1 червня 1990 року на базі кафедри історії СРСР і УРСР було створено кафедру історії СРСР, невдовзі реорганізовану у кафедру історії слов’ян (завідувач професор М.К. Бойко), та кафедру історії та археології України, першим завідувачем якої став доцент О.Б. Коваленко.

До складу кафедри історії та археології України увійшли досвідчені педагоги й науковці доценти Т.П. Демченко, В.П. Коваленко, О.Б. Коваленко, В.М. Шевченко, старший викладач О.П. Удод, а також молоді викладачі – випускники історичного факультету А.А. Гапієнко, С.В. Дмитрієнко, Л.В. Ясновська, Ю.М. Ситий.

Історія кафедриНавчальні дисципліниСклад кафедри

1 червня 1990 р. на базі кафедри історії СРСР і УРСР було створено кафедру історії СРСР, невдовзі реорганізовану у кафедру історії слов’ян (завідувач професор М.К. Бойко), та кафедру історії та археології України, першим завідувачем якої став доцент О.Б. Коваленко. До складу кафедри історії та археології України увійшли досвідчені педагоги й науковці доценти Т.П. Демченко, В.П. Коваленко, О.Б. Коваленко, В.М. Шевченко, старший викладач О.П. Удод, а також молоді викладачі – випускники історичного факультету А.А. Гапієнко, С.В. Дмитрієнко, Л.В. Ясновська, Ю.М. Ситий.

Після проголошення незалежності України протягом 90-х рр. кафедра історії та археології України перебувала у стані постійних трансформацій. Це було пов’язано, зокрема, із запровадженням ступеневої системи підготовки фахівців (бакалавр – спеціаліст – магістр), суттєвим переглядом навчальних планів і програм, відкриттям на історичному факультеті нових спеціальностей та спеціалізацій (українознавство, туристично-краєзнавча робота, історія релігії та церкви, правознавство), значним збільшенням академічного навантаження, оскільки історію України та українознавство почали викладати на усіх факультетах вузу.

Усе це зумовило зростання чисельності викладачів кафедри, на яку було переведено доцента М.С. Чуприну і прийнято О.Г. Баранкова, М.М. Коропатника, Л.А. Юду, С.А. Лепявка, П.В. Пирога, М.О. Коваленка, А.О. Добровенка, А.Л. Козакова, С.Ю. Кулінську, І.М. Акименко, С.В. Бутка, О.Я. Рахна, Л.А. Сердюк, О.Ф. Тарасенка, Т.В. Янченко. Після обрання на посаду декана історичного факультету О.Б. Коваленка завідувачем кафедри в листопаді 1992 р. став доцент В.М. Шевченко.

Поступовому нарощуванню науково-педагогічного потенціалу кафедри значною мірою сприяло відкриття у 1993 р. аспірантури, в якій навчалися здебільшого молоді викладачі та випускники історичного факультету. Протягом 1991 – 1993 рр. у докторантурі Інституту археології НАН України перебував В.П. Коваленко, а у 1995 – 1998 рр. в докторантурі Інституту історії НАН України та Київського національного педагогічного університету іменіМ.П. Драгоманова – відповідно С.А. Лепявко та П.В. Пиріг. З 2010 р. в докторантурі перебуває О.Є Черненко.

У 2002 р. С.А. Лепявко успішно захистив докторську дисертацію, а 2003 р. йому було присвоєно вчене звання професора і у липні 2005 р. очолив кафедру історії слов’ян історичного факультету.

