Кафедру хімії створено у 1982 році при відкритті хіміко-біологічного факультету. Вона є випусковою та забезпечує підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст та магістр за напрямом Хімія.

На кафедрі працює 13 викладачів: 3 доктори наук, 8 кандидатів наук та 2 асистенти. Завідувач — доктор технічних наук, кандидат хімічних наук, доцент Курмакова Ірина Миколаївна.

Історія кафедриНавчальні дисципліниСклад кафедриЛіцензуваня та акредитація

Викладачі кафедри забезпечують викладання понад 50 навчальних дисциплін на хіміко-біологічному факультеті та факультеті фізичного виховання.

Викладачі кафедри є розробниками стандарту вищої освіти з хімії для педагогічних вищих навчальних закладів, який затверджено МОНУ.

Професори Б.В.Яковенко, А.М.Демченко, доценти Т.С.Куратова, І.М.Курмакова, С.В.Грузнова, П.В.Самойленко, Ж.В.Замай, старші викладачі О.В.Білоус, О.П.Макей є авторами ряду посібників з грифом МОНУ, зокрема: „Химия и биологическая химия” (Киев, 1988); „Биохимия” (Сумы, 2001); „Практикум з біологічної хімії” (Суми, 2003); „Хімія. Тести 8-11 класи” (Київ, 2007); „Хімія гетероциклічних сполук” (Ніжин, 2013); „Засоби діагностики якості психолого-педагогічної підготовки магістрів природничих наук (хімія) у педагогічному університеті” (Київ, 2013). Одержано понад 20 патентів України на нові перспективні хімічні речовини з властивостями лікарських препаратів та інгібіторів корозії.

Викладачі кафедри (доценти І.М.Курмакова, С.В.Грузнова, П.В.Самойленко, Ж.В.Замай) є авторами творчих проектів – видань з мобільним електронним додатком: Практичний довідник. Хімія 7-8 та Практичний довідник. Хімія 8-9.

Викладачі кафедри є розробниками Державного Стандарту з хімії для вищих педагогічних навчальних закладів.

Основні напрямки наукової роботи кафедри:

 • методика викладання хімічних дисциплін у вищий та середній загальноосвітній школі;
 • психологічні умови розвитку професійного мислення у майбутніх вчителів;
 • синтез біологічно активних речовин та створення нових лікарських засобів;
 • кислотна корозія сталі та її інгібування;
 • мікробноіндукована корозія сталі, пошук інгібіторів-біоцидів;

Викладачі кафедри працювали над виконанням держбюджетних тем:

 • „Створення комплексних навчальних програм екологічної освіти та виховання за навчальним планом педагогічних вузів України (1992 – 1993 р.р. керівник – доцент, кандидат психологічних наук, член-кореспондент Української Академії наук національного прогресу Скребець В.О.).
 • „Переробка деяких заборонених або непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин у цінну хімічну сировину, та синтез на їх основі нових корисних в практичному плані речовин” (1995 - 1996 р.р. керівник – доцент, кандидат хімічних наук Демченко А.М.)
 • „Хіміко-біологічне обґрунтування можливості інгібування біокорозії некондиційними пестицидами та продуктами їх хімічної модифікації” (1998 – 1999 р.р. керівник – професор, доктор біологічних наук Яковенко Б.В.)
 • „Державний стандарт освіти з хімії для педагогічних ВНЗ” (2000 – 2002 р.р. керівник – професор, доктор біологічних наук, член-кореспондент АПН України, ректор ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка Явоненко О.Ф.)
 • „Дидактичні основи впровадження стандарту з хімії для педагогічних ВНЗ” (2003 – 2004 р.р. керівник – професор, доктор біологічних наук, член-кореспондент АПН України, ректор ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка Явоненко О.Ф.).
 • „Встановлення взаємозв’язку між структурою азотовмісних гетероциклічних сполук та їх інгібуючою дією за умов мікробноіндукованої корозії, як необхідна умова напрямленого синтезу перспективних інгібіторів” (2005-2006 р.р.; керівник – доцент, кандидат біологічних наук Третяк О.П.)
 • Пестициди, як техногенний чинник впливу на корозійно небезпечні ґрунтові мікроорганізми та гідробіонти” (2007-2008 р.р.; керівник – доцент, кандидат біологічних наук Третяк О.П.).
 • Програмно-дидактичні засоби для підготовки магістра природничих наук (хімія) в педагогічних вищих навчальних закладах ” (2009-2010р.р.; керівник – доцент, кандидат хімічних наук Куратова Т.С.)

