Кафедру географії створено у 2015 році. Вона є випусковою та забезпечує підготовку фахівців за ступенем бакалавр спеціальностей 014.07 – Середня освіта (Географія), 106 – Географія, 103 – Науки про Землю.

На кафедрі працює 5 викладачів: 4 кандидати наук (з них 3 – доценти та 1 старший викладач), 1 викладач. Очолює кафедру кандидат географічних наук, доцент Пархоменко Олександр Григорович.

 

Історія кафедриНавчальні дисципліниСклад кафедриЛіцензуванняЗабезпечення освітнього процесуЛюдські ресурсиМіжнародна діяльністьНауково-громадська діяльністьНормативні документиПрактикиСтудентське життя

Кафедра забезпечує викладання понад 30 фахових курсів на природничо-математичному факультеті.

Основні напрямки наукової роботи кафедри:
• методичний (теорія та методологія суспільної географії, методика еколого-географічних досліджень, метод навчальних проектів, проблеми методичної підготовки майбутніх вчителів географії);
• інформаційний (використання геоінформаційних технологій, картографічного моделювання);
• конструктивний (вивчення природного, демографічного, виробничого та інтелектуального потенціалу регіону та України в цілому).

Кафедра має тісні творчі зв’язки з багатьма установами Чернігівської області та України (Українським географічним товариством (м. Київ), Всеукраїнською екологічною лігою (м. Київ), Чернігівською обласною організацією ВДС “Екологічна варта”, науковими установами Національної Академії наук України (зокрема Інститутом географії, Інститутом геологічних наук); Іститутом водних проблем і меліорації Аграрної академії наку України; Національним університетом імені Тараса Шевченка, Ніжинським державним університетом імені Миколи Гоголя, Сумським державним педагогічним університетом імені А.С. Макаренка, ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”, Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, та ін.), які є базовими для проходження навчальних та виробничих практик, підвищення якості професійної підготовки майбутніх вчителів географії, обміну досвідом розробки та впровадження інноваційних технологій в освітній простір, участі студентів у Всеукраїнських олімпіадах, наукових конференціях, організації спільних наукових проектів та програм.

Завідувач кафедри О.Г. Пархоменко є головою комісії при проведенні конкурсу із захисту науково-дослідницьких робіт серед учнів закладів загальної середньої освіти з географії Чернігівської малої академії наук учнівської молоді.

Кафедра підтримує наукові зв’язки і постійно обмінюється науково-методичною інформацією з провідними навчальними та науково-дослідними установами України, в тому числі з кафедрою географії, екології та методики навчання ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”, кафедрою географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.  

1. Біогеографія
2. Біопродуктивність ґрунтів
3. Географічне країнознавство
4. Географічні основи заповідної справи
5. Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства
6. Географія материків і океанів
7. Географія населення та розселення
8. Географія природно-ресурсного потенціалу
9. Географія промислових комплексів
10. Географія промисловості
11. Географія релігій
12. Географія світового господарства
13. Геоекологія
14. Геоінформаційні системи в географії
15. Геоінформаційні технології в географії
16. Геологія з основами геоморфології
17. Геоморфологія
18. Геополітика
19. Геотектоніка
20. Гідрометеорологічні основи охорони довкілля
21. Екологічна географія України
22. Екологія
23. Економічна і соціальна географія України
24. Загальна геологія
25. Загальна гідрологія
26. Загальне землезнавство
27. Інформатика і інформаційні технології
28. Історична геологія з основами палеонтології
29. Картографія
30. Картографія з основами топографії
31. Ландшафтне планування та дизайн
32. Ландшафтознавство
33. Метеорологія і кліматологія
34. Методика навчання географії
35. Мінералогія і кристалографія
36. Основи географічного моделювання
37. Основи промисловості і сільського господарства
38. Охорона та раціональне використання ґрунтів
39. Петрографія та основи літології
40. Політична географія з основами геополітики
41. Природні ресурси світу
42. Регіональна економічна і соціальна географія
43. Регіональний географічний аналіз
44. Рекреаційна географія
45. Рекреаційні комплекси світу
46. Сакральна географія
47. Топоніміка Чернігівської області
48. Фізична географія України

parchomenko

Завідувач кафедри географії

Пархоменко Олександр Григорович

Завідувач кафедри, доцент кафедри географії, кандидат географічних наук.

На факультеті працює з 2014 року.

Освіта: Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя, природничо-географічний факультет, спеціальність: «Географія та біологія»” (2001 р.).

Чернігівський технологічний університет, економічний факультет, спеціальність «Бухгалтерський облік та аудит» (2002 р.).

Аспірантура Інституту географії НАН України за спеціальністю «Геоморфологія та палеогеографія» (2002 – 2004 рр.).

Кандидатську дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Інституту географії НАН України на тему: «Розвиток голоценових ґрунтів Середнього Придніпров’я» (2007 р.).

Викладає курси дисциплін: загальне землезнавство, загальна гідрологія, політична географія з основами геополітики, фізична географія України, соціальна та економічна географія України.

Наукові інтереси: геоархеологія (дослідження палеогрунтів на давніх поселеннях, під курганами та валами, в заплавах річок), спортивний туризм.

Наукові досягнення: автор 85 науково-методичних робіт.

Список основних наукових публікацій:

1. Пархоменко О.Г. Голоценовий педогенез заплав території Середнього Придніпров’я. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 4: Географія і сучасність. Випуск 33. 2015. м. Київ. С. 63-74.

2. Пархоменко О.Г. Методичні основи дослідження голоценових ґрунтів як індикаторів змін природних умов минулого: геоархеологічний аспект. Фізична географія та геоморфологія. Вип.2 (78). м. Київ. 2015. С.16-21.

3. Матвіїшина Ж.М., Пархоменко О.Г. Зміни грунтів і ландшафтів за даними комплексних досліджень багатошарового кургану неподалік с. Бурти на Черкащині. Наукові записки СумДПУ імені А.С. Макаренка. Географічні науки. Випуск 10. 2019. м. Суми. С.25-47.

4. Iwona Hildebrandt-Radke, Przemyslaw Makarowicz, Zhanna N. Matviishyna, Aleksandr Parhomenko, Sergiy D. Lysenko, Igor T. Kochkin Late Neolithic and Middle Bronze Age barrows in Bukivna, Western Ukraine as a sourse to understand soil evolution and its environmental significance / Journal of Archaeological Science: Reports 27 (2019). P.1-11.

5. Матвіїшина Ж.М., Пархоменко О.Г., Скороход В.М. Еволюція грунтів та ландшафтів території давньоруського городища біля с.Виповзів на Чернігівщині. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. 2019. Вип.31, №1-2. С.20-31.


machulskiy

Мачульський Григорій Миколайович

Доцент, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

На факультеті працює з 2002 р.

Освіта: Агрономічний факультет Сумського сільськогосподарського інституту імені В.В.Докучаєва з відзнакою, спеціальність «Вчений агроном» (1986 р.).

Всеросійський науково-дослідний інститут картоплярства імені О.Г.Лорха відділу біотехнології та імунодіагностики, спеціальність „Біотехнологія” (1988-1990).

Аспірантура Всеросійського науково-дослідного інституту картоплярства імені О.Г.Лорха, спеціальність «Селекція і насінництво» (1990–1993 рр.).

Ностріфікація за спеціальністю «Селекція» при Інституті цукрових буряків УААН (2007 р.).

Захищена кандидатська дисертація на тему: «Индуцированная изменчивость форм картофеля разной плоидности и ее селекционное использование» (1993 р.).

Викладає курси дисциплін: географія грунтів з основами ґрунтознавства, фітомеліорація, основи сільського господарства, основи промисловості та сільського господарства, економіка природокористування.

Наукові інтереси: дослідження техногенно-екологічної безпеки підземних споруд в ґрунтах Чернігівського Полісся, дослідження індукованої мінливості у диплоїдних та тетраплоїдних форм картоплі.

Наукові досягнення: автор понад 80 праць.

Список основних наукових публікацій:

1. Machulskiy G. The frequency of the chromosomal aberration under gamma irradiation of diploid and tetraploid forms of the tubers of the S. tuberosum species/ G. Machulskiy// Materials of the International scientific conference “Natural Resources of Border Areas under a Changing Climate” (Chernihiv, 27-29 September 2017). – Chernihiv: Desna Polygraph, 2017. P. 15-17.
2. Формування дерново-підзолистих ґрунтів в умовах Чернігівського Полісся. / Г.М. Мачульський, О.С. Кононенко Т.О. Загорулько, Д.М. Савенко // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених “Актуальные вопросы наук о Земле в концепции устойчивого развития Беларуси и сопредельных государств”. УО «ГГУ им. Ф. Скорины», г. Гомель, 29-30 ноября 2018. С. 80-82.
3. Старчак В.Г., Цибуля С.Д., Мачульський Г.М. Захисна синергична композиція комплексної дії на основі вторинної сировини. Вопросы химии и химической технологии. 2019. №2 (123). С. 127-135.
4. Еколого-географічні аспекти вивчення рослин під час проведення навчальної практики при підготовці вчителів природничого циклу / О.В. Лукаш, С.В. Кирієнко, А.М. Слюта, Г.М. Мачульський. // Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи. Збірник наукових матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (10-11 жовтня 2019 року, м. Глухів) / за заг. ред. Рудишина С.Д., Кореневої І.М., Суми: Вінниченко М.Д. 2019. С. 74-76.
5. Мачульський Г.М., Гавій В.М. Основи сільського господарства. Навчально-методичний посібник. Ніжин: Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя., 2017. 92 с.


sluta

Слюта Аліна Миколаївна

Доцент кафедри географії, кандидат педагогічних наук.       

На факультеті працює з 2012 року.

Освіта: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, хіміко-біологічний факультет, спеціальність «Екологія та охорона   навколишнього   середовища» (2012 р.).

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, інститут   природничо-географічної освіти та екології, спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища» (2013 р.).

Аспірантура Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка, спеціальність «Біохімія», кафедра екології та охорони природи (2012-2015 рр.).

Захищена кандидатська дисертація на тему: «Формування професійних умінь майбутніх екологів у процесі виробничої практики» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (2015 р.).

Викладає курси дисциплін: методика навчання географії, географія Чернігівської області; картографія з основами топографії; геоекологія; ГІТ в географії.

Наукові інтереси: системно-поетапний підхід у процесі підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності, професійні уміння майбутніх географів.

Наукові досягнення: автор понад 45 праць, учасник 25 міжнародних наукових і науково-практичних конференцій, виконавець 3 міжнародних науково-дослідних робіт, учасник міжнародних проектів під егідою ЮНЕСКО (2017-2018 роки).

Список основних наукових публікацій:
1. Oleksandr Lukash, Рetro Buzunko, Svitlana Kyrienko, Alina Sliuta Juniperus communis L. at the southern limit of its distribution in Eastern Polesie. Ecological Questions, Nicolaus Copernicus University: Toruń (POLAND). 25/2017. Р.41-49.
2. Natalia Kurhaluk, Alina Sliuta, Svitlana Kyriienko, Pawel J. Winklewski Melatonin Restores White Blood Cell Count, Diminishes Glycated Haemoglobin Level and Prevents Liver, Kidney and Muscle Oxidative Stress in Mice Exposed to Acute Ethanol Intoxication. Alcohol and Alcoholism, 2017, 52 (5). Р. 521-528.
3. Alina Sliuta The integral assessment of the Ubed river basin system as a basis for choosing the ways to optimize usage of natural resources. Natural resources of border areas under a changing climate. Monography. – Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Slupsku. 2017, Р. 171-177.
4. Alina Sliuta, Ivan Kirvel The chemism of small rivers waters of the eastern Polesie Ukrain (on the example of the Ubed river) / Chemizm wód małych rzek wschodnego Polesia Ukrainy (na przykładie rzekі Ubed). Słupskie prace geograficzne. Nr 14 ss. 5-16. 2017, Р. 213-222.
5. Kurhaluk N., O. V. Zaitseva, A. Sliuta, S. Kyriienko, P. J. Winklewski. Melatonin diminishes oxidative stress in plasma, retains erythrocyte resistance and restores white blood cell count after low-dose lipopolysaccharide exposure in mice. General Physiology and Biophysics Vol.37, No.5, 2018, p.571–580.
6. Аліна Слюта Вплив кліматичних чинників на цикл вуглецю в лісових фітоценозах лісового заказника «Лісопарк» (Чернігівська область, Україна) Natural Resources of Border Areas under a Changing Climate. The 3rd International Scientific Conference: the program, abstracts (Ukraine, Chernihiv, September 24-27, 2019). Chernihiv: Desna Polygraph Publishing House. 2019. Р.83.


nasedkin

Насєдкін Ігор Юрійович

Доцент кафедри географії, кандидат геолого-мінералогічних наук. 

На факультеті працює з 2019 року.

Освіта: Геологічний факультет Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка, спеціальність «Гідрогеологія та інженерна геологія» (1965 р.).

Київський народний університет технічного прогресу, факультет екології та екотехнології (1981 р.).

Аспірантура Українського науково-дослідного інституту гідротехніки і меліорації Мінводгоспу СРСР, спеціальність «Меліоративна гідрогеологія» (1970-1973рр.).

Кандидатську дисертацію захистив в спеціалізованій вченій раді Інституту геологічних наук НАН України на тему «Формування балансу ґрунтових вод Західного Полісся України» (1978 р.).

Викладає курси дисциплін: загальна геологія, геологія з основами геоморфології, геологія з основами палеонтології, петрографія та основи літології, геотектоніка, історична геологія, геоморфологія, географія материків і океанів.

Наукові інтереси: дослідження балансу підземних вод, оцінка еколого-меліоративного стану осушуваних земель, організація і ведення гідрогеолого-меліоративного та еколого-меліоративного моніторингу.

Наукові досягнення: автор 152 наукових і науково-методичних робіт.

Список основних наукових публікацій:

1. Методика оцінки і нормування антропогенного навантаження на меліоровані агроландшафти / Цвєтова О.В., Рябцева Г.П., Насєдкін І.Ю. та ін. // Київ. Аграрна наука. 2015. 80с.

2. Насєдкін І.Ю., Ясенчук Т.О. Захист довкілля. Ландшафти. Терміни та визначення понять. ДСТУ 7739:2015. Київ:ДП«УкрНДНЦ». 2016. 30с.

3. Склад атмосферної речовини міста Запоріжжя / Насєдкін Є.І., Іванова Г.М., Стадніченко С.М., Насєдкін І.Ю // Логос. 2019. 159 с.


slutav

Слюта Володимир Борисович

Викладач кафедри географії.

На факультеті працює з 2015 року.

Освіта: Ніжинський державний університет імені М.В.Гоголя, спеціальність «Географія» (2008 р.).

Аспірантура Інституту водних проблем і меліорації Національної Академії аграрних наук (ІВПіМ НААН), відділ екології  водних об’єктів і меліорованих земель (2008 – 2011 рр.).

Викладає курси дисциплін: загальна геологія, геологія з основами геоморфології, петрографія та основи літології, геотектоніка, геоморфологія, географія материків та океанів.

Наукові інтереси: геоморфологія, процеси екзогенезу, прояв несприятливих екзогенних рельєфоутворюючих процесів на меліорованих землях, формування і розвиток мікрозападинного рельєфу.

Наукові досягнення: автор 15 статей.

Список основних наукових публікацій:

1. Слюта В.Б. Гнида А.С., Райська А.Ю. Деякі особливості подів як окремих форм западинного рельєфу. Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. Географічні науки. Випуск 9. Суми. 2018. С. 124-130.
2. Слюта В.Б. Алекса Є.В., Маловічко Ю.О. Лісомеліоративні заходи боротьби з дефляцією в умовах Північного Лісостепу на прикладі басейну річки Удай // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. Географічні науки. Випуск 9. Суми. 2018. С. 101-106.
3. Слюта В.Б., Пацюк А.І., Палінкаш В.І. Прояв вітрової ерозії в межах Чернігівського Полісся та заходи боротьби з нею на прикладі СТОВ «Віра». Третя Міжнародна науково-практична конференція «Відновлення біотичного потенціалу агроекосистем» Матеріали конференції 11 жовтня, 2018 Дніпро, Україна. С. 136-138.
4. Слюта В. Б., Данченко О. С., Палінкаш В. І. Розвиток екзогенних процесів та утворення форм рельєфу в межах впливу Удайської осушувальної системи // Четверті Сумські наукові географічні читання: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 11 – 13 жовтня 2019 р., м. Суми. С. 124-131.
5. Слюта В.Б., Палінкаш В.І., Данченко О.С. Прояв окремих несприятливих екзогенних процесів в басейні та береговій зоні водосховищ р. Смош. Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. Географічні науки. Випуск 10. Суми. 2019. С. 84-92.     

Перелік дисциплін ВВС ХБ 2020-2021

Концепція 103 Науки про Землю

Анкетування студентів спеціальності 103 Науки про Землю

Анкета для студентів-стейкхолдерів

Анкета для роботодавців-стейкхолдерів

Опитування роботодавців та оновлення освітньої програми 103 Науки про Землю

Роз'яснювальна  бесіда зі здобувачами вищої освіти спеціальності 103 Науки про Землю щодо принципів академічної доброчесності

Робочі програми

Біогеографія

Біопродуктивність ґрунтів

Виконання кваліфікаційної роботи

Виробнича практика

Географічне країнознавство

Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства

Географія материків та океанів

Географія населення та розселення

Географія природних ресурсів України

Географія природно-ресурсного потенціалу України

Географія промислових комплексів

Географія промисловості

Географія релігій

Географія світового господарства

Географія Чернігівської області

Геоекологія

Геоінформаційні системи в географії

Геоінформаційні технології в географії

Геоморфологія

Геотектоніка

Гідрометеорологічні основи охорони довкілля

Економічна і соціальна географія України

Загальна геологія

Загальна гідрологія

Комплексна практика з економічної і соціальної географії

Інформатика і інформаційні технології

Історична геологія з основами палеонтології

Картографія

Ландшафтознавство

Метеорологія і кліматологія

Методика навчання географії

Мінералогія і кристалографія

Навчальна практика з географії грунтів

Навчальна практика з ландшафтознавства

Навчальна практика з основ промисловості і сільського господарства

Навчально-польова практика з картографії та основ топографії

НПП комплексна практика з фізичної географії

Основи географічного моделювання

Основи промисловості і сільського господарства

Охорона та раціональне використання ґрунтів

Педагогічна практика

Петрографія та основи літології

Політична географія з основами геополітики

Природно-ресурсний потенціал Чернігівської області

Регіональна економічна та соціальна географія

Регіональний географічний аналіз

Рекреаційна географія

Рекреаційні комплекси світу

Сакральна геогафія

Фізична географія України

Силабуси

Біопродуктивність ґрунтів

Бiогеографiя

Виконання квалiфiкацiйної роботи

Виробнича практика

Географiчне країнознавство

Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства

Географія материків та океанів

Географія населення та розселення

Географія природних ресурсів України

Географія природно-ресурсного потенціалу України

Географія промислових комплексів

Географія промисловості

Географiя релiгiй

Географія світового господарства

Географія Чернігівської області

Геоекологія

Геоінформаційні системи в географії

Геоінформаційні технології в географії

Геоморфологія

Геотектоніка

Гідрометеорологічні основи охорони довкілля

Економiчна i соцiальна географiя Украiни

Загальна геологія

Загальна гiдрологiя

Інформатика і інформаційні технології

Історична геологія з основами палеонтології

Картографія

Комплексна практика з економiчної i соцiальної географiї

Комплексна практика з фiзичної географii

Ландшафтознавство

Метеорологія і кліматологія

Методика навчання географії

Мінералогія і кристалографія

Навчальна практика з картографiї та основ топографiї

Навчальна практика з географії ґрунтів

Навчальна практика з ландшафтознавства

Навчальна практика з основ промисловості і сільського господарства

Основи географічного моделювання

Основи промисловості і сільського господарства

Охорона та раціональне використання ґрунтів

Педагогічна практика

Петрографія та основи літології

Полiтична географiя з основами геополiтики

Природно-ресурсний потенціал Чернігівської області

Регiональна економiчна та соцiальна географiя

Регiональний географiчний аналiз

Рекреацiйна географiя

Рекреацiйнi комплекси свiту

Сакральна географiя

Фiзична географiя України

Грамота Пархоменко

Інститут водних проблем і меліорації

Інститут геологічних наук НАН України

Преміювання

Чернігівнафтогазгеологія

Чернігівський обласний центр з гідрометеорології

1. Сучасний стан та якість навколишнього середовища окремих регіонів. (Міжнародна наукова конференція молодих вчених. Одеса).

2. Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи. І Міжнародна науково-практична конференція (Глухів).

3. Консультативна зустріч щодо визначення стратегічних пріоритетів Програми малих грандів Глобального екологічного фонду на 2015-2018 рр.» (Київ).

4. Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень (друга Міжнародна науково-практична конференція (смт Путила, Чернівецька обл.).

5. Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій (Міжнародна науково-практична конференція (Ніжин, 2016).

6. Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (Київ).

7. Спільні дослідження похованих грунтів під курганами разом з Польськими вченими біля с.Буківна на Івано-Франківщині.

Участь викладачів кафедри у міжнародних проєктах

Сертифiкат ЮНЕСКО 1 Слюта А.М.

Сертифiкат ЮНЕСКО 2 Слюта А.М.

Сертифiкат ЮНЕСКО 3 Слюта А.М.

Довiдка про Мiжнародне стажування Слюта А.М.

Сертифiкат про Мiжнародне стажування Слюта А.М.

1. Захист наукових робіт студентами спеціальності 103 Науки про Землю (з доповіддю Сироватченко Р.В.).

2. Написання наукового проекту студентами спеціальності 103 Науки про Землю.

3. Участь доц. Пархоменко О.Г. у методичному семінарі, який присвячений питанням впровадження спеціальності 103 Науки про Землю (м. Мелітополь, 2016 р., присутні: академік НАН України, д.геогр.н. Руденко Л.Г., декан географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка академік НАПН України, професор, д.геогр.н. Олійник Я.Б. та ін.

4. II етап Всеукраїнської олімпіади з географії (м. Київ), присутній: студент 3 курсу спеціальності 103 Науки про Землю Сироватченко Р.В. .

5. (відео): Легалізація Чернігівського осередку Українського географічного товариства (м. Чернігів, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка, 2017 р.).

Сертифікати

Протокол ВГО "Карпати кличуть"

Участь студентки 103 Науки про Землю Гниди А. в iнтернет-конференцiях

Участь студентки 103 Науки про Землю Райської А. в iнтернет-конференцiях

Статті студентів

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету НУЧК. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.