У 1994 р. на історичному факультеті було створено кафедру археології та народознавства, яку очолив доцент В.П.Коваленко. До її складу увійшли доцент М.С. Чуприна, старший викладач А.Л. Козаков, асистенти Л.А. Юда, Л.В. Ясновська і науковий співробітник Ю.М. Ситий. У 1998 р. почала діяти загальноуніверситетська кафедра політології та українознавства (завідувач професор В.М. Половець), покликана забезпечити викладання історії України та українознавства на інших факультетах вузу. До неї перейшли, зокрема, доценти О.Г. Баранков і П.В. Пиріг, старші викладачі М.О.Коваленко і А.О. Добровенко, асистент І.М. Акименко. Нарешті, у 1999 р. кафедру археології та народознавства було реорганізовано у кафедру етнології, а згодом етнології та краєзнавчо-туристичної роботи (завідувач доцент Ю.А. Русанов). Відтак було відновлено первісну назву кафедри – історії та археології України, а її завідувачем призначено доцента В.П. Коваленка, разом з яким на кафедру повернулися доцент М.С. Чуприна, асистенти Л.В. Ясновська, О.Є. Черненко, Н.В. Хамайко, старший науковий співробітник Ю.М.Ситий. Згодом до них приєдналися А.М. Острянко, В.М. Бойко (за сумісництвом), О.М. Веремейчик, О.С. Гейда, Н.П. Слобожаніна, Я.Л. Волерт, Ж.В. Тоцька, А.Л. Курданов, Р.М. Луценко, В.М. Скороход, В.М. Гаврилов. На жаль, не обійшлося і без гірких втрат – з життя пішли найдосвідченіші члени кафедри старший викладач О.П.Удод (1998 р.) та доцент М.С.Чуприна (2000 р.) До інших навчальних закладів та установ перейшли А.А. Гапієнко, М.М. Коропатник, С.Ю. Кулінська, С.В. Бутко, В.М. Шевченко, Н.В. Хамайко, А.Л. Курданов, С.А. Лепявко, В.М. Бойко, Я.Л. Волерт, А.Л. Курданов, Р.М. Луценко, А.М. Острянко.

На сьогодні на кафедрі історії та археології України працюють 17 викладачів – професори О.Б. Коваленко, С.М. Свистович, доценти Т.П. Демченко, О.М. Веремейчик, В.М. Гаврилов, О.С. Гейда, О.В. Гринь, В.П. Коваленко, А.М. Острянко, І.Є. Петреченко, О.Я. Рахно, О.Є. Черненко, Л.В. Ясновська, старші викладачі В.М. Скороход, Ж.В. Тоцька, Н.О. Ципляк, асистент Н.П. Слобожанина, а також старший науковий співробітник Ю.М. Ситий. Виконує обов’язки завідувача кафедри доцент О.Я. Рахно, а посаду старшого лаборанта беззмінно обіймає А.Г. Морозова.

Кафедра історії та археології України забезпечує викладання курсів історії України від найдавніших часів до сьогодення (Т.П. Демченко, О.Я. Рахно, І.Є. Петреченко, О.С. Гейда, В.М. Гаврилов, Л.В. Ясновська), української історіографії (О.Б.Коваленко), методології історії та джерелознавства (А.М. Острянко), вступу до історії (О.Я. Рахно), спеціальних історичних дисциплін, археології залізного віку, експозиційної роботи музеїв (О.Є. Черненко), археології України, історичного краєзнавства, правових основ захисту пам’яток історії та культури та історіографії вітчизняної археології (Л.В. Ясновська), основ археології, методики польових досліджень (О.М. Веремейчик), Історії Чернігово-Сіверщини (О.С. Гейда).

Крім того, у магістратурі Інституту історії, етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського члени кафедри викладають курси “Українське архівознавство і археографія” (О.Б.Коваленко), “Грошовий обіг в Україні XVII – XX ст.” (О.Я. Рахно), “Актуальні проблеми історичного джерелознавства” (А.М. Острянко) та “Вища освіта в Україні та Болонський процес” (В.М. Гаврилов), “Населення і матеріальна культура Східної Європи Х – ХІІІ ст.” (О.М. Веремейчик), “Матеріальна культура доби вікінгів” (В.М. Скороход), “Історіографія вітчизняної археології” (Л.В. Ясновська). Викладачі кафедри керують курсовими, бакалаврськими, дипломними та магістерськими роботами, проводять педагогічну та музейно-археологічну практику студентів.

Значну увагу викладачі кафедри приділяють навчально-методичній роботі. Так, за участю О.Б. Коваленка та В.П. Коваленка підготовлено навчально-довідковий посібник “Атлас Чернігівської області” (1991 р.). Студентам і вчителям адресовані нариси Т.П. Демченко “Культура рідного краю в ХІХ – на початку ХХ ст.” (1997 р.) та “Чернігівщина на початку ХХ ст. 1900 – 1917 рр.” (1998 р. – у співавторстві). Навчально-методичний посібник “Історія України ХІХ ст.” у 1999 р. видала С.Ю. Кулінська. Крім того, С.Ю. Кулінська у співавторстві з Т.П. Демченко опублікувала методичний посібник “Тести з історії України” (2001 р.). Навчально-методичні посібники “Методологія історії” (2003 р.), “Актуальні проблеми історичного джерелознавства” (2003 р.) та “Джерелознавство історії України” (2003 р., 2005 р.) підготував А.М. Острянко. О.Я. Рахну належить навчально-методичний посібник “Грошовий обіг в Україні у ХVІІІ – ХХ ст.” (2004 р.) та інформаційний пакет методичних матеріалів “Історія України” (2005 р.), впорядкований згідно вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу. О.В. Гринь підготовлено та видано “Практикум з історії України литовсько-польської доби: навчальний посібник” (2011 р.).

Взаємозбагаченню досвідом навчально-методичної роботи сприяла участь членів кафедри В.П. Коваленка, О.Б. Коваленка, С.А. Лепявка, А.М. Острянка і О.Ф. Тарасенка протягом 2002 – 2003 рр. у мегапроекті Міжнародного фонду “Відродження” “Вища освіта: лідерство заради прогресу”, а також стажування С.А. Лепявка у 2003 – 2004 рр. у США в Університеті штату Колорадо (м. Боулдер) за Програмою академічних обмінів іменіФулбрайта.

Кафедра підтримує зв’язки з багатьма педагогічними закладами міста й області. Зокрема, постійна методична допомога надається підшефним Чернігівській середній школі № 13, Седнівській середній школі Чернігівського району та Любецькій середній школі Ріпкінського району. А.М. Острянко і Т.П. Демченко викладають у Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, О.В. Гринь, О.Я. Рахно, Л.В. Ясновська – у Чернігівському обласному педагогічному ліцеї для обдарованої сільської молоді.

На кафедрі працює науково-методичний семінар (керівник Т.П. Демченко), на засіданнях якого обговорюються доповіді з актуальних проблем історії України та методики викладання у вищій школі. Практикуються також спільні засідання семінару і Центру підвищення кваліфікації Чернігівської обласної державної адміністрації. Протягом останніх років на них виступали П.П. Толочко, С.В. Кульчицький, В.І. Наулко, Н.М. Яковенко, В.Ф. Верстюк, В.М. Ричка, Ю.А. Мицик, С.І. Білокінь, Є.В. Черненко, О.Є. Лисенко, В.І. Ульяновський, В.І. Кучер, О.М. Веселова, О.Д. Бойко, О.М. Дзюба, В.І. Мироненко, Д. Мейс, М. Дімнік, І. Мірчук та інші відомі вчені.

Науковий доробок викладачів кафедри історії та археології України налічує понад 1000 праць – монографій, статей, тез доповідей і повідомлень, документальних публікацій, навчально-методичних посібників. Наукові студії здійснюються у кількох основних напрямках: археологія та стародавня історія України (О.М. Веремейчик, В.П. Коваленко, Ю.М. Ситий, В.М. Скороход, О.Є. Черненко, Л.В. Ясновська); історія українського козацтва (С.А. Лепявко, О.Б. Коваленко, І.Є. Петреченко); українська історіографія та джерелознавство (О.Б. Коваленко, А.М. Острянко, І.Є. Петреченко, О.В. Гринь); історія Церкви в Україні (О.С. Гейда); історія громадсько-політичного та національно-визвольного руху в Україні у ХІХ – ХХ ст. (Т.П. Демченко, В.М. Гаврилов, О.Я. Рахно); історичне краєзнавство (О.Б. Коваленко, Т.П. Демченко, О.С. Гейда, Ж.В. Тоцька, Л.В. Ясновська).

Члени кафедри беруть участь у реалізації масштабних історико-краєзнавчих проектів “Звід пам’яток історії та культури України: Чернігівська область” (О.Б. Коваленко, В.П. Коваленко, В.М. Скороход), “Книга пам’яті України” (О.Б. Коваленко), “Книга скорботи України” та “Реабілітовані історією. Чернігівська область” (О.Б. Коваленко, Т.П.Демченко, А.М. Острянко, О.Я. Рахно), бібліографічного серіалу “Історики і краєзнавці Чернігівщини” (О.Б. Коваленко, О.Я. Рахно, О.Є. Черненко, Л.В. Ясновська).

У кооперації з іншими навчальними закладами і науковими установами кафедра щороку організовує археологічні експедиції (керівники О.М. Веремейчик, В.М. Скороход, Ю.М. Ситий, О.Є. Черненко), які працюють головним чином на терені Північного Лівобережжя. При кафедрі тривалий час функціонує науково-дослідний підрозділ, який займається вивченням і охороною археологічних пам’яток регіону. Розкопки у Чернігові, Любечі, Ніжині, Новгороді-Сіверському, Батурині, Автуничах, Путивську, Шестовиці, Седневі істотно збагатили джерельну базу історичної науки й дозволили відтворити чимало невідомих або призабутих сторінок минувшини.

Викладачі кафедри регулярно беруть участь у регіональних, всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях, готують відгуки на дисертаційні дослідження науковців з інших міст України, виступають опонентами на їх захисті. О.Б. Коваленко є членом спеціалізованої вченої ради Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства.

Кафедра історії та археології України була ініціатором проведення та співорганізатором численних наукових семінарів та конференцій різного рівня.

Кафедра підтримує плідні наукові зв’язки з Інститутом історії України НАН України (директор академік НАН України В.А. Смолій), Інститутом української археографії та джерелознавства іменіМ.С. Грушевського НАН України (директор член-кореспондент НАН України П.С. Сохань), Інститутом археології НАН України (директор академік НАН України П.П. Толочко), Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства (директор професор І.Б.Матяш). Постійними партнерами кафедри є також Національний історико-культурний заповідник “Чернігів стародавній” (директор А.М. Острянко), Батуринський історико-культурний заповідник “Гетьманська столиця” (директор Н.Б. Реброва), Чернігівський історичний музей іменіВ.В. Тарновського (директор С.Л. Лаєвський), Державний архів Чернігівської області (директор Р.Б. Воробей), Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека іменіВ.Г. Короленка (директор Л.М. Оліференко) та інші наукові установи і навчальні заклади України, Росії, Білорусі, фахівці з Франції, Бельгії, Німеччини, Польщі, Норвегії, Швеції.

Кафедра історії та археології України виконує значний обсяг науково-організаційної роботи. З 1992 р. на факультеті працює підрозділ Інституту української археографії та джерелознавства іменіМ.С. Грушевського НАН України, до складу якого входять О.Б. Коваленко, І.Є. Петреченко. У 1999 р. на базі кафедри було створено осередок Українського історичного товариства іменіМ.С. Грушевського (голова осередку В.П. Коваленко). Члени кафедри беруть активну участь в роботі Національної спілки краєзнавців (В.М.Гаврилов, О.С. Гейда, Т.П. Демченко, В.П. Коваленко, О.Б. Коваленко, О.Я. Рахно, Н.О. Ципляк, Л.В. Ясновська), а професор О.Б. Коваленко очолює її обласну організацію.

Значну увагу кафедра приділяє залученню до наукової роботи студентів. Зокрема, успішно функціонують проблемні дослідницькі групи, які об’єднують молодих викладачів, аспірантів та студентів: “Археологія та стародавня історія Північного Лівобережжя” (керівник В.П. Коваленко), “Регіональна історія та історіографія Північного Лівобережжя нового й новітнього часу” (керівник О.Б. Коваленко), “Церковна історія та історіографія Лівобережної України” (керівник О.С. Гейда), “Голодомори ХХ ст. в Україні” (керівник Т.П. Демченко). Члени цих проблемних дослідницьких груп беруть активну участь у щорічних наукових конференціях молодих учених та студентів Інституту, а також у тематичних наукових конференціях. З 2002 р. кафедра проводить міжнародну студентську наукову конференцію “Середньовічні старожитності Південної Русі-України”, матеріали яких видано окремими збірниками. Серед учасників конференції – студенти університетів України, Білорусі, Росії, а також Канади, Норвегії, Болгарії, Японії. З 2001 р. на базі Шестовицької міжнародної археологічної експедиції започатковано Міжнародну літню польову школу молодих археологів, у складі якої свою професійну майстерність вдосконалили понад 150 студентів, магістрантів та аспірантів з 15 університетів України, Росії, Білорусі, Норвегії. Заняття зі слухачами проводять відомі вітчизняні й зарубіжні вчені П.П. Толочко, О.П. Толочко, В.М. Ричка, О.П. Моця, В.І. Мезенцев, М. Дімнік. Про ефективність наукової роботи студентів на кафедрі свідчить той факт, що 14 з 17 її викладачів у різний час навчались на історичному факультеті нашого університету.

 1. Вступ до спеціальності
 2. Методика самостійної роботи
 3. Стародавня історія України
 4. Історія України литовсько-польської доби
 5. Історичне краєзнавство
 6. Історія України доби Гетьманщини
 7. Історія України ХІХ ст.
 8. Історія України (курсова)
 9. Історія України першої половини ХХ ст.
 10. Історія України другої половини ХХ – ХХІ ст.
 11. Українська історіографія
 12. Правові основи захисту пам’яток історії та культури
 13. Історія Чернігово-Сіверщини
 14. Історіографія вітчизняної археології
 15. Українське архівознавство і археографія
 16. Історія Чернігово-Сіверщини
 17. Вища освіта в Україні та Болонський процесс
 18. Грошовий обіг в Україні ХVІІІ – ХХ ст.
Raxno

в.о. завідувача кафедри історії України

Рахно Олександр Якович

кандидат історичних наук, доцент.

Народився 26 грудня 1959 року в селі Вяртсіля Сортавальського району Карельської АРСР. У 1985 р. закінчив історичний факультет Чернігівського педінституту імені Т.Г.Шевченка. Впродовж 1985 – 1992 років працював референтом Чернігівської обласної організації товариства “Знання”. З лютого 1992 року лаборант, а з вересня 1992 року – асистент кафедри історії та археології України Чернігівського педінституту імені Т.Г.Шевченка. У 1998 – 2001 роках аспірант кафедри історії та археології України Чернігівського педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. З вересня 2001 року – старший викладач, доцент кафедри історії та археології України, заступник директора Інституту історії, етнології та правознавства імені О.М.Лазаревського з навчальної роботи. З листопада 2011 року – виконуючий обов’язки завідувача кафедри історії та археології України.

У жовтні 2003 р. захистив кандидатську дисертацію.Відмінник освіти України (2009 р.).

Викладає навчальні курси: вступ до історії, історія України першої половини ХХ ст.

Коло наукових інтересів:історія України ХІХ – початку ХХ ст., зокрема історія Чернігівського земства. 


 

Geida

Гейда Ольга Сергіївна

 кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України.

