного рослинного комплексу; розробка складу, технології виробництва та дослідження харчових продуктів; розробка складу, технології виробництва та дослідження безалкогольних напоїв; розробка складу, технології виробництва та дослідження молочних продуктів; розробка складу, технології виробництва та дослідження кисломолочних продуктів; розробка складу, технології виробництва та дослідження суппозиторій та мазей (гінекологія, проктологія); розробка складу, технології виробництва та дослідження мазей (дерматологія); розробка складу, технології виробництва та дослідження лікувальної косметики; розробка складу, технології виробництва та дослідження рослинної побутової хімії та автохімії; розробка складу, технології виробництва парфумерії; розробка складу, технології виробництва та дослідження новостворених ПАР; розробка складу, технології виробництва та дослідження БАД в капсулах; розробка складу, технології виробництва та дослідження новостворених БАР; розробка складу, технології виробництва та дослідження дезінфектантів; розробка складу, технології виробництва та дослідження рослинних екстрактів, мацератів, ефірних олій, абразивів, гідролатів, жирних олій тощо.

Науково-методична діяльність: учасник наукових конференцій, з’їздів, виставок, семінарів, член асоціації фармацевтична-ПК діяльність.

Information

She has been working at the faculty since 2022.

Education: National University of Pharmacy, Kharkiv, Faculty of Medicine and Pharmacy, graduated from the Department of Military Training MKVM, received the initial officer rank of junior lieutenant m / s (2006); National University of Pharmacy, Kharkiv, Faculty of Medicine and Pharmacy, specialty Technology of perfumes and cosmetics, qualification pharmacist-cosmetologist, defended her thesis on "Development of the composition and technology of vitaminized gel for children" (2007); IPC National University of Pharmacy, Kharkiv, Faculty of Medicine and Pharmacy, internship, qualification of general pharmacist (2008); National University of Pharmacy, Kharkiv, Faculty of Medicine and Pharmacy, specialty Technology of Perfumery and Cosmetics, Master's degree, defended her master's thesis on "Development of composition and research of cosmetic whitening agent", qualification Master of Pharmacy (2009); National University of Pharmacy, Kharkiv, Faculty of Medicine and Pharmacy, graduate school (2014), research work; IPC National University of Pharmacy, Kharkiv, Faculty of Medicine and Pharmacy, advanced training, pharmacist qualification (2016); IPC National University of Pharmacy, Kharkiv, Faculty of Medicine and Pharmacy, advanced training, pharmacist-specialist qualification (2021); National University of Pharmacy, Kharkiv, Faculty of Medicine and Pharmacy, graduate student of the Department of Biological Chemistry, defended her dissertation on "Quinoline-2-carboxylic acid derivatives as potential antihypertensive drugs with diuretic effect" - study 51 newly synthesized substance 14.03.05 - Pharmacology, Candidate of Pharmaceutical Sciences (Doctor of Philosophy) (2021);

Educational disciplines: pharmaceutical law, factory (industrial) technology, pharmacology.

Research interests: pharmacology, industrial technology, development of medicines, cosmetics and household, autochemistry, food development, research of newly created substances and substances, methods of preclinical research, clinical research, industrial equipment, regulatory documentation, standardization, certification, legislation, quality control, MMA, newly created production from design to launch regardless of industry.

Scientific achievements: 21 scientific works were published, including 4 articles in scientific journals recommended by the Ministry of Education and Science of Ukraine, 3 articles in foreign scientific journals, 12 abstracts, 1 declaratory patent of Ukraine, 1 information letter. As she took part and independently engaged in the development and planning of pre-clinical, clinical research: development of a gel base for children's medicines; plants as natural preservatives in cosmetics; development of regulatory documentation for many activities; research and experimental confirmation of hepatoprotective action of plants; research and experimental confirmation of analgesic action - 35 newly synthesized substances; research and experimental confirmation of anti-burn and anti-scar action of oil plant complex, research and experimental confirmation of antibacterial action of plant and synthetic substances; research and experimental confirmation of anti-inflammatory, reparative and general metabolic action of the plant complex; research and experimental confirmation of anticancer, oncoprotective action of oil plant complex; development of composition, technologies of production and research of food products, development of composition, technologies of production and research of soft drinks; development of composition, production technologies and research of dairy products; development of composition, production technologies and research of fermented milk products; development of composition, production technologies and research of suppositories and ointments (gynecology, proctology); composition development, production technologies and research of ointments (dermatology); development of composition, production technology and research of medical cosmetics; development of composition, production technology and research of plant household chemicals and auto chemicals; development of composition, technology of perfumery production; development of composition, production technologies and research of newly created surfactants; development of composition, production technology and research of dietary supplements in capsules; development of composition, production technologies and research of newly created BAS; development of composition, production technologies and research of disinfectants; development of composition, production technology and research of plant extracts, macerates, essential oils, abrasives, hydrolates, fatty oils, etc.

Scientific and methodical activity: participant of scientific conferences, congresses, exhibitions, seminars, member of the association of pharmaceutical and PC activities.


Bondar

Бондар Олена Сергіївна / Bondar Olena

кандидат технічних наук, доцент / сandidate of technical sciences, аssociate professor

ORCID: 0000-0002-9612-0546

ResearcherID: AAH-6361-2019

Scopus Author ID: 54583088800

Google Академія

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 

Інформація

На факультеті працює з 2012 року.

Освіта: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, хіміко-біологічний факультет, кваліфікація – викладач хімії, напрям підготовки «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія» (2010); аспірантура на кафедрі хімії Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка (2010-2013).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Розроблення інгібіторів мікробної та кислотної корозії вуглецевих сталей на основі нітрогеновмісних гетероциклічних сполук» за спеціальністю 05.17.14 – хімічний опір матеріалів та захист від корозії (2013).

У 2019 році отримала вчене звання доцента.

Навчальні дисципліни: хімія фізична і колоїдна, комп’ютерна хімія, історія хімії, неорганічний синтез.

Наукові інтереси: розробка інгібіторів – біоцидів для захисту металевих конструкцій від біокорозії.

Наукові досягнення: автор більше ніж 60 наукових праць, в тому числі 15, у виданнях що входять до Scopus та/або Web of Science, 1 патенту України на корисну модель, 4 навчальних посібників

Участь у держбюджетних темах: «Пестициди, як техногенний чинник впливу на корозійно небезпечні ґрунтові мікроорганізми та гідробіонти» (01.01.2007-31.12.2008 р., номер державної реєстрації 0107U001204, замовник – Міністерство освіти і науки України).

