Кафедра всесвітньої (до 1998 року – загальної) історії, була утворена на основі поділу кафедри історії в серпні 1975 року. Першим її завідувачем став доцент М.В.Тимчук.1976 року його замінив професор В.М.Мельник, який обіймав цю посаду до жовтня 1984 року. Він викладав курси історії середніх віків, етнічної історії слов’ян, спецкурси «Етнічні проблеми в курсах загальної історії», «Методологія історії».

Історія кафедриНавчальні дисципліниСклад кафедри

Робота кафедри впродовж другої половини 70-х та першої половини 80-х років ХХ ст. була спрямована, передусім, на розробку базових курсів всесвітньої історії, накопичення спеціальної літератури, підготовку висококваліфікованих наукових кадрів. Багато часу приділялося виховній роботі на факультеті. Всі члени кафедри були лекторами обласної організації товариства «Знання».
Викладачі та студенти брали активну участь у всесоюзних і республіканських наукових конференціях, досягали на них значних успіхів. Активно працювали студентські гуртки археологів, екскурсоводів, з історії мистецтва та міжнародної проблематики. Щорічно кафедра організовувала археологічну практику для студентів у складі Південно-донської експедиції Ленінградського інституту археології АН СРСР та Слов’янської експедиції Київського інституту археології АН УРСР. Традиційно підтримувався зв’язок із школою м. Седнів, постійними були спільні засідання викладачів кафедри та шкільної ради, регулярно проводилася профорієнтаційна робота.

90-ті роки ХХ ст. стали новим періодом в історії кафедри. Суттєвий перегляд навчальних планів та програм, відкриття на історичному факультеті нових спеціальностей (коли історія поєднується з українознавством, соціальною педагогікою, психологією, туристично-краєзнавчою роботою, історією релігії та церкви, правознавством, англійською мовою та літературою), запровадження ступеневої системи підготовки фахівців, поставили перед колективом кафедри нові завдання.

З вересня 1995 року професора В.О.Дятлова на посаді завідувача кафедри змінив професор К.М.Ячменіхін, який раніше працював на кафедрі історії слов’ян. Докторську дисертацію на тему «Військові поселення в Росії: адміністративно-господарська структура» він захистив 1994 року. Перу історика належить 80 публікацій з історії та джерелознавства Росії та України першої половини ХІХ ст.

Вже традиційним стало проведення на базі кафедри всесвітньої історії Міжнародної наукової конференції «Російська імперія в історичній ретроспективі» (спільний проект з Білгородським національним університетом) зокрема, шоста конференція відбулася у травні 2011 року. Участь в ній постійно беруть провідні науковці України, Росії, Білорусі та Польщі, апробують свої дослідження молоді науковці. Результати роботи конференції регулярно публікуються у «Віснику Чернігівського національного педагогічного університету: Серія: Історичні науки».

На кафедрі працює спецсемінар під керівництвом професора К.М.Ячменіхіна, в якому вивчаються питання соціально-економічної та політичної історії Росії ХІХ – ХХ ст. У спецсемінарі беруть участь студенти старших курсів, студенти магістратури, аспіранти та молоді викладачі. Успішно працюють на кафедрі і проблемні дослідницькі групи.

На сьогодні кафедра забезпечує викладання 38 учбових дисциплін в Навчально-науковому інституті історії, етнології та правознавства та три спецкурси у магістратурі. Науковий доробок викладачів кафедри всесвітньої історії – близько 800 наукових та науково-методичних публікацій – монографій, статей, тез доповідей і повідомлень.

2010 року на базі кафедри створений Центр історичної русистики імені О.Л.Нарочницького.

У 2015 році, після ліквідації кафедри Центрально-Східної Європи, її працівники увійшли до складу кафедри всесвітньої історії.  

На сьогодні на кафедрі працюють: професори К.М.Ячменіхін, В.О.Дятлов, доценти А.В.Ващенко, О.Г.Воронко, Д.К.Гринь, Г.С.Доманова, І.І.Еткіна, М.К.Кеда, О.О.Коваленко, І.В.Кондратьєв, Л.А.Павленко, Т.В.Соломенна, О.Б.Стрілюк, О.Ф.Тарасенко, старші викладачі В.А.Казимір та О.Ю.Приходьон. Старшими лаборантами кафедри працюють Н.М.Грищенко та О.Ю.Шастіна.

