За співробітництва кафедри з Чернігівською Академією розвитку особистості і суспільства функціонує клуб за психологічними інтересами «Усвідомлення». Працюють студентські творчі авторські лабораторії, тренінг-клуб ораторського мистецтва.

Історія кафедриНавчальні дисципліниСклад кафедриЗабезпечення освітнього процесуНаукова діяльністьСпівпраця зі стейкхолдерамиПідвищення кваліфікаціїНормативні документиДистанційне навчанняПротоколи кафедриРейтинг науково-педагогічних працівників кафедри

Кафедра педагогіки, психології та методики трудового і професійного навчання була створена в 1989 році у складі індустріально-педагогічного факультету Чернігівського державного педагогічного університету з метою підвищення ефективності психолого-педагогічної та методичної складових у професійній підготовці майбутніх учителів трудового навчання. З 2010 року назву кафедри змінено на кафедру педагогіки, психології і методики технологічної освіти.

Сьогодні на кафедрі працюють 9 викладачів, з них 6 доцентів та 3 викладачі (8 кандидатів наук).

Кафедра забезпечує викладання 21 навчального курсу з фундаментальної психолого-педагогічної та методичної підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів педагогічної освіти, керує курсовими, бакалаврськими, дипломними та магістерськими роботами студентів технологічного факультету, а також здійснює організаційно-методичне керівництво різними видами педагогічних практик.

Навчально-методична робота кафедри втілюється у розроблених викладачами посібниках, таких як „Теорія трудового навчання””, „Самостійна робота студента”, „Педагогічна практика”, “Загальна психологія””, „Практикум з психології управління”, „Соціальна психологія”, „Дидактика середньої освіти”, „Методика виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах”, „Вікова та педагогічна психологія” тощо.

Науково-дослідна робота кафедри охоплює психолого-педагогічні та методичні аспекти трудового навчання і виховання учнів різних вікових категорій, а також науково-методологічні проблеми підготовки фахівців з трудового та професійного навчання для освітньо-виховних закладів різного типу.

Кафедра підтримує наукові зв’язки з провідними науково-дослідними та навчальними установами України та Польщі.

Значні успіхи кафедри і в напрямку організації дослідницької та інноваційної діяльності студентів технологічного факультету. Провідні викладачі керують проблемними групами в таких науково-педагогічних галузях, як: педагогіка та педагогічна майстерність, історія педагогіки і теорія виховання, дидактика та методика виховання, психологія, теорія та методика трудового навчання. Підсумки науково-дослідної роботи студентів, заслуховуються на щорічних студентських науково-практичних конференціях, втілюються у дипломних роботах та публікуються у збірниках наукових статей.

Творча активність викладачів кафедри реалізується також у навчально-виховному процесі через впровадження авторських педагогічних інновацій, таких як технологія формування педагогічної майстерності (доцент Н.М.Носовець); технологія стимулювання та розвитку творчої активності майбутніх учителів трудового навчання засобами організації та залучення до роботи в студентських творчих авторських лабораторіях (доценти – Н.М.Носовець, В.М.Дрозденко, О.М.Пискун, О.М.Полетай, викладачі – Т.Г.Белан, О.М.Полетай, Г.В.Джевага ), організація і проведення психологічного клубу "Усвідомлення" (доцент О.Г.Видра)

Творчий доробок кафедри педагогіки, психології і методики технологічної освіти засвідчує її високий науково-педагогічний потенціал та суттєвий внесок у справу підготовки педагогічних кадрів для системи освіти України.

На базі технологічного факультету ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, починаючи з 2003 року, функціонує така форма позанавчальної діяльності студентів, як студентські творчі авторські лабораторії з різних видів декоративно-ужиткового мистецтва (скорочено вони називаються СТАЛь).

СТАЛь – це форма позанавчальної роботи, яка дозволяє:

 • об'єднатися студентам зі схожими інтересами та творчими задумами для спільного їх втілення в життя, тим самим забезпечуючи потребу студентів у творчій самореалізації та спілкуванні з однодумцями;
 • створити сприятливі умови для розвитку творчих здібностей, нахилів та обдарувань студентів;
 • оволодіти новими знаннями та вміннями у галузі певного виду декоративно-ужиткового мистецтва шляхом вільного обміну досвідом та спільного пошуку рішення творчих завдань;
 • набути досвіду спільної творчої праці, сформувати почуття команди, члени якої прагнуть до втілення спільної мети;
 • стимулювати пізнавальний інтерес, підтримувати позитивну навчальну мотивацію;
 • частково вирішити проблему дозвілля студентської молоді.

Ідея створення студентських творчих лабораторій виникла серед викладачів кафедри педагогіки, психології і методики технологічної освіти, одначе поштовхом до цього стали студенти факультету, обдарування яких потребували підтримки.

Сьогодні на технологічному факультеті ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка активно і плідно працюють студентські творчі авторські лабораторії за такими напрямками:

 • художнє різьблення і випалювання по деревині;
 • тістопластика;
 • флористика;
 • вишивка стрічками;
 • в'язання гачком;
 • декоративний розпис;
 • бісероплетіння;
 • рисунок пастеллю;
 • гончарство;
 • лозоплетіння;
 • фрезерування по склу;
 • художня фотографія.

Їх керівниками є талановиті студенти І-V курсів.

Заняття лабораторій проходять регулярно, один раз на тиждень, у позанавчальний час. Розклад роботи лабораторій постійно знаходиться на дошці оголошень. Лабораторії активно співпрацюють між собою, обмінюючись досвідом.

Організація роботи студентських творчих авторських лабораторій має свої особливості, які зумовлені відсутністю формальної регламентації в системах відносин "студент – студент" і "студент – викладач". На заняттях лабораторій панує невимушена творча атмосфера, що приносить насолоду і стан творчого піднесення усім учасникам. Єдиним стимулом відвідування занять для студентів є лише їхній інтерес та бажання навчитися певному виду художньої діяльності. Є студенти, які відвідують одночасно по декілька лабораторій. Учасниками лабораторій є також і викладачі кафедри.

За результатами діяльності СТАЛі регулярно проводяться виставки, в тому числі і виїзні. Виставки є не лише підсумком діяльності, засобом рефлексії для її творців і стимулом у навчанні, але й засобом пропаганди певного виду мистецтва, заохочення і запрошення до співпраці небайдужих студентів.

Заняття в лабораторіях сприяють формуванню у студентів потреби творити прекрасне власноруч, розвивають почуття любові до рідного краю, шанобливе ставлення до самобутнього народного мистецтва та його творців, а також забезпечують спеціальну підготовку майбутнього вчителя технологій, такого вчителя, який прагне до постійного саморозвитку і самовдосконалення.

 1. Вступ до спеціальності
 2. Інклюзивна освіта
 3. Психологія
 4. Педагогіка
 5. Педагогічна майстерність
 6. Теорія та методика технологічної освіти і креслення
 7. Методика профільного навчання
 8. Технічні засоби навчання
 9. Актуальні проблеми сучасної педагогіки
 10. Профорієнтація та методика профорієнтаційної роботи
 11. Педагогіка вищої школи
 12. Психологія вищої школи
 13. Теорія дизайну
 14. Комп’ютерна графіка (Тривимірна графіка, Растрова та векторна графіка)
 15. Основи роботи з мультимедіа
 16. Актуальні проблеми розвитку сучасної професійної освіти
 17. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності в умовах розвитку
 18. Проблемні питання професійної освіти

Перелік вибіркових навчальних дисциплін для освітнього рівня «Магістр» зі спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

1 курс магістратури:

Теорія дизайну

Растрова та векторна графіка

Курсовий проект з комп’ютерної графіки

Тривимірна графіка

 

2 курс магістратури:

Комп’ютерна графіка

Nosovets

Завідуюча кафедрою педагогіки, психології і методики технологічної освіти

Носовець Наталія Михайлівна

кандидат педагогічних наук, доцент.

На факультеті працює з 1995 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка, 1996 р., спеціальність: "Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання", вчитель трудового навчання і фізики. Аспірантура за спеціальністю: 13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: "Гуманістична спрямованість системи трудового виховання молоді в педагогічній спадщині А.С. Макаренка".

Викладає дисципліни: теорія педагогіки, педагогічна майстерність, історія педагогіки, актуальні проблеми сучасної школи і педагогіки, Болонський процес. 


