Наказом ректора Чернігівського педінституту імені Т.Г.Шевченка №131 ВК/1 від 28 червня 1989 року було утворено кафедру педагогіки, психології та методики викладання історії і затверджено персональний її склад. Навчально-виховну роботу здійснювали 10 викладачів: А.М.Боровик – завідувач кафедри, кандидат історичних наук, доцент; М.Т.Благінін – кандидат педагогічних наук, доцент; В.Ф.Шморгун – кандидат педагогічних наук, доцент; О.К.Проніков – кандидат педагогічних наук, старший викладач; Л.П.Короткова – кандидат юридичних наук, старший викладач; О.П.Віхров – старший викладач; асистенти Т.О.Завада, Г.Г.Сутріна, Н.В.Орлова, Л.М.Завацька.

Умовно кафедра була поділена на 4 секції: І  – теорія та історія педагогіки; ІІ– психологія; ІІІ – методика навчання історії; ІV – правознавства. Кафедра забезпечувала викладання 19 навчальних дисциплін, а також здійснювала організаційно-методичне керівництво педагогічними практиками студентів ІІ – V курсів.

Історія кафедриНавчальні дисципліниСклад кафедри

У 1990–1991 навчальному році кафедра поповнилася новими викладачами – асистентом А.Г.Тимошенко та асиситентом С.С.Сергієнко Старші викладачі, кандидати юридичних наук О.П.Віхров і Л.П.Короткова у 1991 році отримали звання доцента.

Викладачі кафедри активно працювали над удосконаленням навчального процесу та наближенням змісту і методики занять до потреб майбутніх вчителів історії і права. Кафедра розробила документацію з нової спеціальності «Історія і психологія», а в 1991–1992 навчальному році для забезпечення кваліфікованої підготовки студентів нової спеціальності кафедра поповнилася викладачами-психологами доцентом М.А.Скок, старшим викладачем А.Г.Скок та викладачем з методики навчання історії С.В.Бутко.

У липні 1993 року на базі секції психології була створена нова кафедра психології, яку укомплектували викладачі кафедри «Педагогіки, психології та методики викладання історії» кандидат психологічних наук, доцент М.А.Скок, старший викладач, кандидат педагогічних наук Г.Г.Сутріна, старший викладач, кандидат педагогічних наук Л.М.Завацька, старший викладач А.Г.Скок.

Наказом ректора інституту за №161 – вк/1 від 19 липня 1993 року кафедра отримала нову назву «Педагогіки і методики викладання історії і права».

Діяльність викладачів кафедри була зосереджена на інтеграції діяльності кафедри і школи. Запроваджувалась практика проведення практичних занять з методики викладання історії спільно з учителями шкіл №3, 12, 20, 29, 30, 31.

У вересні 1999 року завідувач кафедри доцент А.М.Боровик вступив до докторантури, а кафедру очолила кандидат педагогічних наук, доцент Л.М.Завацька.

У зв’язку з необхідністю узгодження назв кафедр історичного факультету з профілем підготовки фахівців з відповідних спеціальностей і спеціалізацій 1 грудня 2003 року відбулося перейменування кафедри на кафедру педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін.

Протягом 1999–2000 навчального року викладачі кафедри працювали над розробкою навчального плану нової спеціальності «Історія і соціальна педагогіка», набір студентів на яку розпочався з 2000–2001 навчального року. У 2002–2003 навчальному році кафедрою розроблена документація та отримана ліцензія на підготовку спеціалістів по спеціальності «Соціальна педагогіка» освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" 7.010105.

Як наслідок, у червні 2004 року відбулася реорганізація кафедри. З її складу відокремилася кафедра «Соціальної педагогіки», яка стала складовою частиною новоутвореного психолого-педагогічного факультету, а кафедру педагогіки та методики викладання історії й суспільних дисциплін після закінчення докторантури знову очолив доцент А.М.Боровик. Станом на 1 січня 2006 року у складі кафедри працювали 9 викладачів: А.М.Боровик – завідувач кафедри, кандидат історичних наук, професор; Т.О.Завада – кандидат педагогічних наук, доцент; А.Г.Тимошенко – кандидат історичних наук, доцент; О.А.Барило – кандидат педагогічних наук, старший викладач; Т.М.Тимошенко – старший викладач; А.В.Католик – асистент; І.О.Кулик – асистент; Н.І.Зайченко – асистент; С.М.Горобець – асистент. Штат навчально-допоміжного персоналу складався з 1 старшого лаборанта.

За час існування кафедри значна частина викладачів захистила дисертаційні дослідження. Кандидатами наук стали Т.О.Завада, Л.М.Завацька, О.П.Віхров, І.В.Дем’яненко, Г.Г.Сутріна, О.Г.Баранков, А.Г.Тимошенко, О.А.Барило, І.О.Кулик, О.В.Пеньковець, Н.І.Зайченко, С.М.Горобець, О.М.Герасимчук, а А.М.Боровик у 2005 році захистив докторську дисертацію на тему «Українізація загальноосвітніх шкіл за часів виборювання державності (1917–1920 рр.)». У лютому 2007 року йому присвоєно вчене звання професора.

З 2010 року традиційним стало проведення на базі кафедри науково-практичної конференції «Фльорівські читання», названої на честь першого директора Чернігівського учительського інституту О.П.Фльорова. Участь у ній беруть викладачі Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка, Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та учителі м.Чернігова і області.

Науковий доробок викладачів кафедри становить близько 400 наукових і науково-методичних публікацій, монографій, статей і повідомлень.

Активну участь співробітники кафедри беруть участь у міжнародних та регіональних науково-практичних конференціях. Кафедра підтримує наукові зв’язки і обмінюється науково-методичною інформацією з провідними навчальними та науково-дослідними установами України – Національним педагогічним університетом імені М.Драгоманова, Ніжинським державним університетом імені Миколи Гоголя, Бердянським державним педагогічним університетом, Інститутом педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Викладачі кафедри тісно співпрацюють зі школами міста, зокрема укладені угоди про співробітництво та плани спільних заходів між кафедрою та методоб’єднаннями вчителів історії та класних керівників ЗНЗ №1, 3, 29, 33, колегіуму №11 та Анисівської школи Чернігівського району.

Станом на 1 травня 2016 року на кафедрі педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін працюють: професор А.М.Боровик, професор О.С.Третяк, професор Г.М.Тимошко, доценти Т.О.Завада, А.Г.Тимошенко, І.О.Кулик, О.В.Максименко, старші викладачі Т.М.Тимошенко, А.В.Католик, І.К.Чугаєва, О.М.Герасимчук, старший лаборант І.К.Чугаєва.

Електронна адреса кафедри – .

 1. Вступ до педагогічної професії
 2. Історія педагогіки
 3. Педагогіка: загальнотеоретичні основи
 4. Дидактика
 5. Методика виховної роботи
 6. Інформатика та обчислювальна техніка
 7. Шкільна історична освіта в Україні та за кордоном
 8. Методичні основи організації навчання історії
 9. Шкільний курс історії України та методика його викладання
 10. Шкільний курс всесвітньої історії та методика його викладання
 11. Методика викладання історії
 12. Методика викладання суспільних наук в школі
 13. Методика навчання правознавства.
 14. Основи педагогічної майстерності
 15. Школознавство
 16. Педагогіка вищої школи
 17. Методика викладання правознавства у ВНЗ
 18. Методика викладання суспільних дисциплін у вищих навчальних закладах
 19. МВІ у вищих навчальних закладах
 20. Методика застосування комп’ютерної техніки у навчальному процесі
 21. Сучасні інформаційні технології у навчальному процесі та наукових дослідженнях
 22. Менеджмент освіти

Borobik

Завідувач кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін

Боровик Анатолій Миколайович

доктор історичних наук, професор.

Народився 20 липня 1949 року у селі Кіптях Козелецького району Чернігівської області. У 1964 – 1968 роках навчався в Путивльському педагогічному училищі Сумської області. Після його закінчення працював учителем початкових класів Нічогівської восьмирічної школи Козелецького району. З 1970 по 1975 роки навчався у Київському державному педагогічному інституті імені О.М.Горького, а після його закінчення працював учителем історії та суспільствознавства Козелецької середньої школи №2. У жовтні 1982 року був обраний на посаду асистента кафедри історії СРСР та УРСР Чернігівського педінституту імені Т.Г.Шевченка. У квітні 1987 року у Спеціалізованій вченій раді Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему «Партійно-радянська преса як джерело дослідження проблем партійного будівництва (1917–1920 рр.)». З листопада 1987 року по вересень 1989 року працював на посаді старшого викладача тієї ж кафедри. У вересні 1991 року Державним комітетом з народної освіти СРСР присвоєно вчене звання доцента. З вересня 1989 року по серпень 1999 року працював на посаді завідувача кафедри, доцента кафедри педагогіки і методики викладання історії і права. З вересня 1999 року по вересень 2002 року – докторант Чернігівського педуніверситету імені Т.Г.Шевченка. У жовтні 2005 року в Спеціалізованій вченій раді Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук на тему «Українізація загальноосвітніх шкіл за часів виборювання державності (1917 – 1920 рр.)». У лютому 2007 року присвоєно вчене звання професора. З 2007 року заступник голови Спеціалізованої вченої ради К 79.053.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальностями 07.00.01 – історія України та 07.00.02 – всесвітня історія у Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т.Г.Шевченка.

Викладає навчальні курси: шкільна історична освіта в Україні та за кордоном, методичні основи організації навчання історії.

Коло наукових інтересів: історія України, історія освіти та методика навчання історії.


Gerasimchuk

Герасимчук Олександр Михайлович

кандидат історичних наук, старший викладач кафедри.

Народився 26 червня 1965 року в с.Вороньки Бобровицького району Чернігівської області. У 1989 році закінчив Чернігівський педінститут імені Т.Г.Шевченка.

2008–2012 роки – аспірант кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін. 7 жовтні 2014 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

З 1 грудня 2014 року – старший викладач кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін.

Викладає навчальні курси: методика виховної роботи, шкільний курс всесвітньої історії та методика його викладання, методичні основи організації навчання історії.

Коло наукових інтересів: аграрна історія Чернігівщини початку ХХ ст.


 

Katolik

Католик Андрій Віталійович

старший викладач кафедри.

Народився 11 травня 1972 року у м.Козелець Чернігівської області. У 1995 році закінчив Чернігівський педінститут імені Т.Г.Шевченка.

2008–2012 роки – аспірант кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін.

З 1 вересня 2012 року – начальник навчально-методичного відділу Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.

Викладає навчальні курси: основи педагогічної майстерності, школознавство.

Коло наукових інтересів: історія земської медицини на Чернігівщині.


Kulik

Кулик Ірина Олександрівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри.

Народилася 22 жовтня 1962 року в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області. У 1984 році закінчила Чернігівський педінститут імені Т.Г.Шевченка.

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. У 2011 році було присвоєно вчене звання доцента.

Викладає навчальні курси: історія педагогіки, шкільний курс історії України та методика його викладання, шкільна історична освіта в Україні та за кордоном.

Коло наукових інтересів: інтерактивні технології навчання. 

 


Tretyak

Третяк Олена Станіславівна

доктор педагогічних наук, професор кафедри.

Народилася 14 квітня 1969 року у м.Чернігові. У 1992 році закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка, отримавши кваліфікацію вчителя історії та суспільствознавства, а у 1997 році – практичного психолога в галузі освіти.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 19.00.05 – «соціальна психологія; психологія соціальної роботи». У Київському інституті вищої освіти НАПН України 2013 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. У 2015 році присвоєно вчене звання професора.

Викладає навчальні курси: соціальна психологія.

Коло наукових інтересів: теорія і методика професійної освіти; педагогіка та психологія професійної освіти; менеджмент та психологія організації.


Підписка на новини

Підписка на розсилку університету НУЧК. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.