 1. Історія стародавнього Сходу.
 2. Історія стародавньої Греції та Риму
 3. Історія середніх віків країн Європи та Америки
 4. Історія країн Азії та Африки у середні віки
 5. Історія країн Європи та Америки у Ранній Новий час
 6. Нова історія країн Європи та Америки
 7. Нова історія країн Азії та Африки
 8. Новітня історія країн Європи та Америки першої половини ХХ ст.
 9. Новітня історія країн Європи та Америки другої половини ХХ – початку ХХІ ст.
 10. Новітня історія країн Азії та Африки (1918 – 1945)
 11. Новітня історія країн Азії та Африки (1945 – 2015)
 12. Історія Росії доби Середньовіччя і Раннього Нового часу
 13. Історія  Росії Нового і Новітнього часу
 14. Історія християнства. Католицизм. Протестантизм.
 15. Історія релігій Сходу
 16. Історіографія всесвітньої історії
 17. Тенденції розвитку сучасної історіографії
 18. Історія міжнародних відносин
 19. Історія світових цивілізацій
 20. Сучасні політичні технології
 21. Суспільно-політичні доктрини сучасності
 22. Європейська інтеграція: історія і сучасність
 23. Конфліктологія
 24. Глобальні проблеми сучасності
 25. Структури повсякденності
 26. Вступ до спеціальності
 27. Новітня історія країн Центрально-Східної Європи
 28. Історія науки і техніки
 29. Історія Білорусії
 30. Демографія
 31. Етнічні особливості Чернігівщини
 32. Етнічні процеси в Україні у ХХ ст. Історія країн Центрально-Східної  Європи Раннього Нового часу
 33. Історія країн Центрально-Східної Європи ХІХ ст.
 34. Історія Росії ХХ – ХХІ ст.
 35. Історія країн
 36. Центрально-східної Європи у середні віки і ранній Новий час (VІІ – ХVІІ ст.)
 37. Історія країн Центрально-Східної Європи першої половини ХХ ст. (1900 – 1939 рр.)
 38. Історія країн Центрально-Східної Європи ХVІІ – ХVІІІ ст.

Yacmenixin

Завідувач кафедри всесвітньої історії

Ячменіхін Костянтин Михайлович

Доктор історичних наук, професор.

Народився 15 червня 1948 року у місті Баку (Азарбайджан) в родині військовослужбовця. 1973 року закінчив історичний факультет Мордовського державного університету імені М.П.Огарьова, після чого деякий час працював у Чернігівському міському комітеті комсомолу, закладах культури, рік провів на військовій службі у Підмосков’ї.

1978 року на посаді вчителя історії Чернігівської середньої школи №8 розпочалася його педагогічна діяльність; за сумісництвом викладав на історичному факультеті Чернігівського педінституту імені Т.Г.Шевченка. 1982 року К.М.Ячменіхін вступив до аспірантури Московського державного університету імені М.В.Ломоносова, де почав готувати кандидатську дисертацію під керівництвом доктора історичних наук, професора кафедри історії Росії ХІХ – початку ХХ століття В.О.Федорова.

1986 року він захистив кандидатську дисертацію на тему “Новгородські військові поселення: адміністративно-господарська структура (1816 – 1831)”. Після закінчення аспірантури працював на кафедрі історії СРСР та УРСР Чернігівського педінституту імені Т.Г.Шевченка на посаді старшого викладача, а потім доцента.

Важливим кроком творчої біографії К.М.Ячменіхіна стало перебування протягом 1991–1993 років у докторантурі Московського державного університету імені М.В.Ломоносова. Підсумком тривалих студій стала докторська дисертація на тему “Військові поселення в Росії: адміністративно-господарська структура”, яку він успішно захистив у квітні 1994 року.

У 1993–1995 роках К.М.Ячменіхін працював на кафедрі історії слов’ян, а з вересня 1995 року очолив кафедру всесвітньої історії Чернігівського педінституту імені Т.Г.Шевченка. Того ж року йому було присвоєно вчене звання професора. Значною популярністю користується спецсемінар К.М.Ячменіхіна з історії Росії ХІХ – початку ХХ століття, у якому беруть участь студенти старших курсів, студенти магістратури, аспіранти й молоді викладачі.

Під керівництвом К.М.Ячменіхіна підготовлено і захищено десять кандидатських дисертацій; він є заступником голови спеціалізованої вченої ради К 79.053.01 у Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т.Г.Шевченка та членом спеціалізованої вченої ради Д 64.051.10 у Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна.

Викладає навчальні курси: історіографія всесвітньої історії, історія Росії XVIII – початку ХХ століття.

Коло наукових інтересів: політична та соціальна історія Росії ХІХ – початку ХХ століття.


 

 

VoronkovВоронко Олег Григорович

Кандидат історичних наук, доцент.

Народився 29 жовтня 1969 року у місті Ізмаїлі Одеської області. 1992 року закінчив Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «історія, суспільствознавство та радянське право».

Впродовж 1992–1995 років навчався в аспірантурі Чернігівського педінституту (науковий керівник – доктор історичних наук, професор М.К.Бойко). З 1995 року по 2005 рік працював викладачем кафедри історії слов’ян.

У 1998 році в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України захистив кандидатську дисертацію на тему «Розвиток етнодемографічних процесів та формування соціальної структури суспільства в Україні 20-х рр. ХХ ст.».

2003 року присвоєно вчене звання доцента. З 2005 року по 2010 рік – доцент кафедри етнології та краєзнавчо-туристичної роботи.

У 2007-2010 роках перебував у докторантурі Чернігівського педуніверситету (науковий консультант – член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор В.І.Наулко). Готує до захисту докторську дисертацію на тему: «Етнічні процеси в Україні у другій половині ХХ століття».

З 2000 року по 2002 рік працював заступником декана історичного факультету ЧДПУ з навчальної роботи. У 2004-2005 роках виконував обов’язки завідувача кафедри історії слов’ян ЧДПУ. З З 2010 року по 2015 рік завідував кафедрою історії Центрально-Східної Європи Інституту історії, етнології та правознавства імені О.М.Лазаревського ЧНПУ.

Викладає навчальні курси: «Історія країн Центрально-Східної Європи раннього нового часу», «Історія Білорусі», «Демографія», «Етнічні процеси в Україні у ХХ столітті», «Етнічні регіони України».

Коло наукових інтересів: історія слов’ян нового і новітнього часу, етнологія, етнодемографія, етносоціологія, етнічна історія України ХХ – початку ХХІ століть, українська діаспора близького і далекого зарубіжжя у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть.

  


 

Domanova

Доманова Ганна Сергіївна

Кандидат історичних наук, доцент.

Народилася 18 червня 1975 року у місті Чернігові. У 1997 році закінчила Чернігівський педінститут імені Т.Г.Шевченка.

У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Викладає навчальні курси: історія Стародавнього Сходу (первісне суспільство, Стародавній Схід), Нова історія країн Європи та Америки (ХVІІ – перша половина ХІХ ст.).

Коло наукових інтересів: Міське самоврядування на Лівобережній Україні (ХVІІ – ХVІІІ ст.).

 


Dyatlov

Дятлов Володимир Олександрович

Доктор історичних наук, професор.

Народився 5 січня 1951 року на Новгород-Сіверщині. Після закінчення школи вступив до Харківського державного університету (нині Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна), який закінчив 1977 року, отримавши диплом зі спеціальності “Історія”. 1977 року почав працювати асистентом на кафедрі загальної історії Чернігівського педінституту імені Т.Г.Шевченка.

1983 року захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Харківського державного університету. У 1982-1985 роках – старший викладач кафедри загальної історії, з 1985 року – працював на посаді доцента. 15 квітня 1987 року йому було присвоєне вчене звання доцента.

Із вересня 1987 року до липня 1995 року – завідувач кафедри загальної історії. Із 1995 року обіймав посаду проректора університету з наукової роботи, доцента кафедри всесвітньої історії. 1996 року стажувався у Потсдамському університеті (Німеччина), де вивчав досвід організації наукової та навчально-методичної роботи в Німеччині. 1998 року захистив докторську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського НАН України.

З 1998 року – професор кафедри всесвітньої історії. 2010 року призначений першим проректором Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.

Викладає курс нової історії країн Європи і Америки, розробив і читає авторський спецкурс із історичної комунікології для магістрантів, керує курсовими, дипломними та магістерськими роботами.

Підготував програму з курсу історіографії всесвітньої історії, затверджену Міністерством освіти і науки України, а також програми та навчальні посібники з історії середніх віків, Нової історії країн Європи і Америки.

Входить до Експертної ради з історичних наук Міністерства освіти і науки. В.О.Дятлов бере участь у редколегіях трьох фахових наукових видань, член Міжнародної наукової асоціації істориків-дослідників раннього Нового часу. Регулярно виступає з лекціями перед учителями області на методичних семінарах і в Чернігівському обласному інституті підвищення кваліфікації і перепідготовки працівників освіти.

Нагороджений численними грамотами та нагородами. Перу історика належать близько 100 історичних праць. Під його керівництвом захищено 7 кандидатських дисертацій; він є головою спеціалізованої вченої ради К 79.053.01 у Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т.Г.Шевченка.

Викладає навчальні курси: нова історія країн Європи і Америки, спецкурс з історичної комунікології.

Коло наукових інтересів: історія європейської Реформації XVI ст., історія Німеччини, культура комунікації Середньовіччя та раннього модерну.


Etkina

Еткіна Ірина Ігорівна

Кандидат історичних наук, доцент.

Народилася 12 листопада 1975 року у місті Чернігові. У 1998 році закінчила Чернігівський педуніверситет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «історія та психологія».Упродовж 1998–2003 років працювала учителем історії в середній школі №20 міста Чернігова.

У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. 2015 року присвоєно вчене звання доцента.

Викладає навчальні курси: Історія країн Центрально-Східної Європи першої половини ХХ ст. та Модерна історія Росії.

Коло наукових інтересів: історія Української революції 1917 – 1921 рр., історія українського села ХХ ст.


Keda

Кеда Марина Костянтинівна

Кандидат історичних наук, доцент.

Народилась 23 жовтня 1975 року в місті Чернігові. Навчалась у чернігівській ЗОШ №3. У 1998 році закінчила історичний факультет Чернігівського педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.

У 1998–1999 роках працювала на посаді лаборанта кафедри англійської філології. З 1999 року навчалась в аспірантурі при кафедрі всесвітньої історії.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію «Михайло Назарович Петров (1826–1887) та його внесок в історичну науку». З вересня 2005 року – асистент, з лютого 2006 року – старший викладач, з 2009 – доцент кафедри всесвітньої історії. З 2010 року заступник директора Інституту історії, етнології та правознавства імені О.М.Лазаревського з наукової роботи (з 2015 року – з наукової роботи та міжнародних зв'язків).

Очолює Чернігівський міський історичний клуб «Геродот». Засновник та голова редколегії збірника студентських наукових праць «Juvenia Studia».

У 2011 році отримала вчене звання доцента. З 2015 року в рамках програми Європейського Союзу Еразмус+ очолила проект «The Concept of Europe».

Викладає навчальні курси: історія Середніх віків та раннього Нового часу країн Європи та Америки, «Концепт Європи: від ідеї до реалізації», «The Origin of Modern Europe: cultural dimension».

Коло наукових інтересів: історія та історіографія модерної Європи.


Kovalenko

Коваленко Ольга Олександрівна

Кандидат історичних наук, доцент.

Народилася 16 жовтня 1983 року у місті Чернігові. У 2006 році закінчила Чернігівський педуніверситет імені Т.Г.Шевченка.

У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Викладає навчальні курси: історія стародавньої Греції та Риму.

Коло наукових інтересів: консервативний напрям у вітчизняній історіографії та суспільно-політичному житті.

 


Kondratev

Кондратьєв Ігор Вікторович

кандидат історичних наук, доцент.

Народився 30 травня 1972 року у місті Дзержинськ Горьківської (зараз – Нижегородської) області Російської Федерації. У 1994 році закінчив Чернігівський педінститут імені Т.Г.Шевченка. У 1994 році викладав історію у Чернігівській  середній школі №6.

Протягом 1994-1997 років навчався в аспірантурі при кафедрі історії та археології України Чернігівського педінституту імені Т.Г.Шевченка. Деякий час працював старшим науковим співробітником кафедри історії та археології України.З 1998 року – асистент, старший викладач, доцент кафедри всесвітньої історії.

У 2005 році в Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

З 2015 року навчається в докторантурі.

Викладає навчальні курси: історія країн Азії та Африки у Середні віки, історія релігій Сходу, Нова історія країн Азії та Африки, історія християнства, курс «Глобальні проблеми сучасності».

Коло наукових інтересів: історія української шляхти XV–XVII ст.


Pavlenko

Павленко Людмила Анатоліївна

Кандидат історичних наук, доцент.

Народилася 16 листопада 1971 року у місті Чернігові. У 2001 році закінчила Чернігівський педуніверситет імені Т.Г.Шевченка.

У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Викладає навчальні курси: історія країн Європи та Америки другої половини ХІХ – поч. ХХ ст., структури повсякденності, історія світових цивілізацій, Новітня історія країн Європи та Америки.

Коло наукових інтересів: історія України 20-х рр. ХХ ст., чеська колонізація українських земель, структури повсякденності та гендерна проблема в країнах Європи та Америки у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. 


Prihodon

Приходьон Олена Юріївна

Кандидат історичних наук, старший викладач.

Народилася 25 липня 1985 року у місті Чернігові. У 2008 році закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка.

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Викладає навчальні курси: Історія Росії у середні віки та ранній новий час, Історія Росії у новий час.

Коло наукових інтересів: історія Росії та Російської православної церкви ХІХ – початку ХХ ст., соціотопографія міст Чернігівської губернії.


Solomena

Соломенна Тетяна Валеріївна

Кандидат історичних наук, доцент.

Народилася 21 липня 1972 року у Чернігові. 1996 року закінчила Чернігівський педінститут імені Т.Г.Шевченка.

У 2004 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

У 2010-2012 роках навчалась в Дипломатичній академії України при Міністерстві закордонних справ України за спеціальністю зовнішня політика.

Викладає навчальні курси: історія міжнародних відносин, соціологія релігії, сучасні політичні технології, євроінтеграція: історія і сучасність.

Коло наукових інтересів: сучасні проблеми світової політики, історія Росії першої чверті ХІХ ст., інтеграційні процеси в Європі; Євроінтеграційний поступ України.


Streluk

Стрілюк Олена Борисівна

Кандидат історичних наук, доцент.

Народилася 5 березня 1977 року у місті Чернігові. У 2000 році закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка.

У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Викладає навчальні курси: новітня історія країн Азії та Африки, суспільно-політичні доктрини сучасності.

Коло наукових інтересів: історія Російської імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст.


TarasenkoТарасенко Олександр Федорович

Кандидат історичних наук, доцент.

Народився 13 листопада 1967 року у селі Рожнєв Лог Ребрихинського району Алтайського краю. У 1991 році закінчив Львівське вище військово-політичне училище.

У 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

У 2011-2014 роках перебував у докторантурі при кафедрі давньої та нової історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає навчальні курси: Історія Центрально-Східної Європи ХІХ ст. та Модерна історія Росії.

Коло наукових інтересів: історія Центрально-Східної Європи нового часу, історія Церкви.


Shara

Шара Любов Миколаївна

Кандидат історичних наук, доцент.

Народилася 6 грудня 1975 року у селі Конятин Сосницького району Чернігівської області. 1998 року закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка.

2003 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, 2006 року – присвоєно вчене звання доцента.

Викладає навчальні курси: «Історія країн Центрально-Східної Європи у середні віки і ранній Новий час».

Коло наукових інтересів: проблеми формування та функціонування міського громадського управління у Чернігові другої половини ХІХ – початку ХХ ст.


Ciplyak

Ципляк Наталія Олегівна

старший викладач кафедри етнології та краєзнавчо-туристичної роботи.

Народилася 29 травня 1976 року у місті Чернігові. У 1998 році закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, у 1999 році ― магістратуру. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Викладає навчальні курси: історія України.

Коло наукових інтересів: краєзнавство (історія Чернігівщини), розвиток духовної освіти наприкінці XVIII ― поч. XX ст.


 

Shstina

Шастіна Олена Юріївна

Старший лаборант.

Народилася 30 липня 1986 року в місті Чернігові. У 2008 році закінчила Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка.

З 2010 року працює старшим лаборантом кафедри всесвітньої історії.

 

 

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету НУЧК. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.