Науково-методична діяльність: член журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії, ІІ етапу конкурсу-захисту наукоих робіт учнів-членів МАН.

Information

She has been working at the faculty since 2012.

Education: Chernigiv National Pedagogical University named after T.H. Shevchenko, received a Master's degree in Pedagogical science. Qualification – High School Teacher of Chemistry.

In 2013 submitted of the PhD thesis «Designing the inhibitors of mild steels' microbiological and acid corrosion on the basis of nitrogen-containing heterocycles» (Scientific supervisor: Professor, Sc.D in Tech. Sc. O. Syza).

In 2019 got the title of Associate Professor of Department of Chemistry and Pharmacy.

In 2020 got a scholarship of Cabinet of Ministers of Ukraine for young scientists.

Teaches: Physical and Colloid Chemistry, Information Technology in Pharmacy, Computer Chemistry of biology-active compounds, Inorganic Synthesis, Practice in School Chemical Experiment, Technoecology, History of Chemistry, Statistical Methods in Chemistry.

Research interests: acid corrosion, biocorrosion, creation new effective inhibitors with biocide action against sulfatereduction bacteria, relationships against inhibition properties and quantum-chemical characteristics of compounds.

Scientific achievements: author of more than 60 scientific and scientific-methodical works. Among them are a textbooks, 1 patent of Ukraine, articles in journals and collections of scientific papers, which are referenced in scientometric databases Web of Science, Sсopus (more than 15).

The jury member of the III stage of the All-Ukrainian School Student Olympiad in Chemistry.

The jury member of the II stage of the Defense Competition of Junior Academy of Science of Ukraine (Section Chemistry)


Gruznova

Грузнова Світлана Вікторівна / Hruznova Svitlana

кандидат хімічних наук, доцент / сandidate of chemical sciences, аssociate professor

ORCID: 0000-0002-2949-9998

ResearcherID: AAD-6179-2020

Scopus Author ID: 6507821454

Google Академія

 

Інформація

Працювала на кафедрі з 1985 по 2021 р.

Освіта: Київський ордена Леніна політехнічний інститут, спеціальність - технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу (1970); аспірантура на кафедрі аналітичної хімії Всесоюзного заочного інституту харчової промисловості (1984–1987).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему: «Комплексне аналітико-електрохімічне дослідження корозії трубних сталей з катодними домішками» за спеціальністю 02.00.02 – аналітична хімія (1987).

Навчальні дисципліни: загальна та неорганічна хімія, фізико-хімічні методи аналізу, методологія хімії.

Наукові інтереси: методика викладання хімії в вищій школі.

Наукові досягнення: автор більше ніж 60 наукових та науково-методичних праць. Науковий керівник дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Формування фахових компетенцій у професійній підготовці вчителів хімії із застосуванням інформаційних технологій».

Участь у держбюджетних темах: «Державний стандарт освіти з хімії для педагогічних вищих навчальних закладів» (01.01.2001-31.12.2002 р.; номер державної реєстрації 0100U006664, замовник – Міністерство освіти і науки України); «Дидактичні основи впровадження державного стандарту з хімії для вищих педагогічних навчальних закладів» (01.01.2003-31.12.2004 р.; номер державної реєстрації 0103U000016, замовник – Міністерство освіти і науки України); «Програмно-дидактичні засоби для підготовки магістра природничих наук (хімія) в педагогічних вищих навчальних закладах» (01.01.2009-31.12.2010р.; номер державної реєстрації 0109U001293, замовник – Міністерство освіти і науки України).

Information

Education: Kyiv Polytechnic Institute, field of studies - Technology of Basic Organic and Petrochemical Synthesis (1970); postgraduate studies at the Department of Analytical Chemistry of the Institute of Food Industry (1984–1987).

Candidate of Chemical Sciences, thesis on the topic: «Complex analytical and electrochemical research of corrosion of tubular steels with cathodic impurity» on a specialty 02.00.02 - Analytical Chemistry (1987).

Teaching disciplines: general and inorganic chemistry, physicochemical methods of analysis, methodology of chemistry.

Research interests: methods of teaching chemistry in high school.

Scientific achievements: author of more than 60 scientific and methodical works. Supervisor of the dissertation for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences on the topic: «Formation of professional competencies in the training of chemistry teachers with the use of information technology».

Participation in state budget issues: «State standard of education in chemistry for pedagogical higher educational institutions» (01.01.2001-31.12.2002; state registration number 0100U006664, the Ministry of Education and Science of Ukraine); «Didactic bases of introduction of the state standard in chemistry for higher pedagogical educational institutions» (01.01.2003-31.12.2004; number of the state registration 0103U000016, the Ministry of Education and Science of Ukraine); «Software and didactic tools for the preparation of a master of natural sciences (chemistry) in pedagogical higher educational institutions» (01.01.2009-31.12.2010; state registration number 0109U001293, the Ministry of Education and Science of Ukraine).


Yakovleva

Купчик Олена Юріївна / Kupchyk Olena

кандидат хімічних наук, доцент / сandidate of chemical sciences, аssociate professor

ORCID: 0000-0002-2837-2223

ResearcherID: AAD-4993-2020

Scopus Author ID: 57195507234

Google Академія

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 

Інформація

На факультеті працює з 2008 року.

Освіта: Луганський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка, природничо-географічний факультет, кваліфікація – вчитель хімії та біології, спеціальність - Хімія. Біологія (2002); аспірантура на кафедрі хімічної метрології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (2004-2007).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему: «Міцелярна рідинна хроматографія: особливості модифікованих фаз та застосування для розділення консервантів» за спеціальністю 02.00.02 – аналітична хімія (2010 р.).

Навчальні дисципліни: аналітична хімія, хімічна експертиза об‘єктів навколишнього середовища, управління поводження з відходами, вибрані питання хімії (стереохімія, хімія координаційних сполук), хімія координаційних сполук, методи очистки повітря та води.

Наукові інтереси: хроматографія, поверхнево-активні речовини, важкі метали.

Наукові досягнення: автор більше ніж 50 наукових праць, в тому числі 8, у виданнях що входять до Scopus та/або Web of Science, 4 навчальних посібників.

Науково-методична діяльність: член журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії.

Information

Education: Luhansk State Pedagogical Institute named after Taras Shevchenko, Faculty of Natural Geography, specialty - Chemistry and Biology (2002); postgraduate study at the Chemical Metrology Department of Kharkiv National University named after Vasylii Karazin (2004-2007).

Dissertation for the PhD degree of chemical sciences on the topic: «Micellar liquid chromatography: features of modified phases and application for the separation of preservatives», specialty 02.00.02 - Analytical chemistry (2010).

Teaches disciplines: Analytical chemistry, Chemical expertise of environmental objects, Waste management, Selected topics of chemistry (stereochemistry, chemistry of coordination compounds), Chemistry of coordination compounds, Methods of air and water purification.

Research interests: chromatography, surfactants, heavy metals.

Scientific achievements: author of more than 50 scientific works, including 8 publications in editions included in Scopus and / or Web of Science, 4 textbooks.

Scientific and methodical activity: the jury member of the III stage of the All-Ukrainian Student Olympiad in Chemistry.


Samoylenko

Самойленко Павло Васильович / Samoilenko Pavel

кандидат педагогічних наук, доцент / сandidate of pedagogical sciences, аssociate professor

ORCID: 0000-0001-6279-9282

Google Академія

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 

 

Інформація

На факультеті працює з 1986 року.

Освіта: Київський державний педагогічний інститут імені М.Горького, природничо-географічний факультет, кваліфікація – вчитель біології та хімії, спеціальність - Біологія і хімія (1976); аспірантура за спеціальністю Методика навчання хімії при Науково-дослідному інституті педагогіки України (1983-1986).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Развитие экологических знаний учащихся 10 класса при изучении органической химии», спеціальність 13.00.02 - Методика навчання хімії (1989).

Навчальні дисципліни: методика навчання хімії, педагогіка вищої школи, методика розв’язування задач з хімії.

Наукові інтереси: теоретичні засади методичної підготовки вчителя хімії в закладах вищої освіти.

Наукова діяльність: член Всеукраїнського громадського об’єднання «Українська академія наук», вчений секретар Всеукраїнського науково-методичного семінару з проблем хімічної і біологічної освіти при інституті педагогіки НАПН України.

Наукові досягнення: автор більш 70 наукових та науково-методичних праць.

Участь у держбюджетних темах: «Державний стандарт освіти з хімії для педагогічних вищих навчальних закладів» (01.01.2001-31.12.2002 р.; номер державної реєстрації 0100U006664, замовник – Міністерство освіти і науки України); «Дидактичні основи впровадження державного стандарту з хімії для вищих педагогічних навчальних закладів» (01.01.2003-31.12.2004 р.; номер державної реєстрації 0103U000016, замовник – Міністерство освіти і науки України); «Програмно-дидактичні засоби для підготовки магістра природничих наук (хімія) в педагогічних вищих навчальних закладах» (01.01.2009-31.12.2010 р.; номер державної реєстрації 0109U001293, замовник – Міністерство освіти і науки України).

Information

He has been working at the faculty since 1986.

Education: M. Gorky Kyiv State Pedagogical Institute, Faculty of Natural Geography, qualification - teacher of biology and chemistry, specialty - Biology and Chemistry (1976); postgraduate - Methods of teaching chemistry at the Research Institute of Pedagogy of Ukraine (1983-1986). The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of pedagogical sciences: «Development of ecological knowledge of pupils of 10 class at studying of organic chemistry», specialty 13.00.02 - Тechnique of training of chemistry (1989).

Teaches disciplines: methods of teaching chemistry, pedagogy of high school, methods of solving problems in chemistry

Scientific activity: member of the All-Ukrainian public association "Ukrainian Academy of Sciences", scientific secretary of the All-Ukrainian scientific-methodical seminar on the problems of chemical and biological education at the Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

Scientific achievements: author of more than 70 scientific and methodical works.

Participation in state budget issues:

• «State standard of education in chemistry for pedagogical higher educational institutions» (01.01.2001-31.12.2002; state registration number 0100U006664, the Ministry of Education and Science of Ukraine);

• «Didactic bases of introduction of the state standard in chemistry for higher pedagogical educational institutions» (01.01.2003-31.12.2004; number of the state registration 0103U000016, the Ministry of Education and Science of Ukraine);

• «Software and didactic tools for the preparation of a master of natural sciences (chemistry) in pedagogical higher educational institutions» (01.01.2009-31.12.2010; state registration number 0109U001293, the Ministry of Education and Science of Ukraine).

The jury member of the III stage of the All-Ukrainian School Student Olympiad in Chemistry.


Makey

Макей Олександр Павлович / Makey Oleksander

Google Академія

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 

 

 

 

 

Інформація

На факультеті працює з 1999 року; з 2017 року – за сумісництвом (основне місце роботи ТОВ НВП «Укроргсинтез, м. Чернігів).

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, хіміко-біологічний факультет, спеціальність – хімія, біологія і екологія, кваліфікація - магістр педагогічної освіти, викладач хімії, біології і екології (1999); аспірантура на кафедрі органічної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2001-2005).

Навчальні дисципліни: навчальна практика з органічної хімії; навчальна практика Основи наукових досліджень.

Наукові інтереси: хімія гетероциклів, синтез біологічно активних речовин.

Наукові досягнення: автор більше 20 наукових праць, 1 патенту України на корисну модель.

Участь у держбюджетних темах: «Встановлення взаємозв’язку між структурою азотовмісних гетероциклічних сполук та їх інгібуючою дією за умов мікробно-індукованої корозії, як необхідна умова направленого синтезу перспективних інгібіторів» (01.01.2005-31.12.2006 р.; номер державної реєстрації 0105U000464, замовник – Міністерство освіти і науки України); «Пестициди, як техногенний чинник впливу на корозійно небезпечні ґрунтові мікроорганізми та гідробіонти» (01.01.2007-31.12.2008 р.; номер державної реєстрації 0107U001204, замовник – Міністерство освіти і науки України).

Information

He has been working at the faculty since 1999.

Education: T.H. Shevchenko Chernihiv State Pedagogical University, Faculty of Chemistry and Biology, speciality - Chemistry, Biology and Ecology, qualification of Master of Pedagogical Education, teacher of Chemistry, Biology and Ecology (1999); postgraduate study at the Department of Organic Chemistry of Taras Shevchenko Kiev National University (2001-2005).

Teaches disciplines: educational practice in organic chemistry; educational practice Fundamentals of scientific research.

Research interests: chemistry of heterocyclic compounds, synthesis of biologically active compounds

Scientific achievements: author of more than 20 scientific works, one patent of Ukraine for a utility model.

