ШКОЛА БІОМЕХАНІКИ М.О. НОСКА

Історія будь-якої наукової і навчальної дисципліни складається із результатів діяльності вчених, які своєю працею збагачують теоретичний і практичний потенціал, закладають підґрунтя і визначають напрями подальшого розвитку. В Україні фундатором навчальної дисципліни «Біомеханіка» по праву є Лапутін Анатолій Миколайович – особистість неординарна, наполеглива у досягненні поставлених цілей, людина, яка своїм прикладом працьовитості і відданості справі змогла не тільки запалити в серцях своїх учнів інтерес до науки взагалі, а й виховати ціле покоління вчених, які самостійно розвивають наукові ідеї, втілюють їх у практику навчання і спорту.

Високий авторитет серед фахівців-біомеханіків, педагогічна майстерність і неабиякі організаторські здібності дозволили А.М. Лапутіну стати ініціатором наукових форумів з біомеханіки, які традиційно проводилися в м. Києві (один – у м. Чернігові) і стали загальносоюзними, а потім міжнародними. Це значною мірою сприяло підвищенню престижу вітчизняної науки, стимулювало її розвиток в Україні, активізувало підготовку педагогічних кадрів.

Усе своє життя віддавши науці, вищій освіті і досліджуючи важливі наукові і практичні проблеми, він виховав багато учнів та послідовників, які продовжують плідно працювати та наслідувати ідеї школи А.М. Лапутіна.

Ідеї наукового напрямку біомеханіка, фізичне виховання та спорт активно підхопив та розвиває учень А.М. Лапутіна − Носко Микола Олексійович.

Nosko Mykola Olexiyovich

МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ НОСКО
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України,
Відмінник освіти України, заслужений діяч науки і техніки України

Носко Микола Олексійович – відомий вчений в Україні та за її межами в галузі біомеханіки, педагогіки, фізичного виховання та спорту, доктор педагогічних наук, професор, Відмінник освіти України, ректор Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, автор понад 550 наукових робіт з педагогіки, біології, біомеханіки спорту та фізичного виховання, з них понад 10 індексуються у Scopus та Web of Science.

За рейтингом «Бібліометрики української науки» він посідає: перше місце серед українських вчених з біомеханіки, і перше місце серед науковців м. Чернігова та області з h-індексом 26; 5 місце серед вчених з фізичного виховання; 8 серед науковців у галузі спорту; 30 – серед вчених, які займаються педагогікою; 30 місце серед 50-ти академіків та 100 член-кореспондентів НАПН України.

Народився Микола Олексійович 23 вересня 1953 року в місті Курахове Донецької області в робітничій родині. У цьому невеликому провінційному містечку минуло його дитинство та юність. 1971 року закінчив середню школу № 2, вступив до Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г. Шевченка. М.О. Носко показав себе активним, ініціативним, сумлінним студентом, який постійно підвищував свій професійний рівень. Здобувши 1975 року диплом із відзнакою, почав працювати вчителем фізичного виховання, організатором позакласної роботи в Андріївській середній школі Чернігівського району Чернігівської області. Із 1976 року життя надовго пов’язує Миколу Олексійовича з Чернігівським державним педагогічним інститутом імені Т.Г. Шевченка. Спочатку працював лаборантом, згодом – старшим лаборантом кафедри фізичного виховання. Наступного 1977 року проходив військову службу в Групі радянських військ у Німеччині. Завершивши строкову службу, працював тренером 22-го спортивного клубу армії Групи радянських військ у Німеччині.

Демобілізувавшись, з 1983 року працює в Чернігівському державному педагогічному інституті імені Т. Г. Шевченка. Молодий викладач – здібний, талановитий науковець і педагог, щира відповідальна людина, постійно готовий прийти на допомогу іншим.

Внутрішній потяг до інтелектуальної праці викристалізувався у мрію про аспірантуру, яка й реалізувалася 1986 року. У Київському державному інституті фізичної культури під керівництвом доктора біологічних наук, професора А.М. Лапутіна Микола Олексійович успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Формирование навыков ударных движений у волейболистов различных возрастных групп», у якій розроблено сучасну методику навчання учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл гри у волейбол на прикладі збірних команд України різних вікових груп за участі у першості Радянського Союзу, Європи та світу.

З 1986 року Микола Олексійович – викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання, потім – старший викладач. Він активно займається науково-дослідницькою роботою в галузі біомеханіки спорту. Керує протягом двох років господарсько-договірною темою «Професійний відбір ткаль» на комбінаті «Хімволокно».

У 1989 році на базі Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т. Г. Шевченка проведено VI Всесоюзну науково-практичну конференцію «Биомеханика спорта». Головою комітету з організації та проведення конференції був доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання М.О. Носко. За результатами виступів та доповідей підготовлено тези доповідей «Биомеханика спорта». На конференції були присутні такі відомі вчені, як В.М. Заціорський, Д.Д. Донський, А.М. Лапутін, А.М. Годік, Г.П. Іванова, І.П. Батов, Г.І. Попов та інші. Ця конференція мала великий вплив на розвиток біомеханіки в Україні та Чернігові зокрема. Завдяки цьому в українських вишах з’явилися фахівці з біомеханіки, які пройшли підготовку в аспірантурі Київського державного інституту фізичної культури.

Микола Олексійович Носко, досліджуючи ідею наукового напрямку біомеханіки спорту, бере участь у численних усесоюзних та республіканських наукових конференціях, друкує наукові статті, рецензії, навчально-методичні матеріали. Молодий учений – високопрофесійний викладач, якого шанують студенти, колеги, керівники інституту.

1990 року йому, досвідченому викладачеві, присвоєно вчене звання доцента.

Його ініціативність, здатність генерувати нові ідеї, працелюбність і доброзичливість стали складовими одноголосного обрання Радою інституту Миколи Олексійовича Носка завідувачем кафедри спорту і спортивних ігор факультету фізичного виховання Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т. Г. Шевченка.

З 1997 року Микола Олексійович Носко – проректор з питань виховної, методичної і соціально-психологічної роботи Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т. Г. Шевченка.

Водночас, незважаючи на активну організаторську роботу, Микола Олексійович інтенсивно займається науковою діяльністю. Він автор понад 550 наукових праць з педагогіки, біомеханіки та спортивних ігор. Серед них – такі монографії: «Педагогические основы обучения молодежи и взрослых движениям со сложной биомеханической структурой», яка вийшла друком 2000 року у видавництві «Науковий світ», «Використання заходів фізичного впливу з тактичним осмисленням ситуації відповідно до ступеня загрози» (2010 р.), «Біометрія рухових дій людини» (2011 р.) та «Підготовка фахівців з фізичної культури і спорту: професійно-педагогічні, науково-пошукові, технологічні аспекти: наукове видання» (2020 р.). Микола Олексійович є співавтором багатьох підручників та посібників, таких, як: «Тренажеры в волейболе» (1999 р.), «Біомеханічні основи техніки фізичних вправ» (2000 р.), «Практическая биомеханика» (2000 р.), «Біомеханіка спорту» (2001, 2005 рр.), «Фізичне виховання і спорт у вищих навчальних закладах при організації кредитно-модульної технології» (2011 р.), «Гандбол: технологія навчання та тренування в дитячо-юнацьких спортивних школах та школах олімпійського резерву» (2013 р.), «Гандбол: технологія підготовки команд вищої спортивної майстерності» (2013 р.), «Волейбол у фізичному вихованні студентів» (2015 р.), «Біомеханіка фізичного виховання і спорту : навчальний посібник для студентів спеціальності «Фізичне виховання»» (2012 р.), «Біомеханіка рухової діяльності. Навчально-методичні матеріали до практичних занять» (2019 р.) рекомендованих для учнів, студентів навчальних закладів різних рівнів акредитації. Від 10.05.2011р.». Микола Олексійович також брав участь у розробленні навчальних програм з волейболу, спортивної метрології, біомеханіки спорту, фізичного виховання, педагогіки.

Утілення своїх ідей, поглядів, переконань на формування й удосконалення рухової функції людини у філо- і онтогенезі, які формувалися впродовж багатьох років, О. М. Носко здійснив у монографії «Педагогические основы обучения молодежи и взрослых движениям со сложной биомеханической структурой». У цій роботі обґрунтовано, висвітлено неординарне розв’язання проблеми розширення можливостей людини за рахунок більш раціонального використання нею того енергетичного потенціалу, який керує в навколишньому середовищі й може бути утилізований її організмом за умови більш ефективної організації рухової діяльності. Невичерпні запаси енергії гравітаційних взаємодій можуть стати джерелом енергетичних ресурсів при розв’язанні складних рухових вправ.

2003 року в Академії педагогічних наук України відбувся захист докторської дисертації М. О. Носка за спеціальністю 13.00.09 – Теорія навчання за темою: «Дидактичні та методичні основи формування рухової функції у молоді під час занять фізичною культурою та спортом». Науковий консультант докторської дисертаційної роботи – доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України А.М. Лапутін.

У дисертаційній роботі розкрито роль і значення фізичної культури в житті молоді, вплив на фізичний розвиток і стан здоров’я школярів різних вікових груп та молоді. Подано теоретичний матеріал і результати особистих експериментальних досліджень стану розвитку моторики дітей і дорослих, а також розвиток і формування скелету, геометрії мас тіла, постави й статури тіла людини в процесі онтогенезу. Уперше в Україні подано науково обґрунтовану класифікацію фізичних вправ із різним рівнем гравітаційного навантаження відповідно до вектора гравітації. Автором доведено вплив різного рівня гравітації на фізичний розвиток, фізичну підготовленість і стан здоров’я, розроблено рекомендації щодо оздоровчого використання цих вправ залежно від стану здоров’я та фізичної підготовленості молоді.

2004 року Микола Олексійович здобуває вчене звання професора і продовжує працювати на кафедрі спорту і спортивних ігор та на кафедрі соціальної педагогіки за сумісництвом.