Викладачі кафедри співпрацюють з Національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова, Ніжинським державним університетом імені Миколи Гоголя, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Інститутом органічної хімії АН України, Інститутом фармакології та токсикології АМН України, Національною фармацевтичноюакадемією, Запорозьким медичним університетом, Чернігівським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти та рядом інших ВНЗ та установ.

Кафедра бере активну участь у підготовці та проведенні ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії. У 1994 та 2008 роках кафедра забезпечувала проведення ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії. Викладачі кафедри входять до складу журі ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади.

У 2012 році кафедра хімії приймала участь у роботі журі Всеукраїнського конкурсу «Юний хімік».

Кафедра бере активну участь у підготовці та проведенні ІІ та ІІІ етапу конкурсу-захисту робіт Малої академії наук.

З 2001 по 2005 р.р. за наказом Міністерства освіти і науки України кафедра забезпечувала проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед студентів педагогічних, а з 2004 року і класичних університетів. Викладачі кафедри входять до складу журі Всеукраїнської студентської олімпіади з хімії.

 

 1. Актуальні питання методики навчання хімії
 2. Аналітична хімія
 3. Біологічна хімія
 4. Біотехнологія
 5. Болонський процес
 6. Вибрані питання хімії
 7. Високомолекулярні сполуки
 8. Вступ до спеціальності
 9. Загальна хімія
 10. Історія хімії
 11. Комп’ютерна хімія
 12. Корозія металів та її інгібування
 13. Методика викладання хімії
 14. Методика викладання хімії в навчальних закладах нового типу та вищій школі
 15. Методика позакласної роботи з хімії
 16. Методика розв’язання задач з хімії
 17. Методологія хімії
 18. Неорганічна хімія
 19. Неорганічний синтез
 20. Органічна хімія
 21. Органічний синтез
 22. Основи педагогічної творчості
 23. Основи хімічної технології
 24. Охорона праці в галузі
 25. Очистка стічних вод
 26. Педагогіка
 27. Педагогіка вищої школи
 28. Педагогічна психологія вищої школи
 29. Психологія
 30. Радіохімія
 31. Техніка очистки повітря
 32. Техніка очистки стічних вод
 33. Техніка хімічного експерименту
 34. Техноекологія
 35. Технологічні основи виробництв
 36. Управління поводження з відходами
 37. Утилізація та рекуперація відходів
 38. Фізико-хімічні методи аналізу параметрів навколишнього середовища
 39. Фізико-хімічні методи дослідження
 40. Фізична та колоїдна хімія
 41. Хімія біологічно-активних речовин
 42. Хімія з основами біогеохімії
 43. Хімія і геохімія навколишнього середовища
Kurmakova

Завідувач кафедри хімії

 

Курмакова Ірина Миколаївна

Доктор технічних наук, доцент.

На факультеті працює з 1986 року.

Освіта: Київський ордена Леніна політехнічний інститут, спеціальність „хімічна технологія лаків, фарб і лакофарбових покрить” (1982). Аспірантура за спеціальністю „хімія високомолекулярних сполук” у Державному ордена „Знак пошани” науково-дослідному і проектному інституті лакофарбової промисловості (ГИПИ ЛКП, Москва, Росія) (1982-1986). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему: „Структура растворов эпоксидных олигомеров, полученных методом прямого синтеза, и ее влияние на свойства эпоксидно-фенольных покрытий” за спеціальністю 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук (1986). Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему: „Наукові основи створення поліциклічних нітрогеновмісних поліфункціональних інгібіторів корозії сталі та механізм їх дії” за спеціальністю 05.17.14 – хімічний опір матеріалів та захист від корозії (2014).

Викладає навчальні дисципліни: фізична та колоїдна хімія, хімічна технологія, корозія металів та її інгібування.

Наукові інтереси: кислотна корозія сталі та її інгібування, одержання інгібувальних композицій для захисту сталі від кислотної корозії на основі відходів виробництва, біокорозія сталі в ґрунтах, пошук ефективних інгібіторів корозії, взаємозв’язок будови нітрогеновмісних гетероциклічних сполук та інгібувальних властивостей; методика викладання хімічних дисциплін у вищий школі, застосування новітніх технологій у навчальному процесі.

Наукові досягнення: автор більш ніж 120 наукових та науково-методичних праць, 2 авторських свідоцтва, 3 патенти України. Науковий консультант дисертації Замай Ж.В. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: „Дослідження та розробка методів використання некондиційного пестициду Рамрод в технології обробки металів” (1996).

Участь у держбюджетних темах: „Переробка деяких заборонених або непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин у цінну сировину, та синтез на їх основі нових корисних в практичному плані речовин” (01.01.19957-31.12.1996; замовник – Міністерство освіти і науки України); „Державний стандарт освіти з хімії для педагогічних вищих навчальних закладів” (01.01.2001-31.12.2002 р.; номер державної реєстрації 0100U006664, замовник – Міністерство освіти і науки України); „Дидактичні основи впровадження державного стандарту з для вищих педагогічних навчальних закладів” (01.01.2003-31.12.2004 р.; номер державної реєстрації 0103U000016, замовник – Міністерство освіти і науки України); “Дослідження впровадження інновацій у виробництво ниткопровідників з метою підвищення його техногенної безпеки” (01.01.2003-31.12.2003 р.; номер державної реєстрації 01030007412, замовник – ВАТ Чернігівське підприємство „Хімволокно”); „Встановлення взаємозв’язку між структурою азотовмісних гетероциклічних сполук та їх інгібуючої дією за умов мікробноіндукованої корозії, як необхідна умова напрямленого синтезу перспективних інгібіторів корозії (01.01.2005-31.12.2006 р.; номер державної реєстрації 0105U000464, замовник – Міністерство освіти і науки України); “Пестициди, як техногенний чинник впливу на корозійно небезпечні ґрунтові мікроорганізми та гідробіонти” (01.01.2007-31.12.2008 р.; номер державної реєстрації 0107U001204, замовник – Міністерство освіти і науки України); “Програмно-дидактичні засоби для підготовки магістра природничих наук в педагогічних вищих навчальних закладах (01.01.2009-31.12.2010 р.; номер державної реєстрації 0109U001293, замовник – Міністерство освіти і науки України).

Список основних публікацій:

1. Бондарь Е. Механизм ингибирующего действия производных триазолоазепинилацетонитрила в кислой хлоридной среде / Е. Бондарь, О. Сизая, И. Курмакова, А. Королев // Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів: в 2-х т. / Спецвипуск журналу „Фізико-хімічна механіка матеріалів”. – № 9. – Львів : Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка НАН України, 2012. – Т. 2. – С. 292-297.

2. Бондарь Е. С. Многофункциональные ингибиторы коррозии углеродис­той стали на основе бромидов имидазоазепиния / Е. С. Бондарь, И. Н. Курмакова, Н. Р. Демченко, О. И. Сизая // Коррозия: материалы, защита. – 2013. – № 12. – С. 25–31.

3. Н.Р. Демченко, I.М. Курмакова, О.П. Третяк Особливостi корозiйноактивного мікробного угруповання феросфери газопроводу, прокладеногоу пiщаному ґрунтi. Мікробіологія і біотехнологія, 2013. -№ 4. -С. 90–98.

4. Куратова Т.С. Дидактичні засоби підготовки магістра хімії у педагогічних вищих навчальних закладах / Т.С. Куратова, І.М. Курмакова, С.В. Грузнова, П.В. Самойленко // Вісник ЧНПУ. – Серія: Педагогічні науки. – 2014. –С.13-17.

5. Курмакова І.М., Демченко Н.Р., Бондар О.С. Моделювання інгібіторів мікробної корозії сталі шляхом комбінування структурних фрагментів у складі поліциклічних нітрогеновмісних сполук/ Ukraine – EU. Modern technology, business and law/ Part 2. Kosice, Slovakia, March 30 – April 2, 2015. – Chernigiv : CNUT, 2015 P. 57-59.

6. Бондарь Е.С., Курмакова И.Н., Макей А.П. Ингибирующее действие сока Aloe Vera и композиций на его основе при коррозии малоуглеродистой стали Вісник ЧДТУСерія «Технічні науки» №1 (77) 2015 –С.26-30.


Demchenko

Демченко Анатолій Михайлович

Професор кафедри хімії, доктор фармацевтичних наук, кандидат хімічних наук, професор.

На факультеті працює з 1985 року.

Освіта: Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, хімічний факультет, спеціальність „Органічна хімія”, (1980). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему: „Синтез і властивості похідних піроло(1,2-а)імідазолу і імідазо(2,1-а)ізоіндолу” за спеціальністю 02.00.03 - органічна хімія (1986). Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук на тему: ”Конденсовані поліметиленазоли” за спеціальністю 15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія (2001).

Викладає навчальні дисципліни: органічна хімія, органічний синтез, хімія гетероциклічних сполук.

Наукові інтереси : хімія гетероциклічних сполук, фармацевтична хімія, медична хімія.

Наукові досягнення : автор більше, ніж 150 наукових праць, більш ніж 30 патентів України, 2 захищених аспіранти. Науковий керівник дисертації Янченко В.О. за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія і фармакогнозія на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему: “Синтез та властивості похідних 4-аміно-3-меркапто-4Н-1,2,4-триазолу” (2005).

Участь у держбюджетних темах : „Переробка деяких заборонених або непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин у цінну хімічну сировину, та синтез на їх основі нових корисних в практичному плані речовин” (01.01.1995-31.12.1996 р.; замовник – Міністерство освіти і науки України).


Yakovenko

Яковенко Борис Володимирович

Професор кафедри хімії, доктор біологічних наук, професор.

На факультеті працює з 1982 року.

Освіта: Херсонський державний педагогічний інститут, хіміко-біологічний факультет, спеціальність „Хімія та біологія” (1969). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: „Химическая природа и физиологическая роль пигмента слизистой оболочки рубца крупного рогатого скота” за спеціальністю 03.00.04 - біохімія (1978). Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук на тему: „Метаболізм гліцину в організмі коропа лускатого” за спеціальністю 03.00.04 - біохімія (1993).

Викладає навчальні дисципліни: біохімія, біохімія спорту, аналітична хімія.

Наукові інтереси: азотний обмін в організмі тварин.

Наукові досягнення: автор більше, ніж 60 наукових та науково-методичних праць. Науковий керівник дисертації Мехед О.Б. за спеціальністю 03.00.10 – іхтіологія на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: „Вплив пестицидного забруднення водного середовища на іхтіологічні показники та метаболічні перетворення в організмі коропа” (2005).


Gruznova

Грузнова Світлана Вікторівна

Доцент кафедри хімії, кандидат хімічних наук, доцент.

На факультеті працює з 1985 року.

Освіта: Київський ордена Леніна політехнічний інститут, спеціальність „Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу” (1970); аспірантура на кафедрі аналітичної хімії Всесоюзного заочного інституту харчової промисловості (1984–1987). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему: „Комплексне аналітико-електрохімічне дослідження корозії трубних сталей з катодними домішками ” за спеціальністю 02.00.02 – аналітична хімія (1987).

Викладає навчальні дисципліни: загальна та неорганічна хімія, фізико-хімічні методи аналізу, методологія хімії.

Наукові інтереси: методика викладання хімії в вищій школі.

Наукові досягнення: автор більше ніж 30 наукових та науково-методичних праць. Науковий керівник дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: „Формування фахових компетенцій у професійній підготовці вчителів хімії із застосуванням інформаційних технологій”.

Участь у держбюджетних темах: „Державний стандарт освіти з хімії для педагогічних вищих навчальних закладів” (01.01.2001-31.12.2002 р.; номер державної реєстрації 0100U006664, замовник – Міністерство освіти і науки України). „Дидактичні основи впровадження державного стандарту з хімії для вищих педагогічних навчальних закладів” (01.01.2003-31.12.2004 р.; номер державної реєстрації 0103U000016, замовник – Міністерство освіти і науки України). “Програмно-дидактичні засоби для підготовки магістра природничих наук (хімія) в педагогічних вищих навчальних закладах” (01.01.2009-31.12.2010р.; номер державної реєстрації 0109U001293, замовник – Міністерство освіти і науки України).


Zamay

Замай Жаннета Василівна

Доцент кафедри хімії, кандидат технічних наук, доцент.

На факультеті працює з 1989 року.

Освіта: Київський технологічний інститут харчової промисловості, факультет хлібопекарних і бродильних виробництв, спеціальність „Інженер-технолог” (1988); аспірантура за спеціальністю „Органічна хімія” на кафедрі хімії Чернігівського державного педагогічного університету (1993-1996). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: „Дослідження та розробка методів утилізації некондиційного пестициду Рамрод у технології обробки металів” за спеціальністю 05.26.04 - технічні засоби захисту навколишнього середовища” (1997).

Викладає навчальні дисципліни: хімія з основами біогеохімії, технологічні основи виробництв, загальна хімія.

Наукові інтереси: утилізація відходів у протикорозійному захисті, методика викладання хімії у вищій школі.
Наукові досягнення: автор більше, ніж 40 праць, участь у 10 міжнародних конференціях.

Участь у держбюджетних темах: „Переробка деяких заборонених або непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин у цінну хімічну сировину, та синтез на їх основі нових корисних в практичному плані речовин” (01.01.95-31.12.96 р, замовник Міністерство освіти і науки України). „Державний стандарт освіти з хімії для педагогічних вищих навчальних закладів” (01.01.2002-31.12.2003, номер державної реєстрації 0100U006664, замовник – Міністерство освіти і науки України). „Дидактичні основи впровадження державного стандарту з хімії для вищих педагогічних навчальних закладів” (01.01.2003-31.12.2004, номер державної реєстрації 0103U000016, замовник – Міністерство освіти і науки України). “Програмно-дидактичні засоби для підготовки магістра природничих наук (хімія) в педагогічних вищих навчальних закладах ” (01.01.2009-31.12.2010р.; номер державної реєстрації 0109U001293, замовник – Міністерство освіти і науки України).


Yakovleva

Купичк Олена Юріївна

Доцент кафедри хімії, кандидат хімічних наук.

На факультеті працює з 2008 року.

Освіта: Луганський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка, природничо-географічний факультет, спеціальність „Хімія. Біологія” (2002); аспірантура на кафедрі хімічної метрології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (2004-2007). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему: „Міцелярна рідинна хроматографія: особливості модифікованих фаз та застосування для розділення консервантів” за спеціальністю 02.00.02 – аналітична хімія (2010).

Викладає навчальні дисципліни: аналітична хімія, лабораторно-хімічна практика.

Наукові інтереси: хроматографія, поверхнево-активні речовини.

Наукові досягнення: автор більш ніж 10 наукових та науково-методичних праць.


Samoylenko

Самойленко Павло Васильович

Доцент кафедри хімії, кандидат педагогічних наук, доцент, науковий кореспондент інституту педагогіки АПН України, член-кореспондент Української академії наук.

На факультеті працює з 1986 року.

Освіта: Київський державний педагогічний інститут імені О.Горького, природничо-географічний факультет, спеціальність „Біологія і хімія” (1976); аспірантура за спеціальністю „Методика навчання хімії” при Науково-дослідному інституті педагогіки України (1983-1986). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: „Развитие экологических знаний учащихся 10 класса при изучении органической химии”, за спеціальністю 13.00.02 - методика навчання хімії (1989).

Викладає навчальні дисципліни: методика навчання хімії, педагогіка вищої школи.

Наукові інтереси: теоретичні засади методичної підготовки вчителя хімії в педагогічному університеті.

Наукові досягнення: автор більше ніж 30 наукових та науково-методичних праць.

Участь у держбюджетних темах: „Державний стандарт освіти з хімії для педагогічних вищих навчальних закладів” (01.01.2001-31.12.2002 р.; номер державної реєстрації 0100U006664, замовник – Міністерство освіти і науки України). „Дидактичні основи впровадження державного стандарту з хімії для вищих педагогічних навчальних закладів” (01.01.2003-31.12.2004 р.; номер державної реєстрації 0103U000016, замовник – Міністерство освіти і науки України). “Програмно-дидактичні засоби для підготовки магістра природничих наук (хімія) в педагогічних вищих навчальних закладах” (01.01.2009-31.12.2010 р.; номер державної реєстрації 0109U001293, замовник – Міністерство освіти і науки України).


Smolskiy

Смольський Олександр Сергійович

Доцент кафедри хімії, кандидат біологічних наук, доцент.

На факультеті працює з 1995 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка, хіміко-біологічний факультет, спеціальність „Хімія та біологія” (1992); аспірантура за спеціальністю „Біохімія” на кафедрі хімії Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г. Шевченка (1992-1995). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: „Структурно-функціональні адаптації крові коропа за дії екстремальних факторів довкілля” за спеціальністю 03.00.17 - гідробіологія (1999).

Викладає навчальні дисципліни: аналітична хімія, біохімія, хімія навколишнього середовища.

Наукові інтереси: дослідження впливу факторів довкілля абіотичного та антропогенного характеру на адаптивні системи коропових риб, пошук речовин-коректорів для підвищення резистентності організму риб за дії факторів довкілля.

Наукові досягнення: автор більше ніж 15 наукових та науково-методичних праць, учасник 2 міжнародних наукових конференцій.

Участь у держбюджетних темах: „Пестициди, як техногенний чинник впливу на корозійно небезпечні ґрунтові мікроорганізми та гідробіонти” (01.01.2007-31.12.2008 р.; номер державної реєстрації 0107U001204, замовник – Міністерство освіти і науки України).


Tkachenko

Приходько Світлана Валентинівна

Доцент кафедри хімії, кандидат біологічних наук.

На факультеті працює з 1999 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, хіміко-біологічний факультет, спеціальність „Хімія, біологія і екологія” (1999); аспірантура на кафедрі хімії Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (2004-2008). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: „Функціонування корозійно активного мікробного угруповання ґрунту за присутності похідних триазолоазепіну” за спеціальністю 03.00.07 - мікробіологія (2009).

Викладає навчальні дисципліни: неорганічна хімія, фізколоїдна хімія.

Наукові інтереси: пошук інгібіторів – біоцидів для захисту металевих конструкцій від біокорозії.

Наукові досягнення: співавтор більше ніж 20 наукових та науково-методичних праць.

Участь у держбюджетних темах: „Встановлення взаємозв’язку між структурою азотовмісних гетероциклічних сполук та їх інгібуючою дією за умов мікробноіндукованої корозії, як необхідна умова напрямленого синтезу перспективних інгібіторів” (01.01.2005-31.12.2006 р.; номер державної реєстрації 0105U000464, замовник – Міністерство освіти і науки України). “Пестициди, як техногенний чинник впливу на корозійно небезпечні ґрунтові мікроорганізми та гідробіонти” (01.01.2007-31.12.2008 р.; номер державної реєстрації 0107U001204, замовник – Міністерство освіти і науки України).


Yanchenko

Янченко Віктор Олексійович

Доцент кафедри хімії, кандидат фармацевтичних наук, доцент.

На факультеті працює з 2001 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, хіміко-біологічний факультет, спеціальність „Хімія, біологія і екологія” (1998); аспірантура за спеціальністю „Органічна хімія” на кафедрі хімії Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (1998-2001). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему “Синтез та властивості похідних 4-аміно-3-меркапто-4Н-1,2,4-триазолу” за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія і фармакогнозія (2005).

Викладає навчальні дисципліни:: органічна хімія, органічний синтез.

Наукові інтереси: синтез та властивості похідних 4-аміно-4Н-1,2,4-триазолу.

Наукові досягнення: автор більше ніж 45 наукових та науково-методичних праць.


Bondar

Бондар Олена Сергіївна

Старший викладач кафедри хімії, кандидат технічних наук.

На факультеті працює з 2012 року.

Освіта: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, хіміко-біологічний факультет, напрям підготовки «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія» (2010); аспірантура на кафедрі хімії Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка (2010-2013). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему “Розроблення інгібіторів мікробної та кислотної корозії вуглецевих сталей на основі нітрогеновмісних гетероциклічних сполук ” за спеціальністю 05.17.14 – хімічний опір матеріалів та захист від корозії (2013).

Викладає навчальні дисципліни: хімія фізична і колоїдна, комп’ютерна хімія, історія природознавства.

Наукові інтереси: розробка інгібіторів – біоцидів для захисту металевих конструкцій від біокорозії.

Наукові досягнення: автор більше ніж 15 наукових праць, 1 патенту України на корисну модель.

Участь у держбюджетних темах: „Пестициди, як техногенний чинник впливу на корозійно небезпечні ґрунтові мікроорганізми та гідробіонти.” (01.01.2007-31.12.2008 р., номер державної реєстрації 0107U001204, замовник – Міністерство освіти і науки України).


Makey

Макей Олександр Павлович

Асистент кафедри хімії.

На факультеті працює з 1999 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, хіміко-біологічний факультет, спеціальність „Хімія, біологія і екологія” (1999); аспірантура на кафедрі органічної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2001-2005).

Викладає навчальні дисципліни: аналітична хімія, органічна хімія, техноекологія, утилізація та рекуперація відходів, фізико-хімічні методи аналізу.

Наукові інтереси: хімія гетероциклів, піридопохідні на основі гетарилацетонітрилів.

Наукові досягнення: автор більше 10 наукових праць, 1 патенту України на корисну модель.

Участь у держбюджетних темах: “Встановлення взаємозв’язку між структурою азотовмісних гетероциклічних сполук та їх інгібуючою дією за умов мікробно-індукованої корозії, як необхідна умова направленого синтезу перспективних інгібіторів” (01.01.2005-31.12.2006 р.; номер державної реєстрації 0105U000464, замовник – Міністерство освіти і науки України). “Пестициди, як техногенний чинник впливу на корозійно небезпечні ґрунтові мікроорганізми та гідробіонти” (01.01.2007-31.12.2008 р.; номер державної реєстрації 0107U001204, замовник – Міністерство освіти і науки України).


Xodachenko

Ходаченко Олександр Миколайович

Асистент кафедри хімії.

На факультеті працює з 2006 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, хіміко-біологічний факультет, спеціальність: „Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія і біологія" (2006); аспірантура на кафедрі органічної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007-2011).

Викладає навчальні дисципліни: неорганічна хімія, неорганічний синтез.

Наукові інтереси: 4,5-поліметилен-2Н-1,2,4,6-тіатриазин 1,1-діоксиди та їх похідні.

Наукові досягнення: автор більш ніж 10 наукових праць.

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету ЧНПУ. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка сьогодні – це один з престижних і авторитетних навчальних закладів України, у якому запроваджуються і плідно розвиваються наукові досягнення, а також кращі національно-історичні та культурні традиції українського народу.