Кафедра фізики та астрономії є ровесницею нашого університету, який у 2016 році відзначив свій столітній ювілей. У різний час вона неодноразово змінювала свою назву і статус, але завжди забезпечувала навчальну і наукову роботу з фізики та споріднених дисциплін у нашому університеті.

Історія кафедриНавчальні дисципліниСклад кафедриАнкетування стейкхолдерівМатеріали для студентів

Зусиллями викладачів кафедри різних поколінь створена сучасна матеріальна база кафедри та навчально-методичне забезпечення. Значний вклад у розвиток кафедри внесли викладачі попередніх поколінь: А.Ф. Скубенко, Г.Ю. Ілляшенко, М.І. Штепа, М.І.Акименко, А.П. Середній, М.К.Коновець та інші. В головному навчальному корпусі були обладнані навчальні лабораторії з усіх розділів курсу загальної фізики, з фізики напівпровідників і фізики рідких кристалів, з астрофізики із астрономічною обсерваторією та планетарієм.

Найбільшого піднесення та розквіту кафедра досягла у 70-80 роки минулого століття, коли на ній були створені сучасна експериментальна база і творчий колектив для досліджень різних кристалів. У цей період пріоритет у розвитку кафедри віддавався науковій діяльності і підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, а рідкокристалічна тематика наукових досліджень на кафедрі стала основною. На кафедрі були одержані наукові результати, які опубліковані в десятках наукових праць у вітчизняних і зарубіжних наукових виданнях, а прикладні наукові результати захищені авторськими свідоцтвами і патентами (більше 10) й проваджені у виробництво на підприємствах електронної промисловості. Результати наукових досліджень постійно доповідались на наукових конференціях різного рівня. Кафедра і сама організовувала в Чернігові масштабні наукові конференції з рідких кристалів – як всесоюзні так і міжнародні. Наукові розробки кафедри з цієї тематики були включені в координаційні плани академій наук УРСР і СРСР. Найбільш яскравим науковим досягненням цього періоду – захист дисертацій, виконаних безпосередньо на кафедрі: виконано і успішно захищено на вчених радах інститутів Академії наук 6 дисертацій з фізики рідких кристалів, у тому числі 2 докторські. Кафедра стала відомим в Україні науковим центром з досліджень рідких кристалів, а Чернігівська наукова школа з цієї тематики отримала загальне визнання серед наукової громадськості галузі.

З 1982 по 2017 рік кафедру очолював Заслужений працівник освіти України, доктор фізико-математичних наук, професор М.І.Гриценко. З 1 вересня 2018 року завідувач кафедри фізики та астрономії є доцент Ю.В. Дятлов.

Згідно з навчальними планами на кафедрі викладаються такі дисципліни: загальна фізика (механіка, теплота і молекулярна фізика, електрика, оптика, атомна і ядерна фізика), теоретична фізика (класична механіка і механіка суцільних середовищ, термодинаміки і статистична фізика, електродинаміка, квантова механіка), системи комп’ютерної фізики, історія і методологія фізики, астрономія, астрофізика та спеціальні курси (основи фізики, вступ до спеціальності, фізика рідких кристалів, фізика напівпровідників, вибрані питання загальної фізики, вибрані питання теоретичної фізики).

Кафедра має сучасну матеріальну базу і навчально-методичне забезпечення: типові і робочі програми з усіх дисциплін, методичні розробки до всіх лабораторних робіт (понад 120), тестові завдання та інше.

Вона налічує наступні лабораторії:

1. Лабораторія механіки.

2. Лабораторія теплоти.

3. Лабораторія електрики і магнетизму.

4. Лабораторія оптики.

5. Лабораторія атома і ядра.

6. Лабораторія спеціальних фізичних практикумів.

7. Лабораторія лекційних демонстрацій.

8. Науково-дослідна лабораторія з фізики рідких кристалів.

9. Астрофізична обсерваторія і планетарій.

В умовах економічної нестабільності кафедра спромоглася зберегти матеріальну базу, кадровий потенціал і всі кращі надбання попередніх десятиліть.

Datlov

Завідувач кафедри фізики та астрономії

Дятлов Юрій Володимирович

    Кандидат історичних наук, доцент.

  На факультеті працює з 2001 року.

  Освіта:
   ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, спеціальність «Фізика, математика, інформатика та     обчислювальна техніка».

У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 07.00.07 – історія науки і техніки, у     2006 р. отримав атестат доцента кафедри загальної фізики. З 2017р. очолює кафедру фізики та астрономії.

Викладає дисципліни: фізика, загальна фізика, комп’ютерна фізика, історія та методологія фізики.

Наукові інтереси: історія фізики кінця ХІХ – поч. ХХ сторіччя, комп’ютерна фізика та радіоелектроніка. 

Наукові досягнення: опубліковано 20 наукових праць.


Savchenko

Савченко Віталій Федорович 

 Професор

 З 1969 р. працює в Чернігівському педагогічному інституті
імені Т.Г. Шевченка.

 Освіта:
 Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. І.Я. Франка. Спеціальність:  фізика та основи виробництва. Кваліфікація: вчитель фізики та основ виробництва  середньої школи.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Вивчення магнетизму в середній школі», була захищена в 1961 році.

Професор кафедри педагогіки, психології та методик навчання фізики та математики з 1992 року.

Медаль К.П. Ушинського, медаль А.С. Макаренка, Відмінник народної освіти, лауреат Державної премії в галузі освіти та інші.

Викладає методику навчання фізики.

Наукові інтереси: формування навчально-пізнавальної компетентності учнів у процесі вивчення фізики в середній школі.

Автор понад 200 наукових праць, серед яких 16 підручників з фізики для учнів середніх шкіл, 5 посібників. 


Grizenko

Гриценко Микола Іванович 

 доктор фізико-математичний наук, професор

В університеті працює з 1964 року.

Оcвіта:
Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка, фізико-математичний факультет (1964) - учитель фізики і загальнотехнічних дисциплін.
 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук на тему: « Электрические свойства дифенилполиенов», була захищена в 1973 році.

Доцент по кафедрі загальної фізики.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук на тему: «Електричні властивості рідких кристалів», була захищена в 1989 році. Професор по кафедрі загальної фізики.

З 1982 – 2017 р. – завідувач кафедри фізики та астрономії.

Заслужений працівник народної освіти України, 1993 р., Відмінник народної освіти УРСР,1991 р., Почесна грамота Міністерства освіти України, 2001 р., Грамота Академії педагогічних наук України, 2000 р. та інші. Академік АН ВШ України, 2004 р. (громадська організація).

Дисципліни, які викладає: загальна фізика, фізика рідких кристалів, фізика напівпровідників.

Наукові інтереси: фізика твердого тіла, електрооптика рідких кристалів, дидактика вищої школи.

Наукові досягнення: автор понад 200 наукових статей, 10 авторських свідоцтв і патентів та 2-х навчальних посібників: «Фізика рідких кристалів» та «Основы физики жидких кристаллов ». 


Dedovic

Дедович Валентин Миколайович

 Кандидат педагогічних наук, доцент.

 З 1990р. працює в Чернігівському державному педагогічному інституті імені  Т.Г.Шевченка на фізико-математичному факультеті.

 Освіта:
Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка, фізика й астрономія, вчитель фізики й астрономії.

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему:  «Форми інтеграції природничонаукових знань старшокласників»; 1997 рік. Доцент  кафедри з 2000 року.

Викладає дисципліни: педагогіка та історія педагогіки; педагогіка вищої школи; спецкурс з психолого-педагогічних дисциплін; пропедевтична практика з педагогіки; педагогічна практика.

Наукові інтереси: методика викладання фізики в школі.

Наукові досягнення: опубліковано понад 40 наукових праць у фахових виданнях України.  


Shepeta

Шепета Олександр Макарович

 Кандидат фізико-математичних наук, доцент.

 В університеті з 1983 року.

 Освіта:
 Чернівецький державний університет, закінчив в 1972 році.

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук на  тему: «Фізика напівпровідників і діелектриків»,
 Доцент кафедри фізики та астрономії, 1992 р.

 Викладає дисципліни: теоретична фізика: квантова механіка, термодинаміка і статистична фізика; загальна фізика: оптика, фізика атома і атомного ядра; спецкурс «Теорія атомного ядра».

Наукові інтереси: : Оптичні властивості напівпровідникових кристалів, сучасний зміст задач загального курсу фізики вищої школи.

Друковані праці: автор 40 наукових статей з фізики твердого тіла та методики фізики.


Pustovij

Пустовий Олег Миколайович

Викладач кафедри фізики та астрономії.

В університеті з 2001 року. Оcвіта:
Харківський державний університет імені О.М.Горького (1990), фізико-технічний факультет (інженер-фізик).

Працює над захистом кандидатської дисертації на тему: “Формування знань студентів про нові матеріали та нові технології в курсі загальної фізики педагогічного університету”.

Дисципліни, які викладає: теоретична фізика (класична механіка та механіка суцільних середовищ), методика навчання фізики у вищій школі; астрономія; астрофізика; фізика напівпровідників; загальний курс фізики (електрика, оптика, атомна фізика); теоретична фізика (електродинаміка); фізика твердого тіла та ін.

Наукові інтереси: методика викладання фізики у вищій школі, надпровідність, катодне розпилення металів, фізика рідких кристалів.

Наукові досягнення: більше 40 науково-методичних статей, 2 посібника.

Матеріали для студентів - за посиланням

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефон: (04622) 3-22-54

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG