Нове університетське видання

Залиште оцінку
(5 голосів)
Нове університетське видання

Шановні колеги!

Факультетом дошкільної, початкової освіти і мистецтв Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка започатковано видання електронного наукового журналу "New Inception".  Проблематика журналу  охоплює широкий спектр питань, пов'язаних із дошкільною та початковою освітою. Запрошуємо до співпраці. 

 ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Електронний науковий журнал «NEW INCEPTION» публікує оригінальні (раніше ніде не опубліковані) статті з питань дошкільної та початкової освіти в Україні та за кордоном (історія, методологія, дидактика, теорія виховання, менеджмент освітньої діяльності, підготовка фахівців для дошкільної та початкової освіти тощо).

Стаття повинна відповідати проблематиці видання; мати наукову новизну, теоретичну та (або) практичну цінність.

Редакція надає перевагу статтям, у яких висвітлено результати емпіричних досліджень!

До розгляду приймаються статті за участі максимум трьох співавторів. Більша кількість співавторів уможливлюється в тому випадку, якщо зміст рукопису є результатом спільного наукового дослідження, виконаного в межах грантів та наукових проєктів з держбюджетної тематики, про що має бути зазначено в статті й підкріплено відповідним документом.

Стаття подається мовою оригіналу: українською, російською, польською, англійською.

Орієнтовний обсяг статті – 20-24 тис. друкованих знаків (без анотацій, ключових слів та списку використаних джерел).

Рукопис статті слід подавати у форматі Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, вирівнювання по ширині, відстань між рядками – 1,5 інтервалу комп’ютерного стандарту. Поля: верхнє і нижнє – 2 см, праве – 1,5 см, ліве – 3 см. Абзац – 1,25 см. Сторінки не нумеруються, текст набирається без переносів.

Таблиці, схеми, рисунки, діаграми мають бути авторськими (не скопійованими з інших видань) та пронумеровані. Їх розміщують без абзацу по центру сторінки безпосередньо після покликання на них у тексті статті або на наступній сторінці. Слово «Таблиця» та її номер пишуться курсивом у правому верхньому кутку, а рядком нижче по центру – назва таблиці. Ілюстрації (рисунки, блок-схеми, графіки) повинні бути виконані в одному з графічних редакторів. Рисунки слід подавати чорно-білими (без напівтонів), контрастними. Назва рисунка пишеться знизу по центру.

Формули та буквені позначення величин набираються у редакторі MathType-Equation і подаються в тексті або окремому рядку без абзацного відступу по центру, нумеруються арабськими цифрами в круглих дужках з правого боку сторінки.

Структура статті:

 • ім'я та прізвище автора/авторів латиницею (незалежно від мови статті) (напівжирним шрифтом по центру сторінки);
 • назва статті англійською мовою (напівжирним шрифтом прописними літерами по центру сторінки);
 • назва статті українською мовою (напівжирним шрифтом прописними літерами по центру сторінки);
 • порожній рядок;
 • анотація англійською мовою повинна містити наступні структурні елементи: мета статті (article's purpose), методи дослідження (methodology), наукова новизна (scientific novelty), висновки (conclusions); обсяг – не менше 1800 друкованих знаків з пробілами;
 • ключові слова англійською мовою (не більше п'яти слів або словосполучень);
 • анотація українською мовою повинна містити наступні структурні елементи: мета статті, методи дослідження, наукова новизна, висновки; обсяг – не менше 1800 друкованих знаків з пробілами;
 • ключові слова українською мовою (не більше п'яти слів або словосполучень);
 • порожній рядок;
 • основний текст статті повинен містити такі елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій з порушеної проблеми; формулювання цілей статті; висвітлення процедури теоретико-методологічного та/або експериментального дослідження із зазначенням методів дослідження; виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі;
 • порожній рядок;
 • список використаних джерел наводиться мовою оригіналу; нумерується, розміщується за алфавітом та оформлюється відповідно до вимог «ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»; повинен містити лише ті джерела, на які зроблено покликання у тексті (позначається у квадратних дужках, наприклад [11], номер сторінки друкованого видання відділяють комою, наприклад, [11, с. 128] або [11, с. 55–56]);
 • транслітерований (References) список використаних джерел (є повним аналогом списку використаних джерел і має виконуватися на основі транслітерації мови оригіналу латиницею);
 • порожній рядок;
 • дата надсилання статті до редакції журналу;
 • прізвище та ініціал імені автора латиницею та українською мовою (напівжирний шрифт);
 • науковий ступінь та вчене звання автора англійською мовою;
 • email;
 • ORCID автора;
 • Scopus Author ID (за наявності);
 • ResearcherID (за наявності);
 • місце роботи автора (посада, установа) англійською мовою;
 • адреса місця роботи автора (номер будинку, вулиця, місто, країна, поштовий індекс) англійською мовою.

КОНТАКТИ
Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв
Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка
вул. Гетьмана Полуботка, 53
Чернігів
Україна

Email: 

 

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефон: (04622) 3-22-54

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG