Кафедра екологічної психології та психічної здоров’я була створена у серпні 2007 року. Основою викладацького складу кафедри стали співробітники ППФ і викладачі кафедри психології Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського. З того часу і дотепер кафедра є єдиною такого роду кафедрою в Україні.

Історія кафедриСклад кафедри

Станом на 2014 рік професорсько-викладацький склад кафедри екологічної психології та психічної здоров’я налічує 14 осіб, серед них 1 доктор психологічних наук, професор і 7 кандидатів наук, доцентів. Очолює кафедру – Заслужений працівник освіти України, доктор психологічних наук, професор Василь Олексійович Скребець.

Колективом кафедри здійснюється викладання понад 30 навчальних курсів та спецкурсів психофізіологічного, медико-психологічного і прикладного спрямування. При кафедрі діє психофізіологічна лабораторія.

Науково-дослідницька робота на кафедрі проводиться переважно в контексті екологічної, практичної психології та психології здоров’я. Загальний напрям і зміст науково-дослідницької роботи визначається темою: «Теоретико-методологічні основи та феноменологія екологічної свідомості».У відповідності до визначеної теми спрямовуються науково-пошукові дослідження викладачів, аспірантів, студентів.

Колектив кафедри постійно розвиває наукові й практичні зв’язки з рядом наукових та освітніх установ України і Росії. Викладачі працюють у тісному контакті з практикуючими психологами різнопрофільних закладів та установ міста Чернігова і Чернігівської області, надаючи науково-методичну й консультативну допомогу та збагачуючись оригінальними напрацюваннями практиків.

Навчально-методична робота. Співробітники кафедри здійснюють викладання більше 20 навчальних курсів та спецкурсів, зокрема:

 • екологічна психологія;
 • клінічна психологія;
 • основи психогігієни;
 • спеціальна психологія;
 • основи патопсихології;
 • основи психотерапії;
 • основи медичних знань;
 • методика психологічної експертизи;
 • психологічна корекція;
 • психологія травмуючих ситуацій;
 • психофізіологія;
 • психологія впливу;
 • психологія екстремальних ситуацій;
 • спортивна психологія
 • нетрадиційні напрямки в психології;
 • психологія адитивної поведінки тощо.

 

Викладачі кафедри працюють над розробкою авторських курсів та спецкурсів, підготовкою навчально-методичних посібників, (у тому числі над підготовкою електронного банку навчально-методичних матеріалів), координують програму Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України “Сприяння просвітницькій роботі «рівний – рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя» у Чернігівській області.

Науково-дослідна робота на кафедрі проводиться переважно в межах екологічної, практичної психології, психології здоров’я. Загальний напрям та зміст науково-дослідницької роботи кафедри визначається темою: «Теоретико-методологічні основи та феноменологія екологічної свідомості». У відповідності до визначеної теми спрямовуються науково-пошукові дослідження викладачів і студентів.

Колектив кафедри вивчає не реалії екологічної дійсності в об’єктивних вимірах та фізико-хімічних показниках, а те, якою є екологія у свідомості людей та їх ставленнях. Ведуться не тільки фундаментальні, методологічні розробки категорій, закономірностей і форм прояву екологічної свідомості, а й пошуки механізмів і технологій впливу, корекції, екологічного просвітництва і виховання екологічних імперативів життєдіяльності сучасних та майбутніх поколінь у кризово-екологічному просторі сучасної цивілізації.

Спільно з іншими психологічними кафедрами ППФ, співробітники кафедри здійснюють підготовку та випуск збірника наукових праць “Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: психологічні науки”. На кафедрі опрацьовується регіональна концепція розвитку освіти в Чернігівській області.

Співробітництво. Кафедра розвиває наукові та практичні зв’язки з рядом наукових та освітніх установ України і Чернігівської області, зокрема з Інститутом психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Чернігівським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, Українським науково-методичним центром практичної психології та соціальної роботи, Чернігівським обласним центром практичної психології та соціальної роботи, Державним вищим навчальним закладом «Університет менеджменту освіти», Східноукраїнським національним університетом імені В.Даля, Одеським національним університетом імені І.І.Мечникова.

У відповідності з навчальними планами кафедра забезпечує викладання на 7 факультетах університету та Інституті історії, етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського базових навчальних дисциплін: українознавства, історії України, політології, соціології, а також спецкурсів: „Основи демократії”, „Вища освіта України і Болонський процес” та „Соціальні і політичні конфлікти”. Для студентів спеціальності „Соціологія” викладачами кафедри розроблені і читаються ряд галузевих соціологічних дисциплін. При кафедрі успішно діє аспірантура зі спеціальності „Історія України”, яку закінчило 10 аспірантів, з них 8 кандидатів наук нині – викладачі нашого університету (п’ять з них, кандидати наук, доценти працюють на кафедрі).

Навчально-методична робота. Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює викладання таких базових курсів гуманітарного профілю:

 • історія України;
 • українознавство;
 • політологія;
 • соціологія,

а також спецкурсів «Вища освіта і Болонський процес», "Основи демократії", «Соціальні та політичні конфлікти» на ППФ та інших факультетах університету.

У зв’язку з відкриттям у 2010 році спеціальності «Соціологія» кафедра набула статус випускової.

Викладачі кафедри розробили і читають для студентів–соціологів наступні дисципліни:

 • вступ до спеціальності;
 • історія соціології;
 • соціальна структура суспільства;
 • загальна соціологічна теорія;
 • соціологічна думка в Україні;
 • методологія соціологічних досліджень;
 • спеціальні соціологічні теорії;
 • соціологія освіти;
 • методи збору соціологічної інформації;
 • програмування соціологічних досліджень;
 • соціологія сім’ї.

Працівниками кафедри підготовлені монографії, навчальні посібники. На кафедрі започаткований постійно діючий науково-методичний семінар "Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції", матеріали якого регулярно публікуються у відповідному збірнику наукових праць.

Науково-дослідна робота кафедри стосується, переважно, історичного та українознавчого напрямків. Кафедра є однією з провідних в області з указаної проблематики, з 1998 р. діє аспірантура зі спеціальності 07.00.01 – Історія України. Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових та науково-практичних конференціях.

Співробітництво. Кафедра підтримує та розвиває зв’язки з рядом науково-дослідних установ, зокрема з Інститутом історії НАН України, Інститутом соціології НАН України, Київським Національним університетом імені Тараса Шевченка, Національним педагогічним університетом імені М.Драгоманова, Черкаським Національним університетом імені Б.Хмельницького, Східноукраїнським Національним університетом імені В.Даля, Харківським національним університетом імені Каразіна.

 

NoPhoto

Завідувач кафедри екологічної психології та психічного здоров’я

ШЛІМАКОВА Ірина Іванівна


кандидат психологічних наук, доцент кафедри екологічної психології та психічного здоров’я. У 1993 році закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут імені Миколи Гоголя за спеціальністю «Російська мова, література та психологія». Працювала практичним психологом школи, завідуючою лабораторії психологічних досліджень, керівником Чернігівського обласного центру практичної психології та соціальної роботи. На кафедрі працює з 2007 року. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Психологічні умови формування екологічної свідомості школярів: гендерний аспект» (спеціальність: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). Відмінник освіти України (2005 р.). Член Чернігівського осередку Всеукраїнської громадської організації «Асоціація екологічної допомоги». Викладає курси: «Основи психотерапії», «Основи психогігієни», «Психологія впливу». Сфера наукових інтересів: екологічна психологія, психологія впливу. Автор 23 наукових публікацій.
 
БУКОВСЬКА Ольга Олександрівна

кандидат психологічних наук, доцент кафедри екологічної психології та психічного здоров’я. У 2000 році закінчила ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Початкове навчання та образотворче мистецтво». У 2001 році закінчила магістратуру за спеціальністю «Початкова освіта». З 2002-2005 рр. навчалася в аспірантурі НПУ імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія. З 2005 року працювала старшим викладачем кафедри практичної психології факультету початкового навчання ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Психологічні особливості усвідомлення життєвого досвіду підлітками з неблагополучних родин». На кафедрі екологічної психології та психічного здоров’я працює з 2011 року. Викладає основи патопсихології, клінічну психологію, основи психотерапії, психологічну експертизу, конфліктологію, етнопсихологію. Сфера наукових інтересів: наративна психологія, психологія здоров’я.


ГІРЧЕНКО Олена Леонідівна


кандидат психологічних наук, доцент кафедри екологічної психології та психічного здоров’я. У 2002 р. закінчила історичний факультет ЧДПІ імені Т.Г.Шевченка (спеціальність «Історія та практична психологія»). З 2008 р. проходила навчання в Українському інституті Позитивної крос-культурної психотерапії та менеджменту (УІПП). У 2010 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія (тема: «Комп’ютерні ігри як фактор розвитку тривожності молодших школярів»). Член Чернігівського осередку Всеукраїнської громадської організації «Асоціація екологічної допомоги». На кафедрі працює з 2007 року. Викладає курси «Психологічна корекція», «Методика психологічної експертизи», «Спортивна психологія». Сфера наукових інтересів: вікова психологія, психологія адиктивної поведінки.

 


ДУБІНІНА Діана Еміліївна

 

старший викладач кафедри екологічної психології та психічного здоров’я. У 1992 р. закінчила хіміко-біологічний факультет ЧДПІ імені Т.Г.Шевченка. В 1993 році закінчила КДПУ ім. Драгоманова за спеціальністю «Психологія. Практична психологія в системі освіти». З 1993р. працювала асистентом кафедри психології історичного факультету ЧДПІ ім. Т.Г.Шевченка, старшим викладачем даної кафедри (2003р), старшим викладачем кафедри екологічної психології та психічного здоров"я психолого-педагогічного факультету (2004р). На кафедрі екологічної психології та психічного здоров’я працює з 2007р. Готує до захисту кандидатську дисертацію на тему: «Моральна складова екологічної свідомості». Член Чернігівського осередку Всеукраїнської громадської організації «Асоціація екологічної допомоги». Викладає курси: «Спеціальна психологія», «Психологія травмуючих ситуацій», «Нетрадиційні напрямки в психології», «Психокорекція дітей з вадами розвитку», «Фізіологічні основи саморегуляції». Сфера наукових інтересів: психологія стресів, екологічна психологія, спеціальна психологія.


ДЯЧЕНКО Вікторія Анатоліївна


кандидат психологічних наук, доцент кафедри екологічної психології та психічного здоров’я. У 2002 році закінчила Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти за спеціальністю «Психологія». Працювала практичним психологом школи-інтернату для дітей-сиріт. В 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості розвитку Образу «Я» дітей-сиріт в інтернатних закладах освіти». Член Чернігівського осередку Всеукраїнської громадської організації «Асоціація екологічної допомоги». Викладає курси: «Клінічна психологія», «Психологія адиктивної поведінки», «Робота психолога в закладах інтернатного типу». Сфера наукових інтересів: психосоматична медицина. Автор 12 наукових публікацій.

 

 


МУНАСИПОВА-МОТЯШ Ірина Анатоліївна


кандидат біологічних наук, доцент кафедри екологічної психології та психічного здоров’я. У 2000 р. закінчила хіміко - біологічний факультет ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю „Хімія, біологія, екологія”. Після закінчення університету працювала вчителем хімії та біології, асистентом кафедри біологічних основ фізичного виховання ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка. У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Двостулкові молюски родини кордіїди Понтокаспійського регіону (фауна, таксономія поширення, екологія». На кафедрі екологічної психології та психічного здоров’я працює з 2007 року. В 2010 р. отримала другу вищу освіту в Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д. Ушинського за спеціальністю „Практична психологія ”. Член Чернігівського осередку Всеукраїнської громадської організації «Асоціація екологічної допомоги». Викладає курси: «Валеологія та основи медичних знань», «Фізіологічні основи саморегуляції». Сфера наукових інтересів: психологія здоров’я. 

 


БІЛОУСОВА Наталія Миколаївна


старший викладач кафедри екологічної психології та психічного здоров"я. У 1996 році закінчила історичний факультет Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г.Шевченка (спеціальність «Історія та практична психологія»). Протягом 2008-2011 років навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (Інститут соціології, психології та управління, кафедра теоретичної та консультативної психології) за спеціальністю 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія. Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Психологічні чинники розвитку почуття власної гідності в молодшому шкільному віці». Сфера наукових інтересів: моральний розвиток особистості, особливості розвитку і навчання дітей з синдромом дефіциту уваги з гіперактивністю, психологічне консультування, психокорекція.


Купряшина Наталія Вікторівна


асистент кафедри екологічної психології та психічного здоров"я. У 2004 році закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, спеціальність «Історія та практична психологія»; у 2005 році – магістратуру з фаху «Психологія». Працює над кандидатською дисертацією на тему: «Атракція як складова професійної діяльності практичного психолога». Сфера наукових інтересів: психологія соціальної роботи, психологія взаєморозуміння, психологія атракції, практична психологія.


Новик Дмитро Анатолійович


викладач кафедри екологічної психології та психічного здоров"я.

 


Борець Юлія Василівна

 

ассистент кафедри екологічної психології та психічного здоров'я.


Polovech

Половець Володимир Михайлович

доктор історичних наук, професор. Заслужений працівник освіти України. Закінчив у 1958 р. Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В. Гоголя, історик. У 1972 р. в Москві захистив кандидатську дисертацію на тему: „Розвиток економічного співробітництва союзних республік в роки першої п’ятирічки (1928–1932 рр.)”. У 1997 р. в Інституті історії України АН України захистив докторську дисертацію на тему: „Кооперативний рух в Лівобережній Україні (1861–1917 рр.).”, з 2001 р. - професор.

 

  
АКИМЕНКО Ірина Миколаївна

кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства, політології та соціології. Закінчила у 1988 р. Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Історія, суспільствознавство та право». У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Чернігівський Троїцько-Іллінський монастир: історія, господарська і культурно-просвітницька діяльність (ІІ пол. ХVІІ – ХVІІІ ст.)". Сфера наукових інтересів: проблеми політології.


ГАПОНЕНКО Дмитро Іванович


кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства, політології та соціології. У 2005 р. закінчив Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю „Історія», у 2006 р. – магістратуру з фаху «Історія». У лютому–квітні 2008 р. закінчив Курси підвищення кваліфікації у Вищій школі соціології при Інституті соціології НАН України. В 2010 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: „Ніжинський Благовіщенський монастир: історія, господарська і культурно-просвітницька діяльність (ХVІІІ – початок ХХ ст.)". Сфера наукових інтересів: методика соціологічних досліджень.


ПЛАТОНОВА Оксана Георгіївна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки, заступник декана ППФ з виховної роботи. Закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка у 1992 році за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання». З дня заснування психолого-педагогічного факультету і до тепер, працює викладачем на кафедрі соціальної педагогіки. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до застосування особистісно орієнтованих виховних технологій в спеціальних установах для дітей» (спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). З 2011 року є дійсним членом Української Академії Акмеологічних Наук. Сфера наукових інтересів: професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів під час літньої організаційно-відпочинкової соціально-педагогічної практики.


ГОЛЕЦЬ Віталій Віталійович


кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства, політології та соціології. Закінчив Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка з відзнакою у 1999 р. за спеціальністю „Історія та народознавство”. У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: „Кооперативний рух Північного Лівобережжя України в період непу (20-ті роки ХХ ст.)”. У 2006 р. був обраний секретарем Чернігівської міської ради. У 2009 р. закінчив Національну академію державного управління при Президентові України – магістр управління суспільним розвитком. У 2011 р. закінчив докторантуру, працює над докторською дисертацію на тему: «Управлінська діяльність в контексті трансформації українського суспільства (історико-соціологічний аналіз)». Сфера наукових інтересів: управлінська діяльність крізь призму соціології; проблеми становлення та розвитку


ДОРОШОК Наталія Анатоліївна


викладач кафедри українознавства, політології та соціології. У 2005 р. закінчила магістратуру Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Історія». У 2010 р. закінчила аспірантуру. Готує до захисту кандидатську дисертацію на тему: „Земська статистика Чернігівської губернії (1864–1917 рр.)”. Сфера наукових інтересів: історія, педагогіка, психологія.


ПОЛІЄНКО Галина Олексіївна


кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства, політології та соціології. Закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка у 1998 р. за спеціальністю «Історія». У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Благодійництво та доброчинність Православної церкви у Чернігівській єпархії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)”. Сфера наукових інтересів: проблеми формування та функціонування сім’ї; історія благодійництва.


МИСЮРА Олександр Олександрович

кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства, політології та соціології . У 2001 р закінчив Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. за спеціальністю «Історія та українознавство», у 2002 р. – магістратуру з фаху «Історія». У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: "О. Кониський у громадсько-політичному і культурно-освітньому житті України (друга половина ХІХ ст.)". Протягом 2006–2009 рр. працював на посаді начальника відділу освіти Чернігівської районної державної адміністрації. Сфера наукових інтересів: вибори і виборчі системи; формування та діяльність органів місцевого самоврядування; громадсько–політичні рухи України другої половини ХІХ ст.

 

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету ЧНПУ. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.

ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка сьогодні – це один з престижних і авторитетних навчальних закладів України, у якому запроваджуються і плідно розвиваються наукові досягнення, а також кращі національно-історичні та культурні традиції українського народу.