Народилась 21 лютого 1972 року у місті Чернівці. У 1995 році закінчила Чернігівський педінститут імені Т.Г.Шевченка. У 2005 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Викладає навчальні курси: історія України ХІХ ст., історія Чернігово-Сіверщини.

Коло наукових інтересів: церковна історія та історіографія, зокрема історія Чернігівської єпархії.


Grin

Гринь Олена Володимирівна

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України.

Народилась 9 березня 1977 року у місті Чернігові. У 2001 році закінчила історичний факультет Чернігівського педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Протягом 2001 – 2004 років навчалася в аспірантурі при кафедрі історії та археології України Чернігівського педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. З січня 2004 року – асистент, старший викладач, доцент кафедри історії та археології України. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Викладає навчальні курси: історія України литовсько-польської доби.

Коло наукових інтересів: історія України литовсько-польської доби.


 

Motsya

Моця Олександр Петрович

Народився 30 травня 1950 року в селі Літки Броварського району Київської обл. У 1972 році закінчив Київський державний університет імені Т.Шевченка. У 1980 році захистив кандидатську дисертацію, в 1991 р. захистив докторську дисертацію. З 1999 року – завідуючий відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України. З 2003 року – член-кореспондент Національної Академії наук України. З 2002 року працює на кафедрі історії та археології України, з жовтня 2015 року - на кафедрі історії України і є почесним професором Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.

Викладає навчальні курси: історія Чернігово-Сіверщини.

Коло наукових інтересів: археологія та стародавня історія Центрально-Східної Європи, насамперед – Чернігово-Сіверщини.


KovalenkoOB

Коваленко Олександр Борисович

кандидат історичних наук, професор кафедри історії та археології України.

Народився 5 лютого 1951 року у місті Чернігові. У 1973 році закінчив Ніжинський педінститут імені М.Гоголя. У 1980 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. З грудня 1988 року по травень 1990 року – завідувач кафедри історії СРСР та УРСР Чернігівського педінституту імені Т.Г.Шевченка. У червні 1990 року за його ініціативою була створена кафедра історії та археології України, яку він очолював до 1992 року. З 1990 року – декан історичного факультету, з 2009 року – директор Інституту історії, етнології та правознавства імені О.М.Лазаревського.

Викладає навчальні курси: українська історіографія, українське архівознавство і археографія.

Коло наукових інтересів: регіональна історія та історіографія Північного Лівобережжя, джерелознавство, археографія.


 

Petrechenko

Петреченко Ірина Євгенівна

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України.

Народилася 17 жовтня 1972 року у місті Чернігові. У 1994 році закінчила Чернігівський педінститут імені Т.Г.Шевченка. У 2004 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Викладає навчальні курси: історія України литовсько-польської доби, історія України доби Гетьманщини.

Коло наукових інтересів: історія України доби Гетьманщини.


Yasnovska

Ясновська Людмила Василівна

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України.

Народилась 25 червня 1963 року у місті Чернігові. У 1987 році закінчила Чернігівський педінститут імені Т.Г.Шевченка. У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Викладає навчальні курси:стародавня історія України, археологія України, історичне краєзнавство, правові основи захисту пам’яток історії та культури, історіографія вітчизняної археології.

Коло наукових інтересів: історія вивчення давньоруських старожитностей Чернігівщини, історіографія вітчизняної археології.


Morozova

Морозова Ганна Георгіївна

старший лаборант кафедри історії та археології України.

Народилась 11 грудня 1953 року у місті Чернігові. У 1976 року закінчила історичний факультет Чернігівського педагогічного інституту імені Т.Г.Шевченка. Впродовж 1976 – 1986 років працювала вчителем історії в ЗОШ №4. З 1987 року – старший лаборант кафедри історії СРСР та УРСР Чернігівського педагогічного інституту імені Т.Г.Шевченка. З 1990 року – старший лаборант кафедри історії та археології України.

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету НУЧК. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.