2005 рік – визначальний для Миколи Олексійовича. Гідно оцінивши його адміністративні, науково-педагогічні досягнення, 23 червня учасники Конференції трудового колективу університету абсолютною більшістю голосів обрали його ректором найдавнішого на Поліссі навчального закладу серед восьми кандидатів. Ці вибори стали одними з перших виборів керівників вищого навчального закладу на нових, альтернативних засадах. Великий досвід наукової, педагогічної й організаторської діяльності дав змогу новообраному ректорові правильно визначити стратегічні напрями реформування вищої освіти та науки. Попри скрутні часи для вищої школи, особливо у сфері фінансування, Микола Олексійович згуртував колектив та, спираючись на його підтримку, досягнув якісних позитивних зрушень в усіх сферах життя університету. Продовжено комп’ютеризацію навчального процесу, проведено ремонт навчальних корпусів, гуртожитків, упроваджено нові спеціальності в магістратурі та аспірантурі. Головну увагу ректор приділив модернізації навчального процесу, удосконаленню змісту підготовки нової генерації фахівців, потрібних у галузі освіти незалежної України.
Усвідомлюючи той факт, що в умовах демографічної кризи й зростання кількості вишів та їх філій загострюватиметься конкурентна боротьба за кожного майбутнього студента, Микола Олексійович спрямовує колектив і на якісне поліпшення фахової репутації університету. Створено оптимальні умови для наукової роботи та функціонування докторантури і аспірантури, удосконалено навчальний процес, поліпшено його науково-методичне забезпечення, приділено підвищену увагу збільшенню бібліотечного фонду й комп’ютерного парку.

Упродовж 2008 – 2009 рр. Микола Олексійович керував розробленням державної теми «Дидактичні основи формування рухової функції осіб, які займаються фізичним вихованням та спортом».

Продовження зазначеного напряму здійснюють над затвердженими Міністерством освіти і науки України темами: «Методичні засади професійної підготовки майбутніх вчителів фізичного виховання до формування здорового способу життя сучасної молоді» (2010 – 2011 рр.) та «Педагогічні шляхи формування здорового способу життя школярів різних вікових груп» (2012 – 2013 рр.).

Посада ректора, а також участь у написанні колективних праць постійно потребують від М. О. Носка поєднання наукової роботи з науково-організаційною діяльністю. Із 2005 року він – головний редактор наукового збірника «Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка», що періодично видається в університеті й затверджений як фахове видання категорії «Б». Микола Олексійович бере участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, форумах, семінарах. З 2008 року на базі Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка за ініціативи та під керівництвом М.О. Носка щорічно проводяться міжнародні наукові конференції пам’яті А.М. Лапутіна під назвою «Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту». Микола Олексійович Носко є членом експертної комісії ДАК України з педагогічних наук за напрямом «Фізичне виховання та спорт».

У січні 2010 року Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка під керівництвом доктора педагогічних наук, професора М.О. Носка, здобуває статус національного.

Невід’ємною складовою біографії М.О. Носка є його громадська діяльність. Він – почесний президент Чернігівського спортивно-волейбольного клубу «Буревісник». Під його керівництвом чоловіча команда з волейболу виступає серед команд майстрів супер-, вищої та першої ліги. Чоловіча волейбольна команда Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка 2001 року – чемпіон України серед вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації. Показником авторитету ректора стала його участь у роботі депутатського корпусу Чернігівської міської ради. Микола Олексійович – депутат Чернігівської міської ради кількох скликань. Різнобічна й багатогранна діяльність М.О. Носка здобула високу оцінку громадськості. Його нагороджено Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за вагомий особистий внесок у комплектування та успішний виступ збірної студентської команди України на XXI Всесвітній зимовій Універсіаді в м. Тарвізіо (Італія), знаками Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» та НАПН України «Ушинський К.Д.». За сумлінну працю в складі експертних рад Вищої атестаційної комісії України оголошено подяку Голови ДАК України та обрано академіком Національної академії педагогічних наук України, віце-президентом Національної федерації волейболу України та віце-президентом Студентської спортивної спілки України.

Відзначимо також плідну роботу Миколи Олексійовича і в інших напрямах науково-дослідницької діяльності. Зокрема, під його керівництвом понад 50 аспірантів захистили кандидатські дисертації, 11 – докторські, ще 3 докторські дисертації виходять на захист у 2020 році. Співавтор Патенту про промисловий зразок № 21813 «Взуття спортивне для скейтбордингу». Він заснував та очолив науково-дослідну лабораторію «Проблеми формування рухової функції осіб, які займаються фізичним вихованням та спортом», яка є структурним підрозділом Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Ця лабораторія проводить науково-дослідну роботу й тісно співпрацює з факультетом фізичного виховання, інтегрує зусилля спеціалістів НУЧК імені Т.Г. Шевченка в галузі фізичного виховання та спорту, педагогіки з метою ефективного використання їхнього наукового потенціалу.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ Носка М.О.

Новини та події факультету фізичного виховання

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефони: (0462) 941-170, (0462) 941-178

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG