У 2005 році за власних зусиль кандидата наук з фізичного виховання та спорту Приймака С.Г. було створено наукову лабораторію психофізіології м’язової діяльності, яка на сьогодні є науковим структурним підрозділом кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту, а її керівник отримав науковий ступінь доктора педагогічних наук.

На базі лабораторії здійснюються планові наукові дослідження студентів, аспірантів, спрямовані на визначення готовності спортсменів різних спеціалізацій до виконання професійної діяльності, діагностику функціонального стану спортсменів під дією фізичних навантажень різних режимів енергозабезпечення.

Метою діяльності наукової лабораторії психофізіології м’язової діяльності є:

• отримання нових знань, постановка і вирішення актуальних проблем природничого напряму, що розвиваються на межі споріднених наук та міждисциплінарних зв’язків;

• висвітлення і поширення результатів наукового пошуку, наукових робіт;

• зв’язок з освітнім процесом, залучення викладачів, докторантів, аспірантів, магістрантів і студентів до вирішення важливих наукових завдань.

Наукова лабораторія системно створює, експериментує, апробує, освоює та зберігає наукові, науково-технічні та соціально значущі нововведення, умови їх забезпечення та впровадження.

Напрями наукових досліджень: визначення готовності спортсменів різних спеціалізацій до виконання професійної діяльності; діагностика, моделювання і прогнозування функціонального стану спортсменів відповідно фізичних навантажень різних режимів енергозабезпечення .

Керівником лабораторії є доктор педагогічних наук, доцент кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я та спорту, стипендіат Кабінету міністрів України для молодих вчених (2006-2008 р.) Приймак Сергій Георгійович.

1Приймак Сергій Георгійович,
доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту, стипендіат Кабінету міністрів України для молодих вчених (2006-2008 р.)

У науковій лабораторії психофізіології м’язової діяльності здобувачі наукових ступенів виконують планові дослідження, студенти факультету набувають навичок наукової роботи, тут проводяться фундаментальні дослідження з відповідного напряму зі звітністю у формі наукових публікацій, курсових, бакалаврських та магістерських робіт. До наукового гуртка, який діє на базі лабораторії, входить, станом на 01.06.2020 р., 10 студентів, які працюють за напрямами наукового пошуку, пов’язаними із функціональним забезпеченням спортивної діяльності.

2

Студентський науковий гурток психофізіології м’язової діяльності

На базі лабораторії за період з 01.01.2005 р. по 01.06.2020 р. підготовлено та захищено 48 курсових, 13 атестаційних робіт бакалавра, 6 дипломних робіт, 8 атестаційних робіт магістра, підготовлено та надруковано 1 монографію, 56 публікацій у фахових та Міжнародних виданнях України (з яких 4 – у міжнародних виданнях, що індексовані у міжнародних наукометричних базах Scopus Elsevier та Web of Science Core Collection), 2 навчальні посібники.
Протягом існування лабораторії її співробітниками та студентами розроблено та створено авторський нейродинамічний комплекс психофізіологічних досліджень «Нейротест-01» для визначення готовності спортсменів різних спеціалізацій до змагальної діяльності, велоергометр з устаткуванням для досліджень кардіо-респіраторної системи під час виконання фізичних навантажень, портативний електрокардіограф (для досліджень у польових умовах), крісло Барані, кінематометр, медичні ваги, зростомір тощо. Придбано технічне обладнання: кистьові та станові динамометри, спірометр, електронні тонометри.

3

Визначення властивостей нервової системи за допомогою кінематометра Жуковського у спортсменів проводить магістрантка, член наукового студентського гуртка Андрейко Тетяна (досліджувана – МС України з легкої атлетики Сергієнко Вероніка), 2012 рік

 

4

Визначення функціонального стану нервової системи за допомогою нейродинамічного комплексу «Нейротест-01» у спортсменів проводить магістрантка, член наукового студентського гуртка Андрейко Тетяна (досліджувана – МС України з легкої атлетики Сергієнко Вероніка), 2012 рік

 

5

Дослідження світової та темнової адаптаціїї у спортсменів на адаптометрі АРП проводить магістрант, член наукового студентського гуртка Булденко Віктор (досліджуваний – МС України з боксу Силенок Максим), 2012 рік 

 

6

Визначення чутливості тактильного аналізатора (досліджуваний – заслужений майстер спорту України з біатлону Семенов Сергій), 2012 рік

 

7

Майстер спорту Міжнародного класу України з біатлону Прима Артем виконує субмаксимальний тест PWC170, 2013 рік

 

 

8

Визначення спеціальної працездатності боксерів за допомогою спеціалізованого ударного ергометру «Спудерг-9» (досліджуваний – МС МК з боксу Шрам Сергій), 2012 рік

 

9

Визначення спеціальної працездатності боксерів за допомогою спеціалізованого ударного ергометру «Спудерг-9» (досліджуваний – МС України з боксу Шинкаренко Олександр), 2012 рік

 

10

Заслужений Майстер спорту України, член Національної збірної команди з боксу Дмитро Митрофанов знаходиться в лабораторії для проходження планових досліджень, 2012 рік

 

11

Магістранти, члени наукового студентського гуртка Нагорний Петро та Кононенко Микола визначають варіабельність серцевого ритму в базальних умовах (досліджувана – МС України з боротьби самбо Гайнутдинова Луїза), 2010 рік

 

12

 Студенти-магістранти на занятті з «Методів наукових досліджень у фізичній культурі та спорті» під час оволодіння навичками аналізу варіабельності серцевого ритму, 2011 рік

 

Науково-методичне забезпечення включає адекватні методики для дослідження функціонального стану систем організму людини: нейродинамічні, психофізіометричні, антропометричні, для визначення загальної та спеціальної фізичної працездатності, аналізаторів (зорового, слухового, вестибулярного тощо).

На базі лабораторії удосконалено електрокардіографи, що дозволяють здійснювати запис електрокардіограми під час виконання фізичних навантажень та функціональних проб.

Останнім досягненням є інтеграція пульсоксиметру «Ohmeda Bioх 3700 e» з персональным компьютером для тривалого моніторингу параметрів ЧСС, пульсової хвилі та сатурації О2 за допомогою фотоплетизмографії, як у стані спокою, так і під час виконання дозованих фізичних навантажень.

Приймаком С.Г. розроблено програмне забезпечення для аналізу пульсової хвилі з цифровим відокремленням гемодинамічних об’ємів та часових інтервалів роботи серця. Дана методика дозволяє, зі значною вірогідністю, визначати особливості кардіогемодинаміки спортсменів при виконанні дозованих фізичних навантажень в різні періоди тренувального та змагального циклів.

На даний час крісло Барані (прилад для дослідження вестибулярного аналізатора) обладнується механічним приводом, який дозволяє здійснювати рух крісла без допомоги експериментатора та підраховувати кількість обертань за одиницю часу; удосконалено обладнання для визначення імпульсу сили удару для визначення спеціальної працездатності спортсменів, які спеціалізуються на єдиноборствах.

На базі лабораторії здійснюються планові наукові дослідження, спрямовані на визначення готовності спортсменів різних спеціалізацій до виконання професійної діяльності, діагностику функціонального стану спортсменів під дією фізичних навантажень різних режимів енергозабезпечення.

Згідно напряму лабораторії її співробітниками здійснюються планові наукові дослідження функціонального стану членів Національних збірних команд з волейболу, боксу, кікбоксінгу, боротьби дзюдо, панкратіону, біатлону, лижних перегонів. Всього за останній час пройшли обстеження 138 спортсменів різних видів спорту, з яких – 2 Заслужених майстрів спорту України, 4 майстри спорту Міжнародного класу, 35 майстрів спорту України та 99 спортсменів масових розрядів. За результатами проведених досліджень визначені психофізіологічні особливості організму спортсменів, рівень їх енергетичних можливостей та здатність організму до навантажень різної інтенсивності.

Відповідно до зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту, який включає актуальні напрями наукових досліджень, тематика яких відповідає трьом науковим спеціальностям ВАК України: 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт, 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення та 24.00.03 – фізична реабілітація та Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність»; Закону України «Про фізичну культуру і спорт»; Указу Президента України від 28.09.2004 р. № 1148/2004 «Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту» співробітників лабораторії психофізіології м’язової діяльності, зокрема, доц. Приймака С. Г. включено до виконання ІІ напряму наукових досліджень – Методологічні та організаційно-методичні основи раціональної підготовки спортсменів (керівники напряму – д. п. н., проф. Платонов В. М., д. п. н., проф. Болобан В. М., к. п. н., проф., Дрюков В. О., д. б. н., проф. Коробейніков Г. В.); назва наукової теми: 2.9 Індивідуалізація тренувального процесу кваліфікованих єдиноборців.

Згідно зазначеної теми, проведено основну частину експериментальних досліджень, очікуваними результатами будуть: обґрунтування побудови тренувального процесу кваліфікованих єдиноборців з позиції індивідуального підходу до визначення та застосування ключових характеристик та методик тренування, що сприятиме ефективному перебігу адаптаційних процесів під час багаторічної підготовки єдиноборців та забезпечуватиме, з високою імовірністю, найвищі досягнення у головних змаганнях сезону; наукові публікації; дисертаційні роботи.

Новини та події факультету фізичного виховання

КОНТАКТИ

З нами можна зв'язатись за вказаними контактами

Адреса: 14013, м Чернігів вул. Гетьмана Полуботка, 53

Телефони: (0462) 941-170, (0462) 941-178

 

Ми в соціальних мережах FB IG YT TG