Кафедру географії створено у 2015 році. Вона є випусковою та забезпечує підготовку фахівців за ступенем бакалавр спеціальностей 014.07 – Середня освіта (Географія), 106 – Географія, 103 – Науки про Землю.

На кафедрі працює 5 викладачів: 4 кандидати наук (з них 3 – доценти та 1 старший викладач), 1 викладач. Очолює кафедру кандидат географічних наук, доцент Пархоменко Олександр Григорович.

 

Історія кафедриНавчальні дисципліниСклад кафедриЛіцензування та акредитаціяЗабезпечення освітнього процесуМіжнародна діяльністьНауково-громадська діяльністьНормативні документиПрактикиСтудентське життяАнкетування стекхолдерів

Кафедра забезпечує викладання понад 30 фахових курсів на природничо-математичному факультеті.

Основні напрямки наукової роботи кафедри:
• методичний (теорія та методологія суспільної географії, методика еколого-географічних досліджень, метод навчальних проектів, проблеми методичної підготовки майбутніх вчителів географії);
• інформаційний (використання геоінформаційних технологій, картографічного моделювання);
• конструктивний (вивчення природного, демографічного, виробничого та інтелектуального потенціалу регіону та України в цілому).

Кафедра має тісні творчі зв’язки з багатьма установами Чернігівської області та України (Українським географічним товариством (м. Київ), Всеукраїнською екологічною лігою (м. Київ), Чернігівською обласною організацією ВДС “Екологічна варта”, науковими установами Національної Академії наук України (зокрема Інститутом географії, Інститутом геологічних наук); Іститутом водних проблем і меліорації Аграрної академії наку України; Національним університетом імені Тараса Шевченка, Ніжинським державним університетом імені Миколи Гоголя, Сумським державним педагогічним університетом імені А.С. Макаренка, ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”, Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, та ін.), які є базовими для проходження навчальних та виробничих практик, підвищення якості професійної підготовки майбутніх вчителів географії, обміну досвідом розробки та впровадження інноваційних технологій в освітній простір, участі студентів у Всеукраїнських олімпіадах, наукових конференціях, організації спільних наукових проектів та програм.

Завідувач кафедри О.Г. Пархоменко є головою комісії при проведенні конкурсу із захисту науково-дослідницьких робіт серед учнів закладів загальної середньої освіти з географії Чернігівської малої академії наук учнівської молоді.

Кафедра підтримує наукові зв’язки і постійно обмінюється науково-методичною інформацією з провідними навчальними та науково-дослідними установами України, в тому числі з кафедрою географії, екології та методики навчання ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”, кафедрою географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.  

1. Антропогенне ландшафтознавство
2. Біогеографія
3. Географічне країнознавство
4. Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства
5. Географія материків і океанів
6. Географія населення та розселення
7. Географія природних ресурсів України
8. Географія промисловості
9. Географія релігій
10. Географія рослин
11. Географія світового господарства
12. Географія туризму країн світу
13. Географія Чернігівської області
14. Геоекологія
15. Геоінформаційні системи в географії
16. Геоінформаційні технології в географії
17. Геологія з основами геоморфології
18. Геологія з основами палеонтології
19. Геоморфологія
20. Геотектоніка
21. Гідрологія
22. Ґрунтознавство
23. Екологічна географія України
24. Економіка природокористування
25. Економічна і соціальна географія України
26. Загальна геологія
27. Загальна гідрологія
28. Загальна гідрологія з основами океанології
29. Загальне землезнавство
30. Картографія
31. Картографія з основами топографії
32. Ландшафтознавство
33. Метеорологія і кліматологія
34. Методика навчання географії
35. Методологія та організація педагогічних досліджень
36. Морфологія грунтів
37. Організація освітнього процесу в закладах вищої освіти
38. Організація проектно-дослідницької діяльності учнів
39. Основи педагогічної творчості
40. Основи промисловості і сільського господарства
41. Основи сільського господарства
42. Охорона та раціональне використання ґрунтів
43. Петрографія та основи літології
44. Політична географія світу з основами геополітики
45. Природнича географія України
46. Радіоекологія
47. Регіональна економічна і соціальна географія
48. Рекреаційна географія
49. Ретроспективна географія
50. Теоретичні основи дистанційного навчання
51. Теоретичні основи організації індивідуальної роботи зі школярами
52. Теоретичні проблеми сучасної географії
53. Технологія комунікації та взаємодії в колективі
54. Топографія з основами геодезії
55. Топоніміка України
56. Фізична географія України
57. Філософія географії

parchomenko

Завідувач кафедри географії

Пархоменко Олександр Григорович

Завідувач кафедри, доцент кафедри географії, кандидат географічних наук.

На факультеті працює з 2014 року.

Освіта: Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя, природничо-географічний факультет, спеціальність: «Географія та біологія»” (2001 р.).

Чернігівський технологічний університет, економічний факультет, спеціальність «Бухгалтерський облік та аудит» (2002 р.).

Аспірантура Інституту географії НАН України за спеціальністю «Геоморфологія та палеогеографія» (2002 – 2004 рр.).

Кандидатську дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Інституту географії НАН України на тему: «Розвиток голоценових ґрунтів Середнього Придніпров’я» (2007 р.).

Викладає курси дисциплін: загальне землезнавство, загальна гідрологія, політична географія з основами геополітики, фізична географія України, соціальна та економічна географія України.

Наукові інтереси: геоархеологія (дослідження палеогрунтів на давніх поселеннях, під курганами та валами, в заплавах річок), спортивний туризм.

Наукові досягнення: автор 85 науково-методичних робіт.

Список основних наукових публікацій:

1. Матвіїшина Ж.М., Пархоменко О.Г. Зміни грунтів і ландшафтів за даними комплексних досліджень багатошарового кургану неподалік с. Бурти на Черкащині. Наукові записки СумДПУ імені А.С. Макаренка. Географічні науки. Випуск 10. 2019. м. Суми. С.25-47.

2. Iwona Hildebrandt-Radke, Przemyslaw Makarowicz, Zhanna N. Matviishyna, Aleksandr Parhomenko, Sergiy D. Lysenko, Igor T. Kochkin Late Neolithic and Middle Bronze Age barrows in Bukivna, Western Ukraine as a sourse to understand soil evolution and its environmental significance / Journal of Archaeological Science: Reports 27 (2019). P.1-11.

3. Матвіїшина Ж.М., Пархоменко О.Г., Скороход В.М. Еволюція грунтів та ландшафтів території давньоруського городища біля с.Виповзів на Чернігівщині. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. 2019. Вип.31, №1-2. С.20-31.

4. Матвіїшина Ж.М., Пархоменко О.Г. Палеопедологічні дослідження грунтів двошарового поселення неподалік с. Кривохиженці на вінничині. Наукові записки СумДПУ імені А.С. Макаренка. Географічні науки. Випуск 1 2020. Том 2. м. Суми. С.72-87.

5. Жанна Матвіїшина, Олександр Пархоменко, Юрій Ситий Дослідження голоценових грунтів на території Національного історико-культурного заповідника “Гетьманська столиця” у м. Батурин на Чернігівщині. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: 2020. – Вип. 824: Географія. С.15-25.


machulskiy

Мачульський Григорій Миколайович

Доцент, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

На факультеті працює з 2002 р.

Освіта: Агрономічний факультет Сумського сільськогосподарського інституту імені В.В.Докучаєва з відзнакою, спеціальність «Вчений агроном» (1986 р.).

Всеросійський науково-дослідний інститут картоплярства імені О.Г.Лорха відділу біотехнології та імунодіагностики, спеціальність „Біотехнологія” (1988-1990).

Аспірантура Всеросійського науково-дослідного інституту картоплярства імені О.Г.Лорха, спеціальність «Селекція і насінництво» (1990–1993 рр.).

Ностріфікація за спеціальністю «Селекція» при Інституті цукрових буряків УААН (2007 р.).

Захищена кандидатська дисертація на тему: «Индуцированная изменчивость форм картофеля разной плоидности и ее селекционное использование» (1993 р.).

Викладає курси дисциплін: географія грунтів з основами ґрунтознавства, фітомеліорація, основи сільського господарства, основи промисловості та сільського господарства, економіка природокористування.

Наукові інтереси: дослідження техногенно-екологічної безпеки підземних споруд в ґрунтах Чернігівського Полісся, дослідження індукованої мінливості у диплоїдних та тетраплоїдних форм картоплі.

Наукові досягнення: автор понад 80 праць.

Список основних наукових публікацій:

1. Machulskiy G. The frequency of the chromosomal aberration under gamma irradiation of diploid and tetraploid forms of the tubers of the S. tuberosum species/ G. Machulskiy// Materials of the International scientific conference “Natural Resources of Border Areas under a Changing Climate” (Chernihiv, 27-29 September 2017). – Chernihiv: Desna Polygraph, 2017. P. 15-17.

2. Формування дерново-підзолистих ґрунтів в умовах Чернігівського Полісся. / Г.М. Мачульський, О.С. Кононенко Т.О. Загорулько, Д.М. Савенко // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених “Актуальные вопросы наук о Земле в концепции устойчивого развития Беларуси и сопредельных государств”. УО «ГГУ им. Ф. Скорины», г. Гомель, 29-30 ноября 2018. С. 80-82.

3. Старчак В.Г., Цибуля С.Д., Мачульський Г.М. Захисна синергична композиція комплексної дії на основі вторинної сировини. Вопросы химии и химической технологии. 2019. №2 (123). С. 127-135.

4. Еколого-географічні аспекти вивчення рослин під час проведення навчальної практики при підготовці вчителів природничого циклу / О.В. Лукаш, С.В. Кирієнко, А.М. Слюта, Г.М. Мачульський. // Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи. Збірник наукових матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (10-11 жовтня 2019 року, м. Глухів) / за заг. ред. Рудишина С.Д., Кореневої І.М., Суми: Вінниченко М.Д. 2019. С. 74-76.

5. Мачульський Г.М., Сиксин Ю.А. Орографічні, геологічні й кліматичні умови формування дерново-підзолистих ґрунтів Новгород-сіверського Полісся / Dynamics of the development of world science. Abstracts of V International Scientific and Practical Conference. Vancouver, Canada. 22-24 January 2020 – С. 704-712.


sluta

Слюта Аліна Миколаївна

Доцент кафедри географії, кандидат педагогічних наук.       

На факультеті працює з 2012 року.

Освіта: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, хіміко-біологічний факультет, спеціальність «Екологія та охорона   навколишнього   середовища» (2012 р.).

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, інститут   природничо-географічної освіти та екології, спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища» (2013 р.).

Аспірантура Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка, спеціальність «Біохімія», кафедра екології та охорони природи (2012-2015 рр.).

Захищена кандидатська дисертація на тему: «Формування професійних умінь майбутніх екологів у процесі виробничої практики» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (2015 р.).

Викладає курси дисциплін: методика навчання географії, географія Чернігівської області; картографія з основами топографії; геоекологія; ГІТ в географії.

Наукові інтереси: системно-поетапний підхід у процесі підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності, професійні уміння майбутніх географів.

Наукові досягнення: автор понад 45 праць, учасник 25 міжнародних наукових і науково-практичних конференцій, виконавець 3 міжнародних науково-дослідних робіт, учасник міжнародних проектів під егідою ЮНЕСКО (2017-2018 роки).

Список основних наукових публікацій:

1. Oleksandr Lukash, Рetro Buzunko, Svitlana Kyrienko, Alina Sliuta Juniperus communis L. at the southern limit of its distribution in Eastern Polesie. Ecological Questions, Nicolaus Copernicus University: Toruń (POLAND). 25/2017. Р.41-49.

2. Natalia Kurhaluk, Alina Sliuta, Svitlana Kyriienko, Pawel J. Winklewski Melatonin Restores White Blood Cell Count, Diminishes Glycated Haemoglobin Level and Prevents Liver, Kidney and Muscle Oxidative Stress in Mice Exposed to Acute Ethanol Intoxication. Alcohol and Alcoholism, 2017, 52 (5). Р. 521-528.

3. Alina Sliuta The integral assessment of the Ubed river basin system as a basis for choosing the ways to optimize usage of natural resources. Natural resources of border areas under a changing climate. Monography. – Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Slupsku. 2017, Р. 171-177.

4. Alina Sliuta, Ivan Kirvel The chemism of small rivers waters of the eastern Polesie Ukrain (on the example of the Ubed river) / Chemizm wód małych rzek wschodnego Polesia Ukrainy (na przykładie rzekі Ubed). Słupskie prace geograficzne. Nr 14 ss. 5-16. 2017, Р. 213-222.

5. Kurhaluk N., O. V. Zaitseva, A. Sliuta, S. Kyriienko, P. J. Winklewski. Melatonin diminishes oxidative stress in plasma, retains erythrocyte resistance and restores white blood cell count after low-dose lipopolysaccharide exposure in mice. General Physiology and Biophysics Vol.37, No.5, 2018, p.571–580.

6. Аліна Слюта Вплив кліматичних чинників на цикл вуглецю в лісових фітоценозах лісового заказника «Лісопарк» (Чернігівська область, Україна) Natural Resources of Border Areas under a Changing Climate. The 3rd International Scientific Conference: the program, abstracts (Ukraine, Chernihiv, September 24-27, 2019). Chernihiv: Desna Polygraph Publishing House. 2019. Р.83.

7. Слюта А.М. Просторовий аналіз впливу біокліматичних показників на екосистеми зони Полісся. Географія та туризм: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2020 р., м. Харків) / за заг. ред. Муромцевої Ю.І. Харків:ХНПУ ім.Г.С.Сковороди, 2020. С.66-73.

8. Khoptii A., Sliuta A. Formation of cartographic competencies in the process of geography study in general secondary education institutions. Actual trends of modern scientific research. Abstracts the 3rd International scientific and practical conference “Actual trends of modern scientific research” (September 13-15, 2020) MDPC Publishing, Munich, Germany. 2020. Р. 88-93.

9. Слюта А.М., Дзень Н.В. Реалізації проєктної діяльності учнів на уроках географії в закладах загальної середньої освіти. The world of science and innovation. Abstracts the 2nd International scientific and practical conference “The world of science and innovation” (September 16-18, 2020) Cognum Publishing House, London, United Kingdom. 2020. Р. 500-507.

10. Harkusha O., Ihnatov D., Sliuta A. Application of virtual geographical excursions in the educational process in the study of geography. Modern science: problems and innovations. The 7 th International scientific and practical conference “Modern science: problems and innovations” (September 20-22, 2020) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2020. Р. 146-152.
11. Alina Sliuta, Svitlana Kyriienkо Influence of temperature on primary productivity of meadow ecosystems within Chernihiv Polissya (Ukraine) 4 th International Scientific Conference NARBAC 2020 Natura Resources of Border Aras under a Changing Climate. Slupsk, 24-25.09.2020. P.29-30.


BilousБілоус Ольга Володимирівна

Викладач кафедри географії, заступник декана. На факультеті працює з 1992 року.

Освіта:

• Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка, 1990 р., хіміко-біологічний факультет.

• Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 1999 р., спеціальність „Практична психологія”.

• Аспірантура Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за спеціальністю „Педагогічна та вікова психологія”, 1999 – 2003 р.р.

Працює над дисертаційною роботою з теми: „Психологічні умови розвитку теоретичного мислення у майбутніх учителів хімії”.

Викладає курси дисциплін: історія біології, методологія та організація наукових досліджень,  організація проектно-дослідницької діяльності учнів, теоретичні основи організації індивідуальної роботи зі школярами, організація освітнього процесу в закладах вищої освіти.

Наукові інтереси: психологічні умови розвитку професійного мислення у майбутніх учителів, методика викладання хімії у вищій школі, методика викладання психології у педагогічних університетах.

Участь у держбюджетних темах:

  • „Державний стандарт освіти з хімії для педагогічних вищих навчальних закладів” № державної реєстрації 0100U006664 2001-2002 р. Замовник Міністерство освіти та науки України.
  • „Дидактичні основи впровадження державного стандарту з хімії для вищих педагогічних навчальних закладів” № державної реєстрації 0103U000016 2003-2004 р. Замовник Міністерство освіти та науки України.

Згідно Наказу МОН України від 11.10.2007 р. № 897 “Про створення робочих груп з розроблення галузевих стандартів вищої освіти” у складі робочої групи брала участь у розробці стандарту з хімії для педагогічних ВНЗ, працювала над удосконаленням навчального плану, освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми магістра хімії.

Наукові досягнення: автор понад 60 праць.


slutav

Слюта Володимир Борисович

Викладач кафедри географії.

На факультеті працює з 2015 року.

Освіта: Ніжинський державний університет імені М.В.Гоголя, спеціальність «Географія» (2008 р.).

Аспірантура Інституту водних проблем і меліорації Національної Академії аграрних наук (ІВПіМ НААН), відділ екології  водних об’єктів і меліорованих земель (2008 – 2011 рр.).

Викладає курси дисциплін: загальна геологія, геологія з основами геоморфології, петрографія та основи літології, геотектоніка, геоморфологія, географія материків та океанів.

Наукові інтереси: геоморфологія, процеси екзогенезу, прояв несприятливих екзогенних рельєфоутворюючих процесів на меліорованих землях, формування і розвиток мікрозападинного рельєфу.

Наукові досягнення: автор 15 статей.

Список основних наукових публікацій:

1. Слюта В.Б. Гнида А.С., Райська А.Ю. Деякі особливості подів як окремих форм западинного рельєфу. Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. Географічні науки. Випуск 9. Суми. 2018. С. 124-130.
2. Слюта В.Б. Алекса Є.В., Маловічко Ю.О. Лісомеліоративні заходи боротьби з дефляцією в умовах Північного Лісостепу на прикладі басейну річки Удай // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. Географічні науки. Випуск 9. Суми. 2018. С. 101-106.
3. Слюта В.Б., Пацюк А.І., Палінкаш В.І. Прояв вітрової ерозії в межах Чернігівського Полісся та заходи боротьби з нею на прикладі СТОВ «Віра». Третя Міжнародна науково-практична конференція «Відновлення біотичного потенціалу агроекосистем» Матеріали конференції 11 жовтня, 2018 Дніпро, Україна. С. 136-138.
4. Слюта В. Б., Данченко О. С., Палінкаш В. І. Розвиток екзогенних процесів та утворення форм рельєфу в межах впливу Удайської осушувальної системи // Четверті Сумські наукові географічні читання: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 11 – 13 жовтня 2019 р., м. Суми. С. 124-131.
5. Слюта В.Б., Палінкаш В.І., Данченко О.С. Прояв окремих несприятливих екзогенних процесів в басейні та береговій зоні водосховищ р. Смош. Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. Географічні науки. Випуск 10. Суми. 2019. С. 84-92.     

Диплом Лукаш О.В._1

Диплом Лукаш О.В._2

Договір про співпрацю_1

Договір про співпрацю_2

Міжнародний сертифікат Слюта А.М._1

Міжнародний сертифікат Слюта А.М._2

Міжнародний сертифікат Слюта А.М._3

Мiжнародний сертифiкат Мачульський Г.М

Сертифікат Лукаш О.В.

Стажування Лукаш О.В.

Сертифікат Терентьєва_1

Сертифікат Терентьєва_2

Участь у міжнародній конференції Слюта А.М._1

Участь у міжнародній конференції Слюта А.М._2

Участь у міжнародній конференції Слюта А.М._3

Сучасний стан та якість навколишнього середовища окремих регіонів. (Міжнародна наукова конференція молодих вчених. Одеса).

Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи. І Міжнародна науково-практична конференція (Глухів).

Консультативна зустріч щодо визначення стратегічних пріоритетів Програми малих грандів Глобального екологічного фонду на 2015-2018 рр.» (Київ).

Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень (друга Міжнародна науково-практична конференція (смт Путила, Чернівецька обл.).

Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій (Міжнародна науково-практична конференція (Ніжин, 2016).

Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (Київ).

Спільні дослідження похованих грунтів під курганами разом з Польськими вченими біля с.Буківна на Івано-Франківщині.

Участь викладачів кафедри у міжнародних проєктах

Сертифiкат ЮНЕСКО 1 Слюта А.М.

Сертифiкат ЮНЕСКО 2 Слюта А.М.

Сертифiкат ЮНЕСКО 3 Слюта А.М.

Довiдка про Мiжнародне стажування Слюта А.М.

Сертифiкат про Мiжнародне стажування Слюта А.М.

ОБГОВОРЕННЯ ПИТАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Посилання на ORCID та Google Scolar

https://orcid.org/0000-0002-6055-1344 Слюта А.М.

https://orcid.org/0000-0001-7939-9576 Пархоменко О.Г.

https://orcid.org/0000-0002-7863-1094 Слюта В.Б

https://orcid.org/0000-0002-3307-399X Білоус О.В. (Olha Bilous)

https://orcid.org/0000-0003-2702-6430 Лукаш О.В. (Oleksandr Lukash )

https://orcid.org/0000-0002-3238-1608 Терентьєва Н.О. (Natalie Terentieva)

https://orcid.org/0000-0002-7164-1695 Мачульський Г.М.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=LC8iTa8AAAAJ&hl=uk&authuser=3 Google Scolar кафедри географії

Список конференцій

Список публікацій

Програма наукового гуртка

Архів

1. Захист наукових робіт студентами спеціальності 103 Науки про Землю (з доповіддю Сироватченко Р.В.).

2. Написання наукового проекту студентами спеціальності 103 Науки про Землю.

3. Участь доц. Пархоменко О.Г. у методичному семінарі, який присвячений питанням впровадження спеціальності 103 Науки про Землю (м. Мелітополь, 2016 р., присутні: академік НАН України, д.геогр.н. Руденко Л.Г., декан географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка академік НАПН України, професор, д.геогр.н. Олійник Я.Б. та ін.

4. II етап Всеукраїнської олімпіади з географії (м. Київ), присутній: студент 3 курсу спеціальності 103 Науки про Землю Сироватченко Р.В. .

5. (відео): Легалізація Чернігівського осередку Українського географічного товариства (м. Чернігів, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка, 2017 р.).

Сертифікати

Протокол ВГО "Карпати кличуть"

Участь студентки 103 Науки про Землю Гниди А. в iнтернет-конференцiях

Участь студентки 103 Науки про Землю Райської А. в iнтернет-конференцiях

1. Проведення позаурочної та позакласної роботи студенткою 45 групи спеціальності 014 Середня освіта (Географія) Войналович М., яка працює на посаді педагога-організатора у Козелецькій гімназії №1 (Чернігівська область).

2. Проведення уроку з географії студентом магістратури 56 групи спеціальності 014 Середня освіта (Географія) Д. Ігнатовим у ЗЗСО №9 м. Чернігова під час виробничої (педагогічної) практики.

3. Проведення уроків географії студентками магістратури 56 групи спеціальності 014 Середня освіта (Географія) Н. Дзень та О.Гаркушею у ЗЗСО №9 м. Чернігова (під час виробничої (педагогічної) практики) та А. Хоптій (працює на посаді вчителя географії та природознавства у Городнянському ліцеї №1 (Чернігівська область).

Накази

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету НУЧК. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.