ВИТОКИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ФАКУЛЬТЕТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Важливим є знання історії, витоків становлення та розвитку науково-дослідної роботи на факультеті фізичного виховання як джерела ідей для сьогодення.

Організація та розвиток науково-дослідної роботи студентів (НДРС) міцно пов’язані з історією утворення і становлення факультету фізичного виховання.

Перших студентів спонукали до наукового пошуку в освітньому процесі Гогін Олексій Васильович, Філіпов Володимир Костянтинович, Зенченко Галина Іванівна. Ними були створені предметні та проблемні студентські наукові гуртки, в яких було посіяно дослідницький інтерес молоді до наукових досліджень з проблем фізичного виховання і спорту. Активну участь в НДР брали студенти І випуску Огієнко М., Чалий О., Сергієнко Л., Селюнін С., Тимофеєв М., Рум’янцев Б., Шмаргун М. та інші.

01
02

Наукова консультація Зенченко Г.І. та Петуніна О.В. з проблем фізичного виховання і спорту (1968-1969 рік) (студенти Петренко М., Сергієнко Л., Огієнко М.)

Значний внесок у розвиток студентської наукової роботи належить Петуніну Олегу Володимировичу, який був провідним викладачем теорії і методики фізичного виховання, керував курсовими роботами. Саме ним було створено сприятливе середовище, що залучало студентів до активної самостійної наукової діяльності, допомагало молодим дослідникам оволодіти методикою наукових досліджень, розвинути навички самостійної пошукової роботи та творчу ініціативу.

03a
03b

03c

03d

Експериментальне дослідження з біомеханіки легкоатлетичних вправ в рамках студентських наукових робіт(1969 рік) 

 

03e

Студентська науково-теоретична конференція на факультеті фізичного виховання (1969 рік) 

За наказом ректора Костарчука В. М. з метою активізації пошуково-дослідної роботи викладачів та студентів у 1981 році були створені Координаційна рада з НДРС та наукова лабораторія «Проблеми адаптації організму людини до рухової діяльності», яку очолив Огієнко М. М. У роботі лабораторії реалізовувались ідеї проф. Петровського В. В., Бальсевича В. К., Муравова І. В., Назарова В. Т. Були підготовлені різноманітні методики дослідження, залучено зацікавлених викладачів кафедр факультету (Чалий О. С., Власенко С. О., Пеньковець В. І., Ткач Є. М., Огієнко П. М.) до науково-дослідної роботи та організовано наукові студентські гуртки. Проводились дослідження в легкій атлетиці, лижних перегонах, біатлоні, плаванні. На базі лабораторії створена комплексна наукова група, яка забезпечувала педагогічний контроль за підготовленістю лижників-гонщиків збірної команди України.

 

04

Методики дослідження наукової лабораторії «Проблем адаптації організму людини до рухової діяльності» (1987-1989 рік)

 

05

Експериментальне дослідження в лабораторних умовах проводить Огієнко П.М., досліджувана студентка Ломако Анжела (1988 рік) 

 

06

Експериментальне дослідження в лабораторних умовах проводить студентка Демиденко Л.Л. (1988 рік)

 

Найточніше відтворити наукову атмосферу, яка була у той час, дозволяє висловлювання відомого кібернетика Вінера Н., який чудово зображує науковий дух, взаємодію між учасниками роботи наукової лабораторії «Проблеми адаптації організму людини до рухової діяльності»: «В течение многих лет мы мечтали об обществе независимых ученых, работающих вместе в одной из неисследованных областей науки, и не под началом какого-нибудь высокопоставленного администратора, а объединенных желанием, даже духовной необходимостью, понимать науку как нечто целое и передавать друг другу силу такого понимания».

Створена наукова атмосфера стала благодатним ґрунтом для захисту кандидатських дисертацій Чалого О. С., Власенка С. О., Синіговця В. І., Лисенко Л. Л., Багінської О. В., Воєділової О. М. та інших.

У 2005 році за власних зусиль кандидата наук з фізичного виховання та спорту Приймака С. Г. була створена наукова лабораторія психофізіології м’язової діяльності, яка на сьогодні є науковим структурним підрозділом кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я та спорту, а її керівник отримав науковий ступінь доктора педагогічних наук.

На базі лабораторії здійснюються планові наукові дослідження студентів, аспірантів, спрямовані на визначення готовності спортсменів різних спеціалізацій до виконання професійної діяльності, діагностику функціонального стану спортсменів під дією фізичних навантажень різних режимів енергозабезпечення.

 

07 1

Визначення властивостей нервової системи за допомогою кінематометра Жуковського у спортсменів проводить магістрант, член наукового студентського гуртка Андрейко Тетяна (досліджувана – МС України з легкої атлетики Сергієнко Вероніка), 2012 рік

 

07 2

Визначення спеціальної працездатності боксерів за допомогою спеціалізованого ударного ергометру «Спудерг-9» (досліджуваний – МС України з боксу Шинкаренко Олександр), 2012 рік 

 

07 3

Визначення чутливості тактильного аналізатора (досліджуваний – заслужений майстер спорту України з біатлону Семенов Сергій), 2012 рік 

 

07 4

Майстер спорту Міжнародного класу України з біатлону Прима Артем виконує субмаксимальний тест PWC170 , 2013 рік 

 

Лабораторія психофізіології м’язової діяльності є потужним компонентом професійної підготовки майбутніх фахівців в галузі фізичної культури і спорту, студенти залучаються як до організації й проведення наукових досліджень, так і до розробки методик дослідження.

Співробітниками та студентами розроблено та створено авторський нейродинамічний комплекс психофізіологічних досліджень «Нейротест-01» для визначення готовності спортсменів різних спеціалізацій до змагальної діяльності, велоергометр з устаткуванням для досліджень кардіо-респіраторної системи під час виконання фізичних навантажень, портативний електрокардіограф (для досліджень у польових умовах), крісло Барані, кінематометр тощо.

У науковій лабораторії психофізіології м’язової діяльності виконують планові дослідження пошукачі на здобуття наукових ступенів, набувають навичок наукової роботи студенти факультету та проводяться фундаментальні дослідження зі звітністю у формі наукових публікацій, курсових, бакалаврських та магістерських робіт.

У 2008 році за ініціативи та під керівництвом професора Носка М.О. створена науково-дослідна лабораторія «Проблем формування рухової функції осіб, які займаються фізичним вихованням та спортом». Особливе місце в її наукових планах посідає розроблення загальноуніверситетських, факультетських та кафедральних тем. Сучасне технічне обладнання лабораторії дозволяє розв’язувати широке коло дослідницьких завдань, робить наукові дослідження конкурентоспроможними в Україні та у світовому науковому просторі.

Студенти під керівництвом викладачів мають можливість здійснювати дослідження із застосуванням стабілоаналографічного та електротензодинамометричного комплексів, міографії та інших апаратурних методів. Це дозволяє готувати конкурентоспроможні наукові роботи, статті та доповіді на конференції, брати участь у Всеукраїнських та міжнародних студентських наукових програмах, проєктах та грантах і продовжувати навчання в магістратурі, аспірантурі.

Спільні науково-методичні дослідження з представниками закладів загальної середньої освіти дозволяють вирішувати ряд практичних питань та створювати спільні проєкти.

 

08 1

08 2

08 3

Дослідження із застосуванням стабілоаналізатора комп’ютерного з біологічним зворотним зв’язком «Стабілан-01» 

 

08 4

Дослідження біодинамічних особливостей руху спортсменів із застосування мобільної тензоплатформи фото 8_4

 

Результатом НДРС стали: щорічні дипломні проєкти (курсові, бакалаврські, дипломні, магістерські роботи); одноосібні та спільні студентські публікації; виступи на міжвузівських та міжнародних наукових конференціях; участь у конкурсах студентських наукових робіт; участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах з різних дисциплін.

Найвизначніших результатів у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт досягли студенти: Огієнко М., Чалий О. (3 місце, 1970 р.; наук. керівник Петунін О. В.); Клименко С. (3 місце, 1983 р.; наук. керівник Огієнко М. М.); Маркова А. (3 місце, 2015 р.; наук. керівники Огієнко М. М., Лисенко Л. Л.); Петрик І. (3 місце, 2019 р.; наук. керівник Багінська О. В.); Кузніцина А. (2 місце, 2020 р.; наук. керівник Воєділова О. М.).

 

09 1

09 2

09 3

09 4

Переможці конкурсу студентських наукових робіт Клименко Сергій (1982-1983); Маркова Анастасія (2015) з головною суддею Круцевич Т.Ю.; Петрик Ірина (2019); Кузніцина Анастасія (2020)

 

Фіналістами даного конкурсу в різні роки були такі студенти, як: Даниленко О., Зуб О., Кислуха А., Гусак Є., Синиця А.

Кожного навчального року студенти брали активну участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах, де були відзначені грамотами в різних номінаціях.

Зі спеціальності «фізичне виховання»: Городня О., Юхименко М. (за активну участь у роботі «круглого столу», за оригінальність у вирішенні педагогічних ситуацій); Новопашен С. (за найкращу доповідь у фінальному турі); Маркова А. (диплом за І місце у номінації «Фахове домашнє завдання»); Зуб О. (за досконале проведення фрагменту уроку); Кислуха А. (за оригінальний підхід до формування патріотизму та національної само ідентифікації школярів); Батуренко І. (за кращі теоретичні знання з методики фізичного виховання школярів); Татарчук В. (за кращі методично обґрунтовані рекомендації удосконалення уроку фізичної культури).

Найвищим показником був результат студентки Лукяшко О. (2 місце, 1999 р.; керівник Огієнко М. М.).

Зі спеціальності «Спорт (за видами)»: Заровна А. («Вдалий дебют»); Ридзель Ю. («Цицерон сучасності»); Андрущенко К. («Патріот свого краю»); Дятлова Ю. («Оригінальність відповідей»); Рижик Т. («Креативне вирішення проблем сучасного спорту»). Студенти нашого факультету Помилой О., Ридзель І., Лещук Д. у 2014 році були нагороджені грамотою «Краща команда непрофільного навчального закладу».

Найвищим показником був результат студента Тимошенко Я. (3 місце, 2012 р.; наук. керівник Огієнко М. М.).

 

10
Переможець Всеукраїнської студентської Олімпіади зі спеціальності «Спорт» (диплом ІІІ ступеня) 2012 (м. Львів) Тимошенко Ярослав фото 10

У 2015 році наші студенти Козир А. та Єрмоленко О. вперше взяли участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з педагогіки.

У 2012 році вперше, а у 2013 та 2014 роках – повторно студентка Габадзе (Адаменко) А. брала участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах зі спеціальності «Фітнес і рекреація». Естафету участі в олімпіаді цього напряму успішно продовжили у 2019 році студентки Гусак Є. та Андрієнко М. Студентка Гусак Є. була відзначена грамотою «За креативність та емоційність виконання практичного завдання».

У 2019 році студентка Коваленко А. була відзначена грамотою «За активну участь» у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Хореографія».

Учасниками конкурсу Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка «Студент року»у номінації «Науковець» в різні роки були студенти Городня О., Пуценко С., Заровна А., Ридзель Ю., Маркова А. та інші.
У 2003 році студентка Городня Олена стала переможцем в номінації «Науковець».

 

11

12
Переможець конкурсу «Студент року» у номінації «Науковець» Городня Олена, 2003

Упродовж усіх років на факультеті проводились звітні студентські наукові конференції, що були спрямовані на забезпечення професійного становлення особистості, посилення фундаментального складника навчання, створення умов для наукового пошуку та творчої самореалізації.

 

13

14

15

16

Звітна студентська наукова конференція на факультеті фізичного виховання (2006 рік)

У 2012 році завідувачем кафедри ППтаМФВ Огієнком М. М. започатковано проведення щорічного наукового семінару «Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання» за участю студентів і викладачів, що був присвячений проблемам формування креативно-евристичного мислення майбутніх фахівців в галузі фізичної культури та спорту.

У наступні роки основними напрямами роботи постійно діючої конференції були: 

  «Педагогіка майбутнього» (5 квітня 2013 року);

– «Наступність педагогічних практик» (квітень 2014);

– «Національне виховання школярів» (березень 2015);

  «Інновації у фізичному вихованні школярів» (2016);

  «Проблеми формування фізичної культури особистості» (2017).

 

17

18

Науковий семінар «Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання» (2012, 2013) фото17-18

 

З 16 травня 2018 року науковий семінар було трансформовано в науково-практичну студентську конференцію пам’яті М. М. Огієнка «Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання»

 

19

20

Науково-практична студентська конференція пам’яті М. М. Огієнка «Наукові дискусії кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання» (травень, листопад 2018 р.) 

 

У 2015 році завідувачем кафедри ППтаМФВ Гаркушею С. В. було започатковано видавництво збірника наукових праць студентів «Наукові дискусії кафедри ППМФВ», яке і сьогодні успішно реалізується.

21

У 2014 році на факультеті фізичного виховання силами співробітників кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту було започатковано проведення щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів «Педагогічні технології формування культури здоров’я особистості». У друкованому збірнику матеріалів конференції, відповідальним редактором якого стала к.пед.н., доц. Жáра Г. І., висвітлювались результати науково-дослідної та методичної діяльності молодих вчених, аспірантів, студентів, а також учнів загальноосвітніх шкіл – членів Малої академії наук України.

 22

Тематика конференції охоплювала питання підготовки майбутнього вчителя фізичної культури та основ здоров’я, формування культури здоров’я особистості, створення здоров’язбережувального освітнього та екологічного середовища, індивідуалізації навчально-виховного та тренувального процесів.

23

24

Учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів «Педагогічні технології формування культури здоров’я особистості» (11 квітня 2014 року, 26 квітня 2018 року)

 

У межах співпраці із закладами загальної середньої освіти, забезпечення наступності наукової роботи талановитої молоді – майбутніх студентів – та здійснення профорієнтаційної роботи 2015 по 2018 рр. на базі факультету працював гурток Малої Академії наук України «Біологія людини з основами медичних знань» (керівник гуртка – доцент кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту, к.пед.н., доц. Жара Г.І.). 

25

26

Учні – члени гуртка МАН (2015–2016 і 2016–2017 н.рр.)

 

Найвищих результатів досягли такі члени гуртка МАН: Желізна М. (2015) – дипломи І ступеня на міському та обласному етапах, диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському етапі; Клименок А., Соломко І. (2016), Нагорний П. (2018) – дипломи І ступеня на міському етапі та ІІ ступеня на обласному етапі; Магеррамзаде Н. (2019) – дипломи І ступеня на міському етапі та І ступеня на обласному етапі.

 

27

Дослідження впливу різних видів діяльності на розвиток сенсомоторних реакцій у молоді проводить членкиня гуртка МАН Магеррамзаде Н. (2018 р.)

Члени гуртка МАН наряду зі студентами мали змогу здійснювати апробацію результатів власних наукових досліджень під час студентських наукових конференцій, що проводились на факультеті протягом 2015–2019 рр.

 

28

Викладачі, студенти факультету та учні – члени Малої академії наук України під час Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів «Педагогічні технології формування культури здоров’я особистості» (3 квітня 2015 року)

Починаючи з 2019 року Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Педагогічні технології формування культури здоров’я особистості» розширила сферу тематичних напрямів і оновила свою назву на «Інноваційні трансформації освітнього простору: зміст, напрями і технології реалізації».

 

29

Учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів «Інноваційні трансформації освітнього простору: зміст, напрями і технології реалізації» (16 травня 2019 року)

У 2020 році VII Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених і студентів «Інноваційні трансформації освітнього простору: зміст, напрями і технології реалізації» уперше в історії університету було проведено в дистанційному онлайн-форматі.

Здобутки викладачів усіх поколінь, сплав знань, досвіду, іміджу у напрямі розвитку науково-дослідної студентської роботи на факультеті фізичного виховання є джерелом ідей для сьогодення. Свої зусилля сучасний колектив факультету спрямовує на якісну науково-дослідницьку підготовленість студентів, збагачення їх особистісного потенціалу та підготовку їх до майбутньої креативно-інноваційної діяльності в галузі фізичної культури і спорту.

Переможці конкурсу студентських наукових робіт Клименко Сергій (1982-1983); Маркова Анастасія (2015) з головною суддею Круцевич Т.Ю.; Петрик Ірина (2019); Кузніцина Анастасія (2020) фото 9_1-9_4   Фіналістами даного конкурсу в різні роки були такі студенти, як: Даниленко О., Зуб О., Кислуха А., Гусак Є., Синиця А. Кожного навчального року студенти брали активну участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах, де були відзначені грамотами в різних номінаціях. Зі спеціальності «фізичне виховання»: Городня О., Юхименко М. (за активну участь у роботі «круглого столу», за оригінальність у вирішенні педагогічних ситуацій); Новопашен С. (за найкращу доповідь у фінальному турі); Маркова А. (диплом за І місце у номінації «Фахове домашнє завдання»); Зуб О. (за досконале проведення фрагменту уроку); Кислуха А. (за оригінальний підхід до формування патріотизму та національної само ідентифікації школярів); Батуренко І. (за кращі теоретичні знання з методики фізичного виховання школярів); Татарчук В. (за кращі методично обґрунтовані рекомендації удосконалення уроку фізичної культури). Найвищим показником був результат студентки Лукяшко О. (2 місце, 1999 р.; керівник Огієнко М. М.). Зі спеціальності «Спорт (за видами)»: Заровна А. («Вдалий дебют»); Ридзель Ю. («Цицерон сучасності»); Андрущенко К. («Патріот свого краю»); Дятлова Ю. («Оригінальність відповідей»); Рижик Т. («Креативне вирішення проблем сучасного спорту»). Студенти нашого факультету Помилой О., Ридзель І., Лещук Д. у 2014 році були нагороджені грамотою «Краща команда непрофільного навчального закладу». Найвищим показником був результат студента Тимошенко Я. (3 місце, 2012 р.; наук. керівник Огієнко М. М.).   Переможець Всеукраїнської студентської Олімпіади зі спеціальності «Спорт» (диплом ІІІ ступеня) 2012 (м. Львів) Тимошенко Ярослав фото 10   У 2015 році наші студенти Козир А. та Єрмоленко О. вперше взяли участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з педагогіки. У 2012 році вперше, а у 2013 та 2014 роках – повторно студентка Габадзе (Адаменко) А. брала участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах зі спеціальності «Фітнес і рекреація». Естафету участі в олімпіаді цього напряму успішно продовжили у 2019 році студентки Гусак Є. та Андрієнко М. Студентка Гусак Є. була відзначена грамотою «За креативність та емоційність виконання практичного завдання». У 2019 році студентка Коваленко А. була відзначена грамотою «За активну участь» у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Хореографія». Учасниками конкурсу Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка «Студент року»у номінації «Науковець» в різні роки були студенти Городня О., Пуценко С., Заровна А., Ридзель Ю., Маркова А. та інші. У 2003 році студентка Городня Олена стала переможцем в номінації «Науковець».      Переможець конкурсу «Студент року» у номінації «Науковець» Городня Олена, 2003 фото11-12   Упродовж усіх років на факультеті проводились звітні студентські наукові конференції, що були спрямовані на забезпечення професійного становлення особистості, посилення фундаментального складника навчання, створення умов для наукового пошуку та творчої самореалізації.

Новини та події факультету фізичного виховання

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефони: (0462) 941-170, (0462) 941-178

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG