Кафедри української мови і літератури на філологічному факультеті створенo 2006 року. Її мета - забезпечення підготовки висококваліфікованих спеціалістів, розвиток творчого потенціалу студентів, плекання патріотів України, формування духовно багатої особистості, з притаманними їй високою культурою, широким фаховим кругозором, високими моральними ідеалами. 

Історія кафедриНаукова діяльністьСклад кафедри

Кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Жила Світлана Олексіївна – науковець з великим стажем культурологічної, науково-дослідної та педагогічної роботи.

Кафедра забезпечена кадрами вищої кваліфікації: працюють 2 доктори (Жила С.О., Іващенко В.Л.), 6 кандидатів наук та доцентів (Хомич Т.Л, Лілік О.О., Шуміло С.М., Сазонова О.В., Борисенко В.В., Красавіна В.В.).

Колектив кафедри працює над комплексною темою "Актуальні проблеми вивчення української мови і літератури в школі та ВНЗ”, якій підпорядковані індивідуальні теми кожного дослідника – висококваліфікованого спеціаліста, яскравої особистості.

У процесі виконання поставлених завдань кафедра чітко визначила основні напрями своєї роботи на найближче п’ятиріччя. Це – міцнення якісного складу викладачів; забезпечення структурно-логічного зв’язку кожної навчальної дисципліни в загальному теоретичному просторі; методичне забезпечення кожного предмета та форми навчання посібниками, розробками, рекомендаціями, технічними засобами навчання, розвиток наукових інтересів юних філологів та залучення найбільш активних до самостійної дослідницької роботи; повсякденне виховання в студентської молоді почуття невіддільності від загальної сучасної української історії, усвідомлення особистої відповідальності в будівництві незалежної української держави.

Нові викладачі внесли в інтелектуальну, професійно-педагогічну атмосферу творчу ініціативу, досвід попередньої роботи, власні наукові інтереси та дослідження. Науковцями кафедри опубліковано монографії, посібники для вчителів із грифом Міністерства освіти і науки України, низку методичних посібників та рекомендацій для словесників, статті у фахових журналах та науково-практичних збірниках. Кафедра має творчий потенціал і перспективу розвитку. Налагоджено наукові зв’язки між кафедрою та Інститутом педагогіки АПН України, Інститутом літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України.

1 jila

Завідувач кафедри української мови і літератури

Жила Світлана Олексіївна

Доктор педагогічних наук, професор.

Народилася 28 червня 1955 року. Закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут 1976 року.

2000–2003 роки – докторант Чернігівського державного педагогічного університету.

2005 року захистила докторську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська література). Тема дисертації: “Теорія і практика вивчення української літератури у взаємозв’язках із різними видами мистецтв у старших класах загальноосвітньої школи”.

Із 2006 року очолює кафедру української мови і літератури.

Викладає навчальні курси: "Історія української літератури", "Усна народна поетична творчість", "Методика викладання української літератури у ВНЗ".

Читає спецкурси: "Вивчення української літератури у взаємозвʼязках із суміжними мистецтвами".

Наукові інтереси:

- специфіка художнього сприймання різних видів мистецтв;

- методичні основи паралельного вивчення літературного й музичного творів;

- літературна освіта школярів і студентів засобами театрального мистецтва;

- літературний розвиток учнів і студентів засобами кіномистецтва;

- педагогічна технологія вивчення літературного твору на культурологічних засадах;

- культурологічний аналіз і інтерпретація художнього тексту;

- теорія діалогової взаємодії, зокрема внутрішньо діалогового розуміння культурних цінностей (діалог митця зі світом - діалог автора з самим собою;

- діалог художнього твору з реципієнтом – діалог реципієнта із собою – діалог реципієнтів один із одним).

Наукові досягнення: автор більш аніж 150 публікацій, із яких одноосібна монографія, 7 навчально-методичних посібників для вчителів і студентів (серед них два рекомендовані Міністерством освіти і науки України, один Інститутом педагогіки АПН України), статті у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 4 методичні рекомендації, статті у науково-методичних збірниках. Запропоновано у співавторстві з творчим колективом (керівник Н.Й.Волошина) проект програми з української літератури для 5–12 класів загальноосвітньої школи, у якому реалізуються ідеї культурологічного підходу, розроблено нову рубрику "Мистецькі аналогії", метою якої є формування духовної культури школяра в тісному звʼязку з культурою народу, розвиток особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, здатності до сприймання, розуміння й творення художніх образів, потреби в художньо-творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні.


2 homich

Хомич Тетяна Леонідівна

Кандидат філологічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри української мови і літератури.

Народилася 20 липня 1981 р. у с. Пушкарі Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Одружена, має сина Ростислава й доньку Софію.

2003 року закінчила філологічний факультет Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя й одержала диплом з відзнакою зі спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література” та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури та художньої культури.

2004 року закінчила магістратуру й одержала диплом з відзнакою зі спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література” та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови і літератури.

2008 р. вступила до аспірантури Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (спеціальність – 10.02.01 – українська мова), яку закінчила 2010 року. 21 вересня 2010 року захистила дисертацію «Інтенсивний і параметричний компоненти в семантичній структурі конотованих лексичних одиниць». 2011 року одержала диплом кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.02 – українська мова. 2014 року отримала диплом і вчене звання доцента.

Викладає навчальні курси: «Вступ до мовознавства», «Українська діалектологія», «Історична граматика української мови», «Сучасна українська літературна мова: Фонетика. Фонологія. Фономорфорфологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія», Сучасна українська літературна мова: Морфеміка. Словотвір. Морфологія».

Коло наукових інтересів: ареальна лінгвістика, структурна семантика, фразеологія, словотвір, морфологія.

Керує студентськими науковими роботами, які виборюють перші місця на всеукраїнських конкурсах.

Має понад 50 друкованих праць, серед них: монографія «Конотативна лексична семантика: інтенсивний і параметричний складники» та 7 навчальних посібників для студентів-філологів, деякі з яких мають гриф Міністерства освіти і науки України.


4 shumilo

Шуміло Світлана Михайлівна

Кандидат філологічних наук, доцент.

Народилася 3 березня 1981 року в місті Тара Омської області, Росія. Закінчила Омський державний університет імені Достоєвського 2003 року.

Із 2003 по 2006 рік навчалася в аспірантурі ОмДУ імені Достоєвського.

2007 року захистила кандидатську дисертацію «Литературный стиль Эпифания Премудрого: проблемы приемственности и самобытности» (спеціальність 10.01.01 – Русская литература ). Того ж року переїхала до Чернігова, нострифікувалася в Харківському національному університеті імені В.М.Каразіна. 

2013 року вступила до докторантури Відділу давньоруської літератури Інституту російської літератури Російської академії наук.

Викладає навчальні курси: «Історія української літератури (давньої)», «Старослов’янська мова», «Вступ до літературознавства», «Шрифтознавство», «Риторика», «Практикум з виразного читання»,  «Російська мова», «Російська література», спецкурс «Книжная культура Древней Руси». Є засновником та ведучою літературної студії «PostScriptum».

Коло наукових інтересів: література і культура Середньовіччя, Православного Сходу, історія слов’янських мов, ісихазм, поезія.


5 krivulyak

Сазонова Олена Володимирівна

Кандидат філологічних наук, доцент.

Народилася 18 вересня 1967 року в місті Короча Бєлгородської області, Росія. Має дві вищі освіти: 1989 року закінчила Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Філолог. Викладач російської мови та літератури, російської мови як іноземної»,  1997 року – Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя, отримала повну вищу освіту, спеціальність «Учитель української мови і літератури».

Навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету, захистила кандидатську дисертацію в Київському національному університеті імені Т.Г.Шевченка «Трансформація естетики символізму в новелах М.Яцківа, О.Плюща та І.Липи», спеціальність – 10.01.01 – українська література, отримала ступінь кандидата філологічних наук.

2009 року здобула вчене звання доцента.

Загальний стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ –  ІV рівня акредитації – 26 років.

Коло наукових інтересів: літературний процес, історія української та світової літератури, порівняльне літературознавство, українська мова, журналістика, педагогічна творчість.

Викладає навчальні курси: «Стилістика сучасної української мови», «Історія української літератури першої половини 19 ст.», «Історія української літератури другої половини 19 ст.», «Історія української літератури кінця 19  – початку 20 ст.», «Основи видавничої та друкарської справи», «Методика виховання», «Вступ до спеціальності».


Krasavina

Красавіна Валентина Василівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури філологічного факультету Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

Закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Російська мова і література», присвоєно кваліфікацію спеціаліста – філолога, викладача російської мови та літератури.

У 1995 р. закінчила Чернігівський обласний інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти за спеціальністю «Українська мова і література», присвоєно кваліфікацію спеціаліста – вчителя української мови та літератури.

У 2005р. завершила навчання в аспірантурі й захистила кандидатську дисертацію «Структурно-семантичні, стилістичні та текстові функції епітета в історичному романі (на матеріалі творів другої пол. XIX – першої пол. XX ст..)» в Інституті української мови НАН України. 2008 р. присвоєно вчене звання доцента. 

Коло наукових інтересів: лексикологія, соціолінгвістика, культура мови, мова ЗМІ тощо. Автор понад 60 науково-методичних публікацій.

Викладає навчальні курси: «Сучасна українська мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія», «Синтаксис», «Стилістика», «Сучасна українська мова (узагальнювальний курс)».


3 lilik

Лілік Ольга Олександрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

2006 року закінчила магістратуру історичного факультету Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.

Із 2007 по 2010 рік навчалася в аспірантурі Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.

2010 року захистила кандидатську дисертацію «Особливості вивчення екзистенціальної прози в старших класах загальноосвітніх навчальних закладів» (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література).

Працює на кафедрі з 2010 року. Із 2011 року обіймає посаду доцента цієї ж кафедри, викладає дисципліни «Методика навчання української літератури», «Історія української літератури (Сучасність)», «Актуальні проблеми української літератури ХХ – ХХІ ст.» на філологічному факультеті.

Наукові інтереси: методика навчання української літератури в навчальних закладах різних типів; проблеми професійної підготовки майбутніх учителів української літератури; історія української літератури доби модернізму й постмодернізму, екзистенціальна проза як художньо-естетичний феномен.

Є автором 50 публікацій, 4 навчально-методичних посібників.


Borisenko

Борисенко Валентина Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут імені Миколи Гоголя.

Навчалася в аспірантурі Київського національного педагогічного університету імені М. Драгоманова, захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності – 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова).

Загальний стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ – ІV рівня акредитації – 20 років.

Коло наукових інтересів: актуальні питання вивчення лінгводидактики, лінгводидактичні засади формування професійної мовнокомунікативної компетентності студентів в умовах університетської освіти.

Викладає навчальні курси: «Методика навчання української мови», «Історія української літературної мови», «Вступ до мовознавства», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Спецкурс із методики навчання української мови». Автор понад 50 наукових праць.

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету НУЧК. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.