Кафедри української мови і літератури на філологічному факультеті створенo 2006 року. Її мета - забезпечення підготовки висококваліфікованих спеціалістів, розвиток творчого потенціалу студентів, плекання патріотів України, формування духовно багатої особистості, з притаманними їй високою культурою, широким фаховим кругозором, високими моральними ідеалами.

Історія кафедриНаукова діяльністьСклад кафедри

Кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Жила Світлана Олексіївна – науковець з великим стажем культурологічної, науково-дослідної та педагогічної роботи.

Колектив кафедри працює над комплексною темою "Актуальні проблеми вивчення української мови і літератури в школі та ВНЗ”, якій підпорядковані індивідуальні теми кожного дослідника – висококваліфікованого спеціаліста, яскравої особистості.

У процесі виконання поставлених завдань кафедра чітко визначила основні напрями своєї роботи на найближче п’ятиріччя. Це – міцнення якісного складу викладачів; забезпечення структурно-логічного зв’язку кожної навчальної дисципліни в загальному теоретичному просторі; методичне забезпечення кожного предмета та форми навчання посібниками, розробками, рекомендаціями, технічними засобами навчання, розвиток наукових інтересів юних філологів та залучення найбільш активних до самостійної дослідницької роботи; повсякденне виховання в студентської молоді почуття невіддільності від загальної сучасної української історії, усвідомлення особистої відповідальності в будівництві незалежної української держави.

Нові викладачі внесли в інтелектуальну, професійно-педагогічну атмосферу творчу ініціативу, досвід попередньої роботи, власні наукові інтереси та дослідження. Науковцями кафедри опубліковано монографії, посібники для вчителів із грифом Міністерства освіти і науки України, низку методичних посібників та рекомендацій для словесників, статті у фахових журналах та науково-практичних збірниках. Кафедра має творчий потенціал і перспективу розвитку. Налагоджено наукові зв’язки між кафедрою та Інститутом педагогіки АПН України, Інститутом літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України.

1 jila

Завідувач кафедри української мови і літератури

Жила Світлана Олексіївна

Доктор педагогічних наук, професор.

Народилася 28 червня 1955 року. Закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут 1976 року.

2000–2003 роки – докторант Чернігівського державного педагогічного університету.

2005 року захистила докторську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська література). Тема дисертації: “Теорія і практика вивчення української літератури у взаємозв’язках із різними видами мистецтв у старших класах загальноосвітньої школи”.

Із 2006 року очолює кафедру української мови і літератури.

Викладає навчальні курси: "Історія української літератури", "Усна народна поетична творчість", "Методика викладання української літератури у ВНЗ".

Читає спецкурси: "Вивчення української літератури у взаємозвʼязках із суміжними мистецтвами".

Наукові інтереси:

- специфіка художнього сприймання різних видів мистецтв;

- методичні основи паралельного вивчення літературного й музичного творів;

- літературна освіта школярів і студентів засобами театрального мистецтва;

- літературний розвиток учнів і студентів засобами кіномистецтва;

- педагогічна технологія вивчення літературного твору на культурологічних засадах;

- культурологічний аналіз і інтерпретація художнього тексту;

- теорія діалогової взаємодії, зокрема внутрішньо діалогового розуміння культурних цінностей (діалог митця зі світом - діалог автора з самим собою;

- діалог художнього твору з реципієнтом – діалог реципієнта із собою – діалог реципієнтів один із одним).

Наукові досягнення: автор більш аніж 150 публікацій, із яких одноосібна монографія, 7 навчально-методичних посібників для вчителів і студентів (серед них два рекомендовані Міністерством освіти і науки України, один Інститутом педагогіки АПН України), статті у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 4 методичні рекомендації, статті у науково-методичних збірниках. Запропоновано у співавторстві з творчим колективом (керівник Н.Й.Волошина) проект програми з української літератури для 5–12 класів загальноосвітньої школи, у якому реалізуються ідеї культурологічного підходу, розроблено нову рубрику "Мистецькі аналогії", метою якої є формування духовної культури школяра в тісному звʼязку з культурою народу, розвиток особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, здатності до сприймання, розуміння й творення художніх образів, потреби в художньо-творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні.


2 homich

Хомич Тетяна Леонідівна

Кандидат філологічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри.

Народилася 20 липня 1981 року у селі Пушкарі Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Одружена, має сина Ростислава й доньку Софію.

 2003 року закінчила філологічний факультет Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя й одержала диплом з відзнакою зі спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література” та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури та художньої культури.

2004 року закінчила магістратуру й одержала диплом з відзнакою зі спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література” та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови і літератури.

2008 року вступила до аспірантури Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (спеціальність – 10.02.01 – українська мова), яку закінчила 2010 року. 21 вересня 2010 року захистила дисертацію «Інтенсивний і параметричний компоненти в семантичній структурі конотованих лексичних одиниць».

2011 року одержала диплом кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.02 –  українська мова.

2014 року отримала диплом і вчене звання доцента.

Викладає навчальні курси: «Вступ до мовознавства», «Українська діалектологія», «Історична граматика української мови», «Сучасна українська літературна мова: Фонетика. Фонологія. Фономорфорфологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія», Сучасна українська літературна мова: Морфеміка. Словотвір. Морфологія».

Коло наукових інтересів: структурна семантика, фразеологія, словотвір, морфологія.

Керує студентськими науковими роботами, які виборюють перші місця на всеукраїнських конкурсах.

Має 34 друковані праці, серед них: монографія «Конотативна лексична семантика: інтенсивний і параметричний складники»  та 5 навчальних посібників для студентів-філологів, деякі з яких мають гриф Міністерства освіти і науки України.


4 shumilo

Шуміло Світлана Михайлівна

Кандидат філологічних наук, доцент.

Народилася 3 березня 1981 року в місті Тара Омської області, Росія. Закінчила Омський державний університет імені Достоєвського 2003 року.

Із 2003 по 2006 рік навчалася в аспірантурі ОмДУ імені Достоєвського.

2007 року захистила кандидатську дисертацію «Литературный стиль Эпифания Премудрого: проблемы приемственности и самобытности» (спеціальність 10.01.01 – Русская литература ). Того ж року переїхала до Чернігова, ностріфікувалася в Харківському національному університеті імені В.М.Каразіна. 

2013 року вступила до докторантури Відділу давньоруської літератури Інституту російської літератури Російської академії наук.

Викладає навчальні курси: «Історія української літератури (давньої)», «Старослов’янська мова», «Вступ до літературознавства», «Шрифтознавство», «Риторика», «Практикум з виразного читання»,  «Російська мова», «Російська література», спецкурс «Книжная культура Древней Руси». Є засновником та ведучою літературної студії «PostScriptum».

Коло наукових інтересів: література і культура Середньовіччя, Православного Сходу, історія слов’янських мов, ісихазм, поезія.


5 krivulyak

Сазонова Олена Володимирівна

Кандидат філологічних наук, доцент.

Народилася 18 вересня 1967 року в місті Короча Бєлгородської області, Росія. Має дві вищі освіти: 1989 року закінчила Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Філолог. Викладач російської мови та літератури, російської мови як іноземної»,  1997 року – Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя, отримала повну вищу освіту, спеціальність «Учитель української мови і літератури».

Навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету, захистила кандидатську дисертацію в Київському національному університеті імені Т.Г.Шевченка «Трансформація естетики символізму в новелах М.Яцківа, О.Плюща та І.Липи», спеціальність – 10.01.01 – українська література, отримала ступінь кандидата філологічних наук.

2009 року здобула вчене звання доцента.

Загальний стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ –  ІV рівня акредитації – 26 років.

Коло наукових інтересів: літературний процес, історія української та світової літератури, порівняльне літературознавство, українська мова, журналістика, педагогічна творчість.

Викладає навчальні курси: «Стилістика сучасної української мови», «Історія української літератури першої половини 19 ст.», «Історія української літератури другої половини 19 ст.», «Історія української літератури кінця 19  – початку 20 ст.», «Основи видавничої та друкарської справи», «Методика виховання», «Вступ до спеціальності».

 


 

Krasavina

Красавіна Валентина Василівна

Кандидат філологічних наук, доцент.

Народилася 5 січня 1966 року в місті Тараща Київської області. Закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Російська мова та література» із присвоєнням кваліфікації: філолог, викладач російської мови та літератури.

1995 року закінчила Чернігівський обласний інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти за спеціальністю "Українська мова та література".

2005 року захистила дисертаційне дослідження «Структурно-семантичні, стилістичні та текстові функції епітета  в історичному романі (На матеріалі творів другої пол. XIX – першої пол. XX ст.)» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Роботу виконала у відділі стилістики та культури мови Інституту української мови НАН України.

Коло наукових інтересів: лексика, соціолінгвістика,  культура мови тощо.

Викладає навчальні курси: «Сучасна українська мова: Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія», «Сучасна українська мова (узагальнювальний курс)»,   «Типологія помилок», «Українська мова за професійним спрямуванням».


3 lilik

Лілік Ольга Олександрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

2006 року закінчила магістратуру історичного факультету Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.

Із 2007 по 2010 рік навчалася в аспірантурі Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.

2010 року захистила кандидатську дисертацію «Особливості вивчення екзистенціальної прози в старших класах загальноосвітніх навчальних закладів» (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література).

Працює на кафедрі з 2010 року. Із 2011 року обіймає посаду доцента цієї ж кафедри, викладає дисципліни «Методика навчання української літератури», «Історія української літератури (Сучасність)», «Актуальні проблеми української літератури ХХ – ХХІ ст.» на філологічному факультеті.

Наукові інтереси: методика навчання української літератури в навчальних закладах різних типів; проблеми професійної підготовки майбутніх учителів української літератури; історія української літератури доби модернізму й постмодернізму, екзистенціальна проза як художньо-естетичний феномен.

Є автором 50 публікацій, 4 навчально-методичних посібників.


6 hropata

Хропата Світлана Іванівна

Викладач.

Народилася 4 травня 1976 року на Вінниччині. Закінчила 2001 року Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя й отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури.

Загальний стаж роботи – 20 років; стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ – ІV рівня акредитації – 7 років. Закінчила аспірантуру Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Тема дисертації –  «Комунікативно спрямоване вивчення синтаксису складного речення  майбутніми вчителями української мови і літератури». Науковий керівник – Т.К.Донченко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання української мови і літератури Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Коло наукових інтересів: синтаксис, стилістика сучасної української літературної мови.

Викладає навчальні курси: «Сучасна українська літературна мова: Синтаксис», «Історія української мови», «Верстка», «Видавничі стандарти і верстувальні системи», «Редагування освітніх видань».

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету ЧНПУ. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.

ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка сьогодні – це один з престижних і авторитетних навчальних закладів України, у якому запроваджуються і плідно розвиваються наукові досягнення, а також кращі національно-історичні та культурні традиції українського народу.