Belan

Белан Тетяна Григорівна

кандидат педагогічних наук, старший викладач.

На факультеті працює з 2006 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 2001 р., спеціальність “Математика і фізика”, вчитель математики і фізики. Аспірантура за спеціальністю: 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Професійна адаптація майбутніх учителів технологій в процесі педагогічної практики».

Викладає дисципліни: методика виховної роботи, технічні засоби навчання. 


Vidra

Видра Олександр Григорович

кандидат психологічних наук, доцент.

На факультеті працює з 2001 року.

Освіта: 1) Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 2001 р., спеціальність: „Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання і фізика”, вчитель трудового навчання і фізики; 2) Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2004 р., „Психологія”, практичний психолог Аспірантура за спеціальністю: 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему: „Розвиток психологічної культури майбутніх вчителів трудового навчання”.

Викладає дисципліни: вікова та педагогічна психологія, соціальна психологія, психологія вищої школи, психологія творчості. 


Мое фото 5 на 4

Джевага Григорій Васильович

кандидат педагогічних наук, доцент.

На факультеті, зараз інституті, працює з 2004 року.

Освіта: Диплом спеціаліста Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, 2006 р., спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання (технічна праця) і фізика». Професійна кваліфікація: вчитель трудового навчання, фізики, автосправи, креслення, астрономії і безпеки життєдіяльності. Аспірантура за спеціальністю: 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Розвиток творчих здібностей учнів основної школи у процесі сільськогосподарського дослідництва». Диплом магістра, Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 2020 р., спеціальність – Середня освіта (Інформатика). Професійна кваліфікація: викладач інформатики

Викладає дисципліни: «Інтелектуальна власність», «Методика профільного навчання», «Прикладна і технічна творчість», «Основи теорії і методики технологічної освіти та креслення», «Основи роботи з мультимедіа», «Растрова графіка», «Векторна графіка», «Тривимірна графіка», «Вступ до комп’ютерних наук».

Коло наукових інтересів: методика технологічної освіти, мультимедійні технології в освіті, VR-технології, комп’ютерна графіка, графічний дизайн, веб-дизайн, програмування, робототехніка, промислова електроніка.

Профіль Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=u3RkD_AAAAAJ&hl=uk

Профіль ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6853-885X


  

piskun

Пискун Оксана Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент.

На факультеті працює з 1998 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 1998 р., спеціальність: "Трудове та професійне навчання (обслуговуюча праця)", Вчитель трудового та професійного навчання (обслуговуюча праця). Аспірантура за спеціальністю: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: "Дидактичні засади художньо-конструкторської підготовки майбутнього вчителя трудового навчання"

Викладає дисципліни: основи теорії технологічної освіти, методика трудового навчання, методика профільного навчання, методика виховної роботи.


Poletay

Полетай Олена Михайлівна

кандидат педагогічних, доцент.

В університеті працює з 1991 р., на факультеті – з 2003 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка, 1996 р., спеціальність: "Початкове навчання", вчитель початкового навчання. Аспірантура за спеціальністю: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: "Педагогічні умови підготовки вчителів трудового навчання до роботи з технічно обдарованими дітьми".

Викладає дисципліни: вступ до спеціальності, теорія і методика виховної роботи, історія педагогіки, теорія педагогіки.                                 


Rekun

Рекун Оксана Олегівна

аспірантка.

В університеті працює з 2016 року.

Освіта: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2018, спеціальність «Професійна освіта»; спеціалізація: Харчові технології; Кваліфікація: інженер-педагог, дослідник в галузі харчових технологій. Магістр педагогічної освіти.
Аспірантура за спеціальністю: 015 Професійна освіта
Старший лаборант кафедри педагогіки, психології і методики технологічної освіти.

Зміни в овітній програмі і змісті освітніх компонент

Магістратура

Робочі програми

Робоча програма_Актуальні проблеми сучасної педагогіки

Робоча програма_Ділова іноземна мова

Робоча програма_Інтелектуальна власність

Робоча програма_Методика профiльного навчання

Робоча програма_Основи інклюзивної педагогіки

Робоча програма_Основи роботи з мультимедiа

Робоча програма_Охорона праці в галузі

Робоча програма_Педагогіка вищої школи

Робоча програма_Пед.практ. у ЗВО

Робоча програма_Пед практ у ЗЗСО

Робоча програма_Профорфєнтація і методика профорієнтаційної роботи

Робоча програма_Психологія вищої школи

Робоча програма_Філософія науки

 


Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з фахових дисциплін

Витяг №9 від 30.05.2018 вчена рада факультету (Про зміну захисту кваліфікаційної роботи на комплексний екзамен)

Фото аудиторій

Матеріально-технічне забезпечення ОП Середня освіта (Трудове навчання і технології) (ОС - магістр)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЄКТУ З ДИСЦИПЛІНИ «РАСТРОВА І ВЕКТОРНА ГРАФІКА»

Курсовий проєкт Ламанський

Курсовий проєкт Толочний

Презентація до захисту курсового проєкту Ламанський

Презентація до захисту курсового проєкту Толочний

ВИПУСКНА РОБОТА БАКАЛАВРА ТА МАГІСТРА (методичні рекомендації щодо виконання та правил оформлення)

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВИКЛАДАЧІВ І АСПІРАНТІВ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ І МЕТОДИКИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ_2021

УЧАСТЬ У НАУКОВИХ ЗАХОДАХ ВИКЛАДАЧІВ І АСПІРАНТІВ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ_2021

Наукова робота здобувачів вищої освіти спеціальності Середня освіта (Трудове навчання та технології)

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВИКЛАДАЧІВ І АСПІРАНТІВ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ І МЕТОДИКИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ_2020

УЧАСТЬ У НАУКОВИХ ЗАХОДАХ ВИКЛАДАЧІВ І АСПІРАНТІВ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ_2020

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВИКЛАДАЧІВ І АСПІРАНТІВ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ І МЕТОДИКИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 2019 р.

УЧАСТЬ У НАУКОВИХ ЗАХОДАХ ВИКЛАДАЧІВ І АСПІРАНТІВ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ 2019 р.

Довідка про міжнародну діяльність викладачів та студентів

Наукова робота здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за 2016–2020 рр.

Угоди та договори про міжнародні зв'язки

Підвищення професійної кваліфікації науково-педагогічних працівників КППіМТО_2021

Сертифікат_Носовець Н.М._Окрилені_2021

Сертифікат_Пискун О.М._Окрилені_2021

Сертифікат_Полетай О.М._Окрилені_2021

Сертифікат_Пискун О.М._ІнструментиGoogle

Сертифікат_Джевага Г.В._ІнструментиGoogle

Сертифікат_Джевага Г.В._НУШ

Сертифікат_Джевага Г.В._Smart School Forum

Сертифікат_Джевага_Г.В.Інфомедійна грамотність

Сертифікат_Джевага Г.В._Підготовка вчителів

Сертифікат_Джевага Г.В. Multimedia Workshop

Сертифікат_Джевага Г.В._Онлайн-курс з медіаграмотності

Сертифікат_Носовець Н.М._Підготовка вчителів

CERTIFICATE_Педрада_Пикун

Сертифікат_poletaj-olena-mihajlivna

Пискун Оксана Миколаївна_Сертифікат_Лісабон

Сертифікат_Полетай_Інклюзія

Сертифікат_Полетай_Корекційна спрямованість в інклюзії

Сертифікат_Полетай_НУШ

Сертифікат_Полетай_НУШ

Сертифікат_Полетай (Організація освітнього процесу)

Сертифікат_Полетай (Інклюзія)

Сертифікат_Полетай (Засоби інформаційно-цифрових технологій)

Сертифікат_Полетай (Smart School Forum)

Довідка про стажування Носовець Н.М.

Довідка про стажування Белан Т.Г.

Довідка про стажування Полетай О.М.

Довідка про стажування Джевага Г.В.

Довідка про стажування Пискун О.М.

Довідка про стажування Видра О.Г.

Сертифікат тренера Носовець

Сертифікат тренера Джевага

Сертифікат Мультимедійна майстерня

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

T.H. Shevchenko
National University
«Chernihiv Colehium»

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефони: (0462) 941-170, (0462) 941-178

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG