Кафедра є однією з наймолодших в університеті. Створена 2006 року як кафедра загального та германського мовознавства під керівництвом кандидата наук, доцента О.М.Гніздечко, вона була перетворена на кафедру германської філології на чолі з кандидатом філологічних наук, професором Т.В.Михед. З 2010 року кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент О.Г.Васильєва.

Історія кафедриНавчальна роботаСклад кафедри

Кафедра має значний науковий потенціал. Дослідження проводять за такими напрямами:

1. загальнотеоретичні та порівняльні лінгвістичні студії (професор О.С.Колесник);

2. лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні дослідження одиниць мови та мовлення (доценти О.Г.Васильєва, О.О.Борисов, О.М.Гніздечко, Н.В.Деркач; викладачі Л.М.Литвиненко, Н.В.Репех, В.В.Воробей, С.О.Терещенко)

3. проблеми теорії, історії та методики викладання світової літератури (доценти Т.П.Чередник, Л.В.Пікун, І.В.Яковенко, О.А.Росстальна, викладач Т.С.Капітова).

З урахуванням своїх проблемно-дослідницьких інтересів члени кафедри беруть участь у роботі міжнародних, усеукраїнських та регіональних наукових конференцій, долучаються до їх організації. Так, традиційно наприкінці квітня за ініціативою професора О.С.Колесника кафедра щороку проводить міжнародну конференцію «Мова. Культура. Комунікація».

Викладачі кафедри забезпечують фахову мовну та літературознавчу підготовку студентів спеціальностей «Мова та література (англійська)», «Українська мова та література», «Інформатика. Англійська мова» за ступенями «бакалавр» і «магістр» та освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», забезпечуючи курси:
1. Практика усного та писемного мовлення англійською мовою (3-5 курси)
2. Практична граматика англійської мови: морфологія та синтаксис (3 курс)
3. Готська мова
4. Вступ до мовознавства
5. Загальне мовознавство
6. Історія лінгвістичних вчень
7. Актуальні проблеми мовознавства
8. Історія англійської мови
9. Лексикологія
10. Стилістика
11. Теоретична фонетика
12. Теоретична граматика
13. Дискурс та теорія комунікації
14. Порівняльна типологія української та англійської мов
15. Теоретичний курс другої іноземної мови
16. Теорія та практика перекладу
17. Основи прагма- та психолінгвістики
18. Вступ до когнітивної лінгвістики
19. Основи лінгвістичного аналізу мовних та мовленнєвих одиниць
20. Лінгвістичний аналіз художнього тексту
21. Вступ до літературознавства
22. Теорія літератури
23. Актуальні проблеми літературознавства
24. Історія зарубіжної літератури (античний період)
25. Історія зарубіжної літератури (Середні віки та Відродження)
26. Історія зарубіжної літератури (17-18 століття)
27. Історія зарубіжної літератури (19 століття)
28. Історія зарубіжної літератури (20 - поч. 21століття)
29. Методика викладання зарубіжної літератури у ВНЗ
30. Методика викладання зарубіжної літератури
31. Аналіз літературного твору
32. Літературне редагування
33. Основи наукового дослідження
34. Методика наукового дослідження
35. Основи наукового письма
Викладачі кафедри здійснюють керівництво курсовими, бакалаврськими, дипломними та магістерським роботами студентів, їх науково-дослідною та педагогічною практикою.

5 borisov

Завідувач кафедри германської філології

Борисов Олексій Олександрович

Кандидат філологічних наук, доцент.

Закінчив факультет іноземних мов Житомирського державного університету імені Івана Франка.

У 2005 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.04. – германські мови.

Викладає навчальні курси: «Лексикологія сучасної англійської мови», «Загальне мовознавство», «Методика наукового дослідження», «Теоретичний курс другої іноземної мови (німецька)», «Основи психо- та прагмалінгвістики», «Практика усного та писемного мовлення (англійська)».

Коло наукових інтересів: питання загального мовознавства; когнітивні, прагматичні та соціокультурні аспекти комунікативної діяльності.


3 cherednik

Чередник Тетяна Павлівна

Кандидат філологічних наук, доцент.

Випускниця Камчатського державного педагогічного інституту.

У 1984 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук у Ленінградському державному педагогічному інституті імені О.І.Герцена.

Протягом 2005–2008 років навчалася в докторантурі Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова.

Автор понад 50 наукових праць.

Викладає навчальні курси: Історія зарубіжної літератури, Вступ до літературознавства, Теорія літератури, Методика викладання світової літератури, Методика викладання світової літератури у ВНПЗ.

Коло наукових інтересів: літературознавство, методика викладання світової літератури.


4 Pikun

Пікун Леся Василівна

Кандидат філологічних наук, доцент.

У 1997 році закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю "Історія та англійська мова”. У 2000 році закінчила магістратуру Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю "Англійська мова та література”.

З 1995 року по 2000 рік працювала вчителем англійської мови в середній школі №33 і школі-колегіумі №11 міста Чернігова. З 2000 року працює викладачем у Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т.Г.Шевченка.

У 2006 році захистила дисертацію на тему: "Дзеркальна гра культурними набутками: романтична та постмодерністська модель (на матеріалі романів М.Шеллі "Франкенштейн, або Сучасний Прометей” і П.Зюскінда "Парфуми. Історія одного вбивці”)” за спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн.

Викладає навчальні курси: Історія зарубіжної літератури (Середні віки та Відродження), Історія зарубіжної літератури (Схід), Історія зарубіжної літератури (ХІХ ст.), Аналіз літературного твору, Актуальні проблеми літературознавства.

Коло наукових інтересів: історико-літературний розвиток країн Західної Європи та США, література романтизму, література постмодернізму, сучасні літературознавчі технології, оптимізація процесу викладання та вивчення Історії зарубіжної літератури у виші.


6 yakovenko

Яковенко Ірина Василівна

Кандидат філологічних наук, доцент.

У 1994 році закінчила факуьтет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного інституту імені Миколи Гоголя. Викладацьку діяльність почала на кафедрі англійської мови НДПІ імені Миколи Гоголя.

З 1998 року працювала викладачем кафедри англійської філології Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.

У 2000 році вступила до аспірантури Київського лінгвістичного університету. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.01.04 –"література зарубіжних країн”. Співавтор книги "Архетипна критика американської літератури” (2008).

З 2009 року працює на кафедрі германської філології ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка.

Викладає навчальні курси: історія зарубіжної літератури (ХХ ст.), практика усного та писемного мовлення англійською мовою.

Коло наукових інтересів: архетипологія та психоаналіз літератури США ХХ ст., літературна теологія, історія західно-європейської літератури сучасної доби.


7 derkach

Деркач Наталія Валеріївна

Кандидат філологічних наук, доцент.

У 2003 році закінчила Чернігівський педуніверситет імені Т.Г.Шевченка.

У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему: "Просодична організація англійського прислів’я: соціопрагматичний аспект".

Викладає навчальні курси: основи наукового дослідження, теоретична фонетика англійської мови, лінгвістичний аналіз художнього тексту, практика усного і писемного англійського мовлення.

Коло наукових інтересів: інтонаційне оформлення англомовних текстів різного стилістичного спрямування.


8 rostalna

Росстальна Олена Анатоліївна

Кандидат філологічних наук, доцент.

У 2001 році закінчила історичний факультет Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю „Історія. Англійська мова та література”.

У 2011 році захистила дисертацію за спеціальністю 10.01.04 – „Література зарубіжних країн”.

У 2004 році заснувала театральну студію „АмаТеа”. Є одним з організаторів міжнародного молодіжного театрального фестивалю „ПРОСТІР”, який з 2008 року проводиться в ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка.

Викладає навчальні дисципліни: історія зарубіжної літератури (античний період), історія зарубіжної літератури (17 – 18 ст.), вступ до літературознавства, теорія літератури, поетика.

Коло наукових інтересів: жанрологія, зарубіжна література кінця 19 – початку 20 ст., історія театру, театральна педагогіка.


11 fedun

Федун Лариса Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач та перекладач.

Народилася у місті Чернігові в родині викладачів. У 1990 році закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного інституту імені М.В.Гоголя за спеціальністю англійська, німецька мови.

З 1995 року працює в ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка викладачем кафедри англійської філології, кафедри загального та германського мовознавства.

З 2008 року – старший викладач кафедри германської філології.

У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Викладає навчальні курси: теорія та практика перекладу, практична граматика англійської мови, основи наукового письма.

Коло наукових інтересів: перекладознавство, лексикологія.


12 litvinenko

Литвиненко Юлія Миколаївна

Викладач.

У 2005 році закінчила історичний факультет Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка, у 2006 році - магістратуру.

З 2006 року викладає на філологічному факультеті, у 2008 році заснувала лінгвістичний гурток Linguist-X.

2008–2011 роки – аспірант кафедри лексикології та стилістики Київського національного лінгвістичного університету.

Викладає дисципліни: основи прагма- та психолінгвістики, вступ до мовознавства, теоретична граматика.

Коло наукових інтересів: лінгвосеміотика, лінгвокультурологія, психолінгвістика, етнолінгвістика, загальне мовознавство, зіставне мовознавство, лексикологія, стилістика, історія англійської мови, геральдика, соціоніка, соціолінгвістика, історія лингвістичних вчень, мовні ігри, лінгвістичні задачі, основи віршування, лінгвопоетика, інтерлінгвістика, екзотичні та мертві мови.


14 itchenko

Ітченко Олеся Петрівна

Викладач.

У 2006 році закінчила магістратуру історичного факультету Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)».

У 2006-2008 роках працювала на посаді викладача кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов за сумісництвом.

З 2008 року – викладач кафедри германської філології за сумісництвом. Є одним з організаторів клубу любителів лінгвістики філологічного факультету «Linguist X».

Викладає навчальні курси: історія англійської мови, лексикологія, стилістика.

Коло наукових інтересів: астроніміка, космоніміка, невербальна комунікація, комунікативні стратегії і тактики.


15 kapitova

Капітова Тетяна Сергіївна

Викладач.

У 2009 році закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка.

З 2012 року почала навчання в аспірантурі при кафедрі мов та методики їх викладання у початковій школі.

Викладає навчальні курси: Історія зарубіжної літератури (Середньовіччя – сучасна доба), методика викладання світової літератури і практика усного та писемного мовлення.

Коло наукових інтересів: історія літератури та методика викладання цього предмету.


16 repeh

Репех Наталія Валеріївна

Кандидат філологічних наук, старший викладач.

У 2005 році з відзнакою закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. З 2005 року працює викладачем цього ж вишу.

Впродовж 2009–2012 років навчалася в аспірантурі при кафедрі лексикології і стилістики англійської мови імені професора О.М.Мороховського Київського національного лінгвістичного університету.

У березні 2013 року захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.04. – германські мови  "Лінгвальні засоби втілення семантики початку і кінця в англомовному журнальному дискурсі: когнітивно-риторичний аспект".

З 2012 року – викладач, з 2013 – старший викладач кафедри германської філології Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. 

Викладає навчальні курси: практика усного і писемного мовлення англійською мовою, стилістика англійської мови, теоретична граматика.

Коло наукових інтересів: лінгвориторика, когнітивна риторика, медійний дискурс, невербальна комунікація, семантика мовних одиниць тощо.


17 rostalna

Росстальна Лариса Миколаївна

Старший лаборант кафедри германської філології.

У 1978 році закінчила Харківський інженерно-економічний інститут за спеціальністю «Економіка та організація машинобудівної промисловості», кваліфікація інженер-економіст. Працювала на посаді інженера, заступника начальника планово-економічного відділу та начальника відділу кадрів АТ «Хімтекстильмаш».

З 2009 року – працює старшим лаборантом кафедри германської філології.

Захоплення – шиття інтер’єрних ляльок та домашні квіти (фіалки).

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету ЧНПУ. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.

ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка сьогодні – це один з престижних і авторитетних навчальних закладів України, у якому запроваджуються і плідно розвиваються наукові досягнення, а також кращі національно-історичні та культурні традиції українського народу.