Кафедра іноземних мов створена 1 вересня 1965 року. У різні часи кафедру очолювали старший викладач Т.Д.Роговик, кандидат філологічних наук, доцент М.С.Градобик, кандидат філологічних наук, доцент С.Н.Шаволіна, кандидат філологічних наук, доцент В.В.Куций, кандидат педагогіних наук, доцент В.П.Іванишина, кандидат педагогічних наук, доцент Т.О.Стеченко.

 

Історія кафедриНаукова діяльністьНавчальна роботаСклад кафедри

У межах цієї кафедри структуровано секцію англійської філології, що згодом виокремилася в кафедру англійської філології історичного факультету Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г.Шевченка. До 1996 року викладачі кафедри забезпечували викладання іноземних мов лише для студентів немовних спеціальностей, а з 1996 по 2006 – викладання дисциплін для спеціалізації «Початкове навчання і англійська мова».

У 2006 році кафедра стає структурним підрозділом філологічного факультету й водночас розширюється завдяки створенню секції «Німецька мова».

Штат кафедри

На кафедрі працює 13 викладачів, серед яких 4 кандидати педагогічних наук, доценти, 1 кандидат педагогічних наук, доцент кафедри та 8 викладачів.

Основними напрямки наукових досліджень кафедри є «Пріоритетні напрями формування в студентів вищих навчальних закладів професійної іншомовної компетентності» та «Інноваційні методи, прийоми та засоби навчання німецької мови як другої іноземної».

Кафедра підтримує тісні зв’язки зі школами міста й області, з Інститутом Гете, зі спорідненими факультетами й кафедрами вищих навчальних закладів України (м.Києва, м.Ніжина, м.Тернополя, м.Львова та ін.).

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

  • «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
  • «Ділова іноземна мова»
  • «Основи наукової комунікації іноземною мовою»
  • «Вища освіта України і Болонський процес»
  • «Практика усного та писемного мовлення англійською мовою»
  • «Практична граматика»
  • «Практичний курс другої іноземної мови (німецької)»

Науково-методичний потенціал та професіоналізм колективу кафедри дозволяє забезпечувати якісну підготовку спеціалістів з англійської мови на спеціальності «Українська мова і література та англійська мова і зарубіжна література» та з німецької мови на спеціальності «Мова і література (англійська)».

gorodnicha

Завідувач кафедри іноземних мов

Городнича Лариса Віталіївна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка та аспірантуру Київського національного лінгвістичного університету. Захистила дисертацію в Київському національному лінгвістичному університеті на тему: «Диференційоване навчання молодших школярів аудіювання англійського мовлення з використанням комп’ютера».

Розробила комп’ютерну програму "Yippee” для навчання учнів 4-х класів англомовного аудіювання.

Викладає навчальні курси: Практика усного та писемного мовлення англійською мовою, Практична граматика, Основи наукового дослідження іноземною мовою.

Коло наукових інтересів: практична граматика, сучасні технології навчання іноземної мови, проблеми підготовки сучасного вчителя іноземної мови.

Опубліковано понад 25 наукових праць.


1 stechenko

Стеченко Тетяна Олександрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, декан філологічного факультету.

Народилася 17 квітня 1973 року у м.Чернігові. У 1999 закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Англійська мова та література» і здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та літератури.

Протягом 1999 – 2001 рр. працювала викладачем кафедри англійської філології ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка.

2004 року в Київському національному лінгвістичному університеті захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Формування професійно орієнтованої англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів».

У 2006–2009 рр. працювала заступником декана з навчальної роботи філологічного факультету ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка. З 2009 року – декан філологічного факультету. 

Викладає навчальні курси: практична граматика, вища освіта України і Болонський процес.

Коло наукових інтересів: професійно-орієнтована англомовна граматична компетенція, інформаційна культура майбутніх учителів іноземних мов.


13 kopil

Торубара Оксана Анатоліївна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Народилася у місті Чернігові 14 березня 1978 року. У 2000 році закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Англійська мова та література».

Закінчила аспірантуру Киівського національного лінгвістичного університету. У 2012 році захистила дисертацію "Формування самоосвітньої компетентності у студентів немовних спеціальностей з використанням інформаційно-комунікаційних технологій" (13.00.04 – теорія та методика професійної освіти).

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації – 15 років.

Веде активну наукову роботу: бере участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, підготувала низку відгуків на автореферати дисертацій, виступала в якості офіційного опонента на захисті дисертаційних досліджень.

Автор 20 наукових статей, навчально-методичних посібників "Meet Matilda”, "English for Mathematicians”, розділу в колективній монографії. Член IATEFL Ukraine, співпрацює з U.S. Peace Corps, British Council.

Викладає навчальні курси: практика усного та писемного мовлення англійською мовою, англійська мова для професійного спілкування, англійська мова для наукової комунікації, міжнародні системи оцінювання якості мовної освіти.

Коло наукових інтересів:методика викладання іноземних мов на немовних факультетах, формування самоосвітньої компетентності студентів при вивченні англійської мови для професійного спілкування, використання інформаційних технологій в навчанні, проблеми оцінювання якості мовної підготовки.


gritsik

Грицик Надія Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

У 2008 році закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та зарубіжної літератури за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)".

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. 

У жовтні 2015 року стажувавалась на кафедрі філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної освіти імені К.Д.Ушинського та отримала довідку державного зразка. 

У 2016 році склала міжнародний іспит з англійської мови та отримала сертифікат міжнародного зразка, який підтверджує володіння англійською мовою на рівні C1(Advanced). 

У 2016 році навчалась у відділлі ESOL Кембриджського університету здобула та здобула Сертифікат CELTA (CertificateinEnglishLanguageTeachingtoAdults), який має міжнародне визнання та дозволяє працювати викладачем англійської мови у світових інституціях.

У 2016 навчалась у Західно-Фінляндському Коледжі Університету Турку щодо організації навчального процесу в закладах освіти Фінляндії та отримала диплом міжнародного зразка.

У 2017 році присвоєно вчене звання доцента. 

Дисципліни, що викладає: англійська мова за професійним спрямуванням (ESP), основи наукової комунікації англійською мовою (EAP).

Сфера наукових інтересів: професійна підготовка вчителя іноземної мови, інноваційні підходи викладання іноземної мови, професійно-орієнтована іншомовна освіта.

Додаткові відомості: Грицик Н.В. є членом IATEFLUkraine (Українське відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної), співпрацює з BritishCouncil. Автор понад 50 наукових статей, серед яких є публікації, що входять до міжнародних науко-метричних базах даних WebofScience та Scopus, численних навчальних програм для студентів, навчально-методичного посібника "WelcometoGreatBritain” та 2 навчальних посібників "EnglishforAthletes”.


1 vasileva

Васильєва Олена Григорівна

Кандидат філологічних наук, доцент.

Закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. 

Працювала в ЗОШ №1 м. Чернігова. З 2000 р. працює в Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т.Г.Шевченка. Впродовж 2002-2005 рр. навчалась в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету, де у 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Концептуальна семантика субстантивних композитів-бахуврихі (на матеріалі антропосемічної лексики сучасної англійської мови) за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.

З 2007 р. – доцент, з 2010 по 2015 роки завідувала кафедрою германської філології.

Викладає навчальні курси: практика усного та писемного мовлення англійською мовою, дискурс і теорія комунікації, вступ до когнітивної лінгвістики, історія лінгвістичних вчень, основи лінгвістичного аналізу мовних та мовленнєвих одиниць.

Коло наукових інтересів: концептуальні та національно-мовні картини світу; лінгвокогнітивні та комунікативні особливості одиниць мови та мовлення. 


kashpur

Кашпур Світлана Іванівна

Викладач кафедри іноземних мов.

У 2013 році з відзнакою закінчила філологічний факультет Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка та здобула кваліфікацію філолога. Вчителя української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури.

З 2013 року працює на філологічному факультеті.

З 2013 по 2017 рік була викладачем кафедри української мови і літератури та кафедри германської філологіїфілологічного факультету ЧНПУ.

З 2016 року - викладач кафедри іноземних мов.

Викладає курси: практична граматика англійської мови, практика усного та писемного мовлення англійською мовою.

Коло інтересів: лексика сучасної англійської мови, методика викладання англійської мови.


kiyan

Киян Інна Василівна

Народилася в Чернігові.

Закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка в 1997 році.

2008-2011рр. навчалася в аспірантурі в Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки.

Викладає курси: іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням, ділова іноземна мова (англійська), практичний курс іноземної мови (англійської) для дослідників, основи наукової комунікації іноземною мовою (англійською).

Коло наукових інтересів: методика викладанння англійської мови, педагогіка вищої школи.


11 litvin

Літвін Ірина Миколаївна

Викладач.

Народилася 10 лютого 1973 року у місті Івано-Франківськ. У 1996 році закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка.

З 2008 по 2011 рік - аспірантка кафедри методики навчання іноземних мов Київського національного лінгвістичного університету.

Викладає навчальні курси: Практика усного та писемного мовлення, Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах.

Коло наукових інтересів: формування англомовної аудитивної компетенції у майбутніх учителів з використанням відеофонограми.


NoPhoto

Лугова Анна Олександрівна

Викладач кафедри іноземних мов.

Народилася у місті Чернігові. Закінчила Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію філолога. Викладача англійської мови і зарубіжної літератури.

Викладає курси: Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням,фонетика англійської мови, граматика англійської мови.

Коло наукових інтересів: викладання іноземної мови (іспанської) як другої іноземної.


panziga

Панзига Оксана Миколаївна

Викладач.

Народилася 04 квітня 1979 року у с.Виблі Куликівського району Чернігівської області. У 2001 році закінчила Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (німецька, англійська)» і здобула кваліфікацію вчителя мови і літератури (німецької, англійської).

Протягом 2001 – 2005 рр. працювала викладачем кафедри німецької мови НДПУ імені Миколи Гоголя. 2005 року продовжила свою трудову діяльність викладачем кафедри англійської філології ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка.

З 2008 року – викладач кафедри іноземної мови філологічного факультету ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка. У 2012 – 2015 навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету.

Викладає навчальні курси: практичний курс другої іноземної (німецької) мови.

Коло наукових інтересів: рецептивні мовні компетентності, самостійна робота, друга іноземна (німецька) мова.


3 popsuy

Попсуй Анатолій Васильович

Старший викладач.

На факультеті працює з 2002 року.

Освіта: Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В. Гоголя, факультет іноземних мов, спеціальність "Німецька та англійська мови” (1996); аспірантура за спеціальністю "Загальна педагогіка та історія педагогіки” в ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка (2006-2009). 

Викладає курси дисциплін: німецька мова за професійним спрямуванням та практичний курс другої іноземної (німецької) мови

Наукові інтереси: педагогіка та методика викладання іноземних мов.


8 ushakova

Ушакова Людмила Іванівна

Викладач кафедри іноземних мов.

Народилася у селі Рудка Чернігівського району. У 1993 році закінчила Ніжинський педагогічний інститут імені М.В.Гоголя, факультет іноземних мов.

В університеті працює з 2006 року.

У 2016 році закінчила аспірантуру Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка

Викладає навчальні курси: практичний курс другої іноземної (німецької) мови.

Коло наукових інтересів: викладання другої іноземної мови.


yutsevych

Юцевич Ірина Сергіївна

Викладач.

Закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка і здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та літератури.

З 2009 року працювала в бюро перекладів "Євротранс" (Чернігів), та в Міжнародній агенції перекладів та інформаційних технологій", член Всеукраїнської спілки викладачів англійської мови "TESOL-Ukraine". Розробила та забезпечує технічну підтримку сайту філологічного факультету, займалася розробкою додатків до дипломів міжнародного зразка для філологічного факультету. 

Викладає навчальні курси:Інформаційні технології в навчанні іноземних мов, практична фонетика.

Коло наукових інтересів:використання інформаційних технологій у вивченні мов, лінгвокраїнознавство.

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету НУЧК. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.