Participation in state budget themes: «Establishing the relationship between the structure of nitrogen-containing heterocyclic compounds and their inhibitory action under microbial-induced corrosion, as a necessary condition for targeted synthesis of promising inhibitors» (01.01.2005-31.12.2006; state registration number 0105U000464, the customer – the Ministry of Education and Science of Ukraine); «Pesticides as a man-made factor influencing corrosive soil microorganisms and aquatic organisms» (01.01.2007-31.12.2008; state registration number 0107U001204, the customer – the Ministry of Education and Science of Ukraine).


lapitska

Лапицька Надія Василівна / Lapytska Nadiya

кандидат технічних наук (доктор філософії) / PhD in Technical Sciences, teacher

ORCID: 0000-0003-2431-4373

ResearcherID

Google Scholar

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 

 

Інформація

Освіта: Національний університет харчових технологій, спеціальність «Технологія бродильних виробництв і виноробства».

Навчання в аспірантурі у Харківському державному університеті харчування та торгівлі. В 2020 році захищено PhD дисертацію на тему «Удосконалення технології хліба житньо-пшеничного з використанням шротів зародків зернових культур та плодів шипшини» в галузі знань 18 – Виробництво та технології за спеціальністю 181 – Харчові технології.

Навчальні дисципліни: технологія зберігання і переробки сільськогосподарської сировини; обладнання харчових виробництв; технологія цукру, бродильних виробництв та консервування.

Наукові інтереси: контроль якості харчових продуктів; розробка хлібобулочних виробів оздоровчого призначення; новітні підходи до зберігання і переробки зернових; технологія та контроль якості рослинних олій; технологія пива, квасу, спирту, лікеро-горілчаних напоїв, вина та безалкогольних напоїв; контроль якості та безпечності вторинних продуктів харчових виробництв, використання їх в харчовій промисловості.

Наукові досягнення: автор більше 20 наукових праць серед яких стаття, що входить до науково-метричних баз даних Scopus, 3 патенти України на корисну модель і 1 патент України на винахід.

Участь у держбюджетних темах: 

1-15 БО (0115U001114) «Розробка інноваційних технологій оздоровчих харчових продуктів на основі рослинної сировини і оптимізація процесів та обладнання для їх виробництва».

1-19 БО (0119U002174) «Інноваційні технології оздоровчих харчових продуктів на основі рослинної сировини та обладнання для їх реалізації»; №09-19-20 Б (0118U007220) «Інноваційні технології хліба і кондитерських виробів оздоровчого та дієтичного призначення».

09-17-18 Б (0116U008444) «Обґрунтування новітніх технологій оздоровчих хлібобулочних і кондитерських виробів з використанням нетрадиційної сировини рослинного та мікробного походження».

Практичні досягнення: розробка технічної документації для підприємств харчової промисловості за напрямком кондитерського, консервного виробництва та виробництва харчових концентратів; розробка технічних умов України для виробництва питної води та безалкогольних напоїв.

Information

Education: National University of Food Technologies, specialty «Technology of fermentation production and winemaking».

Postgraduate studies at Kharkiv State University of Food and Trade. In 2020 defended PhD dissertation on the topic «Improving the technology of rye-wheat bread with the use of meal of grain germs and rosehips» in the field of knowledge 18 – Production and technology by specialty 181 – Food technology.

Educational disciplines: technology of storage and processing of agricultural raw materials; food production equipment; technology of sugar, fermentation production and canning.

Research interests: food quality control; development of bakery products for health purposes; the latest approaches to storage and processing of grain; technology and quality control of vegetable oils; technology of beer, kvass, alcohol, alcoholic beverages, wine and soft drinks; quality control and safety of food by-products, their use in the food industry.

Scientific achievements: author of more than 20 scientific papers, including an article included in the scientific-metric databases Scopus, 3 patents of Ukraine for utility model and 1 patent of Ukraine for invention.

Participation in state budget topics: № 1-15 BО (0115U001114) «Development of innovative technologies of health food products on the basis of vegetable raw materials and optimization of processes and equipment for their production»; 1-19 ВО (0119U002174) «Innovative technologies of health food products based on plant raw materials and equipment for their implementation»; №09-19-20 В (0118U007220) «Innovative technologies of bread and confectionery for health and dietary purposes»; №09-17-18 Б (0116U008444) «Substantiation of the newest technologies of health-improving bakery and confectionery products with use of unconventional raw materials of a vegetable and microbic origin».

Practical achievements: development of technical documentation for the enterprises of the food industry in the direction of confectionery, canning production and production of food concentrates; development of technical conditions of Ukraine for the production of drinking water and soft drinks.


Savchenko

Савченко Олеся Миколаївна / Savchenko Olesya

кандидат технічних наук, доцент / Сandidate of technical sciences, аssociate professor

ORCID: 0000-0002-0385-7232

ResearcherID: H-1217-2016

Scopus Author ID: 57198290773

Google Scholar

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 

Інформація

На факультеті працює з 2021 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка, спеціальність – хімія з додатковою спеціальністю біологія (1991), кваліфікація – вчитель хімії та біології.

1991–1993 р.р. – працювала вчителем хімії та біології у середній школі, 1993–2011 р.р. – викладач хімії у Чернігівському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою.

2003-2006 р.р. – аспірантура при Чернігівському державному технологічному університеті. 2006 р. – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 05.17.14 – Хімічний опір матеріалів та захист від корозії.

Навчальні дисципліни: загальна хімія та хімія неорганічних складових харчових продуктів, харчова хімія: основи біохімії, охорона навколишнього середовища, мікробіологія для харчових виробництв, харчові добавки, технології полісахаридів, технологія жирів і жирозамінників, технологія м’яса та риби.

Наукові інтереси: розробка нових екологічно-безпечних інгібіторів корозії на основі рослинної сировини; розробка харчових продуктів з покращеними властивостями; дослідження якості та безпечності харчових продуктів.

Наукові досягнення: автор більш ніж 90 наукових та науково-методичних праць. Серед них 6 патентів України, 6 статей у журналах та збірниках наукових праць, що реферуються у наукометричних базах даних Web of Science, Sсopus.

Information

Has been working at the faculty since 2021.

Education: Chernihiv State Pedagogical Institute T.G. Shevchenko, specialty - chemistry with additional specialty biology (1991), qualification - teacher of chemistry and biology.

1991–1993 - worked as a teacher of chemistry and biology in high school, 1993-2011 - teacher of chemistry at the Chernihiv Lyceum with enhanced military and physical training.

2003-2006 - postgraduate study at Chernihiv State Technological University. 2006 - defense of the dissertation on specialty 05.17.14 - Chemical resistance of materials and corrosion protection.

Teaches: General Chemistry and Chemistry of Inorganic Food Ingredients, Food Chemistry: Вiochemistry, Environmental Protection, Microbiology Food Production, Food Additives, Polysaccharide Technologies, Fat and Fat substitute Technology, Meat and Fish Technology.

Research interests: development of new environmental-friendly corrosion inhibitors based on vegetable raw materials; development of food with nutritional properties; research on food quality and safety.

Scientific achievements: author of more than 90 scientific and scientific-methodical works, Including a 6 patents of Ukraine, articles in journals and collections of scientific papers, which are referenced in scientometric databases Web of Science, Sсopus (6).


Rebonok

Ребенок Євген Вікторович / Rebenok Euvgene

кандидат технічних наук (доктор філософії), доцент / сandidate of technical sciences (PhD), аssociate professor

Google Академія

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 

 

 

Інформація

На факультеті працює з 2019 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, хіміко-біологічний факультет, кваліфікація – вчитель хімії, біології і екології (2000).

Кандидат технічних наук, спеціальність 05.18.05 – Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння. Дисертація на тему: «Розробка технології електрохімічної модифікації картопляного крохмалю» захищена у 2009 р. в Національному університеті харчових технологій (НУХТ, м. Київ).

Навчальні дисципліни: технологія води і водопідготовки харчових виробництв, обладнання харчових виробництв, інженерна та комп'ютерна графіка.

Наукові інтереси: технологія нативного та модифікованого крохмалю, рослинних протеїнів, сухих рослинних та дріжджових екстрактів; технологія глибокої переробки молока (виробництво лактози, протеїнових ізолятів). Технології сублімаційного та розпилювального сушіння, технологія сушіння у киплячому шарі. Технології сепарування та рафінації з використанням гідроциклонів. Методика викладання хімічних дисциплін у вищий школі, застосування новітніх технологій у навчальному процесі.

Наукові досягнення: автор більше 10 наукових праць, 4 патенти Республіки Білорусь, 2 патенти України. Розробник зміни №1 ДСТУ 4286:2004 Крохмаль картопляний. Технічні умови.

Практичні досягнення:

• участь у розробках технологічних схем для трьох заводів по виробництву картопляного крохмалю.

• розробка технологічної частини проекту для заводу по виробництву катіонного крохмалю.

• участь у розробці технологічних схем для заводу по виробництву ізоляту горохового протеїну.

• участь в наладці та запуску крохмальних заводів і розпилювальних сушарок.

Information

Has been at the faculty since 2019.

Education: Chernihiv Pedagogical State University, specialty - Chemistry, Biology and Ecology (2000).
PhD, specialty 05.18.05 - Technology of sugars and fermentation products. The thesis: «Development of technology of electrochemical modification of potato starch» was defended in 2009 at the National University of Food Technologies (NUHT, Kyiv).

Disciplines: Technology of water and water treatment in food production, Processing equipment, Engineering and computer graphics.

Research interests: technology of native and modified starch, vegetable proteins, dry extracts; milk processing technology. Sublimation and spray drying technologies. Hydrocyclone technologies for separation and refining.

Scientific achievements: author of more than 10 scientific works, 4 patents of the Republic of Belarus, 2 patents of Ukraine.

Areas of supervision:

• Developed of technological schemes for three plants for the production of potato starch.

• Developed of technological schemes of the project for a plant for the production of cationic starch.

• Participation in the development of technological schemes for the plant for the production of pea protein isolate.

• Participation in the commissioning and launch of starch factories and spray dryers.


Gorod

Городиська Олена Володимирівна / Gorodyska Olena

кандидат технічних наук (доктор філософії), доцент / сandidate of technical sciences (PhD), аssociate professor

ORCID: 0000-0002-9563-8386

ResearcherID: Н-1426-2016

Scopus Author ID: 57205562073

Google Академія

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Інформація

На факультеті працює з 2019 року.

Освіта: Національний університет харчових технологій, спеціальність «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів» (2008).

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Професійне навчання» (2011).

Навчання в аспірантурі у Харківському державному університеті харчування та торгівлі. У 2019 року захищено кандидатську дисертацію на тему: «Технологія кондитерської глазурі з використанням продуктів переробки виноградного жмиху» за спеціальністю 05.18.01 – «Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів».

Навчальні дисципліни: харчова хімія, аналіз якості харчових продуктів.

Наукові інтереси: дослідження якості та безпечності харчових продуктів; розробка технологій борошняних та кондитерських виробів оздоровчого призначення з додаванням продуктів переробки рослинної сировини.

Наукові досягнення: автор більш ніж 30 наукових праць та науково-методичних розробок.

Участь у держбюджетних темах: 02-15-16 Б (0114U006525) «Розробка інноваційних технологій хлібобулочних і кондитерських виробів функціонального та дієтичного призначення з використанням продуктів переробки рослинної сировини», № 09-17-18 Б (0116U008444) «Обґрунтування новітніх технологій оздоровчих хлібобулочних і кондитерських виробів з використанням нетрадиційної сировини рослинного та мікробного походження».

Information

She has been working at the faculty since 2019.

Education: National University of Food Technology, specialty - Technology of bread, confectionery, pasta and food concentrates (2008).

Chernihiv National Pedagogical University named after T.G. Shevchenko, specialty «Рedagogy and methodology of secondary education. Рrofessional education» (2011).

Postgraduate studies at Kharkiv State University of Food Technology and Trade. In 2019, she defended her dissertation on the topic: «Technology of confectionery glazes using grape pomace derivative products» in the specialty 05.18.01 – «Technology of bakery products, confectionery and food concentrates».

Teaches disciplines: food chemistry, food quality analysis.

Research interests: food quality and safety research; development of technologies of flour and confectionery products for health purposes with the addition of products of processing of vegetable raw materials.

Scientific achievements: author of more than 30 scientific works and scientific and methodological developments.

Participation in state budget topics: 02-15-16 B (0114U006525) «Development of innovative technologies of bakery and confectionery products for functional and dietary purposes using products of vegetable raw materials processing», № 09-17-18 B (0116U008444) «Substantiation of the latest technologies of health bread and confectionery using non-traditional raw materials of plant and microbial origin».


Новый рисунок

Бакалов Валерій Григорович / Bakalov Valerii

Кандидат технічних наук, доцент / Candidate of technical sciences, associate professor

ORCID: 0000-0002-8602-7778

ResearcherID: J-1337-2016

 

 

 

Інформація

На факультеті працює з 2022 року.

Освіта: Ленінградський технологічний інститут ім. Ленсовета: спеціальність – обладнання хімічних заводів (1978), кваліфікація - інженер- механик

1978-1981р.р. – аспірантура при Ленінградському технологічному інституті ім. Ленсовета.

1981 р. – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 05.17.08 – Процеси і апарати хімічної технології

1981-1989 р.р. – доцент Бійського філіалу Алтайського політехнічного інституту ім. Ползунова

1989-2019 р.р. – доцент Чернігівського національного технологічного університету.

Навчальні дисципліни: Інженерна та комп’ютерна графіка, Інформаційні системи та технології, Процеси і апарати харчових виробництв, Обладнання харчових виробництв, Проектування підприємств харчової промисловості з основами САПР.

Наукові інтереси: моделювання гідромеханічних і тепло-масообмінних процесів.

Наукові досягнення: автор більш ніж 130 наукових та науково-методичних праць. Серед них 4 монографії, 2 патенти.

Information

She has been working at the faculty since 2022.

Education: Leningrad Technological Institute named after Lensoveta: specialty - chemical plant equipment (1978), qualification - mechanical engineer

1978-1981 - postgraduate studies at the Leningrad Institute of Technology named after Lensovet

1981 - defense of a candidate's thesis in the specialty 05.17.08 - Processes and devices of chemical technology

1981-1989 - associate professor of the Biysk branch of the Altai Polytechnic Institute named after Polzunova

1989-2019 - Associate Professor of Chernihiv National University of Technology

Educational disciplines: Engineering and computer graphics, Information systems and technologies, Food production processes and devices, Food production equipment, Design of food industry enterprises with the basics of CAD.

Scientific interests: modeling of hydromechanical and heat-mass exchange processes.

Scientific achievements: the author of more than 130 scientific and scientific-methodological works. Among them are 4 monographs, 2 patents.

 

 

Котельчук Леонід Серафимович /Kotelchuk Leonid

KotelchukКандидат технічних наук, доцент / Candidate of technical sciences, associate professor

                    ORCID: 

                    ResearcherID:

  

 

 

 

Інформація

На факультеті працює з 2022 року.

Освіта:Український Інститут інженерів водного господарства (1969). Кваліфікація: інженер - гідротехнік

1969–1971 р.р. – викладач Володимир-волинського технікуму «Механізації і меліорації сільського господарства».

1971–1975 р.р. – молодший науковий співробітник Українського інституту інженерів водного господарства, м. Рівне.

1972–1975 р.р. – навчання у цільовій аспірантурі при Українському інституті інженерів водного господарства. 1993 р. – захист кандидатської дисертації «Формування меліоративного стану зрошувальних заплавних земель ( на прикладі р. Інгул)» в інституті гідротехніки і меліорації Української академії аграрних наук.

1975–1981 р.р. – головний інженер проекту Чернігівського філіалу інституту Укрдіводгосп.

1981–1986 р.р. – головний інженер ПМК 210 треста «Чернігівводбуд»

1986–1993 р.р. – директор проектного інституту «Вінницяводпроект»

1993–2006 р.р. – головний інженер тресту «Чернігівводбуд» та голова правління АК «Чернігівводбуд»

2006–2016 р.р. – доцент кафедри водопостачання та водовідведення Чернігівського інституту економіки і управління

2016–2020 р.р. – доцент кафедри промислового і цивільного будівництва Чернігівського державного технологічного університету

Навчальні дисципліни: водопостачання, гідротехнічні споруди, технологія будівельного виробництва, гідравліка, гідрологія, протиерозійні споруди, охорона праці, основи меліорації, насоси і насосні станції, виробнича база будівництва.

Наукові інтереси: розробка нових технологій по очистцістічних вод; дослідження гідрологічного стану р. Стрижень.

Наукові досягнення: автор більш ніж 30 наукових та науково-методичних праць. Серед них 14 статей у фахових журналах.

Навчальні лабораторії_2022

Навчальні лабораторії_фото

Питання студетоцентрованого підходу (вчена рада НУЧК)

Матеріально-технічна база кафедри (станом на 01.09.2021)


Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

Реценція на ОП Фармація, промислова фармація (ТОВ «Ліки України)

Реценція на ОП Фармація, промислова фармація (ТОВ «Аптека Низки Ліків»)

Лист_Ліки України

Лист_Укроргсинтез

Лист_Управління охорони здоров'я (Чернігівська міська рада)

Лист_Управління охорони здоров'я (Чернігівська ОДА)

Навчально-методичне забезпечення ОП Фармація, промислова фармація

Концепція розвитку спеціальності 226 Фармація, промислова фармація


Спеціальність 102 Хімія

Навчально-методичне забезпечення ОП Хімія (бакалавріат)

Концепція розвитку спеціальності 102 хімія (перший рівень вищої освіти)

Концепція розвитку спеціальності 102 Хімія

НАВЧАЛЬНО_МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОП ХІМІЯ (магістратура)

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Хімія спеціальності 102 Хімія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Експертний висновок ГЕР по ОП Хімія


Спеціальність 014 Середня освіта (Хімія)

Навчально-методичне забезпечення ОП Середня освіта (Хімія) другий рівень вищої освіти

Навчально-методичне забезпечення ОП Середня освіта (Хімія)_перший рівень вищої освіти

Концепція розвитку спеціальності 014 Середня освіта (Хімія)

Висновки експертної комісії щодо акредитації освітньо-професійної програми Середня освіта (Хімія) зі спеціальності 014 Середня освіта (Хімія) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти


Спеціальність 181 Харчові технології

Рецензія _ТОВ Торговий Дім Рига Хліб

Рецензія_ПРАТ АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА

Рецензія _ТОВ Добродія Фудз

Концепція розвитку спеціальності 181 Харчові технології

Результати анкетування

Результати опитування_ОП_Харчові технології_Бакалавр_2021-2022

Здобувачі ОП Хімія (бакалавріат)_2022

Результати анкетування здобувачів вищої освіти, які навчаються на ОП фармація, промислова фармація (1 семестр 2020_2021 навчального року)

Відповіді на анкету «Оцінка якості ОП Фармація, промислова фармації здобувачами ВО 2020-2021 навчальний рік»

Відповіді на анкету «Оцінка якості ОП Фармація, промислова фармації здобувачами ВО 2020-2021 навчальний рік (за скороченим терміном)»

Відповіді на анкету, щодо проявів дискримінації та природничо-математичному факультеті

Відповіді на анкету «Оцінка якості ОПП Хімія, ОПП Середня освіта (Хімія), ОПП Фармація, промислова фармація. Актета для випускників» (анкета)

Відповіді на анкету «Оцінка якості ОПП Середня освіта (Хімія). Анкета для викладачів» (анкета)

Відповіді на анкету «Оцінка якості ОПП Хімія, ОПП Середня освіта (Хімія), ОПП Фармація, промислова фармація. Анкета для роботодавців» (анкета)

Відповіді на анкету «Педагогічна практика Середня освіта (Хімія). Середня освіта (Біологія)»

Відповіді на анкету «Освітня програма Середня освіта (Хімія). Анкета для здобувачів»

Публікації наукових праць 2022 рік

Публікації наукових праць 2021 рік

Перелік публікацій в Google Scholar

Публікації наукових праць за 2020 рік

Публікації наукових праць за 2019 рік

Публікації наукових праць за 2018 рік

Публікації наукових праць за 2017 рік

Публікації наукових праць за 2016 рік

Участь у конференціях

The ХІІІ International Science Conference. Florence, Italy (Лапицька Н.В., Савченко О.М., 2023)

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Крок у науку" (Сиза О.І., Городиська О.В., Савченко О.М., Лапицька Н.В., 2022 р.)

V International Scientific and Practical Conference «MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS» (Lapytska N., Gorodyska O., Rebenok Y., 2022)

VII International Scientific and Practical Conference “TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION” (Kupchyk О., 2022)

II International Scientific and Practical Conference “TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION”( Kupchyk Olena, 2021)

Міжнародна науково-практична конференція Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського союзу та в Україні (Лапицька Н., Мозгова К., 2021 р.)

V Міжнародна науково-практична конференція MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT (Сиза О.І., Савченко О.М.)

IV International Scientific and Practical Conference RECENT SCIENTIFIC INVESTIGATION (Городиська О.В._2021)

The IX th International scientific and practical conference «Science and practice of today» November 16-19, 2020 London, Ankara, Turkey (Сиза О.І., Городиська О.В., Ребенок Є.В.)

Міжнародний науково-практичний сімпозіум (Янченко В.О., Макей О.П._2021)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя» (Самойленко П.В._2020 р.)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми розвитку професійних конпетентностей вчителів природничо-математичного напрямку» (Самойленко П.В._2020 р.)

II Всеукраїнська  інтернет-конференція з міжнародною участю «СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН В МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ» (Ясна Н.С., 2021)

Міжнародна науково-практична on-line конференція «XIV Менделєєвськi читання» (Курмакова І.М., Самойленко П.В., Смольський О.С., Бондар О.С., 2021)

V International conference «World Science: Problems, Prospects and Innovations» (Bondar O., Makey O., Yasna N., 2021)

Науково-методична коференція «Сучасні тенденції навчанні хімії» (Самойленко П.В., 2018)

I International Scientific and Practical Conference  RECENT SCIENTIFIC INVESTIGATION   (Gorodyska Olena, Norway, 2020)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції і проблеми розвитку сучасної хімічної освіти» (Самойленко П.В., 2020)

Міжнародна науково-практична конференція «Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку» (Самойленко П.В., 2020)

Всеукраїнська конференція «КРОК У НАУКУ: дослідження у галузі природничо-математичних наук та методик їх викладання» (Самойленко П.В., Бондар О.С., Макей О.П., Смольський О.С., Курмакова І.М.)

Міжнародна конференція «Корозія 2018» (Курмакова І.М., Бондар О.С., 2018)

International conference «Modern methodologies, innovations and operational experience in the field of biological sciences» (Kurmakova I., Bondar O., 2017)

Міжнародна наукова конференція «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії» (Ткаченко С.В., 2019)

International conference «International Trends in Science and Technology» (Tkachenko S.V., 2019)

International conference «Economy and society: Modern foundation for human development» (Kupchyk O., 2016)

Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів» (Купчик О.Ю., 2019)

INTERNATIONAL CONFERENCE «THE DEVELOPMENT OF NATURE SCIENCES: PROBLEMS AND SOLUTIONS» (Kupchyk O., 2018)

Методичний семінар «Світогляд людини у світлі освітніх змін інтеграція природничих наук» (Янченко В.О., 2019)

Міжнародна наукова конференція «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії» (Янченко В.О. 2016, 2017, 2018, 2019 )

Всеукраїнська конференція «Крок у науку: дослідження у галузі природничо-математичних дисциплін та методик їх викладання» (Купчик О.Ю., Янченко В.О., Макей О.П., 2019)

Сертифікат (Лапицька Н.В., 2023)

Сертифікат (Городиська О.М., 2022)

Сертифікат  (Савченко О.М., 2022)

Сертифікат (Сиза О.І. , 2022)

Підвищення кваліфікації Савченко О.М. (2021-22 рр.)

Сертифікат (Сиза О.І., 2021 р.)

Сертифікат (Сиза О.І., 2020 р.)

Підвищення кваліфікації (Сиза О.І., 2021 р.)

Learner Achievement Verification (Бондар О.С.)

Сертифікат Змішане навчання (Бондар О., 2021)

Підвищення кваліфікації Федорченко О.С. (2021р.)

Сертифікат Дистанційне навчання (Курмакова І., 2021)

Підвищення кваліфікації Грузнова С.В. (2020р.)

Підвищення кваліфікації_Ясна (2020 р)

Сертифікат_Дистанційне навчання

Підвищення кваліфікації_Сиза (2017р)

Підвищення кваліфікації_Макей (2017р)

Підвищення кваліфікації_Ясна (2016)

Підвищення кваліфікації_Курмакова (2019р)

Підвищення кваліфікаці_Ткаченко (2017р)

Підвищення кваліфікації_Бондар (2019р)

Сертифікат_Академічна доброчесність

Підвищення кваліфікації_Янченко (2020р.)

Підвищення кваліфікації_Смольський(2020р.)

Підвищення кваліфікації_Ребенок (2020р.)

Підвищення кваліфікації_Самойленко (2020р.)

Підвищення кваліфікації_Купчик (2017р.)

 


Сертифікати В1

Бондар О.С.

 

Сертифікати В2

Сертифікат Городиська О.В.

Сертифікат Ясна Н.С.

Сертифікат Ткаченко С.В.

Сертифікат Купчик О.Ю

Договір ТОВ  Рейкарц Хотел Менеджмент

Договір з Інститутом сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН

Договір_ПАТ Чернігівський молокозавод

Договір_ПРАТ АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА

Договір_ТДВ продовольча компанія ЯСЕН

Договір_ТОВ Наша булочка

Договір_ТОВ Сільпо ФУД

Договір_ТОВ Торговий Дім РИГА ХЛІБ

Договір_ТОВ Чернігівський хлібокомбінат №2

Лист щодо відвідування "Авена" ТОВ "Добродія Фудз"

Лист щодо відвідування ПБП "Вимал"

Зустріч стейкхолдерів спеціальності 181 Харчові технології

Договір_ Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН України

Договір ТОВ "Видавництво Країна мрій"

Договір Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Договір Центр професійного розвитку педагогічних працівників

Договір_Укроргсинтез

Договір Ліки України

Договір КНП Чернігівська обласна лікарня

Курс "Основи комп'ютерної хімії"

Договір_Аптека "Сальвія"

Тренінг ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ХІМІЇ (підвищення кваліфікації) для вчителів (2020 р.)

Робота у складі журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (2020 р.)

Рецензії на методичні розробки вчителів

Публікації студентів 2022

Публікації студентів 2021

Наукові публікації студентів 2020

Наукові публікації студентів 2017-2019

Участь у конференціях

І Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського союзу та в Українв", Київ, НУХТ (Мозгова К.)

The ХІІІ International Science Conference. Florence, Italy ( Блудча В., 2023)

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Крок у науку: дослідження у галузі природничо-математичних дисциплін та методик їх навчання»" (Коваленко С., Корнійчук Д., Ландухов Г., Одаріч Б., Олійник А., Сугоняко О., Тищенко А., Товстоліс Н., 2022 р.)

Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених "Інноваційні технології  розвитку харчових і переробних виробництв та ресторанного господарства: наукові пошуки молоді (Блудча В.О.,  26 жовтня  2022 р.)

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Крок у науку: дослідження у галузі природничо-математичних дисциплін та методик їх навчання», 2021 рік (Бережняк К., Блудча В., Коваленко А.)

VII International Scientific and Practical Conference “TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION” (Okhremenko K., 2022)

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Крок у науку: дослідження у галузі природничо-математичних дисциплін та методик їх навчання» (Третяк І., Охременко К., Стряпуніна Р., Ткаченко А., Булденко Н., Здорікова К.)

Міжнародний науково-практичний сімпозіум (Третяк І._2021)

Міжнародна науково-практична конференція «PLANTA+ Наука, практика та освіта» (Балика А., Полковніченко І., 2021)

Всеукраїнська науково-практична конференція «КРОК У НАУКУ: дослідження у галузі природничо-математичних наук та методик їх викладання» (Голенок Я., Музиченко Л., Примак А., 2020)

Сертифікат_Орешкіна (ОП Середня освіта)_2020

Сертифікат_Салатян (ОП Середня освіта)_2018_квітень

Сертифікат_Бойко (ОП Середня освіта)_2018_квітень

Сетрифікат_Голуб (ОП Середня освіта)_2018

Сертифікат_Ровна (ОП Середня освіта)_2018_квітень

Сертифікат_Ровна (ОП Середня освіта)_2018

Сертифікат

Сертифікат

Сертифікат

Сертифікат

Сертифікат

Сертифікат

Наказ гаранти ОП_2021

План роботи кафедри 2021/2022

Наказ гаранти ОП

Положення про кафедру

 

Робочі програми

Навчальні плани

Хімія

NP бакалавр 102 Хімія_2021

NP бакалавр 102 Хімія_2020

NP магістр 102 Хімія 2020-2021

NP магістр 102 Хімія 2019-2020

NP магiстр 102 Хiмiя 2017-2018

NP бакалавр 102 Хiмiя 2016-2017

Середня освіта (Хімія)

NP бакалавр 014 Середня освіта (Хімія) 2023-2024

NP бакалавр 014 Середня освіта (Хімія) 2022-2023

NP бакалавр 014 Середня освіта (Хімія) 2020-2021

NP бакалавр 014 Середня освіта (Хімія) 2019-2020

NP бакалавр 014 Середня освiта (Хiмiя) 2016-2017

Харчові технології та інженерія

NP бакалавр 181 Харчові технології 2021-2022 (ПЗСО)

NP бакалавр 181 Харчові технології 2021-2022 (МС)

NP бакалавр 181 Харчові технології 2020-2021 (ПЗСО)

NP бакалавр 181 Харчові технології 2020-2021 (МС)

Фармація, промислова фармація

NP бакалавр 226 Фармація, промислова фармація_2020 (МС)

NP бакалавр 226 Фармація, промислова фармація_2020 (ПЗСО)

NP бакалавр 226 Фармація, промислова фармація_2019 (МС)

NP бакалавр 226 Фармація, промислова фармація_2019 (ПЗСО)

Протоколи

Протокол оновлення ОПП Середня освіта (Хімія), магістратура_2022

Протокол оновлення ОПП Середня освіта (Хімія), магістратура_2023

Протокол обговорення ОП Хімія_2021

Протокол обговорення ОП Харчові технології та інженерія

Витяг з протоколу (№17 від 01.06.20 Про вибіркові дисципліни ОП фармація, промислова фармація)

Протокол обговорення ОП Фармація, промислова фармація

Витяг з протоколу (Обговорення результатів оцінки якості ОК за ОП Фармація, промислова фармація, 2021)

Витяг з протоколу (Про обговорення анкет ОП Середня освіта (Хімія))

Протокол засідання затвердження звіту-самооцінювання ОП Середня освіта (Хімія)

Витяг_з_протоколу (Про концепцію розвитку спеціальності 102 Хімія)

Витяг_з_протоколу_(Забезпечення_якостi_освiти)

Витяг_з_протоколу_(Про_впровадження_анкетування)

Витяг_з_протоколу_(Про_створення_силабусiв)

Витяг_з_протоколу_(Про_схвалення_оновлених_ОПП)

Протокол засідання оновлення ОПП Середня освіта (Хімія) (перший рівень вищої освіти)

Протокол засідання оновлення ОПП Хімія (перший рівень вищої освіти)

Протокол оновлення ОПП Хімія (другий рівень вищої освіти)

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

T.H. Shevchenko
National University
«Chernihiv Colehium»

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефони:

Приймальна комісія (0462) 941-081

(073) 104 82 73
(096) 506 28 20

Приймальня ректора (0462) 941-170

Загальний відділ (0462) 941-178

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG